Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

February 11, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego...

Description

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 maja 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez: Sławomir Parys

Poz. 4561

Data: 2016-05-11 14:39:35

ZARZĄDZENIE Nr 260 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) w związku z postanowieniem Nr 9/W/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kozienicach zarządza się, co następuje: § 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kozienicach w okręgu wyborczym nr 10. § 2. W okręgu wyborczym nr 10 wybierany będzie jeden radny. § 3. Datę wyborów wyznacza się na dzień 31 lipca 2016 r. § 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, przewidzianych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Miasta i Gminy Kozienice. Wojewoda Mazowiecki: Zdzisław Sipiera

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 134, poz. 550, poz. 588, poz. 777, poz. 881, poz. 889, poz. 1016 i poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951. poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072 oraz z 2015r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz.1923 i poz. 2281.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 4561

Załącznik do zarządzenia Nr 260 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 maja 2016r. KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do dnia 12 maja 2016 r.

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach

do dnia 22 maja 2016 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o granicach i numerach okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okręgu, w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz o siedzibie miejskiej komisji wyborczej - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Radomiu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do dnia 1 czerwca 2016 r.

- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Radomiu kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach

do dnia 6 czerwca 2016 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Radomiu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach

do dnia 21 czerwca 2016 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach list kandydatów na radnego

do dnia 1 lipca 2016 r.

- zgłaszanie burmistrzowi kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej

do dnia 1 lipca 2016 r.

- podanie do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia burmistrza informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do dnia 10 lipca 2016 r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Kozienicach obwodowej komisji wyborczej

do dnia 10 lipca 2016 r.

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym z użyciem nakładki w alfabecie Braille`a

do dnia 10 lipca 2016 r.

- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do dnia 11 lipca 2016 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów.

do dnia 22 lipca 2016 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

29 lipca 2016 r.

- zakończenie kampanii wyborczej

30 lipca 2016 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców

31 lipca 2016 r. godz. 7.00 - 21.00

- głosowanie

View more...

Comments

Copyright © 2017 ECITYDOC Inc.