KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY

May 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY...

Description

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: Przemienieni przez Boga z serii Drogi przymierza

SEMESTR I

I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty

OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: – wymienia nowe uwarunkowania w roku szkolnym - wie, dlaczego plany są konieczne - wskazuje osoby, które troszczą się o niego - wymienia cechy człowieka szczęśliwego - wyjaśnia, co jest wrogiem szczęścia człowieka - określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem = wie, jaki jest największy znak przyjaźni Boga

OCENA DOSTATECZNA Katechizowany: – określa, jaki plan tworzy Bóg względem człowieka - wylicza przymioty Boga - wie, co to jest wspólnota - wyjaśnia, kiedy tworzy się wspólnota eucharystyczna - zna prawo przyjaźni nakreślone przez Jezusa - dostrzega swoich przyjaciół - rozpoznaje znaki sakramentalne - potrafi rozpoznać wartość wspólnoty, szczęścia, przyjaźni

OCENA DOBRA Katechizowany: – podejmuje dobre postanowienia

Katechizowany: – jest pilnym uczniem i dobrym kolega

- wyjaśnia terminy: szczęście, nieszczęście

- zabiega o szczególną wspólnotę z Bogiem i ludźmi

- wylicza uwarunkowania wspólnoty - określa biblijne warunki szczęścia - wylicza cechy przyjaźni - opowiada tekst Łk 24, 13-32 - oddaje szacunek znakom obecności Boga - zna tekst J 3, 16-17 Tłumaczy, dlaczego Jezus jest największym znakiem przyjaźni Boga

II.

OCENA BARDZO DOBRA

- opowiada treść tekstu J 15, 12-17 - troszczy się o własną przyjaźń z Bogiem i ludźmi - wie, dlaczego Kościół i sakramenty to szczególne znaki obecności Boga - dziękuje za zbawienie - okazuje szacunek Bogu, sobie i bliźnim

Bóg objawia swoją tajemnicę

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: - wymienia kilka przykładów rzeczy stworzonych

Katechizowany: – wie, Ŝe za pośrednictwem stworzenia moŜemy poznawać Boga

- wylicza aktualne moŜliwości spotkania Boga z człowiekiem

- wyjaśnia, co jest potrzebne ze strony człowieka, by nawiązana została więź z Bogiem

- opowiada w jakim

- zna opowiadanie o spotkaniu

OCENA DOBRA

Katechizowany: na wybranym przykładzie stworzenia wyjaśnia wielkość Boga - wymienia podstawowe miejsca spotkań Boga z ludźmi w ST

OCENA BARDZO DOBRA Katechizowany: – na wybranym przykładzie stworzenia wyjaśnia bliskość Boga - uwielbia Boga w stworzeniach - stara się rozumiec znaki obecności Boga

celu powstała Biblia

Boga z Eliaszem

- potrafi odszukać w Biblii podany fragment z pomocą nauczyciela

- zna podział Pisma Świętego I liczbę ksiąg Biblii

- próbuje modlić się tekstami biblijnymi

- wyjaśnia, dlaczego autorów Biblii nazywamy natchnionymi - wie, co to są sigla biblijne

- jest otwarty na spotkanie z Bogiem w znakach - opowiada, w jaki sposób przyjazny Bóg objawił się Eliaszowi - pogłębia relację z Bogiem

- Zachęca własną rodzinę do wspólnego czytania i opowiadania fragmentów Biblii - samodzielne doskonali umiejętność posługiwania się Pismem Świętym

- wyjaśnia terminy Testament, Biblia

III. Kim Ty jesteś, Panie BoŜe ?

Katechizowany: – wie, kto jest Bogiem jedynym - wie, w jakim celu Bóg przekazuje obietnice ludziom - wyjaśnia, w jakim celu Bóg posyła Jezusa - interpretuje, dlaczego kaŜdy powinien przyjąć zbawienie

Katechizowany: – modli się - tłumaczy pojęcie obietnica - wie, jaka obietnica została zrealizowana w przyjściu Mesjasza - zna tekst Łk 4, 1621

- wie, Ŝe Bóg oczekuje od nas ofiary i modlitwy

- opowiada, jaka nadzieja powstaje wraz z narodzeniem Jezusa

- uczestniczy w ofierze eucharystycznej

- okazuje szacunek Bogu

- wie, co powinien uczynić człowiek, gdy Bóg zwraca się do niego

- wie, dlaczego człowiek powinien odpowiadać Bogu

- wymienia podstawowe treści Adwentu

- tłumaczy w jakim celu powstały Psalmy - wyjaśnia termin wiara - wierzy Bogu

Katechizowany: – opowiada, w jakim celu Bóg wybrał naród izraelski - wymienia przykłady obietnic Boga - wyjaśnia termin historia zbawienia - dziękuje za zbawienie -wyjaśnia pojęcie ofiara - opowiada tekst Łk 1, 33-38 - wyjaśnia, na jakiej podstawie Maryję uznajemy za wzór zaufania Bogu - zna podział psalmów - opowiada tekst Łk 1, 26-31 - wymienia naboŜeństwa Adwentu

Katechizowany: – tłumaczy, w jakim celu Bóg odsłaniał przed Izraelitami swoje zamiary - dotrzymuje obietnicy - wie, od któroego momentu uczestniczy w BoŜych obietnicach - ufa Bogu - wyjaśnia termin psalm - modli się treścią psalmów - rozumie, na czym polega współdziałanie z Bogiem - uczestniczy w naboŜeństwach adwentowych - wie, w jaki sposób chrześcijanin powinien przeŜyć Adwent

IV. Bóg naszym Stworzycielem OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: – wie, Ŝe Bóg jest Stwórcą wszystkiego

Katechizowany: – wie, co oznacza słowo stworzyć

- dostrzega piękno stworzonego świata

- opowiada fragment o stworzeniu z Rdz

- jest świadomy, komu powinien okazywać wdzięczność za stworzenie

- wyjaśnia, w jaki sposób człowiek jest odpowiedzialny za świat

- wie, Ŝe człowiek zajmuje szczególne miejsce w dziele stwórczym

- dziękuje Bogu za stworzenie

- zna przykazanie miłości Boga i bliźniego - opowiada o grzechu pierwszych rodziców - przeprasza za zło

- rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym - tłumaczy, jaki związek posiada rozwijanie talentów ze stworzeniem - streszcza zawarcie przymierza Boga z ludźmi

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA

Katechizowany: – tłumaczy, co oznacza, Ŝe wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre

Katechizowany: – wie, jakie przymioty Boga rozpoznajemy w dziele stwórczym

-uwielbia Boga w dziele stwórczym

- tłumaczy religijny sens hymnu o stworzeniu

- realizuje zadanie odpowiedzialności za siebie i świat

- wie, Ŝe dziękczynienie jest wyrazem wiary i miłości wobec Boga

- rozumie, dlaczego podczas Eucharystii najpełniej moŜemy wyraŜać wdzięczność Bogu

- wie, na czym polega wspólnota z Bogiem i ludźmi

- stara się być odpowiedzialnym za świat - tłumaczy termin przymierze - uświadamia sobie własną grzeszność

- stara się współpracować z innymi w rozwijaniu dzieła stwórczego - tłumaczy, dlaczego grzech jest rezygnacją z udziału w dziele stwórczym

- wyjaśnia tekst o posagu cielca ulanym przez Izraelitów

S E M E S T R II

V. Dlaczego zło, smutek i cierpienie ? OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

Katechizowany: – wyjaśnia, czego uczy nas swoją postawą Abraham

Katechizowany: – wymienia miejsca i wydarzenia związane z Abrahamem

- wylicza skutki grzechu pierworodnego

- rozpoznaje skuteczną pomoc zbawczą Jezusa

- opowiada tekst biblijny o grzechu

- wylicza grzechy główne

- jest świadomy wartości sakramentu pokuty i pojednania

- wyjaśnia, kim byli Kain i Abel

- wyjaśnia, czego symbolem jest WieŜa Babel

- tłumaczy, dlaczego Bóg nie przyjął ofiary Kaina - wyjaśnia grzechy główne

- dziękuję Jezusowi za wyzwolenie

- określa, jakie skutki sprowadza pycha

- tłumaczy, dlaczego człowiek bez Boga nie jest

Katechizowany: – zna opowiadanie o Abrahamie - wyjaśnia, czym jest grzech pierworodny

- opowiada tekst o WieŜy Babel

- rozumie, w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka

Katechizowany: – troszczy się o wzrost wiary - jest świadomy własnej skłonności do grzechu

w walce ze złem - modli się

- wyjaśnia znaczenie tekstu Rdz 3, 6-10 w kontekście własnego Ŝycia

w stanie sensownie działać - prosi Boga o pomoc w rozwijaniu jedności

VI. Bóg pragnie naszego szczęścia

OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: – wie, kiedy zaczyna się historia zbawienia - zna opowiadanie o potopie - opowiada, jaki człowiekiem był Noe - wie, czym jest sakrament pokuty i pojednania - wylicza dobre uczynki - rozumie, dlaczego Bóg oczekuje zaufania

OCENA DOSTATECZNA

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

Katechizowany: – tłumaczy dlaczego Bóg zapowiada przyjście Jezusa

Katechizowany: –zna tekst protoewangelii

Katechizowany: – reflektuje nad własnym postępowaniem

- rozumie, Ŝe nie ma dla człowieka ratunku poza Bogiem

- określa czego uczy nas postawa Noego

- wyjaśnia, w jaki sposób osobiście moŜe być świadkiem chrześcijańskiej nadziei zna tekst biblijny zapowiadający ofiarę Jezusa

- wylicza biblijnych bohaterów, których uznajemy za ludzi BoŜej nadziei - wyjaśnia, dlaczego kaŜda Eucharystia jest ofiarowaniem się Jezusa - wyjaśnia na czym polega spotkanie z Bogiem przebaczającym - jest świadomy, Ŝe Bóg pragnie szczęścia człowieka

- opowiada, w jaki sposób ludzie wierni Bogu rozwiązują trudności własnego Ŝycia - wyjaśnia, co znaczy ofiarować się za innych - godnie uczestniczy w Eucharystii - wyjaśnia znaczenie czynów pokutnych - wyjaśnia, dlaczego naleŜy być człowiekiem BoŜej nadziei

- podejmuje praktykę czynów pokutnych w swoim Ŝyciu - jest wdzięczny Jezusowi za moŜliwość odpuszczenia grzechów, naprawienia własnego Ŝycia oraz za umocnienie w sakramencie pokuty i pojednania

VII. Bóg zawsze wierny swojemu przymierzu OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: – opowiada o ofierze Abrahama - wie, kim byli Jakub i Józef - opowiada historię Józefa - opowiada historię MojŜesza

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: – wie, kim był Abraham - wyjaśnia, dlaczego Bóg zaŜądał syna Abrahama - określa postawę MojŜesza wobec Boga - wie, czego uczy nas Bóg w postawie MojŜesza - wyjaśnia, na czym polega

OCENA DOBRA

Katechizowany: – tłumaczy, w jaki sposób Bóg opiekuje się Abrahamem - opisuje relację Bóg – MojŜesz – Izraelici - wyjaśnia, czego Bóg domaga się od swego ludu

OCENA BARDZO DOBRA Katechizowany: – opisuje czego uczy nas wiara Abrahama - wykazuje, dlaczego konieczne jest rozwijanie wiary - rozumie, na czym polega zaufanie Bogu - wylicza warunki trwania

- wyjaśnia, czego Bóg domaga się od swego ludu - tłumaczy słowo Dekalog - zna I, II, III Przykazanie BoŜe - wylicza przykazania miłości bliźniego

Posłuszeństwo Bogu - wyjaśnia, do czego wzywa nas Bóg w poszczególnych przykazaniach - tłumaczy, dlaczego wierność jest warunkiem przyjaźni

- określa na jakiej podstawie Izrael nazywany jest Ludem BoŜym

w przyjaźni z Bogiem - uzasadnia stwierdzenie, Ŝe przykazania BoŜe są wyrazem troski o człowieka

- wie, na czym polega zachowywanie przykazań

- stara się trwać w wierności Bogu

- opisuje, na czym polega wypełnianie przymierza zawartego z Bogiem

- korzysta z biblijnych wzorców wiary we własnym Ŝyciu

VIII. Jezusowe znaki wierności OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: – wie, kim jest Zmartwychwstały

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: –

OCENA DOBRA

Katechizowany: –

OCENA BARDZO DOBRA Katechizowany: –

- potrafi wykonać prawidłowo znak krzyŜa - wie, co to była Ostatnia Wieczerza - zna termin Eucharystia - wie co oznacza świętość - wymienia imiona kilku świętych -

VII. Wybrani przez Boga OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: –

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: –

OCENA DOBRA

Katechizowany: –

OCENA BARDZO DOBRA Katechizowany: –

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE PIĄTEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH Obdarowani przez Boga z serii Drogi przymierza

SEMESTR I

I.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: – opowiada, co Jezus mówi o sobie w pierwszym wystąpieniu; – wie, czym powinien charakteryzować się sługa Boga; – opowiada o chrzcie Jezusa; – wie, kto i w jakich okolicznościach wypowiedział się o Jezusie, Ŝe jest Barankiem BoŜym; – wyjaśnia, kim jest Jezus; – wyznaje wiarę; – tłumaczy, jak zachowuje się Jezus wobec podszeptów szatana; – wyjaśnia, dlaczego Bóg poszukuje ludzi; – wie, dlaczego powinniśmy troszczyć się o rozwój królestwa BoŜego; – wie, kto jest załoŜycielem królestwa BoŜego; – wyjaśnia, czym jest królestwo BoŜe; – wie, kiedy zaistniało królestwo BoŜe.

Tajemnica miłości Boga do ludzi

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: – wyjaśnia znaczenie terminu Mesjasz; – wyjaśnia tekst Iz 61, 1; Łk 4, 16-21; – poznał teksty Mt 3, 1317; Flp 2, 5-11; – pamięta, Ŝe jest umiłowanym dzieckiem Boga; – modli się; – opowiada, co czynił Jan Chrzciciel; – opowiada tekst Mt 13, 13-17; – wymienia, jakie zagroŜenia sprowadził biblijny Adam; – wie, co było posłannictwem Jezusa; – jest świadomy, w jaki sposób moŜe rozwijać królestwo BoŜe; – opowiada przypowieść o siewcy; – słucha słowa BoŜego, – opowiada przypowieść o robotnikach w winnicy; – poznał przypowieści o zasiewie i ziarnku gorczycy.

OCENA DOBRA

Katechizowany: – wymienia, jakie wydarzenia przygotowywały ludzi na przyjście Mesjasza; – wyjaśnia, w jaki sposób Jezus interpretuje pojęcie sprawiedliwości; – potrafi wskazać, w jaki sposób Bóg potwierdza, Ŝe Jezus jest Jego Synem; – wyjaśnia, co zapowiadał Jan Chrzciciel; – tłumaczy termin Syn Człowieczy; – wie, na czym polega Jezusowe zadośćuczynienie; – wymienia, czym Jezus pragnie obdarować ludzi; – tłumaczy sens przypowieści o skarbie i perle; – poznał wyjaśnienie przypowieści o siewcy; – ukazuje dobroć Boga na podstawie przypowieści o robotnikach w winnicy; – jest świadomy własnego powołania do rozwijania królestwa BoŜego.

OCENA BARDZO DOBRA Katechizowany: – poznał mesjański program Jezusa; – przyjmuje moŜliwość nawrócenia; – ufa Bogu; – okazuje wdzięczność Jezusowi za Jego przyjście i ofiarę; – uzasadnia związek wyznania wiary z przyjęciem chrztu; – wie, na czym polega odpowiedzialność za dar wiary; – jest świadomy oddziaływania pokus w swoim Ŝyciu; – interpretuje teksty biblijne; – wyjaśnia termin przypowieść; – współpracuje z Jezusem w królestwie BoŜym; – dziękuje Bogu za Jego królestwo; – wyjaśnia, w czym moŜemy rozpoznawać obecność królestwa BoŜego.

II.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: – poznał cel przyjścia Mesjasza; – opowiada tekst biblijny o Mędrcach ze Wschodu; – wyjaśnia, czym jest nawrócenie; – opowiada treść perykopy biblijnej o zwiastowaniu; – wie, od kiedy jesteśmy zobowiązani do współpracy z Bogiem; – poznał tekst o nawiedzeniu św. ElŜbiety; – wie, do czego Kościół wzywa ludzi wierzących podczas oczekiwań na spotkanie z Jezusem.

Jezus odpowiada na ludzkie tęsknoty

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: – wie, z jakiego rodu pochodzi Mesjasz; – wyjaśnia termin protoewangelia; – podaje przykłady prorockich zapowiedzi mesjańskich ST; – poznał, co naleŜy czynić, aby się nawrócić; – podaje przykłady wiernych kobiet ST; – wyjaśnia, na czym polega spełnienie BoŜej obietnicy; – poznał, jakie są oczekiwania Kościoła wobec wierzących w Adwencie; – rozpoznaje spełnianie się BoŜych obietnic.

III.

Katechizowany: – opowiada treści biblijne o narodzeniu Jezusa; – poznał tekst o postawie Heroda wobec Jezusa; – wie, jaka wartość w Ŝyciu chrześcijanina powinna zajmować pierwsze miejsce; – wierzy w obecność Jezusa;

OCENA DOBRA

Katechizowany: – wyjaśnia, na czym polega wypełnienie proroctw Izajasza; – tłumaczy, dlaczego mówimy „Bóg obietnic”; – wymienia uczynki miłosierne względem ciała i duszy; – wyjaśnia, na czym polega związek Maryi z dziełem zbawienia; – opowiada, co wzbudziło podziw ElŜbiety w Maryi; – wyjaśnia terminy: adwent, paruzja; – odkrywa, Ŝe Jezus odpowiada na najgłębsze ludzkie tęsknoty.

OCENA BARDZO DOBRA Katechizowany: – jest świadomy, Ŝe do przyjęcia Mesjasza jest konieczna wiara w Niego; – dzieli się wiarą; – dostrzega wartość nawracania się; – stara się naśladować Maryję w posłuszeństwie; – wie, dlaczego Maryję nazywamy „nową Ewą”; – rozwija posłuszeństwo Bogu; – dotrzymuje podjętych zobowiązań; – podejmuje trud przemiany wewnętrznej, szczególnie podczas adwentowego oczekiwania.

Jezus przychodzi

Katechizowany: – wie, w jakich okolicznościach urodził się Jezus; – wyjaśnia, na czym polegało odrzucenie Jezusa przez Heroda; – wyznaje wiarę; – śpiewa kolędy; – wyjaśnia, dlaczego Jezus otrzymał złoto, kadzidło i mirrę.

Katechizowany: – wyjaśnia, co sprawia narodzenie Jezusa; – wie, co znaczy przyjąć Jezusa; – opowiada o wydarzeniach związanych z pierwszym pobytem Jezusa w świątyni; – wyjaśnia, do czego zachęcają nas zwyczaje BoŜego Narodzenia; – wie, co oznaczają dary

Katechizowany: – jest wdzięczny Jezusowi za Jego narodzenie; – jest wdzięczny Jezusowi za wyzwolenie z niewoli grzechu; – wyjaśnia, co znaczy angaŜować się w sprawy Ojca; – tłumaczy religijny sens poszczególnych zwyczajów BoŜego

– tłumaczy, w jaki sposób moŜemy oddawać hołd Jezusowi.

złota, kadzidła i mirry złoŜone Jezusowi przez Mędrców.

IV.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Jezusowe posłannictwo

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: – wylicza przykłady czynów Jezusa; – wymienia postawy ludzi wobec Jezusa; – poznał tekst o uzdrowieniu paralityka; – opowiada, w jaki sposób Jezus uwalnia od złych duchów; – wie, co naleŜy czynić, abyśmy zostali wskrzeszeni do Ŝycia; – wyjaśnia, do czego zostaliśmy zobowiązani przez chrzest.

Narodzenia; – poszukuje sposobów oddawania czci Bogu.

Katechizowany: – uczestniczy w sakramentach; – wyjaśnia, dlaczego nie wszyscy wierzą w Syna BoŜego; – wie, jakie znaczenie posiada sakrament pojednania i pokuty; – określa przejawy Ŝycia człowieka zniewolonego; – opowiada tekst biblijny o wskrzeszeniu Łazarza; – wie, dlaczego przyjmujemy chrzest.

OCENA DOBRA

Katechizowany: – wie, jakie znaczenie dla naszej wiary mają czyny Jezusa; – rozumie, czym jest niewiara; – korzysta z darów sakramentalnego pojednania; – opisuje, jakie jest Ŝycie człowieka wyzwolonego; – wie, jakie są warunki naszego zmartwychwstania; – opowiada, w jaki sposób moŜe zmieniać świat na lepsze; – pełniej odkrywa Jezusowe posłannictwo.

OCENA BARDZO DOBRA Katechizowany: – poznał, jakie czyny Jezusa są obecne w poszczególnych sakramentach; – jest świadomy, Ŝe brak chęci nawrócenia jest przeszkodą wiary; – wyjaśnia relację pomiędzy uzdrowieniem ciała i duszy; – pogłębia świadomość wtajemniczenia chrześcijańskiego; – troszczy się o Ŝycie doczesne i wieczne; – doskonali osobisty udział w Jezusowym posłannictwie.

S E M E S T R II

V.

Z Jezusem Chrystusem przeŜywamy cierpienie i śmierć

OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: – poznał treść Mt 17,1-9; – opowiada, co czynił Jezus zmierzając do Jerozolimy; – zna liturgię Niedzieli Palmowej; – wie, kiedy Jezus

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA

Katechizowany: – tłumaczy, jaką prawdę potwierdza Bóg podczas przemienienia Jezusa; – wyjaśnia, w jaki sposób zbudował swą Ewangelię Łukasz;

Katechizowany: – wyjaśnia, co zapowiada przemienienie Jezusa; – rozumie sens naboŜeństw wielkopostnych; – poznał symbolikę

Katechizowany: – wie, jakie znaczenie ma przebywanie Jezusa na górze Tabor; – wie, dlaczego Jezus zmierzał do Jerozolimy, choć wiedział, Ŝe tam czeka Go śmierć;

ustanowił Eucharystię; – wie, w jakim celu Jezus przyszedł na świat; – wylicza cechy miłości Boga; – opowiada tekst Łk 24, 1-12; – wie, kiedy najpełniej spotykamy się ze Zmartwychwstałym; – poznał wydarzenia związane z drogą uczniów do Emaus; – wie, w jaki sposób moŜemy stać się na nowo uczestnikami Ŝycia BoŜego; – wie, jak Jezus traktuje cierpienie; – wyjaśnia, kiedy naleŜy przyjąć namaszczenie chorych; – wie, czym jest śmierć; – opowiada tekst o wniebowstąpieniu Jezusa.

VI.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: – wie, kto jest największym dobrem udzielonym ludziom przez Boga; – wie, jaki jest cel nawracania się; – tłumaczy, kto moŜe ujrzeć królestwo BoŜe; – opowiada biblijną przypowieść o uczcie; – poznał opowiadanie o Zacheuszu; – zna treść przypowieści o talentach; – tłumaczy, jakie zadania do spełnienia posiada kaŜdy człowiek wobec własnych uzdolnień;

– opowiada o okolicznościach wjazdu Jezusa do Jerozolimy; – podaje podstawowe szczegóły męki Jezusa; – tłumaczy, dlaczego niedziela jest dniem świętym; – wie, jak Jezus wyjaśniał uczniom konieczność swej męki; – wyjaśnia, co otrzymujemy podczas chrztu świętego; – podaje przykłady biblijnych uzdrowień;

– wierzy w Ŝycie po śmierci; – tłumaczy, czym są wypominki; – jest wdzięczny Bogu za dar Jezusa.

palm; – wyjaśnia, co dokonało się podczas męki i śmierci Jezusa; – wyjaśnia, czym zostajemy obdarowywani podczas Eucharystii; – wie, czym charakteryzuje się miłość Boga do ludzi; – wyjaśnia sens zmartwychwstania Jezusa; – tłumaczy, co sprawia cierpienie i śmierć Jezusa; – tłumaczy waŜność przyjęcia chrztu; – poznał cel namaszczenia chorych; – pamięta o zmarłych w modlitwie; – wyjaśnia, jakie znaczenie dla wierzących posiada fakt wniebowstąpienia Jezusa.

– wyjaśnia, co oznacza wjazd Jezusa do Jerozolimy; – rozumie integralność treści Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku; – stara się rozumieć Eucharystię; – przeŜywa niedzielę w atmosferze wiary i odpoczynku; – wyjaśnia sens krzyŜa i cierpienia; – jest świadomy, czego doświadczamy w Ŝyciu razem z Chrystusem; – rozwija Ŝycie z Bogiem; – tłumaczy, jaki jest związek Jezusa z cierpieniem; – wyjaśnia tekst J 11, 25 w kontekście śmierci; – jest świadomy swojej drogi z Bogiem.

Aby Ŝycie Jezusa Chrystusa objawiło się w nas

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: – wyjaśnia, jaką rolę pełni Kościół; – opowiada przypowieść o nieurodzajnym drzewie; – wie, co znaczy narodzić się powtórnie; – jest świadomy, co stanie się w sytuacji odrzucenia BoŜego zaproszenia; – wymienia warunki współpracy z Jezusem; – odkrywa swoje uzdolnienia; – rozumie, w jaki sposób naleŜy kształtować sumienie.

OCENA DOBRA

Katechizowany: – dostrzega dary, którymi Bóg go obdarza; – wyjaśnia znaczenie poszczególnych określeń z przypowieści o drzewie figowym; – wyjaśnia, na czym polega rozwój Ŝycia z Bogiem; – wylicza warunki uczestnictwa w uczcie Chrystusa; – wyjaśnia, co znaczy być w szkole Jezusa; – troszczy się o własne sumienie

OCENA BARDZO DOBRA Katechizowany: – jest wdzięczny Bogu i ludziom za obdarowywanie go; – podejmuje trud nawracania się; – rozumie, na czym polegało spotkanie Jezusa z Nikodemem; – wyjaśnia, dlaczego uczta jest tak charakterystyczna w nauczaniu Jezusa; – stara się wypełniać treść regulaminu szkoły Jezusa; – rozwija swoje uzdolnienia zgodnie z nauką Jezusa;

– wie, jaka jest podstawowa zasada kształtowania sumienia.

zgodnie z nauką Jezusa.

– tłumaczy, w jaki sposób Jezus wyjaśnia zestawienie „czysty – nieczysty”.

VII. W modlitwie jesteśmy blisko Boga i ludzi OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: – tłumaczy, czym jest modlitwa; – rozumie, czym jest przyjaźń; – wylicza formy modlitwy; – wie, jaka powinna być nasza postawa względem Boga; – wie, o jakim trwaniu mówią Dzieje Apostolskie; – wylicza części RóŜańca; – wymienia prośby modlitwy „Ojcze nasz”; – podaje przykłady autorytetów poddanych woli Ojca.

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: – modli się; – tłumaczy, jaką wartość posiada codzienna modlitwa; – dziękuje za zbawienie i prosi o Ŝycie wieczne; – wie, czym Bóg obdarował człowieka; – tłumaczy wartość trwania na modlitwie; – modli się na róŜańcu; – modli się treścią Modlitwy Pańskiej; – wyjaśnia, czym charakteryzuje się postawa zgody na wolę Ojca.

OCENA DOBRA

Katechizowany: – szanuje wyznawców innych religii; – wylicza cechy modlitwy chrześcijańskiej; – wyjaśnia, dlaczego modlitwa wyraŜa nasz związek z Bogiem; – wie, jak naleŜy oddawać cześć Bogu; – poznał warunki trwania na modlitwie; – zna tajemnice RóŜańca; – wyjaśnia, dlaczego modlitwę „Ojcze nasz” moŜemy nazywać streszczeniem Ewangelii; – zastanawia się nad własną zgodą na przyjęcie woli Ojca; – wie, co jest podstawą ufnej, wytrwałej i owocnej modlitwy.

OCENA BARDZO DOBRA Katechizowany: – wie, jak powinna wyglądać rozmowa chrześcijanina z Bogiem; – wyjaśnia, na czym polega uczestniczenie w sprawach Ojca; – wie, jakie wskazania odnośnie do modlitwy daje Pan Jezus swoim uczniom; – wie, co znaczy oddawać cześć Bogu w Duchu i prawdzie; – wyjaśnia rolę Ducha Świętego podczas naszej modlitwy; – wie, w jaki sposób w modlitwie róŜańcowej moŜemy towarzyszyć Jezusowi w Jego drodze; – tłumaczy, czego uczy nas Modlitwa Pańska.

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE VI KLASY szkoły podstawowej OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: Przemienieni przez Boga z serii Drogi przymierza

SEMESTR I

I. Świadkowie Chrystusa

OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: – definiuje, czym jest lęk – opowiada tekst Dz 1,8-11 – wyjaśnia pojęcie nadziei chrześcijańskiej– wyjaśnia, kim jest Jezus; – określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa

OCENA DOSTATECZNA Katechizowany: – potrafi podać zasady Ŝycia wspólnoty uczniów Chrystusa; – wie czego Jezus pragnie od swoich uczniów – charakteryzuje sposoby Ŝycia nadzieją – przygotowuje osobiste ofiarowanie się Bogu–

OCENA DOBRA Katechizowany: – wyjaśnia dlaczego wiara jest zasadniczą cecha relacji pomiędzy uczniami Jezusa - odkrywa pragnienia Jezusa i porównuje je ze swoimi - określa jaka postawę wobec zagroŜeń proponuje człowiekowi Jezus - wyjaśnia, co to znaczy być posłusznym Bogu

VII.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: charakteryzuje wydarzenie Zesłania Ducha Świętego - objaśnia pojęcie daru – wie, dlaczego Bóg

OCENA BARDZO DOBRA Katechizowany: – wyjaśnia, jakie wskazania Jezusa powinniśmy realizować, by nasze relacje były wolne od lęków - stara się łączyć własne pragnienia z tęsknotami Jezusa - tłumaczy, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję - dowodzi, Ŝe posłuszeństwo Bogu wyraŜa się w tym, by myśleć, działać i ufać jak Jezus

Duch Swiety daje nowe Ŝycie

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA

Katechizowany: – wie, z jakiego rodu pochodzi Mesjasz; – wyjaśnia termin protoewangelia; – podaje przykłady

Katechizowany: – wyjaśnia, na czym polega wypełnienie proroctw Izajasza; – tłumaczy, dlaczego mówimy „Bóg

Katechizowany: – jest świadomy, Ŝe do przyjęcia Mesjasza jest konieczna wiara w Niego; – dzieli się wiarą; – dostrzega wartość

zbawia nas za pośrednictwem Kościoła; – wylicza znaki obecności i działania Ducha Świętego; – charakteryzuje postać świętego Piotra; – wyjaśnia , co zmieniło Ŝycie świętego Pawła

prorockich zapowiedzi mesjańskich ST; – poznał, co naleŜy czynić, aby się nawrócić; – podaje przykłady wiernych kobiet ST; – wyjaśnia, na czym polega spełnienie BoŜej obietnicy; – poznał, jakie są oczekiwania Kościoła wobec wierzących w Adwencie; – rozpoznaje spełnianie się BoŜych obietnic.

obietnic”; – wymienia uczynki miłosierne względem ciała i duszy; – wyjaśnia, na czym polega związek Maryi z dziełem zbawienia; – opowiada, co wzbudziło podziw ElŜbiety w Maryi; – wyjaśnia terminy: adwent, paruzja; – odkrywa, Ŝe Jezus odpowiada na najgłębsze ludzkie tęsknoty.

nawracania się; – stara się naśladować Maryję w posłuszeństwie; – wie, dlaczego Maryję nazywamy „nową Ewą”; – rozwija posłuszeństwo Bogu; – dotrzymuje podjętych zobowiązań; – podejmuje trud przemiany wewnętrznej, szczególnie podczas adwentowego oczekiwania.

VIII. Jezus przychodzi

Katechizowany: – opowiada treści biblijne o narodzeniu Jezusa; – poznał tekst o postawie Heroda wobec Jezusa; – wie, jaka wartość w Ŝyciu chrześcijanina powinna zajmować pierwsze miejsce; – wierzy w obecność Jezusa; – tłumaczy, w jaki sposób moŜemy oddawać hołd Jezusowi.

Katechizowany: – wie, w jakich okolicznościach urodził się Jezus; – wyjaśnia, na czym polegało odrzucenie Jezusa przez Heroda; – wyznaje wiarę; – śpiewa kolędy; – wyjaśnia, dlaczego Jezus otrzymał złoto, kadzidło i mirrę.

IX.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: – wylicza przykłady

Katechizowany: – jest wdzięczny Jezusowi za Jego narodzenie; – jest wdzięczny Jezusowi za wyzwolenie z niewoli grzechu; – wyjaśnia, co znaczy angaŜować się w sprawy Ojca; – tłumaczy religijny sens poszczególnych zwyczajów BoŜego Narodzenia; – poszukuje sposobów oddawania czci Bogu.

Jezusowe posłannictwo

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: – uczestniczy

Katechizowany: – wyjaśnia, co sprawia narodzenie Jezusa; – wie, co znaczy przyjąć Jezusa; – opowiada o wydarzeniach związanych z pierwszym pobytem Jezusa w świątyni; – wyjaśnia, do czego zachęcają nas zwyczaje BoŜego Narodzenia; – wie, co oznaczają dary złota, kadzidła i mirry złoŜone Jezusowi przez Mędrców.

OCENA DOBRA

Katechizowany: – wie, jakie znaczenie

OCENA BARDZO DOBRA Katechizowany: – poznał, jakie czyny

czynów Jezusa; – wymienia postawy ludzi wobec Jezusa; – poznał tekst o uzdrowieniu paralityka; – opowiada, w jaki sposób Jezus uwalnia od złych duchów; – wie, co naleŜy czynić, abyśmy zostali wskrzeszeni do Ŝycia; – wyjaśnia, do czego zostaliśmy zobowiązani przez chrzest.

w sakramentach; – wyjaśnia, dlaczego nie wszyscy wierzą w Syna BoŜego; – wie, jakie znaczenie posiada sakrament pojednania i pokuty; – określa przejawy Ŝycia człowieka zniewolonego; – opowiada tekst biblijny o wskrzeszeniu Łazarza; – wie, dlaczego przyjmujemy chrzest.

dla naszej wiary mają czyny Jezusa; – rozumie, czym jest niewiara; – korzysta z darów sakramentalnego pojednania; – opisuje, jakie jest Ŝycie człowieka wyzwolonego; – wie, jakie są warunki naszego zmartwychwstania; – opowiada, w jaki sposób moŜe zmieniać świat na lepsze; – pełniej odkrywa Jezusowe posłannictwo.

Jezusa są obecne w poszczególnych sakramentach; – jest świadomy, Ŝe brak chęci nawrócenia jest przeszkodą wiary; – wyjaśnia relację pomiędzy uzdrowieniem ciała i duszy; – pogłębia świadomość wtajemniczenia chrześcijańskiego; – troszczy się o Ŝycie doczesne i wieczne; – doskonali osobisty udział w Jezusowym posłannictwie.

S E M E S T R II

X.

Z Jezusem Chrystusem przeŜywamy cierpienie i śmierć

OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: – poznał treść Mt 17,1-9; – opowiada, co czynił Jezus zmierzając do Jerozolimy; – zna liturgię Niedzieli Palmowej; – wie, kiedy Jezus ustanowił Eucharystię; – wie, w jakim celu Jezus przyszedł na świat; – wylicza cechy miłości Boga; – opowiada tekst Łk 24, 1-12; – wie, kiedy najpełniej spotykamy się ze Zmartwychwstałym; – poznał wydarzenia związane z drogą uczniów do Emaus; – wie, w jaki sposób moŜemy stać się na nowo uczestnikami Ŝycia BoŜego; – wie, jak Jezus traktuje cierpienie;

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: – tłumaczy, jaką prawdę potwierdza Bóg podczas przemienienia Jezusa; – wyjaśnia, w jaki sposób zbudował swą Ewangelię Łukasz; – opowiada o okolicznościach wjazdu Jezusa do Jerozolimy; – podaje podstawowe szczegóły męki Jezusa; – tłumaczy, dlaczego niedziela jest dniem świętym; – wie, jak Jezus wyjaśniał uczniom konieczność swej męki; – wyjaśnia, co otrzymujemy podczas chrztu świętego; – podaje przykłady biblijnych uzdrowień;

OCENA DOBRA

Katechizowany: – wyjaśnia, co zapowiada przemienienie Jezusa; – rozumie sens naboŜeństw wielkopostnych; – poznał symbolikę palm; – wyjaśnia, co dokonało się podczas męki i śmierci Jezusa; – wyjaśnia, czym zostajemy obdarowywani podczas Eucharystii; – wie, czym charakteryzuje się miłość Boga do ludzi; – wyjaśnia sens zmartwychwstania Jezusa; – tłumaczy, co sprawia cierpienie i śmierć Jezusa; – tłumaczy waŜność przyjęcia chrztu;

OCENA BARDZO DOBRA Katechizowany: – wie, jakie znaczenie ma przebywanie Jezusa na górze Tabor; – wie, dlaczego Jezus zmierzał do Jerozolimy, choć wiedział, Ŝe tam czeka Go śmierć; – wyjaśnia, co oznacza wjazd Jezusa do Jerozolimy; – rozumie integralność treści Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku; – stara się rozumieć Eucharystię; – przeŜywa niedzielę w atmosferze wiary i odpoczynku; – wyjaśnia sens krzyŜa i cierpienia; – jest świadomy, czego doświadczamy w Ŝyciu razem z Chrystusem; – rozwija Ŝycie

– wyjaśnia, kiedy naleŜy przyjąć namaszczenie chorych; – wie, czym jest śmierć; – opowiada tekst o wniebowstąpieniu Jezusa.

– poznał cel namaszczenia chorych; – pamięta o zmarłych w modlitwie; – wyjaśnia, jakie znaczenie dla wierzących posiada fakt wniebowstąpienia Jezusa.

– wierzy w Ŝycie po śmierci; – tłumaczy, czym są wypominki; – jest wdzięczny Bogu za dar Jezusa.

XI.

z Bogiem; – tłumaczy, jaki jest związek Jezusa z cierpieniem; – wyjaśnia tekst J 11, 25 w kontekście śmierci; – jest świadomy swojej drogi z Bogiem.

Aby Ŝycie Jezusa Chrystusa objawiło się w nas

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: – wie, kto jest największym dobrem udzielonym ludziom przez Boga; – wie, jaki jest cel nawracania się; – tłumaczy, kto moŜe ujrzeć królestwo BoŜe; – opowiada biblijną przypowieść o uczcie; – poznał opowiadanie o Zacheuszu; – zna treść przypowieści o talentach; – tłumaczy, jakie zadania do spełnienia posiada kaŜdy człowiek wobec własnych uzdolnień; – wie, jaka jest podstawowa zasada kształtowania sumienia.

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

Katechizowany: – wyjaśnia, jaką rolę pełni Kościół; – opowiada przypowieść o nieurodzajnym drzewie; – wie, co znaczy narodzić się powtórnie; – jest świadomy, co stanie się w sytuacji odrzucenia BoŜego zaproszenia; – wymienia warunki współpracy z Jezusem; – odkrywa swoje uzdolnienia; – rozumie, w jaki sposób naleŜy kształtować sumienie.

Katechizowany: – dostrzega dary, którymi Bóg go obdarza; – wyjaśnia znaczenie poszczególnych określeń z przypowieści o drzewie figowym; – wyjaśnia, na czym polega rozwój Ŝycia z Bogiem; – wylicza warunki uczestnictwa w uczcie Chrystusa; – wyjaśnia, co znaczy być w szkole Jezusa; – troszczy się o własne sumienie zgodnie z nauką Jezusa.

Katechizowany: – jest wdzięczny Bogu i ludziom za obdarowywanie go; – podejmuje trud nawracania się; – rozumie, na czym polegało spotkanie Jezusa z Nikodemem; – wyjaśnia, dlaczego uczta jest tak charakterystyczna w nauczaniu Jezusa; – stara się wypełniać treść regulaminu szkoły Jezusa; – rozwija swoje uzdolnienia zgodnie z nauką Jezusa; – tłumaczy, w jaki sposób Jezus wyjaśnia zestawienie „czysty – nieczysty”.

VII. W modlitwie jesteśmy blisko Boga i ludzi OCENA DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany: – tłumaczy, czym jest modlitwa; – rozumie, czym jest przyjaźń;

OCENA DOSTATECZNA

Katechizowany: – modli się; – tłumaczy, jaką wartość posiada codzienna modlitwa;

OCENA DOBRA

Katechizowany: – szanuje wyznawców innych religii; – wylicza cechy modlitwy

OCENA BARDZO DOBRA Katechizowany: – wie, jak powinna wyglądać rozmowa chrześcijanina z Bogiem; – wyjaśnia, na czym polega

– wylicza formy modlitwy; – wie, jaka powinna być nasza postawa względem Boga; – wie, o jakim trwaniu mówią Dzieje Apostolskie; – wylicza części RóŜańca; – wymienia prośby modlitwy „Ojcze nasz”; – podaje przykłady autorytetów poddanych woli Ojca.

– dziękuje za zbawienie i prosi o Ŝycie wieczne; – wie, czym Bóg obdarował człowieka; – tłumaczy wartość trwania na modlitwie; – modli się na róŜańcu; – modli się treścią Modlitwy Pańskiej; – wyjaśnia, czym charakteryzuje się postawa zgody na wolę Ojca.

chrześcijańskiej; – wyjaśnia, dlaczego modlitwa wyraŜa nasz związek z Bogiem; – wie, jak naleŜy oddawać cześć Bogu; – poznał warunki trwania na modlitwie; – zna tajemnice RóŜańca; – wyjaśnia, dlaczego modlitwę „Ojcze nasz” moŜemy nazywać streszczeniem Ewangelii; – zastanawia się nad własną zgodą na przyjęcie woli Ojca; – wie, co jest podstawą ufnej, wytrwałej i owocnej modlitwy.

uczestniczenie w sprawach Ojca; – wie, jakie wskazania odnośnie do modlitwy daje Pan Jezus swoim uczniom; – wie, co znaczy oddawać cześć Bogu w Duchu i prawdzie; – wyjaśnia rolę Ducha Świętego podczas naszej modlitwy; – wie, w jaki sposób w modlitwie róŜańcowej moŜemy towarzyszyć Jezusowi w Jego drodze; – tłumaczy, czego uczy nas Modlitwa Pańska.

View more...

Comments

Copyright © 2017 ECITYDOC Inc.