manual ESTRADA

April 17, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download manual ESTRADA...

Description

Podr´cznikidentyfikacjiwizualnej

SpistreÊci: 1.Logopodstawowe 1a.DopuszczalnaminimalnawielkoÊçpe∏negologo 1b.Dodatkowaformalogodozastosowaniawma∏ymformacie

2.Logododatkowe 2a.DopuszczalnaminimalnawielkoÊçpe∏negologo 2b.Dodatkowaformalogodozastosowaniawma∏ymformacie

3.Logo – kolorystyka 4.Logo – wersjaczarno –bia∏a 5.Logonasiatce 6.Pole ochronne loga podstawowego 7.Pole ochronne loga dadatkowego 8.Stosowanie loga na kolorowych t∏ach

Podr´cznikidentyfikacjiwizualnej

1.Logopodstawowe/1a.DopuszczalnaminimalnawielkoÊçpe∏negologo/1b.Dodatkowaformalogodozastosowaniawma∏ymformacie

Podstawowaformaznakuzawiera bia∏y zapis pe∏nej nazwy: „sto∏ecznaestrada”,zapis stronywww iczerwonekó∏ko zbia∏àliterkà„e”. Wszystkie te elementy wpisane sà w czarny prostokàt, który jest integralnà cz´Êcià znaku.  JeÊlit∏o,naktórymstosujemylogojestwkolorzeczarnym tostosujemyznakuwolniony z zachowaniem pola ochronnego liczonego od kraw´dzi czarnego pola w znaku podstawowym.

1a.DopuszczalnaminimalnawielkoÊçpe∏negologo

minimalna wielkoÊç logo z u˝yciemstrony www wynosi 2 cmwpodstawiezapisupełnej nazwy 2 cm 2,55 cm

1b.Dodatkowaformalogodozastosowaniawma∏ymformacie

jeÊli istnieje koniecznoÊç u˝ycia logo mniejszegow podstawiezapisu pełnej nazwy ni˝ 2 cm wtedy nale˝y wykorzystaç logo bez strony www

2.Logododatkowe/2a.DopuszczalnaminimalnawielkoÊçpe∏negologo / 2b.Dodatkowaformalogodozastosowaniawma∏ymformacie

Wwyjàtkowychsytuacjachdopuszczasi´ stosowanie logabezpoÊrednionabia∏ymtle z zachowaniem pola ochronnego opisanego w pkt. 6. Dodatkowa forma logo dopuszczalna jest tylko do stosowania na bia∏ym t∏e.

2a.DopuszczalnaminimalnawielkoÊçpe∏negologo

minimalna wielkoÊç logo w podstawie z u˝yciem strony www wynosi 2 cm 2 cm

2b.Dodatkowaformalogodozastosowaniawma∏ymformacie

jeÊli istnieje koniecznoÊç u˝ycia logo mniejszego w podstawie ni˝ 2 cm wtedy nale˝y wykorzystaç logo bez strony www

3.Logo–kolorystyka

PantoneProcessBlackC

Pantone185C

C:50M:50Y:50K:100

C:0M:100Y:100K:0

4.Logo–wersjaczarno-bia∏aikontra

Wdrukach czarno-bia∏ych nale˝y korzystaç tylko z podanych wersji logo zachowujàc pole ochronne.

5.Logonasiatce

6.Pole ochronne loga podstawowego

Pole ochronne to obszar otaczajàcy logo, uniemo˝liwiajàcy jakàkolwiek konkurencj´ wizualnà z innymi elementami projektu b´dàcymi w bezpoÊredniej bliskoÊci. Podstawowa wielkoÊç strefy ochronnej stanowi pochodnà Êrednicy kó∏ka z literà „e”. Pole ochronne nale˝y przyjàç jako wielkoÊç minimalnà.

7.Pole ochronne loga dodatkowego

Pole ochronne to obszar otaczajàcy logo, uniemo˝liwiajàcy jakàkolwiek konkurencj´ wizualnà z innymi elementami projektu b´dàcymi w bezpoÊredniej bliskoÊci. Podstawowa wielkoÊç strefy ochronnej loga dodatkowego stanowi pochodnà Êrednicy litery „e”. Pole ochronne nale˝y przyjàç jako wielkoÊç minimalnà.

8.Stosowanie loga na kolorowych t∏ach

Logo podstawowe mo˝e byç stosowne na wi´kszoÊci kolorów t∏a.

JeÊli t∏o na którym u˝ywamy logo jest w kolorze czarnym, stosujemy uwolnionà wersj´ logo z zachowaniem pola ochronnego opisanego w pkt. 5.

Dodatkowa forma logo dopuszczalna jest tylko do stosowania na bia∏ym t∏e z zachowaniem pola ochronnego opisanego w pkt. 6.

View more...

Comments

Copyright © 2017 ECITYDOC Inc.