Przygoda IV - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

May 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Przygoda IV - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku...

Description

f o t o g r a f i a

w

g d a ń s k i e j

A S P

PRZYGODA IV o b s z a r y

S O P O T

m e d i u m

2 0 0 7

f o t o g r a f i a

w

g d a ń s k i e j

A S P

Składam podziękowanie wszystkim pedagogom za zaangażowanie w kształtowaniu wrażliwości, świadomości i talentu młodych twórców w obszarze fotograficznego medium. Dziękuję wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu i organizacji wystawy oraz realizacji katalogu.

Witold Węgrzyn

Przygoda IV – fotografia w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych Adventure IV – photography at the Academy of Fine Arts in Gdansk

Izomorficzny charakter fotografii, która rejestruje w jednej

The isomorphic nature of photography which simultane-

chwili wszystko, co jest w zasięgu obiektywu i co zosta-

ously registers everything within the range of the camera

ło ujawnione przez światło, sprawia, że jest ona głównie

as well as all that has been revealed by the light makes this

nośnikiem informacji i posiada funkcje komunikatu wizu-

medium most of all the carrier of information which also

alnego (dokumentu). Jest on często zbyt bogaty w szcze-

possesses the functions of a visual message (document).

góły i nie posiada określonej hierarchii ważności znaków

In photography which looks for artistic values, the rela-

i znaczeń.

tion between the photographer, the object and the image

Fotografia, w której dąży się do poszukiwania wartości

of the object is the key to their definition, as here the art-

artystycznych, będzie relacją pomiędzy fotografowanym

ist’s personality is introduced into the preexisting image

obiektem (przedmiotem) a obrazem obiektu i stanie się

of the object that gets transformed into the image/work.

kluczem do określenia wartości, czyli osobowość twórcy,

The image/sign which thus comes into being lets us refer

wniesiona do zarejestrowanego wizerunku, przełoży się na

to the real world and to the meaning of the sign, lets us

jakość i klasę utworu (dzieła). Powstały obraz (znak) po-

make out the idea and the problem contained in the work

zwoli odwołać się do świata realnego, do znaczenia znaku,

and allows for emotion and reflection. Therefore, it is „ac-

pozwoli odczytać powziętą ideę czy problem, stworzy moż-

tualized” within a given concept and individuality of the

liwość przeżycia i refleksji. Będzie zatem „dzianiem się”

artists, the originality of his language, expression and the

w obrębie konkretnej koncepcji i indywidualności artysty,

power of the message.

oryginalności języka, ekspresji i siły przekazu.

Photography as a specific model in contemporary culture

Fotografia jako określony model we współczesnej kulturze,

in which everything seems to become outdated immedi-

w której wszystko zdaje się tracić aktualność i świeżość,

ately, becomes a significant vehicle of communication and

staje się istotnym przekaźnikiem i szczególnie ważnym

an important medium. Globalization, the Internet, cy-

medium. Globalizacja, internet, cyberprzestrzeń, hegemo-

berspace, domination of images and their extraordinary

nia obrazu i jego niezwykła ekspansja powodują, ze wymy-

expansion slip out of our control and the dynamic devel-

ka on się spod kontroli, a postępujący dynamiczny rozwój

opment of technology is the reason why new trends and

techniki sprawia, że tendencje i prądy, zanim się w sztuce

tendencies quickly disappear into the past before they can

zakorzenią, odchodzą w pośpiechu w przeszłość.

take root in contemporary art...

Pojawienie się fotograficznego zapisu cyfrowego i jego uma-

Invention of digital photography and its mass popularity

sowienie wzmacnia jeszcze bardziej siłę i zasięg jego działa-

reinforces the power and range of the influence of images,

nia, a powszechność i łatwość użycia fotografii trywializuje

while the commonness and facility of the use of photog-

5

i dewaluuje często jej wartości. Fotografia w klasycznym ro-

raphy trivializes and depreciates its values. Due to the facil-

zumieniu, dzięki łatwości i szybkości „pozyskiwania obra-

ity of „obtaining” digital images, photography in the classic

zów” cyfrowych staje się uwolniona od serwitutu dosłow-

sense of the term is liberated from the serfdom of accuracy

ności i dokumentaryzmu, zmierza chętniej ku swobodnej

and documentarism. It is now moving in the direction of

kreacji i tworzenia własnych, subiektywnych widoków, daje

free creativity and the production of its own, subjective im-

większą szansę dla autorskiego, subiektywnego komento-

ages, while it presents the authors with an opportunity to

wania świata.

make their comments on the world.

„Szukanie wartości” to poszukiwanie własnych obszarów

The search for „values” is the search for one’s private spheres

wypowiedzi i kreacji oraz odkrywanie, że fotografia jest

of expression and creation; it is discovering that photogra-

„bytem tajemniczym”, niekiedy magicznym, odsłaniającym

phy is a „mysterious” and sometimes magical being that

swoje oblicze tylko częściowo. To także dążenie do mądro-

reveals its identity only in part; and it is also the search

ści przekazu, unikalności i szczególnej oryginalności. To

for the wisdom of the message, its uniqueness and specific

PRZYGODA w obszarze sztuki, gdzie sposób zapisu staje

originality. It is an Adventure within the sphere of art.

się mniej istotnym, drugorzędnym często elementem.

The works presented at this exhibition are photographs

Prezentowane na wystawie prace to fotografie zrealizo-

taken by the students of the Photographic Workshop (art

wane przez studentów Pracowni Fotografii (specjalizacja

major) and extramural students of Photography from the

artystyczna), studentów Studiów Zaocznych w zakresie

Department of Painting and Graphics at the Academy of

Fotografii na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk

Fine arts in Gdansk.

Pięknych w Gdańsku, którymi mam przyjemność kierować i ich uczyć. Są to prace kursowe realizowane w formie odpowiedzi na postawione problemy, fragmenty prac dyplomowych wykonane w ciągu ostatnich trzech lat, aneksy prac dyplomowych na kierunku Grafika. Reprezentują charakter poszukiwań medialnych, poszukiwań języka i morfologii fotografii. Reprezentują oblicze i ducha kreacji w obszarze fotografii, zagadnienia i refleksje o koncepcyjno - wizualnym rodowodzie, ujawniają przygodę w obszarze sztuki. Są kontynuacją niedawnej wystawy „Medium jako medium”.

Witold Węgrzyn 7

Gdańsk, marzec/March 2007

Kuratorzy wystawy Curators of exhibition Witold Węgrzyn Michał Węgrzyn

Uczestnicy wystawy Participants of exhibition

Aleksandra Abakanowicz Agnieszka Babińska Monika Białk Dominika Błońska Katarzyna Bujniewska Agnieszka Czeczatka Anna Glinka Agnieszka Grot Barbara Jabłońska Paulina Jakubiuk Agnieszka Jurek Anna Karos-Bakun Aleksandra Kleczkowska Sylwia Knop Remigiusz Koniecko Zuzanna Kordys Jakub Krechowicz Agnieszka Leszczyńska Anna Małyszek Honorata Martin Magdalena Maruta Agnieszka Matula Natalia Marszałek Agata Miros Małgorzata Mnich Agnieszka Mróz Anna Nogalska Magdalena Nowakowska Magdalena Perepeczko Maria Pogorzelska Katarzyna Postawka Adrianna Przybylska Alina Radecka Jan Rusiniak Maciej Salomon Marta Sławkowska Marcin Sosiński Jarosław Stankiewicz Maja Stępień Dorota Tomczak Anna Wesołowska Krzysztof Winciorek Zofia Wolff Marcin Wójtowicz Marta Zakrzewska Leszek Żurek

Kalendarz wyobraźni, 2006/2007

11

Aleksandra Abakanowicz

12

Aleksandra Abakanowicz

Ikona współczesności

2007

Obrazy hipnogogiczne, 2005

13

Agnieszka Babińska

14

Agnieszka Babińska

Obrazy hipnogogiczne, 2004

Fantazje surrealne II, 2007

15

Katarzyna Bujniewska

16

Katarzyna Bujniewska

Fantazje surrealne II, 2007

Magia fotografii, 2005

17

Agnieszka Czeczatka

18

Agnieszka Czeczatka

Alchemia fotografii, 2007

Kalendarz wyobraźni, 2007

19

Agnieszka Czeczatka

20

Anna Glinka

Szkic do portretu (fragment), 2004

Tożsamość, 2004

21

Barbara Jabłońska

22

Paulina Jakubiuk

Świat wyobrażony, 2006

O sobie, 2006

23

Agnieszka Jurek

24

Anna Karos-Bakun

Magia fotografii, 2005

Szkic do autobiografii, 2006

25

Aleksandra Kleczkowska

26

Sylwia Knop

Stan skupienia, 2005

Światło, 2006

27

Zuzanna Kordys

28

Darumy, 2006

29

Jakub Krechowicz

30

Jakub Krechowicz

Darumy, 2006

Darumy, 2006

31

Jakub Krechowicz

32

Agnieszka Leszczyńska

Magia fotografii, 2005

Magia fotografii, 2005

33

Agnieszka Leszczyńska

34

Anna Małyszek

Magia fotografii, 2005

Magia fotografii, 2006

35

Anna Małyszek

36

Anna Małyszek

Magia fotografii (fragment ekspozycji), 2006

Magia fotografii (fragment ekspozycji), 2006

37

Anna Małyszek

38

Honorata Martin

Obiekty z zapisanym życiorysem, 2007

Alchemia fotografii, 2007

39

Magdalena Maruta

40

Magdalena Maruta

Kalendarz wyobraźni, 2006

Kalendarz wyobraźni, 2006

41

Magdalena Maruta

42

Magdalena Maruta

Alchemia fotografii, 2006

Alchemia fotografii, 2006

43

Agnieszka Matula

44

Agnieszka Matula

Alchemia fotografii (fragment), 2006/2007

Autoportret (camera obscura), 2006

45

Natalia Marszałek

46

Natalia Marszałek

Autoportret II (camera obscura), 2006

Mandala, 2007

47

Natalia Marszałek

48

Agata Miros

Tożsamość (fragment), 2004

Make up, 2005

49

Agnieszka Mróz

50

Agnieszka Mróz

Make up (fragment ekspozycji), 2005

Otoczenie (camera obscura), 2004

51

Anna Nogalska

52

Magdalena Perepeczko

Dedykuje Kantorowi, 2006

Otoczenie, 2006

53

Magdalena Perepeczko

54

Katarzyna Postawka

Dedykuję Kantorowi, 2007

Dedykuje Kantorowi II, 2007

55

Katarzyna Postawka

56

Adrianna Przybylska

Zewnętrzne wewnętrzne, 2006

Zewnętrzne wewnętrzne, 2006

57

Adrianna Przybylska

58

Jan Rusiniak

bez tytułu, 2005

bez tytułu, 2005

59

Jan Rusiniak

60

Maciek Salomon

Cielesność, 2007

Autoportret (camera obscura), 2006

61

Marta Sławkowska

62

Marcin Sosiński

Magia fotografii, 2005

Kalendarz wyobraźni (fragment), 2006

63

Jarosław Stankiewicz

64

Maja Stępień

Dedykacja Kantorowi, 2004

Dialog (fragment), 2005

65

Krzysztof Winciorek

66

Krzysztof Winciorek

Resales, 2006

Mandala, 2006

67

Zofia Wolff

68

Marta Zakrzewska

Cielesność, 2005

O sobie, 2006

69

Marta Zakrzewska

70

Marta Zakrzewska

O sobie II, 2006

Moje ogrody, 2005

71

Leszek Żurek

f o t o g r a f i a w g d a ń s k i e j A S P 2 1 m a r c a – 9 k w i e t n i a 2 0 0 7

Dyrektor Galerii

Zbigniew Buski Kuratorzy wystawy

Witold Węgrzyn Michał Węgrzyn Wydawca katalogu

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie Projekt graficzny

Jacek Zdybel, Michał Węgrzyn Na okładce zdjęcie Drzwi

Michał Węgrzyn Na zaproszeniu i plakacie zdjęcie Mandala

Natalia Marszałek ISBN 83-888210-88-2 Wystawa przygotowana we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku

f o t o g r a f i a

w

g d a ń s k i e j

A S P

View more...

Comments

Copyright © 2017 ECITYDOC Inc.