Uchwała Nr XXIII/277/12 z dnia 31 maja 2012 r.

June 3, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Uchwała Nr XXIII/277/12 z dnia 31 maja 2012 r....

Description

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2012 r.

Elektronicznie podpisany przez: Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data: 2012-07-09 10:09

Poz. 2093 UCHWAŁA NR XXIII/277/12 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) uchwala się, co następuje: § 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr LII/540/10 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola: Artur Stępień

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–2–

Poz. 2093

Załącznik do uchwały nr XXIII/277/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 31 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzącym działalność leczniczą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Miasto Zduńska Wola. § 2. Zakład działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, ze zm.), zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej; 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.); 3) niniejszego Statutu; 4) uchwały Nr XVII/260/99 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli; 5) innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, a w szczególności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych obowiązujących przepisów. § 3. 1. Zakład jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. 2. Zakład prowadzi działalność leczniczą obejmującą ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 3. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych: 1) podstawowa opieka zdrowotna w warunkach ambulatoryjnych i domowych; 2) ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna: a) ginekologia i położnictwo, b) otolaryngologia, c) neurologia, d) diabetologia, e) alergologia, f) dermatologia, g) medycyna pracy, h) neurologia dziecięca, i) reumatologia, j) endokrynologia, k) psychiatria i psychologia, l) terapia uzależnień,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–3–

Poz. 2093

m) opieka długoterminowa, n) logopedia, o) urologia; 3) diagnostyka laboratoryjna i obrazowa; 4) rehabilitacja; 5) medycyna szkolna; 6) transport sanitarny. § 4. Zakład posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej § 5. 1. Siedzibą Zakładu jest Miasto Zduńska Wola. 2. Obszar działania Zakładu obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności Miasto Zduńska Wola. § 6. 1. Zakres terytorialny świadczeń zdrowotnych udzielanych nieodpłatnie osobom uprawnionym zostanie szczegółowo ustalony z dysponentami środków w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 2. Zakład może wykonywać świadczenia zdrowotne odpłatnie na rzecz osób nie objętych umowami, o których mowa w ust. 1, na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zakład zobowiązany jest udzielić świadczeń zdrowotnych każdej osobie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Rozdział 3 Cele i zadania Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej § 7. Celem Zakładu jest: 1) podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, z uwzględnieniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz. 159); 2) propagowanie zachowań prozdrowotnych; 3) świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych oraz członków ich rodzin. § 8. l. Zadaniem Zakładu jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, którymi w szczególności są: 1) badanie i porada lekarska; 2) leczenie; 3) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych przez poradnie działające przy Zakładzie; 4) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem; 5) opieka nad zdrowym dzieckiem; 6) udzielanie kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych; 7) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–4–

Poz. 2093

8) badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna wykonywana w pracowniach i laboratoriach Zakładu; 9) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia; 10) działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia; 11) pielęgnacja chorych; 12) usługi z zakresu medycyny pracy i badań kierowców; 13) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 14) leczenie i terapia uzależnień; 15) świadczenia z zakresu medycyny szkolnej; 16) transport sanitarny. 2. Zakład realizuje inne zadania, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Rady Miasta Zduńska Wola, którymi w szczególności są działania na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. § 9. 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, posiadające stosowne uprawnienia oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. 2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. § 10. Wykonując zadania Zakład może współpracować z: 1) podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą; 2) ośrodkami pomocy społecznej; 3) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi; 4) organami administracji państwowej i samorządów terytorialnych; 5) pracodawcami; 6) organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, kościołami i związkami wyznaniowymi; 7) osobami prawnymi i fizycznymi. Rozdział 4 Organy i struktura Zakładu § 11. Organami Zakładu są: 1) Dyrektor Zakładu, zwany dalej „Dyrektorem”; 2) Rada Społeczna Zakładu, zwana dalej „Radą”. § 12. 1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Z Dyrektorem podmiot tworzący nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. 3. Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność. 4. Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze przy pomocy: 1) głównego księgowego; 2) pielęgniarki lub położnej koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek i położnych; 3) kierowników jednostek organizacyjnych i poradni Zakładu. 5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–5–

Poz. 2093

6. Dyrektor jest uprawniony do składania oświadczeń woli w przedmiocie spraw majątkowych Zakładu w zakresie unormowanym odpowiednimi przepisami. 7. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje wskazana przez niego osoba w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 8. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych przepisami. § 13. 1. Jednostki organizacyjne Zakładu tworzy, znosi i przekształca Dyrektor, o ile nie ogranicza to zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jeżeli zniesienie lub przekształcenie jednostki organizacyjnej Zakładu ogranicza zakres udzielanych świadczeń, to zmiana wymaga opinii właściwych organów, zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. 2. Zadania i organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych określa Dyrektor. 3. Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora opiniuje Rada. § 14. W skład Zakładu wchodzą: 1) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2, w tym: a) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, b) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, c) gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej, d) gabinet zabiegowy, e) punkt szczepień, f) poradnia ginekologiczno-położnicza, g) poradnia otolaryngologiczna, h) poradnia diabetologiczna, i) poradnia dermatologiczna, j) poradnia neurologiczna, k) poradnia zdrowia psychicznego, l) poradnia psychologiczna, m) poradnia leczenia i terapii uzależnień, n) poradnia diagnostyki obrazowej, o) poradnia endokrynologiczna, p) poradnia medycyny pracy, r) poradnia logopedyczna, s) poradnia urologiczna, t) zespół długoterminowej opieki domowej, u) zespół transportu sanitarnego, w) gabinet medycyny szkolnej oraz gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy: - Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 10, - Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 84, - Szkole Podstawowej Nr 2 w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 90, - Szkole Podstawowej Nr 7 w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 32, - II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–6–

Poz. 2093

- Szkole Podstawowej Nr 13 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Zduńskiej Woli, ul. 1 Maja 27, - Szkole Podstawowej w Wojsławicach 105, - Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach 118; 2) Ośrodek Zdrowia w Annopolu Starym 5A, w tym: a) gabinet lekarza POZ, b) gabinet zabiegowy, c) punkt szczepień, d) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, e) poradnia medycyny pracy; 3) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli przy ul. Srebrnej 11, w tym: a) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, b) gabinet zabiegowy, c) punkt szczepień, d) gabinet pediatryczny, e) poradnia ginekologiczno-położnicza, f) poradnia otolaryngologiczna, g) poradnia okulistyczna, h) poradnia neurologiczna, i) poradnia alergologiczna, j) poradnia rehabilitacyjna w tym gabinet fizjoterapii, k) poradnia neurologii dziecięcej, l) poradnia dermatologiczna, m) poradnia medycyny pracy, n) poradnia reumatologiczna, o) gabinet medycyny szkolnej oraz gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy: - Szkole Podstawowej Nr 11 w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 2/4, - Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Zduńskiej Woli, ul. Wileńska 3, - Szkole Podstawowej Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 27, - Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 59A, - Zespole Gimnazjum, Szkoły i Przedszkola w Czechach 142, - Szkole Podstawowej w Izabelowie 50, - Szkole Podstawowej w Krobanowie 12C, - Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach 17; 4) Laboratorium Analityczne w Zduńskiej Woli przy ul. Srebrnej 11, w tym pracownia diagnostyki laboratoryjnej; 5) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Adama Mickiewicza 4, w tym: a) gabinet pediatryczny, b) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–7–

Poz. 2093

c) gabinet zabiegowy, d) punkt szczepień, e) poradnia neurologii dziecięcej, f) poradnia alergologiczna, g) gabinet medycyny szkolnej oraz gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy: - Szkole Podstawowej Nr 6 w Zduńskiej Woli, ul. Złota 67, - Szkole Podstawowej Nr 10 w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 46A, - Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Zduńskiej Woli, ul. Parkowa 5, - I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 6, - Liceum Plastycznym w Zduńskiej Woli, ul. Sieradzka 29, - Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 61, - Zasadniczej Szkole Wielozadaniowej ZDZ w Łodzi z/s w Zduńskiej Woli przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5. § 15. 1. Rada działająca przy Zakładzie jest organem inicjującym i opiniodawczym Miasta Zduńska Wola oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu. 2. Radę powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miasta Zduńska Wola. 3. Rada wykonuje zadania określone w ustawie o działalności leczniczej. § 16. W skład Rady wchodzi 7 osób: 1) jako przewodniczący – prezydent miasta lub osoba przez niego wyznaczona; 2) jako członkowie: a) przedstawiciel wojewody, b) pięciu przedstawicieli samorządów terytorialnych: - czterech radnych Rady Miasta Zduńska Wola, - radny Rady Gminy Zduńska Wola. § 17. l. Kadencja Rady trwa 4 lata. Kadencja wygasa po powołaniu przez podmiot tworzący nowego składu Rady. 2. Odwołanie członków Rady przed upływem kadencji następuje w okolicznościach: 1) członek złożył pisemną rezygnację; 2) na wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem; 3) z własnej inicjatywy podmiotu tworzącego; 4) na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady. 3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Działalności uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez podmiot tworzący. § 18. 1. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciel organizacji związkowej. 2. Przedstawiciele samorządów zawodów medycznych mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady z głosem doradczym. 3. Spory wynikłe między Dyrektorem, a Radą rozstrzyga podmiot tworzący. § 19. 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje podmiot tworzący. 2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań Zakładu z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–8–

Poz. 2093

Rozdział 5 Gospodarka finansowa § 20. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania na zasadach określonych w art. 51-59 ustawy o działalności leczniczej. 2. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.). 3. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 4. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym). 5. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę. § 21. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe na cele i na zasadach określonych w przepisach ustawy o działalności leczniczej oraz na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 2. Zakład może uzyskiwać środki finansowe: 1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 2) z wydzielonej działalności gospodarczej, jeżeli statut przewiduje wykonywanie takiej działalności; 3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego; 4) ze środków publicznych z przeznaczeniem na: a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań, b) remonty, c) inne niż określone w lit. „a” inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, d) na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych, f) realizację programów wieloletnich, g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne; 5) od podmiotu tworzącego na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej; 6) ze zbycia majątku trwałego, oddania go w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie na zasadach określonych przez podmiot tworzący; 7) otrzymane na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami. § 22. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe z tytułu wydzielonej działalności gospodarczej w granicach określonych ustawą i innymi przepisami prawa. 2. W szczególności działalność gospodarcza Zakładu może polegać na: 1) wynajmowaniu pomieszczeń na cele związane z ochroną zdrowia; 2) prowadzeniu własnej apteki; 3) wykonywaniu innych zadań, związanych z prowadzeniem usług medycznych oraz opieką i promocją zdrowia. 3. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może ograniczać statutowych zadań Zakładu.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–9–

Poz. 2093

4. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu wraz z sprawozdaniem z działalności zatwierdza podmiot tworzący, po zaopiniowaniu przez Radę. 5. Wartość majątku Zakładu określają: 1) fundusz założycielski; 2) fundusz Zakładu. Rozdział 6 Postanowienia końcowe § 23. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. § 24. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

View more...

Comments

Copyright © 2017 ECITYDOC Inc.