Untitled - Szkoła Policji w Katowicach

January 11, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Untitled - Szkoła Policji w Katowicach...

Description

PROGRAMME PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME (ISEC) 2007-2013

The use of existing information systems to increase the efficiency of cross-border information exchange and effectiveness of crime prevention

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej . Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

The use of existing information systems to increase the efficiency of cross-border information exchange and effectiveness of crime prevention – Project Summary

Katowice 2015

The use of existing information systems to increase the efficiency of cross-border information exchange and effectiveness of crime prevention – Project Summary

Zespół redakcyjny / Editorial Team: nadkom Adam Warecki Paweł Mięsiak

Skład i przygotowanie do druku / Composition and prepress: Paweł Mięsiak

Druk / Print: P.W. BATER, Katowice

Wydawca / Editor: Szkoła Policji w Katowicach © Copyright by Szkoła Policji w Katowicach, Katowice 2013. Pewne prawa zastrzeżone. Tekst niniejszej publikacji jest dostępny na licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-NC-SA) 3.0. Polska. Postanowienia licencji są dostępne pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ legalcode

ISBN 978-83-934380-4-4

Katowice, 2015 r.

TABLE OF CONTENTS • SPIS TREŚCI • OBSAH

Perface 6 Przedmowa 8

Introduction 10 Wstęp 12

Poland 15 Polska 45

Czech Republic

77

Česká Republika

101

Slovak Republic

123

Slovenská Republika

141

Experts visits to third countries

159

Photo records of expert and study visits

165

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Preface

We are giving in your hands a publication that is a summary of our project “The use of existing information systems to increase the efficiency of cross-border information exchange and effectiveness of crime prevention”, implemented within the framework of the European Commission programme “Prevention of and Fight against Crime (ISEC). The actions that we performed in the framework of this project over the past two years, showed us how comprehensive and broad issue we had to deal with. Effective exchange of information and operational data between law enforcement authorities of the Member States of the European Union is not only an important method that contributes to the implementation of EU policies in the area of ​​freedom, security and justice, but it is first and foremost a very important tool for the prevention and detection of crime, not only of cross-border nature. In this sense, the exchange of information is therefore a necessary response to threats posed by criminals operating in the area without internal borders.

This project is probably the first such comprehensive attempt to assess and compare channels of communication and international police information exchange in Poland, Czech Republic and Slovakia, with special emphasis on cooperation and information exchange conducted through Police and Customs Cooperation Centres (PCCC) and the police education systems in this regard. Implementation of the project allowed us to better understand the legal and organizational solutions for the international exchange of information and operational data in the three countries, which will undoubtedly contribute to their better use, as well as to increase mutual confidence between the services and collaborating officers. We have also realized that in neighboring countries, there are often very different legal and organizational solutions in place, and fast and efficient exchange of information and operational data must comply with formal requirements laid down in the legal systems of these countries. Thanks to the great commitment of our project partners and police units from the country and abroad, cooperating with us, we were able to jointly accomplish our goals. For this commitment and help, I would like to warmly thank all those who contributed to this project, in particular our partners from Police College and Secondary Police School of Ministry 6

Perface

of Interior in Holešov, Czech Republic and Secondary Vocational School of Police Force in Pezinok, Slovakia and also the Bureau of International Police Cooperation of the General Police Headquarters. Without their involvement, help and commitment, implementation of this project would not have been possible. I hope that this publication will prove helpful in deepening the knowledge of officers who want to use it for purely practical reasons, but will also be useful for all those who, for various reasons, are interested in issues of international exchange of information, and operational data in the European Union.

col. Jarosław Kaleta Commandant of Police School in Katowice

7

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która jest podsumowaniem projektu zatytułowanego „Wykorzystanie istniejących systemów informacyjnych w celu zwiększenia skuteczności transgranicznej wymiany informacji i skuteczności zapobiegania przestępczości”, realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i Walka z Przestępczością (ISEC). Działania, które prowadziliśmy w ramach tego projektu, na przestrzeni ostatnich dwóch lat, ukazały nam z jak kompleksowym i szerokim zagadnieniem mamy do czynienia. Skuteczna wymiana informacji i danych operacyjnych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, jest bowiem nie tylko istotną metodą działania przyczyniającą się do realizacji polityk UE w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, ale jest przede wszystkim bardzo ważnym narzędziem służącym zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw, i to nie tylko o charakterze transgranicznym. W tym sensie wymiana informacji jest więc konieczną reakcją na zagrożenia stwarzane przez przestępców działających w obszarze pozbawionym granic wewnętrznych.

Projekt ten jest bodajże pierwszą, tak kompleksową próbą oceny i porównania kanałów komunikacji i międzynarodowej wymiany informacji policyjnych funkcjonujących w Polsce, Czechach i na Słowacji, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i wymiany informacji prowadzonej za pośrednictwem Centrów Współpracy Policyjnej i Celnej (PCCC) oraz systemów szkolnictwa policyjnego w tym zakresie. Realizacja projektu pozwoliła nam lepiej poznać rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie międzynarodowej wymiany informacji i danych operacyjnych, funkcjonujące w tych trzech państwach, co niewątpliwie przyczyni się do ich lepszego wykorzystania oraz wzrostu wzajemnego zaufania pomiędzy współpracującymi ze sobą służbami i poszczególnymi funkcjonariuszami. Uświadomiła nam również, że w sąsiadujących ze sobą państwach istnieją często bardzo różne rozwiązania prawne i organizacyjne, a szybka i sprawna wymiana informacji i danych operacyjnych musi odbywać się zgodnie z wymaganiami formalnymi przewidzianymi w systemach prawnych tych państw. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych partnerów oraz współpracujących z nami jednostek policji z kraju i zagranicy, udało nam się wspólnie zrealizować postawione sobie cele. 8

Przedmowa

Za to zaangażowanie i okazaną pomoc chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego projektu, w szczególności naszym partnerom ze Średniej i Wyższej Szkoły Policyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Holešovie, (Republika Czeska) oraz Średniej Zawodowej Szkoły Policyjnej w Pezinku (Słowacja) oraz z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Bez ich udziału, wsparcia i zaangażowania, realizacja tego projektu nie byłaby możliwa.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja okaże się pomocna w pogłębianiu wiedzy funkcjonariuszy, którzy zechcą z niej skorzystać z pobudek czysto praktycznych, ale będzie również użyteczna dla wszystkich tych, którzy z różnych względów interesują się zagadnieniami międzynarodowej wymiany informacji i danych operacyjnych w Unii Europejskiej.

insp. Jarosław Kaleta Komendant Szkoły Policji w Katowicach

9

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Introduction

The project entitled „The use of existing information systems to increase the efficiency of cross-border information exchange and effectiveness of crime prevention”, promoted within „Prevention and Fight against Crime” programme of the European Commission, was carried out from August 2013 until July 2015, under the leadership of Police School in Katowice, and partners from Police College and Secondary Police School of Ministry of Interior in Holešov, Czech Republic and Secondary Vocational School of Police Force in Pezinok, Slovakia. The project’s main aims was to evaluate and compare the following issues in the three countries participating in the project: • international exchange of information through existing communication channels, • police and customs cooperation centres at borders, • police education and vocational training regarding the above issues. Our attention in the project were focused on fundamental aspects of the wider exchange of information and the principle of availability, in each of the three countries participating in the project. For this purpose, in accordance with the project’s objectives, we organized six seminars, two in each of the partner countries participating in the project, as well as several study and expert visits to police and customs cooperation centres (at Polish-Czech border in Chotěbuz and Kudowa – Zdrój, Polish – German border in Świecko, Czech-Slovakian border in Hodonin, Dutch-Belgian-German border in Heerlen, French-Spanish border in Le Perthus, and French-Italian border in Ventimille). We also had an opportunity to familiarize ourselves with the exchange of information carried out by Europol, OLAF, and Frontex, as well as designated organizational units of the Polish, Czech and Slovak police. We devoted part of our meetings to discuss differences and similarities in the curricula of trainings and police professional education, regarding databases and international exchange of information, in our countries. This publication is a summary of the activities carried out in the project „The use of existing information systems to increase the efficiency of cross-border information exchange and effectiveness of crime prevention”. The information it contains, has been grouped according to the three main objectives of the project, ie. the exchange of information, joint centers of police and customs cooperation and training programs, and presented by each of the three project’s partners. 10

Introduction

In the final part of the publication we added a few pages of a supplement, in which basic information on cooperation centers of Le Perthus, EPICC in Heerlen and Ventimille were presented, as well as photographs taken during the study and experts visits carried out during this project.

Capt. Adam Warecki project manager

11

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Wstęp

Projekt zatytułowany „Wykorzystanie istniejących systemów informacyjnych w celu zwiększenia skuteczności transgranicznej wymiany informacji i skuteczności zapobiegania przestępczości”, finansowany ze środków programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości (ISEC)”, realizowany był od sierpnia 2013 r. do lipca 2015 przez Szkołę Policji w Katowicach i partnerów ze Średniej i Wyższej Szkoły Policyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Holešovie, (Republika Czeska) oraz Średniej Zawodowej Szkoły Policyjnej w Pezinku (Słowacja). Głównym celem tego projektu była ocena i porównanie następujących zagadnień w trzech państwach uczestniczących w projekcie: • międzynarodowa wymiana informacji za pośrednictwem istniejących kanałów komunikacji, • policyjne i celne centra współpracy granicznej, • szkolenia policyjne i doskonalenie zawodowe dot. powyższych zagadnień. Naszą uwagę skoncentrowaliśmy na podstawowych aspektach związanych z szeroko rozumianą wymianą informacji oraz zasadą dostępności realizowanymi w każdym z trzech państw uczestniczących w projekcie. W tym celu, zgodnie z założeniami projektu zorganizowaliśmy sześć seminariów, po dwa w każdym z krajów partnerskich biorących udział w projekcie, a także kilka wizyt studyjnych i eksperckich, do wspólnych punktów kontaktowych (na granicy polsko-czeskiej w Chotěbuz i Kudowie-Zdroju, na granicy polsko-niemieckiej w Świecku, granicy czesko-słowackiej w Hodoninie, holendersko-belgijsko-niemieckiej w Heerlen, francusko-hiszpańskiej w Le Perthus oraz francusko-włoskiej w Ventimille). Mieliśmy także okazję zapoznać się z tematyką wymiany informacji realizowaną przez Europol, OLAF i FRONTEX oraz wyznaczone jednostki organizacyjne policji polskiej, czeskiej i słowackiej. Część spotkań poświęciliśmy także na omówienie różnić i podobieństw w programach szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów z tematyki baz danych i międzynarodowej wymiany informacji występujących w naszych krajach. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie działań prowadzonych w trakcie realizacji projektu „The use of existing information systems to increase the efficiency of cross-border information exchange and effectiveness of crime prevention”. Zebrane w niej informacje 12

Wstęp

zostały pogrupowane zgodnie z trzema głównymi celami projektu tj. wymiana informacji, wspólne centra współpracy policyjnej i celnej oraz programy szkoleniowe i przedstawione przez każdego z trzech partnerów uczestniczących w projekcie. W końcowej części publikacji dodaliśmy kilkustronicowy suplement, w którym prezentujemy podstawowe informacje nt. centrów współpracy policyjnej i celnej w Le Perthus, EPICC w Heerlen oraz Ventimille, a także zdjęcia wykonane w trakcie wizyt studyjnych i eksperckich w ramach niniejszego projektu.

nadkom. Adam Warecki menedżer projektu

13

POLAND

I. EXCHANGE OF INFORMATION – COMMUNICATION CHANNELS

8

II. POLICE AND CUSTOMS COOPERATION CENTRES (PCCC)

21

III. EDUCATION AND TRAINING ON INFORMATION EXCHANGE

32

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Exchange of information – communication channels

Information exchange through the Bureau of International Police Cooperation of the General Police Headquarters The Bureau of International Police Cooperation (BMWP) of the General Police HQs provides 24/7 exchange of criminal information with the Police organizational units and with national and foreign (authorized) law enforcement authorities and supports cooperation of enforcement bodies in criminal cases. In accordance with the European standard, BMWP is a Single Point of Contact (SPOC) i.e. a 24/7 point of comprehensive service concerning the international Police cooperation. Such a point concentrates the SIRENE offices, the national Europol units, national Interpol units and points of contacts for other channels. BMWP accepts and transfers inquiries obtained from authorized entities, provides replies in the event the reply cannot be given on the basis of available data, coordinates exchange of information by ensuring its quality, cooperates with other national and foreign law enforcement agencies. The above operational tasks are carried out in separate Departments of the Bureau: • Department of Coordination of International Search (Wydział Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych) and • Department of Coordination of International Information Exchange (Wydział Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji) The main tasks of the Bureau of International Police Cooperation of the General Police HQs comprise: • organization and coordination of police actions resulting from the membership of the Republic of Poland in the EU and other international organizations and institutions, including participation in commissions, councils, teams, expert’s groups and police contingent; • organization of international contacts of the Police Commander in Chief and his deputies; • preparation of opinions and evaluation of the Police engagement in the international arena; • designing main directions of development of international cooperation of the Police; • coordination of international cooperation of the Police carried out by the General Police Headquarters, Police (Warsaw Metropolitan HQs) provincial headquarters, Higher Police School in Szczytno, Police schools and Police Central Criminal Laboratory; 16

Poland

• securing 24/7 exchange of criminal information, as part of the international cooperation of the Police for national and foreign entities • to prevent, detect and combat crime; • coordination and service of the Police liaison officers accredited to the Republic of Poland diplomatic missions; The international cooperation of the Police is realized in two ways, by non-operational and operational actions. The non-operational actions – are to work out methods, forms and legal bases of practical police cooperation, referred to as the operational cooperation. These actions concentrate on such actions as: creation of the Union law and learning legal solutions and provisions applicable in other countries. It is also connected with building a network of professional contacts which increases confidence between cooperating parties. The non-operational cooperation includes also training exchange and cooperation with police institutions in EU states and via such union agencies and bodies, as European Police College. Priority for Poland in this area are the states of the Eastern Partnership that is Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. Operational actions – are mainly exchange of information carried out by: • Schengen Information System (SIS) and SIRENE National Office (for the countries of the Schengen area) • EUROPOL • INTERPOL • cooperation as part of the liaison officers network of the Polish Police operating in such EU member states as: France, Germany, Great Britain and countries from outside EU, i.e. Belarus, Russia and Ukraine • cooperation with foreign liaison officers accredited in Poland • direct access to the Police data base (missing and searched persons, fingerprint sheets, DNA profiles, stolen documents and vehicles, etc.) Cross-border cooperation, and the related exchange of information, complement the Police and Customs Cooperation Centres operating at borders with the Czech Republic, Slovakia and Germany.

The Schengen Information System

The Schengen Information System (SIS) is a basic instrument in application of the Schengen acquis, which was included in the European Union legal framework. It was established on the basis of provisions of title IV of the Implementing Convention of 19 June 1990 to the Schengen Agreement dated 14 June 1985, between the governments of the Benelux Economic Union, Federal Republic of Germany and the Republic of France concerning gradual abolition of checks at common borders (Schengen Implementing Convention – SIC). The Schengen Information System of the second generation (SIS II) replaced the Schengen Information System. With launching of SIS II on 9 April 2013, the applicable regulations concerning SIS (Title IV of SIC) were replaced with the following provisions: Regulation (EC) no. 1987/2006 of the European Parliament and Council of 2006 and Council’s decision 2007/533/JHA of 2007. The SIS is a system which is fed by entries containing only basic information on persons 17

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

or property. In order to undertake specific actions after a hit is found in the system by the service/authority, other necessary additional information, „supplementary information” is needed which allow for confirmation of identity (in the case of a person) or correct identification of property. Exchange of supplementary information is executed via the SIRENE office on the basis of the SIRENE forms. The SIRENE offices operate in each of the countries of the Schengen area, so that Polish police have a constant, direct contact with the police forces of all states of the Schengen zone.

The tasks of the SIRENE offices

The scope of tasks executed by the SIRENE office is provided for in Art. 7 section 2 of decision 533/2007 and Art. 7 section 2 of regulation 1987/2006 which defines its basic tasks – exchange of supplementary information: • when making entries, • to allow for appropriate actions in the event there are hits in the system, • as part of coordination and verification of quality of information entered into the SIS. The SIRENE office exchange information which supplements the SIS entries (pursuant to Art. 26-38 of decision no. 533/2007 and Art. 24 of regulation 1987/2006) concerning: • approval of some entries, • adding reservations („flagging entries”), • changing the purpose of the entry, • entries with errors, • repeated and non-compatible entries, • the right of access to data, • deleting some entries, The SIRENE offices exchange supplementary information necessary to undertake actions in the event of a hit concerning: • notification on a hit, • information necessary to establish identity, • issues relating to misused identity, • all other information necessary to accomplish the goal which an entry was made for, • SIS data quality.

SIRENE Poland The Polish SIRENE office operates under Art. 35 of the Agreement on participation of the Republic of Poland in the Schengen Information and System and Visa Information System (SIS/ VIS). In accordance with the provisions of the act, the SIRENE office was incorporated in the structure of the General Police Headquarters – currently the Bureau of International Police Cooperation of the General Police HQs – it ensures exchange of supplementary information in accordance with the rules specified in the SIRENE handbook, mentioned in Art. 8 section 4 of regulation (EC) no. 1987/2006 and Art. 8 section 4 of the Council decision 2007/533. As part of the BMWP, the tasks of the SIRENE office are executed by: The International Search 18

Poland

Coordination Department (operators) and the 24h/7d Duty International Information Flow Service Section (duty officers) in the International Information Exchange Coordination Department.

International criminal information exchange

In order to ensure high level of security in the EU and the Schengen zone, the law enforcement authorities in the EU member states strive at reinforcing cross-border cooperation. Information is the fundamental tool available to the law enforcement authorities. The Police cross-border cooperation is based, to a great extent, on exchange of information, which is to prevent and pursue perpetrators and search for persons and property. Each year the number of exchanged information has been growing significantly. The exchange of information is executed with the use of applicable, secure information channels based on the existing national and international data bases. Information management is carried out as part of the European model of information exchange which also provides privacy and personal data safeguards and are compliant with the EU charter of fundamental rights. Thanks to assumed solutions, the information exchange in Europe is improving.

Information exchange channels In line with the development directions defined by the EU, in order to ensure more efficient management of communication channels, each EU member state should establish a Single Point of Contact (SPOC), i.e. a point offering 24-hour access for seven days a week, providing comprehensive services in the area of international police cooperation, which is a place of contact for the SIRENE offices, the Europol national units, Interpol national units of all member countries and points of contact for other channels. Most of the member countries have units responsible for international police cooperation but only some of them are able to provide comprehensive execution of tasks of the single point of contact. In the case of Poland and the Polish police, the tasks of the Single Point of Contact are performed by the Bureau of International Police Cooperation of the General Police HQs. A fully functioning Single Point of Contact has the following basic features: • for inquiries sent to other member countries, combining various channels in one organizational structure, compliant with the national rules concerning a selection of the channel, which is to guarantee a correct and coherent selection of the channel and appropriate quality of inquiries, • approval of the inquiries by single points of contact which check whether the inquiries are necessary and appropriate, to ensure their appropriate quality and prevent repetition, • in the event the information is not exchanged via the single points of contact (but via Police and Customs Cooperation Centres) or national agencies directly exchanging information with the use of the SIENA tool), the single point of contact may be a coordinator at the national level, 19

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

• for inquiries, the single points of contact should have, within the limits of law, access to national data bases so that they can provide fast replies and in particular meet the terms defined in the Swedish initiative, • single points of contact should cover all law enforcement authorities, including the customs authorities, • they develop cooperation between single points of contact and national coordination centres for the purpose of surveillance of borders.

BMWP of the General Police HQs – as the EUROPOL NATIONAL UNIT Cooperation of Poland with Europol dates back to July 2002 when the agreement of operational cooperation between Europol and Poland, a candidate to EU, became effective. Poland became a full member of Europol in November 2004, after additional protocols to the Europol convention were ratified. Under applicable resolution no. 28 of the Council of Ministers of 7 March 2012, the General Police Headquarters was designated as the Europol National Unit, and the Police Commander in Chief the Head of the Europol National Unit. In accordance with the regulations of the General Police Headquarters, the tasks relating to organization and coordination of activities resulting from Europol membership are executed by the Bureau of International Police Cooperation of the General Police HQs. The General Police HQs coordinates work of all public order bodies in Poland via the Police International Cooperation Office, that is Border Guards Service (Straż Graniczna), Internal Security Bureau (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), Central Anti-Corruption Bureau (Centralne Biuro Antykorupcyjne) and Customs Service (in line with approved cooperation agreements). The Europol competences comprise organized crime, terrorism and other forms of crime specified in the appendix to the decision of the Council establishing Europol which concern at least two member countries. The Europol mandate comprises such areas as: illegal drug dealing, smuggling of illegal immigrants, human trafficking, forged documents, etc.

INFORMATION EXCHANGE SYSTEM with EUROPOL

BMWP of the General Police Headquarters is responsible for implementation, maintenance and the use of the Europol Information Exchange System. It coordinates the information exchange with Europol, and uses the SIENA application, and feeds the Europol data bases (EIS, EAS) by the Police organizational units, and other relevant Polish bodies. In 2012, BMWP of the General Police Headquarters applied for a EU subsidy, as part of the Prevention and Fights Against Crime Program, with the objective to complete the project of Secure Europol Network for the Polish Police, whose main objective was to develop the System of information exchange with Europol for the Police on the regional level (Police Provincial Headquarters/ Metropolitan Police HQs). Implementation of the above mentioned project in January 2016, will allow for faster exchange of information with Europol from the level of Police Provincial Headquarters/ Metropolitan Police HQs. The project is co-financed by the European Commission in the amount of EUR 180 000, which constitutes 90% of the project value. The following actions are planned as part of the project: 20

Poland

• purchase of 17 Europol access stations, • training of 150 police officers concerning cooperation with Europol and • 75 application end-users/systems accessed via the Europol secure system.

SIENA – Secure Information Exchange Application

BMWP of the General Police Headquarters using a secure and innovative communication tool, i.e. SIENA (Secure Information Exchange Network Application) and provides it to relevant authorities. SIENA is designed to exchange operational and strategic criminal information among member countries, Europol and third parties, with which Europol concluded cooperation agreements. The SIENA functionalities comply with all legal requirements, concerning data protection and confidentiality. It provides secure exchange of data classified as „restricted” and „confidential” in the future.

EUROPOL information system

The Europol Information System allows for storing, searching, visualizing and combining information concerning international crimes. It allows law enforcement authorities of particular European countries for cooperation in international investigations. The system automatically identifies all possible connections between various investigations, and streamlines exchange of data which are particularly protected in a secure, and reliable manner. The information system functions in all official languages of EU. BMWP of the General Police Headquarters is the only eligible entity to enter data into the EIS. In 2010 Poland, as one of the first countries of EU, with support of Europol, implemented a new version of the Automatic Data Loading System (Dataloader) which identifies, and separates data compliant with the Europol mandate in the National Police Information System (Krajowy System Informacji Policji) which are later transferred to EIS.

European Union instruments supporting cross-border exchange of information – Swedish Framework Initiative

The Swedish initiative (Council decision 2006/960/JHA), which set forth rules, including terms for intelligence information and data exchange between law enforcement authorities of member states for offence investigations and criminal intelligence operations. The decision implemented the „equal access” rule, which means that information must be provided to the requesting state on, as rigorous conditions, as the conditions applicable on the national level. The provisions of the initiative were implemented into the Polish legal order by virtue of an Act of September 16, 2011 on exchange of information between enforcement authorities of EU member states. The Bureau of International Police Cooperation of the General Police Headquarters functions as the National Point of Contact (Krajowy Punkt Kontaktowy) for information exchange. It is worth noticing that apart from the Police, there are other entities which are entitled to submit inquiries with the National Point of Contact: Central Anti-Corruption Bureau (Centralne Biuro Antykorupcyjne), Ministry of Finance (Ministerstwo Finansów), Military Police (Żandarmeria Wojskowa), Border Guards Service (Straż Graniczna) and the Internal Security Agency 21

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

(Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), and the information may be exchanged with the use of all available channels, i.e. Interpol, Europol, SIRENE and if justified also via liaison officers.

The Prüm Convention (Council Decision 2008/615/ JHA)

a) DNA and fingerprints Provisions of the above decision allow for direct exchange of DNA, copies of fingerprints and vehicle registration data between EU member states. As regards the automatic exchange of DNA bases, Poland is fully operative (the DNA base contains 39 000 records). In 2013, there were approximately 900 hits, as part of the exchange, out of which 141 with Austria and 515 with Germany. The Polish fingerprints base currently contains 3.7 million records, and there are ongoing intensive works to achieve its full functionality. The scale of hits in the case of fingerprint data is difficult to assess, but undoubtedly, there will be much more hits than in the case of DNA. b) EUCARIS The EUCARIS (European Car and driving license Information System) is an important tool in combating cross-border crime. It is the European information system in vehicles and driving licenses which started its operations on 14 May 2012. In the course of works it was decided that exchange of information, as part of the EUCARIS system, will work under two procedures: automatic and non-automatic, requires division of competences between the Police and the Department of National Registers and Information and Communications of the Ministry of Internal Affairs. The Department houses the Polish national point of contact providing automatic processing of inquiries coming from other countries. Whereas, in the General Police Headquarters, within the Bureau of International Police Cooperation, the National Point of Contact was established to exchange supplementary information to replies obtained in the EUCARIS system. For the needs of the point of contact dealing with exchange of data on vehicles, the functionality of the National Police Information System was extended (Krajowy System Informacji Policji); the Police Search System (System Poszukiwawczy Policji) was joined with the EUCARIS system with the technical support of the Central Register of Vehicles and Drivers. The strength of EUCARIS lies in speedy and interactive exchange of data which is crucial to fight vehicle thefts, and their registration, and forging documents. In some countries also government authorities responsible for registration of vehicles may use the EUCARIS system, issuing vehicle documents and driving licenses and those responsible for disclosure of stolen vehicles, prevention of thefts and swindles, connected with liquidation of stolen vehicles. In Poland, only the Police have a direct access to the base, and other police-related authorities may request provision of information only via the Police. Insurance companies are engaged in the EUCARIS system but only indirectly, as they only provide information which allows the Police to track vehicles in the EUCARIS system. Currently, Poland as part of the EUCARIS system may automatically search bases of the following countries: Austria, Belgium, Finland, France, Spain, the Netherlands, Luxemburg, Germany, Poland, Romania, Slovenia, Sweden, Italy. 22

Poland

Joint actions and police operations The decision of the Council no. 2008/615/JHA „The Prüm decision” allows for exchange of personal data between member states to prevent terrorist attacks and contains arrangements concerning joint police actions. Joint police actions is everyday life in the cross-border cooperation, as well as cross-border pursuits, cross-border observations and other forms of combating criminal activity. A cross-border pursuit is understood as a further pursuit of a person who is suspected of committing a specific offence or was found committing an offence and crossed the border of another member state. The pursuit operation as such does not require an earlier consent, however, is subject to very rigorous conditions and specific arrangements. Some of them are of general nature, while others are individual for every state, and were included in unilateral declarations. A cross-border observation is an operation and exploratory activity, and is to assure targeted spotting of persons, objects or phenomena. An operation started in one state is continued in another. The observation may be continued either by officers who have started it, or by officers from the target state. The observation may be done in several countries one after another. Information obtained by officers from observation, may be used as an evidence in criminal proceedings, in exploration of an organized criminal group, and to arrest a given person before committing a crime or while committing it. Only a person, who committed a punishable act which may be a basis for extradition, may be observed.

National Interpol Bureau

Under regulation no. 8 of the Police Commander in Chief of 2013, the Bureau of International Police Cooperation of the General Police HQs performs the tasks of the National Interpol Bureau. INTERPOL is the largest international police organization in the world supporting law enforcement authorities in fighting all forms of criminal activity. It is a global forum of police cooperation of 190 countries. After ONZ, it is the largest international organization in the world. It ensures technologically advanced infrastructure of technical and operational support to the police across the world in order to meet the criminal challenges of the 21st century. The Interpol headquarters is in Lyon with the General Secretariat working 24 hours 7 days a week, functioning as a contact point for member states. The Interpol organizational structure is based on national Interpol bureaus which are coordinated by the General Secretariat, responsible for its operations to the Interpol General Assembly and the Execution Committee. The network of national bureaus is further supported by 7 regional bureaus in Africa, South and Central America and South-East Asia dedicated to support efficient exchange of information with developing countries. Additionally, Interpol is building the INTERPOL Global Complex for Innovations, IGCI, in Singapore which was launched at the end of 2014. The Complex will house a centre for combating cyber crime. Exchange of information via Interpol is provided in four official languages of Interpol: English, French, Spanish and Arab. In 2003, the Command and Coordination Centre was established within the structure of the General Secretariat which is to ensure continuous operation of Interpol. Its main task is to coordinate important undertakings carried out 23

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

by a few member states and providing assistance and support to member states during crisis situations and mass events. With regard to Poland, Interpol is one of the three main channels of exchanging police information. Interpol provides the oldest channel which may provide exchange of various types of police information. It is very important too that Interpol, is not limited by the EU Schengen zone, and may exchange both operational and non-operational information between 190 organization member countries across the world. Only Interpol allows for efficient exchange of information with our eastern neighbours, the Balkan and Asian countries and the rest of the world including the United States, Canada and other countries, where our citizens often hide from national law enforcement authorities. Exchange of information through Interpol is carried out between the national Interpol bureaus via a dedicated secure electronic system, I-24/7. It is important that it operates 24 hours 7 days a week, and in case of any problems the Command and Coordination Centre in Lyon offers assistance to its member countries. Interpol deals with crime and does not intervene in the affairs of political, religious, racial or military connotations. Currently, operations of Interpol focus mainly on the following areas: • combating drug-related and organized crime, • combating economic crime, • search for fugitive criminals, • combating terrorism and ensuring security and public order, • combating human trafficking. Interpol has the largest data base on persons and objects in the world which are of high interest for law enforcement authorities of the member countries. It is worth mentioning that based on the gathered information – visible for all police authorities in particular countries – there are specific implications for persons and objects including deprivation of freedom and arrest. It requires the establishment of both uniform and general quality standards concerning data entered in the base. The Polish police may use the opportunity to use the main database, i.e: Nominal – is the personal base containing more than 155 000 hits concerning persons sought for the purpose of extradition, missing persons to establish their whereabouts and unidentified corpses. The records also contain a series of identification data, such as: fingerprint copies, DNA, photographs. The searches in the data base are carried out with the use of aliases and with the application of the phonetic criteria allowing for identification of errors in transcription. SLTD (Stolen and Lost Travel Documents) – the base of stole or lost travel documents with more than 39 000 000 stolen, lost or invalid travel documents (personal identity cards, passports, visas and documents issued to foreigners). SAD (Stolen Administrative Documents) – the base of stolen administration documents is a register of more than 500 000 vehicle registration documents and their foreign equivalents. SMV (Stolen Motor Vehicles) – a base of stolen engine vehicles which contains information on more than 7 200 000 vehicles. There are in fact all vehicles which have VIN from 7 to 17 digits in it. Poland provides data to the SMV base from the National Police Information System on passenger cars, vans, trucks, trailers, quads and special purpose vehicles, coaches 24

Poland

and motorbikes and some construction equipment. The data from the National Police Information System is fed every day. SVD (Stolen Vessels Database) – base of stolen vessels. It is the newest Interpol data base, launched for use by member states in 2013. WoA (Works of Art) – the base of stolen works of art contains information on more than 40 000 objects which are most frequently part of the cultural heritage. It is worth noticing that this is the largest data base in the world containing this sort of information. Apart from the data bases provided above, Interpol provides a series of specialized registers for specific domains: EdisonTD – identification documents specimen base (passports, identity documents) from around the world. It contains more than 3 600 records on documents from every country and the largest international organizations. DISCS (Document Information System Civil Status) – the registry documents specimen base: birth certificates, death certificates and marriage or divorce certificates from more than 120 countries in the world. DialDoc – is a data base of forged travel documents containing information on identified passports and other documents’ forging methods, illustrating forging and bypassing securities techniques in documents in order to help public order authorities to identify potentially forged documents. ICSEDB (Interpol Child Sexual Exploitation Data Base) – a database with images of sexually abused children, mainly intended for units involved in the fight against paedophilia and child pornography. IFRT (Interpol Firearm Reference Table) – a reference base which is in fact an illustrated encyclopaedia of firearms. IBIN (Interpol Ballistic Information System) – ballistic base allowing for identification of firearms used to commit a crime based on the shells and shot bullets found on the scene of crime. iArms – application allowing for exchange of information concerning legal history of firearms and modules in a form of register of stolen firearms. FTF (Fusion Task Force) – base of more than 10 000 persons suspected of financing, supporting and connections with terrorist groups. DNA Gateway –DNA profile base. AFIS – fingerprint copies base. Apart from the data bases, the structure of the Interpol system is another very important aspect of collecting information, which is characteristic for Interpol and is recognized across the world. In order to simplify the international search activities by particular member states, the most important information collected in the Interpol data bases is grouped. The division into several categories is referred to as the notices. For simplification reasons, the notices are colour-coded. • Red notice – persons sought for arrest and extradition – almost 80 % of all notes. • Yellow notice – missing and unidentified persons. • Green notice – warning about criminal past of persons. 25

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

• Blue notice – applications for determination of whereabouts. • Black notice – unidentified corpse. • Orange notice – warnings about events (sudden), such as escape from prison, terrorist attacks. • Purple note – warnings/information about modus operandi, procedures of criminal groups. • Special – notices issued jointly by IPSG and UN to seek the most wanted terrorists in the world and related persons. Every notice has a corresponding diffusion and it is a piece of information sent to another country in order to carry out the international search instead of issuing it by the General Secretariat. Access to all mentioned above data bases, notices and information from the diffusion is ensured via the Interpol I-24/7 global communication system, which since the end of 2011, thanks to the efforts of the Bureau of International Police Cooperation and Communication & IT Bureau of the General Police HQs has been available both in the General Police HQs and in the criminal intelligence departments of provincial police headquarters where contact officers dealing with international cooperation are located. The access is also granted to some poviat headquarters and dedicated criminal departments of provincial headquarters dealing with car crime. It is worth mentioning that if it is needed to use the Interpol data bases, such access may be configured on every Police Data Transmission Network workstation in the country where police officers have access i.e. to Police National Information System (KSIP). Persons interested in access to selected resources of Interpol should contact the Interpol Section of International Information Exchange Coordination of the BMWP of General Police HQs. Apart from the Police also officers and employees of the Internal Security Agency, Anti-terrorism Centre, Central Anti-Corruption Bureau and all chief staff of the Border Guards Service across the country. Currently, in Poland there are 900 access workstations to the Interpol resources, and the number is still growing.

Training issues and operational activity of the Polish police in cooperation with Interpol

Every year, Interpol organizes more than 250 training sessions, seminars, workshops and symposiums across the world which provide training up to 10 000 persons from public order and security services in all member countries. Many of the training sessions are specially designed to suit particular needs of particular countries or regions to tackle criminal activities existing there. The Polish Interpol bureau engages in the activities in two ways. Firstly, the representatives take part in different type of foreign conferences, trainings and seminars which are an excellent forum for exchange of experience, good practice and adopted legal solutions and contacts with partners from around the world. The trainings comprise both general and specialized dedicated courses aimed at combating specific phenomena and types of criminality. Participation in the training on combating criminality with the use of Internet-based investigation techniques and electronic tools (February 2014 in Lyon) is the best example. The trainings and international conferences which familiarize broader number 26

Poland

of Polish participants with specific issues of different type of criminality, e.g. intellectual or cross-border is another aspect of such actions. In 2014, Poland was one of the most active member countries in this regards on the international forum. One example may be the international trainings organized in May and September 2014: • training and international conference on combating terrorist attacks with the use of chemical, biological, radiological and nuclear weapon, • pilot training of Polish prosecutors, aimed at providing information on a wide variety of various legal and operational tools aimed at combating cross-border criminality related to illegal trading in goods and intellectual property crimes, • training of national Interpol bureau representatives in carrying out international searches with the use of the I-24/7 global police communications network, • international trainings aimed at Polish and foreign police officers and employees dealing with international operational cooperation through Interpol with the use of the I-link platform. Apart from practical forms of training cooperation the Polish police takes an active part in the following Interpol operational actions: Black Poseidon – the largest international operation aimed at combating international crime related to illegal smuggling and trafficking in counterfeit products such as: alcohol, cigarettes, clothes, electronic equipment, cosmetics, food, car parts. 11 countries take part in it at the same time: Latvia, Lithuania, Belarus, Poland, Ukraine, Moldova, Slovakia, Hungary, Bulgaria, Romania and Turkey. They create a natural barrier at the eastern border of Europe and during simultaneous actions lasting one month they carry out coordinated actions aimed at combating crime related to smuggling counterfeit goods. In Poland the actions are carried out by the Police and Customs Service and Border Guards Service. Information on arrests and withheld goods are collected and processed by the Interpol national bureau and then sent to the General Secretariat where they may be used to diagnose new trends in cross-border criminality, manner of hiding goods and exchange of information on perpetrators and criminal groups. In 2013, as a result of coordinated actions of three agencies, it was possible to intercept counterfeit goods of value exceeding 21 million Euro and detain 199 persons. Invex project – it was initiated by Germany which since mid-90s of the 20th century have cooperated closely with car manufacturers in the area of combating car criminality. Currently, the project participants comprise: Poland, France, Italy, Latvia, Lithuania, Estonia, Netherlands, Switzerland, Hungary and all German car manufacturers. The project actions consist in intensification of exchange of information between participating countries, IPSG and car manufacturers. Improvement of data quality in national bases of stolen vehicles is a separate issue which is addressed thanks to comparison of information on stolen vehicles with data of vehicles produced by manufactures. Participation of Poland in the project is highly appreciated. The Polish police have significantly improved the quality of data included in the national base by clearing a few thousand records containing non-existing or false VIN numbers. Thanks to the project, it is possible to find a few dozen stolen cars every year. 27

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

IMEST (Interpol Major Events Support Teams) is a set of mobile teams sent to cooperation with police officers of member countries as regards the planning, preparations and implementation of security measures during the most important mass events taking place in the country. The European Football Championship in 2012 as well as securing the global summit taking place in Warsaw in 2013 are examples of such events. IMEST took part in securing the Olympic Games in Beijing in 2008 and World Football Championships in South Africa in 2010. Currently, one may say that without Interpol and its tools efficient and effective work of the Polish Police in the country and abroad would not be possible.

28

Poland

Police and Customs Cooperation Centres (PCCC)

Introduction Abolition of border controls at internal borders between EU member states which already started in 1995, resulted in a need to increase information exchange in border regions. The countries established Police and Customs Cooperation Centres at border control points which are one of the examples of compensation means after abolition of internal borders. A growing number of Police and Customs Cooperation Centres exchanges information on the local and regional level. The Centres, established under bilateral agreements between neighbouring EU member states, are a very valued local tool in the process of direct cross-border cooperation of the police, customs and border agencies, in particular as part of the cross-border information exchange. The Polish Border Region Cooperation Centres operate in 4 provinces: − Lubuskie – Police-Customs Cooperation Centre in Świecko reporting to the Provincial Police Headquarters in Gorzów Wielkopolski, − Dolnośląskie – Joint Facility in Kudowa-Słone reporting to the Provincial Police Headquarters in Wrocław, − Śląskie – Joint Facility in Chotěbuz reporting to the Provincial Police Headquarters in Katowice, located in the Czech Republic, − Podkarpackie – Polish-Slovakian Point of Contact in Barwinek reporting to the Provincial Police Headquarters in Rzeszów. Police and Customs Cooperation Centres operating at borders with the Czech Republic, Slovakia and Germany, supplement the border region cooperation and connected with exchange of information. Basic tasks executed by the Border Region Cooperation Centres arising directly from bilateral agreements and arrangements which are a legal basis of their operations and they comprise: • collecting, exchange and transferring information and cooperation while analysing the information, • conducted in accordance with uniform standards, • providing support in preparing analyses, statistics and assessments, • supporting preparation and submission of requests and providing replies to obtained requests as part of cooperation on combating and preventing, • criminality and also in the area of preventing threat to public security and order, 29

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Świecko

Kudowa-Słone Chotěbuz Barwinek

Figure. 1. Location of Police Cooperation Centre/ Police and Customs Cooperation Centres at the borders • providing support while coordinating actions, first of all in events constituting a threat to public security and order, cross-border pursuit, observation and cross-border chase, • supporting education and professional training in cross-border police and customs cooperation as further development of police and customs cooperation, • providing aid in establishing contact between relevant enforcement authorities of border regions of neighbouring countries. The tasks performed by the Police Cooperation Centre/ Police and Customs Cooperation Centres are supervised by heads of criminal intelligence departments in the above mentioned Provincial Police Headquarters. Additionally, since March 2012 their tasks and development are coordinated on the national level by the national coordinator of Border Region Cooperation Centres and Police and Customs Cooperation Centres which was established in the BMWP of the General Police HQs. The main tasks of the coordinator comprise: ensuring uniform application and adaptation of proposed new technological and information technology solutions in the national centres, coordination of the centres’ operation in relation to legal changes, extending the scope of information exchange in the cross-border regions, in particular in relation to EU plans concerning launching and promotion of the Europol Expert Platform for officers performing their service in the centres. Moreover, the coordinator engages in operation of the Union agencies which are aimed at development of the Police and Customs Cooperation Centres in the whole EU, takes care of the centres’ development in Poland with regards to application of standards in information exchange applicable in EU member states, 30

Poland

participation of Police and Customs Cooperation Centres staff in events organized in the EU, that is conferences, seminars, workshops, internships, union projects and short-term training for the PCCC staff in other EU member states. Currently, there are ongoing works, mainly on implementation of a joint tool for secure exchange of information in border regions which concentrates on selection between the Union system of information exchange referred to as the s-Testa and the Interpol SIENA channel. In 2013, it was possible to implement the s-Testa in 3 Polish Police Cooperation Centres/Police and Customs Cooperation Centres at the borders with Slovakia and Czech Republic. Thereby, Polish police joined the group of EU member states (CZ, SK, AT, HU) which use this solution in their everyday cooperation as part of the cross-border information exchange. Currently, 18 out of 46 Police and Customs Cooperation Centres in the whole EU use this solution. It is worth noticing that a representative of the BMWP of General Police HQs as part of the national coordination, also participates in working out of the joint union model of gathering statistical data as part of the cross-border exchange of information carried out by the Police and Customs Cooperation Centres. In this case, the works are managed by the national coordinator of Slovakia. As part of the international cooperation of the Police, BMWP of General Police HQs supervises tasks executed by delegates of the police to the working group – DAPIX dealing with Information Exchange. The Police and Customs Cooperation Centres national coordinator participates, as part of the Information Management Strategy, in execution of task no. 7 which focuses on the Union development of the Police and Customs Cooperation Centres. While executing this task in the Union, also coordinators from Belgium, Germany, Czech Republic, France, Italy and Switzerland are involved. At the same time, as part of cooperation between the national PCCC coordinators, starting from 2011, the BMWP of General Police HQs has participated in the process of co-organisation of annual PCCC conferences organized under the patronage of the European Commission and the current presidency in the EU Council.

Police and Customs Cooperation Centre in Barwinek Joining the Schengen zone by Poland, made us implement new tasks aimed at enhancing techniques related to combating cross-border crime and ensuring internal security. Creation of Cooperation Centres at internal borders was one of the most important activities as a response to the new situation. Under the Implementing Agreement signed on 31 July 2009 in Warsaw, by the Minister of Finance of the Republic of Poland, Chief Commander in Chief of the Border Guards Service of the Republic of Poland, Commander in Chief of the Police of the Republic of Poland, Minister of Internal Affairs of the Republic of Slovakia and the Minister of Finance of the Republic of Slovakia on creation and rules of operation of the Cooperation Centres, the Police and Customs Cooperation Centre was established in Barwinek at the Polish-Slovakian border. This new form of cross-border cooperation by combining competences of services in both countries and streamlining communication resulted in faster information exchange and efficient coordination of cross-border activities. 31

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

The Police and Customs Cooperation Centre in Barwinek is located at the border with Slovakia at international route E371 (K19). The officers Cooperation Centre in Barwinek provide 24/7 service. It comprises the following services: 1) The Joint Point of Contact in Barwinek of the Criminal Division of the Provincial Police Headquarters in Rzeszów, with 6 in-house officers. 2) The Section of Police and Customs Cooperation Centre in Barwinek of the Bieszczady Border Guards Service in Przemyśl, with 6 in-house officers. 3) The multiperson Polish and Slovakian section of the Cooperation Centre of Boarder Police and Customs Services in Barwinek of the Risk Management of the Customs Chamber in Przemyśl, with 4 in-house officers. 4) Spoločné Kontaktné Pracovisko Vyšný Komárnik Operačný Odbor Krajského Riaditeľstva Policaného Zboru v Prešove with 6 in-house officers. 5) Operačné Stredisko Kriminálneho Úradu Finančnej Správy v Bratislavie with 1 inhouse officer. PCC in Barwinek deals mainly with exchange of information crucial for ensuring security and public order and identification of crime in the border region. It provides any assistance in activities related to search of persons and property and transfers inquiries concerning mutual assistance in economic crime. It is an agent in establishing contacts with relevant authorities and organization of working meetings of police units of both countries. Moreover, it takes part in coordination of activities related to transfer of persons. However, a direct contact between the Polish and the Slovakian police officers during their service plays a growing role in the Polish and Slovakian police cooperation. This type of cooperation was determined by accession of the countries to the Schengen zone, as well as requirements imposed by the growing criminality. Undoubtedly, further cooperation will be developed. Contact details: Polsko-Słowackie Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku Tel. 0048134329378 tel/fax resort – 8283378 email: [email protected], [email protected]

32

Poland

Police and Customs Cooperation Centre in Chotěbuz The Joint Facility established in 2008 in Chotěbuz is a unit ensuring exchange of criminal information at the Polish and Czech border region. The unit, works on request of the in-land Police units of both countries ensuring efficient flow of information, which may impact pursuit of perpetrators in these countries. The PCCC Chotěbuz is an addressee of the support requests concerning simple, finance, illegal migration of persons, smuggling or excise crime. Obtaining this type of information by this specialized unit involves the use of various channels in information exchange, starting from own data bases of the services cooperating in Chotěbuz, data bases of other entities, and finally information obtained from case files or police units working on a given case. Ensuring efficient flow of information in the unit depends on how the communication in the unit is organized and whether the data base systems of the cooperating countries are compatible. The unit internal communication system was worked out by confrontation of information systems operating in Poland and Czech, which allowed for working out a system of procedures allowing for efficient exchange of information. Given the structure of internal communication, it was necessary to take the legal regulations which are applicable for each party and each partner of the cooperation into account. The Polish information system which is the source of information for the Czech party, was structured based on the Personal Data Protection Act of 29 August 1997. The Act specifies the scope of identification data which are deemed as the personal data. It introduces the scope and authorization for entities which carry out operations on the personal data which concern gathering, exchange and protection. The Act also specifies the institutions responsible for protection of personal data on the national level through the General Inspector of Personal Data and specifies the rules and scope of personal data transferred to foreign entities. The police, as one of the bodies protecting the security and public order, is authorized to collect personal data, store personal data concerning persons in relation to which it is necessary to conduct police activities. The Polish police data bases are fed with information relevant for activities and operations carried out by various types of police services. These may include data concerning perpetrators, criminal groups, modus operandi, data of injured persons, data of missing and wanted persons. Information on lost goods, as a result of a criminal act, that is a theft, extortion, fraud etc. is also introduced in the bases. Organization of police data bases and operations carried out on the basis of the data are regulated by implementing regulations such as: Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 5 September 2007 concerning processing personal data by the Police. These regulations also include the Police Act of 6.04.1990 as amended. The legal acts provided above regulate the issue of authorization of the Police to collect, process, store and transfer the personal data. They specify the limitations which the data collection systems are subject to. The limitations include the prohibition to collect certain personal data and the term of storing personal data and the scope of access to the information from the internal and external level. Such organization of the system provided a base for practical creation of the police data bases. The Police data bases are integrated, which allows for searching many available data bases while carrying out a single check. The police system includes not only data bases administered by the Police but also by a set of other services and administration 33

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

authorities which were provided to the police for performance of tasks relating to pursuit of perpetrators or exchange of information. Organized and integrated data bases are a potential source of information for eligible entities which under specified authorization may obtain data from the bases. The authorization in the case of the joint unit in Chotěbuz is provided in the Agreement between the Republic of Poland and the Czech Republic of 21 June 2006 on cooperation in combating crime, protection of public order and cooperation in the border regions. The Agreement introduced the notion of cooperation between both countries and specifies entities obliged under the Agreement and specifies the scope of information which may be exchanged and introduces the institution of a joint unit as an element of cooperation in border regions. The agreement between the governments of Poland and Czech concerning organization of Joint Units in Chotěbuz and Kudowa-Słone od 2.02.2009 is the implementing act for the Agreement. The act specifies the location of the facilities, their organization and composition. Moreover, it specifies the tasks of the units and specifies their operation rules. These regulations result in providing appropriate equipment and organization of cooperating services so that they are able to effectively obtain and provide information to the partner. Moreover, the agreement introduces the notion of manner of communication and delegates the tasks of organization of the facilities through regulations established by supervisors of the services authorized to cooperate in this regard. Based on the legal acts mentioned above, both countries started works on establishing an internal communication system in the facility and external communication with external entities in cooperating countries. The internal communication system is based on creation of bilingual forms appropriate for the needs of the services within the unit. The forms are also carriers of requests for assistance and replies to such requests. Depending on the degree of complexity of a given request, different form formats were introduced. A standard form is a document containing an inquiry and reply in a single document. This type of document is used in „fast inquiries” in the unit without the need to obtain assistance of external entities. Such a form contains data of the inquiring entity and case description and an enquiry. On the reverse of the document there is space for the reply obtained on the basis of check in data bases. The form is a uniform document for both parties of cooperation and is issued in two uniform counterparts, with one for each party. The forms concerning more complex inquiries and cases which require assistance of external entities are forms sent only by the applicants. Replies to such documents are entered in another separate form. The reason of such organization of the document circulation is that sometimes it takes a few days to receive the reply or the inquiry is divided, that is, it is sent to several services. An information form is a separate form. It is a document used to provide information in a spontaneous form without the need to reply. These often comprise information on for example movement of fans, thefts of cars or other objects. In such cases the information is provided to the other party and that party distributes the information through its own channels into the country, however, a report on activities performed by subsequent levels of the organization are not expected. However, if any of the units in the country received data concerning for instance a stolen car, it transfers the information to the unit, in such 34

Poland

a situation the unit receives a reply to the information. However, performing subsequent necessary checks will be performed with the use of the inquiry forms. Forms concerning persons are another category of forms. These are used when information on missing persons or found unidentified corpse is transferred or arrest of a person without any identification documents. These forms are to include information which was obtained by a given service while leaving out empty lines which are to be completed by the replying party. Organization of communication and information exchange on the basis of bilingual forms is a solution which streamlines the work of the services of the joint facility. Such manner of transferring information is used in cases which are not urgencies. In urgent situations like cross-border pursuit as a result of assault, theft, etc. the information is provided verbally on the phone, without the use of forms. In accordance with the agreement, after taking up necessary activities, the officers prepare a relevant documentation which confirms execution of the previously requested activities. The Chotěbuz unit is a bilingual facility. The agreement mentioned above approved use of both languages of the neighbouring countries. As a rule, each party produces documentation in its own mother tongue. Therefore, translation of the correspondence is faster as it is always the translation from the foreign language into the mother tongue. Sending inquiries is easier as the requests received in an electronic form are transferred to the sheets in a form and scope required by the rules of cooperation and then sent to the addressee. The speed of information exchange depends mostly on the level of computerization of the information flow. The Polish police uses the internal transmission system based on the Lotus Notes application. Requests prepared by field units are sent in an electronic form to the facility where they are processed by on-duty service and transferred to forms and sent to the Czech party in a form of a printed document. A similar practice is applied by the Czech services but they have an additional register of cases on the level of a province which records and orders documents in appropriate categories which speeds up the information exchange. The Polish party performs the activities manually and uses the electronic register which was locally created for the Polish staff of the unit. Other Polish services, that is Border Guards Service and the Customs Service use similar solutions. The fact that the countries cannot send information and requests electronically between the countries is a negative aspect of the information flow in Chotěbuz. It is caused by lack of a secure channel for information exchange. In result, it is necessary to print documents, transform them from a paper into an electronic form by scanning which lengthens the processing time and complicates it unnecessarily. Creation of a secure data transfer from one national system to the other would greatly simplify and speed up the process. Use of one of the several options which may be applied based on community regulations offers such possibility. A platform offered by Interpol – SIENA is one example of an adequate tool in this area. The platform offers a transmission of secured data and information exchanged on the level of international cooperation. However, this solution may result in considerable expenditure on equipment and infrastructure, which makes it inefficient given the current financial and economic situation. 35

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Another solution is the S-TESTA system, based on servers created to provide service to the visa system, thus secure. The system may be used almost without any other additional expenditure and additionally guarantee service of the post to a specific addressee by blocking two addressees of the electronic mail created on the said servers. Thereby, the possibility of tampering with the correspondence is eliminated which may not be guaranteed by the SIENA system which is based on a broader access of users, including the administrator, Europol. The S-TESTA is used by joint facilities administered by the Republic of Slovakia, and the project of extending the form of transmission is supported by Czech, Austria and Poland. Considering different advancement of works on implementation of the SIENA system by such countries as Germany, Belgium, The Netherlands we should not expect that the joint facilities in Europe will soon use the same, single channel for information exchange. The current system of information and communication exchange used in PCCC Chotěbuz is subject to constant changes and restructuring. Lately, the forms have been updated in line with the changes on the exchange of information concerning illegal stay of persons or changes of legal qualifications of certain criminal offences in Czech Republic. Computerization of the internal flow of information in Poland will be another step. This type of post and requests circulation and the register of investigation activities in cases conducted by the Police is already in place in Czech. Moreover, it has been signalled that the works aimed at electronic transmission of requests and replies between the partners are advanced. Currently, after visits paid to facilities, which already use such flow of information, the partners started works on implementation of such solutions in the facility in Chotěbuz. Surely, at the time of change of the channel it will be necessary to make another change of the form of the requests, so that they are of appropriate parameters allowing electronic correspondence. The joint facility in Chotěbuz is an efficient and communicative point of collecting and exchanging information. It is appreciated and is a default facility in the emergency situation management system as a point of contact for the services from Poland and Czech, and as a place where one can obtain support and information in cases conducted by security and public order services in Poland and Czech. The facility is an appreciated partner in cooperation for countries such as: Austria, Belgium, The Netherlands, Italy, Spain. The location of the facility provides development opportunities which in turn requires modernization of the information flow system and development of qualifications of the facility staff.

36

Contact details: Wspólna Placówka w m. Chotěbuz (Republika Czeska) Republika Czech 735 61 CHOTEBUZ, ul. Na Skalce 316 Tel. 33 8540369, 33 8540368 fax. 33 8540308 Tel. MSW 8573 208 e-mail: [email protected]

Poland

Police and Customs Cooperation Centre in Świecko

Police and Customs Cooperation Centre in Świecko (Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku) was established on the basis of Agreement between the governments of the Polish Republic and the Federal Republic of Germany on the cooperation of the police and the border guards on the borderland” signed on February 26, 2002 in Berlin. The Centre supports organizational units of the Polish police from borderland areas of the following provinces (voivodships): zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie and units of the German police operating on borderland territory of the following lands: Mecklenburg-West Pomerania, Brandenburg, Saxony and Berlin. In urgent matters, such as a crime being committed, posing threat to life and health, it also supports Polish Police units from across the country and German police units from the whole territory of Germany. ​​ Main tasks of the PCCC include: 1) Instant forwarding of information to the relevant departments of the Polish and German on duty in the case of cross-border events (chases, observations, saving lives and other cross-border incidents). 2) The exchange of police information from available databases Polish and German police demanding speedy implementation in less complex requests such as: • confirmation of personal data and addresses in Germany, • determining the identification data of drivers and vehicles registered in Germany • determining and confirming stays in detention centers and prisons in Germany • determination of new police entry records in Germany 3) Facilitating of Polish – German working meetings in the facility (the Centre has a 24-seat meeting room for its disposal). The exchange of information carried out by the PCCC is of non-procedural proceedings nature. The PCCC deals only with requests for information related to criminal investigations and operational activities (cases concerning crimes, missing persons, etc. It does not execute requests for information in cases of misdemeanor. Requests can come only from the Police units (requests sent directly by companies or individuals are invalid and disregarded). Requests should be submitted in writing. In exceptional cases also by telephone but such a request must be immediately supplemented in writing. Polish personnel of the PCCC Świecko includes: 7 police officers from Voivodeship Police HQs in Gorzów Wlkp, 13 border guards and 5 customs officers. German staff consists of 39 officers from both land and federal police, as well as customs office. The Centre operates 24h/365 days. Contact details: Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku Tel. (95) 7381926, 7585200 Tel. MSW 79 24801 Fax. (95) 7381928, MSW 79 24805 email: [email protected] 37

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Police and Customs cooperation Centre in Kudowa-Słone The PCCC has been operating since January 1, 2008. It’s situated at the Polish territory, on the border with Czech Republic in a former border crossing Kudowa-Słone – Nachod next to the motorway E-67. The Polish Police have joined the Centre from March 1, 2009. The functioning of the joint facility is based on the two main legal basis: an agreement between the Republic of Poland and the Czech Republic on combating crime, law enforcement and on the cooperation on the borderland of 21.06.2006 and a memorandum on establishment and operational principles of joint facilities signed on February 18, 2009. The main tasks of the PCCC include: • gathering and exchange of information relevant for public security and safety and combatting crime, • facilitating requests of a mutual legal assistance, including finger prints verification, • providing assistance in contacts between authorities and administration of both countries, • participating in preparation of analysis, statistics data, and assessments based on information gathered in the course of processed requests and cases, • coordination of search activities (persons and subjects), • coordination of hot pursuits and assistance in cross border observations, • coordination of joint police patrols, • cooperation on organizing and implementing common training schemes and contribution in development of cooperation schemes The PCCC treats mainly requests from border provinces on both sides, unless suspects, objects or other circumstances related to a request have connections with a case from rest of territory of Poland or Czech Republic. The Polish personnel of the Centre consists of: 5 police officers and 8 border guards (operating 24h/365 days) and 2 customs officers (operating on workdays only). The Czech crew include: 11 police officer and 5 customs officers (operating 24h/365 days).

Contact details: Wspólna Placówka w Kudowie Zdrój 57-350 Kudowa Zdrój ul. Słone 143 (Przejście Graniczne) tel. + 48 74 867-23-80/MSW 875 28-82 fax + 48 74 867-23-80 e-mail: [email protected]

38

Poland

Union projects and funds allowing for development of the Police Cooperation Centres/Police and Customs Cooperation Centres As part of the task related to the national coordination of the PCCC, the Bureau of International Police Cooperation of the General Police Headquarters cooperates with member states while implementing union projects aimed at internal development of the centres, extending awareness on legal instruments of EU supporting cross-border exchange of information in border regions, and gaining new experiences and participation of the PCCC staff in trainings and internships which are aimed at exchange of best practice in cooperation. The ISEC project – „Reinforcing cooperation of PCCC in EU member states” which was prepared and is implemented by the German police is one example of the projects. Due to the fact that the funds guaranteed in the union project allow for development and use of the funds of the project by all union PCCC, allows the BMWP of General Police HQs to organize seminars, workshops, working meetings, study visits and short-term trainings. The project is to be implemented in the years 2012-2015. As part of the project ISEC, in the years 2012-2013, representatives of the Polish police performing service in PCCC in Świecko, Kudowa, Chotebuz and Barwinek participated in study visits in such centres as PCCC in Geneva (CH-FR), Bazel (CH-DE-FR), Drasenhoffen-Mikulov (CZ-AT), Kehl (DE-FR), Schwandorf/ Petrovice (DE-CZ), Chotebuz (PL-CZ), Hodonin – Holic (SK-CZ), Jarovce-Kitsee (SK-AT), Świecko (PL-DE), LE Perthus (FR-ES), Vintimille (FRIT), EPICC-Heerlen (BE-NL-DE), Luxemburg (LU-DE-FR-BE), and in union institutions such as: Europol, Eurojust, OLAF and Frontex. The union projects aimed at development of the Police Cooperation Centres and Police and Customs Cooperation Centres allow for extending awareness of available EU tools and legal instruments, learning the rules of cross-border cooperation within internal borders of the Schengen zone and allow for language training and establishing cooperation network between union Police Cooperation Centres. The tasks related to the Police Cooperation Centres and Police and Customs Cooperation Centres are realized by the national Police Cooperation Centre and the Police and Customs Cooperation Centre coordinator. As regards the tasks of the Centre, the main focus is laid on availability of the data bases to law enforcement authorities officers in EU member states, and in particular to exchange of the best cooperation practice between PCCC, evaluation of current training trends concerning cross-border information exchange between EU member states, learning the data base management techniques, legal regulations governing their creation and management including implementation of the Prüm decision. Actions taken as part of the projects aimed at reinforcing cooperation of PCCC in EU member states contribute to identification of strong and weak points in mutual information flow and exchange of the best practice related to processing information and their disclosure. The project activities planned for implementation in the years 2013-2015.

39

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Education and training on information exchange

The police is centralized, armed and uniformed formation which is to protect security of people and maintain public order. The modern Polish Police is composed of officers employed in the following services: criminal, prevention and supporting operations of the Police as regards organization, logistics and technical issues. In order to perform the duties the police officers need to complete relevant education in police schools and training centres. Changes in the surrounding world and development of technology require extension of knowledge and skills so that every person may adapt to the changing reality. Currently, knowledge management, as a process of formalized manner of collecting and using knowledge of organization participants plays a huge role – which in the case of the Police affects the work of a single officer and operation of the whole units. The attempts at creation of the knowledge system management made so far consist mainly in creation of information technology systems dealing in acquisition, processing and provision of information. Currently, in Poland there are five police schools and three police training centres: • Police Academy in Szczytno, • Police Training Centre in Legionowo, • Police School in Katowice, • Police School in Słupsk, • Police School in Piła, • Police Training Centre in Poznań, • Police Training Centre in Gdańsk, • Police Training Centre in Łódź (branch in Sieradz). Moreover, in 2004 the Police Commander in Chief established professional education units in the human resources and training departments of the Provincial Police Headquarters and in the Warsaw Metropolitan Police Headquarters. The Police training centres mainly provide basic vocational courses preparing police officers to their professional tasks in the prevention divisions and some professional in-service training to police officers.

Police schools characteristics

The Police School in Katowice is the police organizational unit established by virtue of order no. 1 of the Police Commander in Chief of 6 January 1999 to carry out trainings and in-service trainings of police officers and employees of the police organizational units. The main objective 40

Poland

of the School operations is to train police officers of the prevention division, performing service in specific conditions in large urban agglomerations. The training is based on modern and systematically upgraded programs, including the existing, good standards and models of education used by the Police in other countries. Apart from the training of newly admitted police officers, the Police School in Katowice offers the following specialized courses: • for the duty officers service, • for police officers performing defence tasks, • concerning prevention of family violence, • for police officers performing administration proceeding tasks, • for police officers performing a function of a public prosecutor, • for police officers carrying out preparatory proceedings, • for disciplinary ombudsmen, • for police community support officers, • preventing human trafficking, • in the field of tactics and interrogation techniques, • in the field of tactics and intervention techniques, • for police officers intervening towards aggressive and dangerous individuals, • concerning the first aid in special conditions, • for carers undertaking tasks related to professional adaptation of police officers in the preparatory service, • on issues related to operation of the Police National Information Technology System concerning prevention issues, • on issues related to operation of the Police National Information Technology System and use of the information resources of the National Criminal Information Centre (KCIK) as regards the operational and investigation issues, • concerning cooperation with the media, • for organizers of the local Police professional in-service trainings, • concerning teaching methodology for persons carrying out local in-service trainings, • concerning road traffic. The Police School in Słupsk is the oldest police school in Poland. It dates back to 1945, when it was the Citizens’ Militia Education Centre. Similarly, to the Police School in Katowice, it specializes in training of prevention police officers that is officers whose service directly influences the public order and feeling of security among citizens. The School offers basic and specialized vocational courses.

The Police Training Centre was established in Legionowo on 27 August 1990. Similarly as in other police schools, the school provides basic vocational courses and specialized (further) courses. The Police Training Centre also provides the conference infrastructure for the Police. So far the Centre has organized more than 1 200 events that is conferences, seminars, emergency councils and service clearances with more than 50 000 participants. The fact that The Centre in Legionowo organized international Criminal Police conferences 41

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

and international criminal prevention conferences was a major factor which contributed to establishing the European specialized police training facility within the Centre – the International Police Specialized Training Centre.

The Police School in Piła was established on 15 September 1954. The school offers basic vocational courses and specialized courses. The professional training courses, such as tactics and interrogation by FBI techniques, courses on operational work supervision, disciplinary ombudsmen, public prosecutors, and defensive service, and media cooperation courses offer an opportunity of further professional development for police officers. The Police School’s in Piła speciality is the training of police officers dealing with investigations, operational tasks and economic crime. The trainings prepare to performance of tasks on positions requiring more advanced professional knowledge and skills.

The Higher Police School in Szczytno dates back to 1954, when the Citizens’ Militia Officer School was established. This is the only facility in Poland which provides education to the Police chief staff and high-ranking officers. Experienced lecturers of the School provide classes on law sciences (e.g. criminal law, criminology, constitution law, civil law, administration law, commercial law), humanities and social sciences (e.g. psychology, sociology, professional ethics, foreign languages) and other subjects (prevention service tactics, tactics in preventing criminal activity, safety of road traffic). Students are also trained in the Police tactics and intervention techniques, shooting, communication & IT equipment and Police information technology systems. It offers almost 100 different type of courses.

Basic vocational training

The basic vocational training is obligatory for every police officer admitted to service. It prepares to perform tasks on basic execution positions (e.g. in patrol-intervention service, in the Police prevention units, convoy services) and education in it lasts five and a half months. After passing the final examination, each student as part of professional adaptation, is temporarily delegated to service in the Police prevention unit. The delegation time is 49 days and covers 37 services. The purpose of the professional adaptation is to increase practical skills acquired during the basic vocational training, i.e. securing mass events, protection of facilities important for national security, diplomatic mission offices and consular offices, pursuit actions, search actions within the Police sub-units. Having completed professional adaptation, the police officer returns to its original unit. During the basic vocational training participants acquire knowledge and skills on law, crime prevention, criminology, intervention tactics and techniques, psychology, social communication, ethics, human rights, paramedic first aid, shooting training and operation of information technology and connections and transmission equipment. The issues related to information technology systems are discussed within three modules: • functioning and use of information technology systems in the Police • preparation of a Police officer to use the Police output 42

Poland

• use of the PSS application (Police Search System) and mobile terminals to make checks in the information technology systems After completion of the above mentioned module units, the course participant knows how to: • differentiate Police and non-Police information technology systems, • check a person, vehicle, document, property, weapon in the Police National Information System and SIS II. The check in the system carried out in terms of up-to-datedness of a search of a person or property, driving licence and confirmation of personal data, including registered place of residence, • provide information on the further procedure in the event there are hits both in the Police National Information System and SIS II, • provide general information concerning the Police international cooperation, • use the Mobile Terminal to verify persons, vehicles, documents and property including SIS II.

Specialized courses Specialized courses offer a more advanced police training. They prepare to perform tasks on positions which require broader knowledge and specialized professional skills (including managerial skills). Depending on the course specifics, their duration ranges from a few days to a few months. Due to variety of the specialized courses, only a few of them offer training in the Police National Information System and the Schengen Information System II. These courses comprise the following: 1) A specialized course for the service of the Police On-Call Coordination units. The course includes 181 education hours in total, including 71 hours of practical training in operation of information technology systems, applications and equipment in control & command rooms. The classes concerning the Police systems are designed to develop skills in: use of formal and legal registration and processing of information in the Police information systems, technical and functional use of the communications and information systems used in the Police, access control to information technology systems, operation of: KSIP (data input and verification), „On-Call Police Officer Display” (Ekran Dyżurnego), Command Support System (SWD), Verifications in SWD. Use of the Police Electronic Mail. Application of procedures for a found person or property by verification of data in SIS. 2) A specialized course for the Police Community Support Officers. The course includes 174 education hours, including 4 hours for information technology systems classes which focus on the use of Mobile Terminal during the community support officer’s service. During the classes, the structure and application of the Mobile Terminal and the relevant Mobile Terminal application are presented. Based on prepared assumptions, the course participant verifies persons, vehicles, documents and property with the use of the mobile terminals, including SIS II.

43

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

3) A specialized course on the operation of the Police National Information Technology System concerning prevention issues. The completion of the program requires 60 hours of classes. The education content comprises: • formal-legal, technical and functional aspects of information technology systems used in the Police, • operation of the KSIP WWW request for checks in the following areas: person, property, fact, including the SIS II, • operation of the Police Mass Events Register, • entering information in the KSIP WWW, • operation of the On-Call Police Officer Display module in the KSIP WWW – starting from the day the On-Call Police Officer Display is switched off and all checks, which so far have been made in the request, are made by the check points in the Command Support System, • operation of the Police Electronic Mail. 4) A specialized course on issues related to service of the Police National Information Technology System and use of the information resources of the National Criminal Information Centre as regards the operational and investigation issues. The course includes 40 education hours. The purpose of the course is to prepare a police officer to operate the KSIP system and use the information resources of the KCIK system as regards the operational and investigation issues and use of the Police electronic mail. The classes are designed to develop the following skills: • formal-legal, technical and functional aspects of information technology systems used in the Police, • operation of the KSIP WWW request for checks in the following areas: person, property, fact, including the SIS II, • entering information in the KSIP WWW, • verification and entering data in the confidential part of the KSIP base, • use of the KCIK information base, • operation of the Police Electronic Mail. 5) Road Traffic Specialized Course. It mainly includes the KSIP areas useful for the road traffic police officer concerning offences, retained documents and personal status. During the classes a police officer learns the specifics of the Central Register of Vehicles (Centralna Ewidencja Pojazdów) and the Central Register of Drivers (Centralna Ewidencja Pojazdów). During the classes, a course participant learns how to operate the mobile terminals in the areas concerning the road traffic.

44

POLSKA

I. WYMIANA INFORMACJI – KANAŁY KOMUNIKACYJNE 

38

II. POLICYJNE I CELNE CENTRA WSPÓŁPRACY (PCCC)

51

III. EDUKACJA I SZKOLENIA Z ZAKRESU WYMIANY INFORMACJI 

63

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Wymiana informacji – kanały komunikacji

Wymiana informacji realizowana za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Za zapewnienie całodobowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym jednostkom organizacyjnym Policji oraz krajowym i zagranicznym (uprawnionym) organom ścigania oraz realizację zadań Policji w zakresie współpracy organów ścigania w sprawach karnych odpowiedzialne jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Zgodnie ze standardem europejskim, BMWP stanowi Pojedynczy Punkt Kontaktowy (SPOC – ang. Single Point of Contact), czyli działający w trybie 24/7 punkt kompleksowej obsługi w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej. W ramach tego punktu połączone są biura SIRENE, jednostki krajowe Europolu, krajowe biura Interpolu oraz punkty kontaktowe dla innych kanałów. BMWP przyjmuje i przekazuje wnioski otrzymywane od uprawnionych podmiotów, udziela odpowiedzi w przypadkach kiedy można odpowiedzi udzielić na podstawie dostępnych baz danych, koordynuje wymianę informacji dbając o ich jakość, współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi organami egzekwowania prawa. Powyższe operacyjne zadania realizowane są poprzez wyodrębnione w ramach biura Wydziały: • Wydział Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych (WKPM) oraz • Wydział Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji (WKMWI) Do głównych zadań BMWP KGP należą: • organizacja i koordynacja przedsięwzięć policyjnych wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE oraz w innych organizacjach i instytucjach o charakterze międzynarodowym, w tym udział w komisjach, radach, zespołach, grupach eksperckich oraz kontyngentach policyjnych; • organizacja kontaktów międzynarodowych Komendanta Głównego Policji i jego zastępców; • opracowywanie opinii i ocen efektów zaangażowania Policji na forum międzynarodowym; • projektowanie głównych kierunków rozwoju międzynarodowej współpracy Policji; • koordynacja międzynarodowej współpracy Policji realizowanej w KGP, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji; 46

Polska

• zapewnianie całodobowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym, w ramach międzynarodowej współpracy Policji, na potrzeby podmiotów krajowych i zagranicznych w celu zapobiegania przestępczości oraz jej wykrywania i zwalczania; • koordynacja oraz obsługa oficerów łącznikowych Policji akredytowanych przy placówkach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej; Realizacja międzynarodowej współpracy Policji odbywa się dwutorowo poprzez działania pozaoperacyjne i działania operacyjne. Działania pozaoperacyjne – służą wypracowaniu metod, form i podstaw prawnych praktycznego współdziałania policyjnego, nazywanego inaczej współpracą operacyjną. Działanie te koncentrują się m.in. na tworzeniu prawa unijnego oraz poznawaniu rozwiązań prawnych i przepisów obowiązujących w innych krajach. To także wiąże się z budowaniem, sieci kontaktów zawodowych co wpływa na wzrost zaufania pomiędzy współpracującymi stronami. Współpraca pozaoperacyjna obejmuje również wymianę i współpracę szkoleniową z instytucjami policyjnymi z państw członkowskich UE oraz za pośrednictwem takich agencji unijnych i organów, jak Europejska Akademia Policyjna (CEPOL). Priorytetem dla Polski w tym zakresie są państwa Partnerstwa Wschodniego tj. Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdowa czy Ukraina. Działania operacyjne – to w głównej mierze wymiana informacji realizowana poprzez: • System Informacyjny Schengen (SIS) oraz Krajowe Biuro Sirene (dla państw strefy Schengen) • EUROPOL • INTERPOL • współpracę w ramach sieci oficerów łącznikowych polskiej Policji działających w takich państwach członkowskich UE jak: Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz w państwach spoza UE tj. Białorusi, Rosji, i Ukrainie • współpracę z zagranicznymi oficerami łącznikowymi akredytowanymi w Polsce • bezpośredni dostęp do policyjnych baz danych (osoby zaginione i poszukiwane, karty daktyloskopijne, profile DNA, skradzione dokumenty i pojazdy etc.) Współpracę przygraniczną, i związaną z tym wymianę informacji, uzupełniają Centra Współpracy Policyjnej i Celnej (PCCCs), działające na granicach z Czechami, Słowacją i Niemcami.

System Informacyjny Schengen

System Informacyjny Schengen (SIS) stanowi zasadniczy instrument stosowania postanowień dorobku Schengen, który został włączony w ramy prawne Unii Europejskiej. Został ustanowiony na podstawie postanowień tytułu IV Konwencji wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 roku do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985r. pomiędzy rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (zwanej dalej KWS). System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) zastąpił Systemem Informacyjnym Schengen. Z chwilą uruchomienia SIS II w dniu 9 kwietnia 2013 roku obowiązujące przepisy regulujące kwestie związane z SIS (tytuł IV KWS) zostały zastąpione przepisami: rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 roku oraz decyzji Rady 2007/533/WSiSW z 2007 roku. SIS jest systemem, w którym dokonywane są wpisy zawierające tylko podstawowe informacje 47

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

na temat osób lub przedmiotów. Do podjęcia konkretnych działań po uzyskaniu trafienia przez służbę/ organ, niezbędne są dodatkowe informacje tzw. informacje uzupełniające, które pozwalają m.in. na potwierdzenie tożsamości (w przypadku osoby) lub prawidłową identyfikację przedmiotu. Wymiana informacji uzupełniających odbywa się za pośrednictwem biura SIRENE na podstawie formularzy SIRENE. Biura SIRENE funkcjonują w każdym z państw strefy Schengen, dzięki czemu polska Policja ma stały, bezpośredni kontakt z policjami państw całego obszaru Schengen.

Zadania Biura SIRENE

Zakres zadań realizowanych przez biuro SIRENE wynika z zapisów art. 7 ust. 2 decyzji 533/2007 oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1987/2006, które wskazują na jego podstawowe zadania – wymiana informacji uzupełniających niezbędnych: • przy wprowadzaniu wpisów, • w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań w przypadku trafienia, • w ramach koordynacji i weryfikowania jakości wprowadzanych informacji do SIS. Biura SIRENE wymieniają informacje uzupełniające do wpisów w SIS (z art. 26 – 38 decyzji 533/2007 i art. 24 rozporządzenia 1987/2006) dotyczące: • zatwierdzania niektórych wpisów, • dodawania zastrzeżeń, tzw. flagowanie wpisów, • zmiany celu wpisu, • wpisów zawierających błędy, • wpisów wielokrotnych i niekompatybilnych, • prawa dostępu do danych, • usuwania niektórych wpisów. Biura SIRENE wymieniają informacje uzupełniające niezbędne w celu umożliwienia podjęcia działań w przypadkach trafień dotyczące: • zawiadomienia o trafieniu („hit”), • informacji niezbędnych do ustalenia tożsamości, • zagadnień tożsamości przywłaszczonej, • wszelkie inne informacje niezbędne do realizacji celu, dla którego wpis został wprowadzony, • jakości danych SIS.

SIRENE Polska

Polskie biuro SIRENE działa na podstawie art. 35 ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym (SIS/VIS). Zgodnie z przepisami ustawy wyznaczona w ramach struktury Komendy Głównej Policji komórka organizacyjna będącą biurem SIRENE – obecnie Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP – zapewnia w szczególności wymianę informacji uzupełniających w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku SIRENE, o którym mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 oraz w art. 8 ust. 4 decyzji Rady 2007/533. W ramach BMWP KGP zadania biura SIRENE realizują: Wydział Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych 48

Polska

(operatorzy) i Sekcja Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji (dyżurni) w Wydziale Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji.

Międzynarodowa wymiana informacji kryminalnych

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w UE i strefie Schengen, organy ścigania w państwach członkowskich UE dążą do zacieśniania współpracy transgranicznej. Zasadniczym narzędziem dla organów ścigania jest informacja. Policyjna współpraca transgraniczna opiera się zatem w dużym stopniu na wymianie informacji, której celem jest zapobieganie i ściganie sprawców przestępstw oraz poszukiwanie osób i rzeczy. Z każdym rokiem ilość wymienianych informacji znacząco rośnie. Wymiana informacji odbywa się dzięki wykorzystaniu obowiązujących, bezpiecznych kanałów informacji w oparciu o istniejące krajowe i międzynarodowe bazy danych. Zarządzanie informacją odbywa się natomiast w ramach europejskiego modelu wymiany informacji, w którym wprowadzono także mechanizmy zabezpieczające prywatność i dane osobowe oraz zgodne z Kartą praw podstawowych UE. Dzięki przyjętym rozwiązaniom, wymiana informacji w Europie ulega stałej poprawie.

Kanały wymiany informacji

Zgodnie z kierunkami rozwoju wyznaczanymi przez UE, w celu skuteczniejszego zarządzania kanałami komunikacji, każde państwo członkowskie UE powinno utworzyć tzw. Pojedynczy Punkt Kontaktowy (Single Point of Contact – SPOC), czyli działający przez całą dobę, siedem dni w tygodniu punkt kompleksowej obsługi w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej, w ramach którego państwa członkowskie łączą swoje biura SIRENE, jednostki krajowe Europolu, krajowe biura Interpolu oraz punkty kontaktowe dla innych kanałów. Większość państw członkowskich posiada działy odpowiedzialne za międzynarodową współpracę policyjną, lecz tylko niektóre z tych działów mają cechy umożliwiające im pełną realizację zadań pojedynczego punktu kontaktowego. W przypadku Polski i polskiej Policji zadanie SPOC realizuje BMWP KGP. W pełni funkcjonujący SPOC posiada podstawowe cechy tj.: • w przypadku wniosków przesyłanych do innych państw członkowskich połączenie różnych kanałów w jedną strukturę organizacyjną, zgodną z krajowymi zasadami dotyczącymi wyboru kanału, co ma zagwarantować poprawny i spójny wybór kanału, jak również odpowiednią jakość wniosków, • zatwierdzanie wniosków przez pojedyncze punkty kontaktowe, które sprawdzają, czy przesyłane wnioski są niezbędne i właściwe, co ma zagwarantować ich odpowiednią jakość, a także przeciwdziałać powielaniu zapytań, • w przypadku gdy informacje nie są wymieniane za pośrednictwem samych pojedynczych punktów kontaktowych (lecz np. za pośrednictwem centrów współpracy policyjnocelnej (PCCC) lub agencji krajowych bezpośrednio wymieniających informacje za pomocą narzędzia SIENA), pojedynczy punkt kontaktowy może pełnić rolę koordynatora na szczeblu krajowym, • w przypadku otrzymania wniosków pojedyncze punkty kontaktowe powinny mieć zapewniony, w granicach dopuszczalnych prawem, bezpośredni dostęp do krajowych 49

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

baz danych, aby móc szybko udzielić na nie odpowiedzi i dotrzymać w szczególności terminów przewidzianych w inicjatywie szwedzkiej, • pojedyncze punkty kontaktowe powinny obejmować wszystkie organy egzekwowania prawa, w tym organy celne, • rozwijają współpracę między pojedynczymi punktami kontaktowymi i krajowymi ośrodkami koordynacyjnymi służącymi do nadzorowania granic.

BMWP KGP – jako JEDNOSTKA KRAJOWA EUROPOLU

Współpraca Polski z Europolem datuje się od lipca 2002 roku, kiedy to weszło w życie porozumienie operacyjne między Europolem a Polską, krajem kandydującym do UE. Pełnoprawnym członkiem Europolu Polska stała się w listopadzie 2004 roku, po ratyfikacji protokołów dodatkowych do konwencji o Europolu. Na mocy obowiązującej uchwały nr 28 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 roku Komenda Główna Policji została wskazana jako Jednostka Krajowa Europolu, a Komendant Główny Policji, pełni funkcję szefa Jednostki Krajowej Europolu. Zgodnie z przyjętym regulaminem KGP zadania w zakresie organizowania i koordynowania przedsięwzięć wynikających z członkostwa w Europolu realizowane są przez BMWP KGP. Za jego pośrednictwem Komenda Główna Policji koordynuje pracę wszystkich organów ochrony porządku prawnego na terenie kraju, tj. SG, ABW, CBA oraz SC (zgodnie z przyjętymi porozumieniami o współpracy). Kompetencjom Europolu podlega przestępczość zorganizowana, terroryzm i inne formy przestępczości określone w załączniku do decyzji Rady o utworzeniu Europolu, które dotyczą co najmniej dwóch państw członkowskich. Mandat Europolu obejmuje m.in. nielegalny handel narkotykami, przemyt nielegalnych imigrantów, handel ludźmi, fałszowanie dokumentów itd.

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI z EUROPOLEM

BMWP KGP jest odpowiedzialne za wprowadzenie (wdrożenie), utrzymywanie oraz wykorzystanie Systemu Wymiany Informacji z Europolem (SWIzE). m.in. koordynuje wymianę informacji z Europolem wykorzystując aplikację SIENA oraz zasila bazy danych Europolu (EIS, EAS) przez jednostki organizacyjne Policji oraz inne polskie organy właściwe. W 2012 roku BMWP KGP złożyło aplikację o dotacje z UE w ramach programu ISEC Zapobieganie i zwalczanie przestępczości celem realizacji projektu Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji, którego głównym celem jest rozbudowa SWIzE oraz umożliwienie powszechnego dostępu do bezpiecznej sieci Europolu dla Policji na szczeblu regionalnym (KWP/ KSP). Wdrożenie przedmiotowego projektu umożliwi w styczniu 2016 roku na szybką wymianę informacji z Europolem z poziomu KWP/KSP. Projekt jest współfinansowany przez KE w kwocie 180 tys. euro, co stanowi 90 proc. wartości projektu. W ramach projektu zaplanowano m.in.: • zakup 17 stacji dostępowych Europolu, • przeszkolenie 150 funkcjonariuszy w zakresie możliwości współpracy z Europolem oraz • 75 użytkowników końcowych aplikacji/ systemów dostępnych za pośrednictwem bezpiecznego systemu Europolu. 50

Polska

Aplikacja Bezpiecznej Wymiany Informacji SIENA BMWP KGP korzysta z bezpiecznego i innowacyjnego narzędzia komunikacyjnego, jakim jest SIENA (Secure Information Exchange Network Application)oraz udostępnia je organom właściwym. SIENA służy do wymiany operacyjnych i strategicznych informacji kryminalnych między państwami członkowskimi, Europolem i stronami trzecimi, z którymi Europol zawarł porozumienie o współpracy. Sposób funkcjonowania aplikacji SIENA odpowiada wszystkim wymogom prawnym w zakresie ochrony danych i poufności. Zapewnia bezpieczną wymianę danych do klauzuli „zastrzeżone”, a w przyszłości „poufne”.

System informacyjny EUROPOLU

System Informacyjny Europolu (EIS) pozwala na przechowywanie, wyszukiwanie, wizualizowanie i łączenie informacji dotyczących przestępstw międzynarodowych. Umożliwia organom ścigania z poszczególnych krajów europejskich współpracę w dochodzeniach międzynarodowych. System automatycznie wykrywa wszelkie możliwe powiązania między różnymi dochodzeniami i ułatwia przekazywanie danych szczególnie chronionych w sposób bezpieczny i niezawodny. System informacyjny funkcjonuje we wszystkich językach urzędowych UE. BMWP KGP jest jedynym uprawnionym podmiotem do wprowadzania danych do EIS. W 2010 roku Polska jako jeden z pierwszych krajów UE przy wsparciu Europolu zaimplementowała nową wersję Automatycznego Systemu Ładowania Danych (Dataloader), który identyfikuje i wyodrębnia w KSIP odpowiadające mandatowi Europolu dane w celu ich przekazania do EIS.

Instrumenty unijne wspierające transgraniczną wymianę informacji – „Inicjatywa Szwedzka”

Inicjatywa szwedzka (decyzja Rady 2006/960/WSiSW), w której ustanowiono zasady, w tym i terminy wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich na potrzeby prowadzenia postepowań w sprawie przestępstw i operacji wywiadu kryminalnego. Zastosowano w niej zasadę „równego dostępu”, co oznacza, że informacje muszę być udzielone państwu wzywającemu na warunkach nie bardziej rygorystycznych od tych obowiązujących na szczeblu krajowym. Postanowienia inicjatywy zostały przyjęte do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji między organami ścigania państw członkowskich UE. BMWP KGP pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) do wymiany informacji.Warto zauważyć, że poza Policją uprawnione do kierowania wniosków do KPK są: Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), Ministerstwo Finansów (MF), Żandarmeria Wojskowa (ŻW), Straż Graniczna (SG) oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), zaś informacje mogą być wymieniane wszelkimi dostępnymi kanałami, tj. Interpol, Europol, SIRENE oraz w uzasadnionych przypadkach także za pośrednictwem oficerów łącznikowych.

Decyzja Prüm (Decyzja Rady 2008/615/WSiSW)

a) DNA i daktyloskopia Postanowienia ww. decyzji pozwalają na bezpośrednią wymianę DNA, odbitek linii papilarnych i danych rejestracyjnych pojazdów między państwami członkowskimi UE. Jeżeli chodzi o automatyczną wymianę baz DNA, Polska jest w pełni operacyjna, (w bazie DNA znajduje 51

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

się 39 tys. rekordów). W 2013 roku odnotowano około 900 trafień w ramach tejże wymiany, z czego 141 z Austrią i 515 z Niemcami. Polska baza daktyloskopijna posiada aktualnie ok. 3,7 mln rekordów i aktualnie trwają intensywne prace mające na celu osiągnięcie pełnej funkcjonalności. Skala trafień w przypadku danych daktyloskopijnych jest trudna do oszacowania, ale wiadomo, że trafień będzie znacznie więcej, niż w przypadku DNA. b) EUCARIS Ważnym narzędziem w zwalczaniu przestępczości transgranicznej jest baza EUCARIS (European CAR and driving license Information System), czyli Europejski system informacyjny o pojazdach i prawach jazdy, który w Polsce zaczął funkcjonować 14 maja 2012 roku. W toku prac podjęto decyzję, że wymiana informacji w ramach systemu EUCARIS, która działa według dwóch trybów: automatycznego i nieautomatycznego, wymaga podziału kompetencji między Policją a Departamentem Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki (DEPiT) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W DEPiT został umiejscowiony polski krajowy punkt kontaktowy prowadzący automatyczną obsługę zapytań przychodzących z innych państw. Natomiast w Komendzie Głównej Policji, w strukturach BMWP został powołany Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) do spraw wymiany informacji uzupełniających do uzyskanej odpowiedzi w ramach sytemu EUCARIS. Na potrzeby punktu kontaktowego do spraw wymiany danych o pojazdach rozszerzono funkcjonalność Krajowego Systemu Informacji Policji (KSIP); interfejs SPP (System Poszukiwawczy Policji) został podłączony do sieci EUCARIS za technicznym pośrednictwem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Siła systemu EUCARIS leży w szybkiej i interaktywnej wymianie danych, co ma kluczowe znaczenie w walce z kradzieżami samochodów i ich rejestracją oraz z fałszowaniem dokumentów. Z systemu EUCARIS w niektórych krajach mogą korzystać również instytucje rządowe odpowiedzialne za rejestrację pojazdów, wydawanie dokumentów pojazdu i praw jazdy oraz te, które są odpowiedzialne za ujawnianie skradzionych pojazdów, zapobieganie ich kradzieży oraz oszustwom związanym z upłynnieniem skradzionych pojazdów. W Polsce bezpośredni dostęp do bazy ma tylko Policja, a inne organy o charakterze policyjnym mogą ubiegać się o udzielenie informacji jedynie za jej pośrednictwem. W system EUCARIS są zaangażowane firmy ubezpieczeniowe, ale wyłącznie w sposób pośredni, gdyż są jedynie dostarczycielami informacji pozwalającymi Policji śledzić pojazdy w ramach sytemu EUCARIS. Obecnie Polska w ramach systemu EUCARIS może automatycznie przeszukiwać bazy następujących krajów: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Włochy.

Wspólne akcje i operacje policyjne

Decyzja Rady 2008/615/WSiSW) tzw. Decyzja Prüm Rady pozwala także na wymianę pomiędzy państwami członkowskimi danych osobowych w celu zapobiegania aktom terrorystycznym oraz zawiera ustalenia na temat wspólnych akcji policyjnych. Wspólne operacje policyjne to codzienność we współpracy transgranicznej, podobnie jak pościgi transgraniczne, obserwacje transgraniczne i inne operacyjne formy zwalczania przestępczości. Pościg transgraniczny jest rozumiany jako dalszy pościg osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa określonego rodzaju lub zostały przyłapane w trakcie popełniania 52

Polska

takiego przestępstwa i przekroczyły granicę innego państwa członkowskiego. Operacja pościgu z samej swojej natury nie wymaga uprzedniej zgody, za to podlega bardzo rygorystycznym warunkom i precyzyjnym uzgodnieniom. Niektóre z nich mają charakter ogólny, inne są indywidualne dla każdego państwa i zostały zgłoszone w deklaracjach jednostronnych. Obserwacja transgraniczna należy do czynności operacyjno-rozpoznawczych i polega na dokonywaniu celowych spostrzeżeń osób, przedmiotów i zjawisk. Operacja ta polega na tym, że obserwacja rozpoczęta w jednym państwie jest kontynuowana na terytorium innego państwa. Kontynuowanie obserwacji zapewniają albo funkcjonariusze, którzy ją rozpoczęli, albo funkcjonariusze państwa docelowego. Obserwacja może odbywać się po kolei na terytorium kilku państw. Informacje uzyskiwane przez funkcjonariuszy w drodze obserwacji mogą służyć jako materiał dowodowy w postępowaniu karnym, w rozpoznawaniu zorganizowanej grupy przestępczej, jak również do zatrzymania danej osoby przed popełnieniem przestępstwa bądź w trakcie jego popełniania. Obserwacja może być prowadzona tylko w stosunku do osoby, która dopuściła się czynu karalnego mogącego stanowić podstawę do ekstradycji.

Krajowe Biuro Interpol

Na podstawie zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Policji z 2013 roku, BMWP KGP wykonuje zadania krajowego biura Interpolu. Interpol to największa na świecie międzynarodowa organizacja policyjna pomagająca organom ścigania w walce z wszelkimi formami przestępczości. Jest globalnym forum współpracy policyjnej państw ze 190 krajów. Po ONZ jest największą organizacją międzynarodową na świecie. Zapewnia zaawansowaną technologicznie infrastrukturę wsparcia technicznego i operacyjnego w celu umożliwienia policji na całym świecie sprostania wyzwaniom przestępczości XXI wieku. Siedziba główna Interpolu znajduje się w Lyonie, gdzie umiejscowiony jest Sekretariat Generalny, pracujący 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniając centralny punkt kontaktowy dla krajów członkowskich. Struktura organizacyjna Interpolu opiera się na sieci krajowych biur Interpolu, których praca jest koordynowana przez Sekretariat Generalny, odpowiedzialny za swoją działalność przed Zgromadzeniem Ogólnym i Komitetem Wykonawczym Interpolu. Sieć biur krajowych jest dodatkowo wspomagana przez 7 biur regionalnych w Afryce, Ameryce Południowej i Centralnej oraz Azji Południowowschodniej dedykowanych do wspierania skutecznej wymiany informacji z państwami rozwijającymi się. Dodatkowo budowany jest Globalny Ośrodek Innowacji Interpolu (interpol Global Complex for Innovations, IGCI) w Singapurze, którego otwarcie jest przewidziane na koniec 2014 roku. Umiejscowiona tam będzie min. centrala walki z cyberprzestępczością. Wymiana informacji w ramach Interpolu odbywa się w czterech językach oficjalnych Interpolu: angielskim, francuskim, hiszpańskim i arabskim. W 2003 roku w strukturze Sekretariatu Generalnego wyodrębniono Centrum Dowodzenia i Koordynacji Interpolu, które ma zapewnić Interpolowi możliwość nieprzerwanego działania. Jego głównym zadaniem jest koordynacja ważnych przedsięwzięć realizowanych przez kilka państw członkowskich oraz zapewnienie pomocy i wsparcia krajów członkowskich podczas sytuacji kryzysowych, jak również imprez masowych. 53

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Odnosząc się do naszego kraju, Interpol jest jednym z trzech głównych kanałów wymiany informacji policyjnych. Interpol to najstarszy z kanałów, za pomocą którego mogą być wymieniane informacje policyjne różnego rodzaju. Bardzo ważne jest również to, że tylko Interpol, nie będąc ograniczony do państw strefy Schengen ani UE, umożliwia wymianę informacji zarówno operacyjnych, jak i pozaoperacyjnych między 190 państwami członkowskimi organizacji z całego świata. Tylko Interpol umożliwia w tej chwili skuteczną wymianę informacji z naszymi wschodnimi sąsiadami, państwami bałkańskimi, azjatyckimi oraz całą resztą świata włączając w to Stany Zjednoczone, Kanadę i inne kraje gdzie znajdujemy naszych obywateli często ukrywających się przed krajowymi organami ścigania. Wymiana informacji kanałem Interpolu odbywa się pomiędzy krajowymi biurami Interpolu za pośrednictwem dedykowanego bezpiecznego systemu elektronicznego I-24/7. Ważne jest, że działa on 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i w przypadku jakichkolwiek problemów Centrum Dowodzenia i Koordynacji Działań w Lyonie służy pomocą swoim krajom członkowskim. Interpol zajmuje się przestępczością kryminalną i nie interweniuje w sprawy o konotacjach politycznych, religijnych, rasowych czy wojskowych. Działalność Interpolu w chwili obecnej koncentruje się w głównej mierze na następujących obszarach: • zwalczanie przestępczości narkotykowej i zorganizowanej, • zwalczanie przestępczości ekonomicznej, • poszukiwanie zbiegłych przestępców, • zwalczanie terroryzmu i zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, • zwalczanie handlu ludźmi. Interpol posiada największą na świecie bazę danych o osobach i przedmiotach pozostających w szeroko pojętym zainteresowaniu organów ścigania państw członkowskich. Ważnym podkreślenia jest fakt, że na podstawie zgromadzonych informacji – widocznych dla wszystkich służb policyjnych w poszczególnych krajach – rodzą się konkretne implikacje dla danych osób i przedmiotów włącznie z pozbawieniem wolności i zatrzymaniem. Wymaga to ustanowienia zarówno jednolitych, jak i powszechnych standardów jakości, jakim muszą sprostać dane umieszczane w bazie. Polska Policja ma zatem możliwość korzystania z najważniejszych baz danych tj.: Nominal – baza osobowa zawierająca ponad 155.000 rekordów osób poszukiwanych w celu ekstradycji, zaginionych, do ustalenia miejsca pobytu i niezidentyfikowanych zwłok. Rekordy zawierają również szereg danych identyfikacyjnych jak: odbitki linii papilarnych, DNA, zdjęcia. Przeszukania w bazie danych są realizowane również po aliasach i z zastosowaniem kryterium fonetycznego pozwalającego na wychwycenie błędów w transkrypcji. SLTD (Stolen and Lost Travel Documents) – baza skradzionych i zagubionych dokumentów podróży, w której znajduje się ponad 39.000.000 skradzionych, zagubionych i unieważnionych dokumentów podróży (dowody osobiste, paszporty, wizy i dokumenty wydawane cudzoziemcom). SAD (Stolen Administrative Documents) – baza skradzionych dokumentów administracyjnych to rejestr ponad 500.000 dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz ich zagranicznych odpowiedników. 54

Polska

SMV (Stolen Motor Vehicles) – baza skradzionych pojazdów silnikowych, która zawiera informacje o ponad 7.200.000 pojazdach. Znajdują się tutaj praktycznie wszystkie pojazdy, których VIN zawiera od 7 do 17 znaków. Polska przekazuje do bazy SMV informacje z KSIP o samochodach osobowych, vanach, ciężarówkach, przyczepach, quadach, pojazdach specjalnego przeznaczenia, autokarach i wszystkich jednośladach oraz niektórych maszynach budowlanych. Zrzut danych z KSIP odbywa się w systemie dziennym. SVD (Stolen Vessels Database) – baza skradzionych jednostek pływających. Jest to najnowsza baza danych Interpolu, oddana do użytku państwom członkowskim w 2013 roku. WoA (Works of Art) – baza skradzionych dzieł sztuki zawierająca informacje o ponad 40.000 przedmiotach będących najczęściej częścią dziedzictwa kulturowego. Warto zwrócić uwagę, że jest to największa baza danych na świecie zawierająca tego typu informacje. Oprócz wymienionych wyżej baz danych Interpol udostępnia również szereg specjalistycznych rejestrów dotyczących konkretnych dziedzin: EdisonTD – baza wzorców dokumentów identyfikacyjnych (paszporty, dowody osobiste) z całego świata. Zawiera ponad 3.600 rekordów o dokumentach z praktycznie każdego państwa i największych organizacji międzynarodowych. DISCS (Document Information System Civil Status) – baza wzorców dokumentów stanu cywilnego: akty urodzenia, zgonu i zmiany stanu cywilnego z ponad 120 państw świata. DialDoc – baza podrobionych dokumentów podróży, zawierająca informacje o wykrytych sposobach podrabiania paszportów oraz innych dokumentów ilustrująca sposoby podrobienia i obejścia zabezpieczeń dokumentów w celu ułatwienia organom porządku publicznego identyfikację potencjalnie sfałszowanych dokumentów. ICSEDB (Interpol Child Sexual Exploitation Data Base) – baza wizerunków dzieci wykorzystywanych seksualnie, przeznaczona głównie dla komórek zajmujących się walką z pedofilią i pornografią dziecięcą. IFRT (Interpol Firearm Reference Table) – baza referencyjna będąca de facto ilustrowaną encyklopedią broni palnej. IBIN (Interpol Ballistic Information System) – baza balistyczna pozwalająca na identyfikację broni palnej użytej do popełnienia przestępstwa na podstawie zebranych na miejscu zdarzenia łusek i wystrzelonych naboi. iArms – aplikacja pozwalająca na wymianę informacji na temat legalnej historii broni palnej oraz modułów w postaci rejestru skradzionej broni palnej. FTF (Fusion Task Force) – baza ponad 10.000 osób podejrzewanych o finansowanie, wspieranie lub powiązania z ugrupowaniami terrorystycznymi. DNA Gateway – baza profili DNA. AFIS – baza odbitek linii papilarnych. Oprócz baz danych, bardzo ważnym aspektem gromadzenia informacji jest ich charakterystyczna dla Interpolu i rozpoznawalna na całym świecie struktura systemu not Interpolu. Aby uprościć realizację czynności prowadzenia poszukiwań międzynarodowych przez poszczególne kraje członkowskie wprowadzono podział najważniejszych informacji gromadzonych w bazach Interpolu. Jest to podział na kilka kategorii informacji nazwanych notami. Dla uproszczenia notom nadano kolory, które są podstawą prowadzenia poszukiwań międzynarodowych: 55

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

• Nota Czerwona – osoby poszukiwane w celu zatrzymania i ekstradycji – blisko 80 proc. wszystkich not. • Nota Żółta – osoby zaginione i niezidentyfikowane. • Nota Zielona – ostrzeżenia o przeszłości kryminalnej osób. • Nota Niebieska – wnioski o ustalenie miejsca pobytu. • Nota Czarna – niezidentyfikowane zwłoki. • Nota Pomarańczowa – ostrzeżenia o zdarzeniach (nagłych), jak ucieczki z więzień, zamachy terrorystyczne. • Nota Fioletowa – ostrzeżenia/ informacje o modus operandi działania grup przestępczych. • Specjalna – noty wydawane wspólnie przez IPSG i ONZ za najbardziej poszukiwanymi terrorystami na świecie oraz osobami powiązanymi. Każda nota ma korespondującą dyfuzję i jest ona w skrócie informacją przesyłaną w celu realizacji poszukiwań międzynarodowych do poszczególnego kraju zamiast być wydaną przez Sekretariat Generalny. Dostęp do wszystkich wyżej wymienionych baz danych i zawartych tam not i informacji z dyfuzji jest możliwy za pośrednictwem I-24/7 – globalnego systemu komunikacji Interpolu, który od końca 2011 roku, dzięki staraniom Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji (BŁiI KGP) jest dostępny zarówno w KGP, jak również w wydziałach wywiadu kryminalnego komend wojewódzkich, gdzie umiejscowieni są oficerowie kontaktowi zajmujący się współpracą międzynarodową. Niektóre komendy powiatowe oraz dedykowane wydziały kryminalne komend wojewódzkich czy też do walki z przestępczością samochodową także mają taki dostęp. Warte uwagi jest, że w razie potrzeby korzystania z baz danych Interpolu dostęp taki może zostać skonfigurowany na każdym stanowisku PSTD (Policyjna Sieć Transmisji Danych) w kraju, gdzie policjanci mają dostęp min. do KSIP. Osoby zainteresowane dostępem do wybranych zasobów Interpolu powinny kontaktować się z Sekcją Interpolu Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP. Oprócz Policji dostęp do wybranych narzędzi i baz danych organizacji posiadają również funkcjonariusze i pracownicy ABW, Centrum Antyterrorystycznego, CBA oraz wszystkie zarządy SG na terenie całego kraju. W chwili obecnej w Polsce jest we wszystkich wyżej wymienionych służbach około 900 stanowisk dostępowych do zasobów Interpolu i liczba ta ciągle rośnie.

Zagadnienia szkoleniowe i działalność operacyjna polskiej Policji w kooperacji z Interpolem

Każdego roku Interpol organizuje ponad 250 sesji szkoleniowych, seminariów, grup roboczych i sympozjów na całym świecie, w których łącznie bierze udział nawet do 10.000 osób ze służb porządku i bezpieczeństwa ze wszystkich państw członkowskich. Wiele z sesji treningowych jest specjalnie zaprojektowanych na potrzeby poszczególnych państw lub regionów i występującej tam przestępczości. Polskie krajowe biuro Interpolu angażuje się dwojako w te działania. Po pierwsze przedstawiciele biorą udział w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach i seminariach zagranicznych, które są doskonałym forum wymiany 56

Polska

doświadczeń, dobrych praktyk i przyjętych rozwiązań prawnych oraz kontaktów z partnerami z całego świata. Jeśli chodzi o szkolenia to są to zarówno kursy ogólne jak i specjalistyczne dedykowane zwalczaniu konkretnych zjawisk i rodzajów przestępczości. Najlepszym tego przykładem może być udział w szkoleniu dotyczącym zwalczania przestępczości z użyciem internetowych technik śledczych i narzędzi elektronicznych (luty 2014 r. w Lyonie). Drugim aspektem takich działań są organizowane przez Interpol w Polsce szkolenia, treningi i konferencje międzynarodowe, które dają możliwość przybliżenia większej liczbie polskich uczestników danej problematyki konkretnych rodzajów przestępczości np. intelektualnej czy transgranicznej. W 2014 roku na arenie działań międzynarodowych w powyższym aspekcie Polska jest jednym z najbardziej aktywnych państw członkowskich. Przykładem mogą być międzynarodowe szkolenia zorganizowane w maju i wrześniu 2014 roku: • szkolenie i międzynarodowa konferencja z zakresu zwalczania aktów terrorystycznych z udziałem broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej, • pilotażowe szkolenie skierowanego do polskich prokuratorów, ukierunkowane na pokazanie szerokiego wachlarza możliwości korzystania z różnorodnych narzędzi prawnych i operacyjnych mających na celu zwalczanie przestępczości transgranicznej z zakresu nielegalnego obrotu towarami oraz przestępstw przeciwko własności intelektualnej, • szkolenie dla przedstawicieli krajowych biur Interpolu z zakresu prowadzenia poszukiwań międzynarodowych z wykorzystaniem kanału wymiany informacji Interpolu – I-24/7, • szkolenie międzynarodowe skierowane do polskich i zagranicznych policjantów oraz pracowników zajmujących się operacyjną współpracą międzynarodową realizowaną kanałem Interpolu z wykorzystaniem platformy I-link. Oprócz praktycznych form współpracy szkoleniowej polska Policja aktywnie uczestniczy w następujących działaniach operacyjnych Interpolu: Black Posejdon – największa operacja międzynarodowa skierowana na zwalczanie przestępczości międzynarodowej dotyczącej nielegalnego przemytu wytwarzania i handlu podrobionymi produktami m.in.: alkoholem, papierosami, ubraniami, elektroniką, wyrobami kosmetycznymi, żywnością, częściami samochodowymi. Bierze w niej udział symultanicznie 11 krajów: Łotwa, Litwa, Białoruś, Polska, Ukraina, Mołdawia, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia i Turcja. Tworzą one swego rodzaju naturalną barierę na wschodniej granicy Europy i podczas trwających przez jeden miesiąc symultanicznych działań podejmują skoordynowane akcje mające na celu zwalczanie przestępczości związanej z przemytem podrabianych dóbr. W Polsce działania prowadzone są przez Policję, ale także przez SC i SG. Informacje o zatrzymaniach osób i przemycanych towarach są gromadzone i przetwarzane przez krajowe biuro Interpolu, a następnie przesyłane do Sekretariatu Generalnego, gdzie mogą posłużyć do zdiagnozowania nowych trendów przestępczości transgranicznej, sposobów ukrywania towarów oraz wymiany informacji o przestępcach i grupach przestępczych je popełniających. W 2013 roku w wyniku skoordynowanych działań trzech służb udało się przechwycić podrobione produkty o wartości ponad 21 mln euro, a także zatrzymać 199 osób. Projekt Invex – został zainicjowany przez Niemcy, które od połowy lat 90. XX wieku prowadzą ścisłą współpracę z producentami pojazdów w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej. Aktualnie w projekcie uczestniczy: Polska, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, 57

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Estonia, Holandia, Szwajcaria, Węgry oraz wszyscy niemieccy producenci pojazdów. Działania w ramach niniejszego projektu polegają na intensyfikacji wymiany informacji między państwami uczestniczącymi, IPSG oraz producentami pojazdów. Osobnym elementem jest poprawa jakości danych w krajowych bazach danych skradzionych pojazdów, dzięki porównaniu informacji o skradzionych pojazdach z danymi pojazdów wyprodukowanych przez producentów. Udział Polski w projekcie jest oceniany jako wzorowy. Polska Policja dokonała znaczącej poprawy jakości danych zawartych w bazie krajowej, czyszcząc kilka tysięcy rekordów zawierających nieistniejące lub błędne numery VIN. Dzięki projektowi, każdego roku udaje się odnaleźć do kilkudziesięciu skradzionych pojazdów. IMEST (Interpol Major Events Support Teams) to mobilne zespoły wysyłane do współpracy z funkcjonariuszami policji państw członkowskich w zakresie planowania, przygotowań oraz implementacji środków bezpieczeństwa podejmowanych w trakcie najważniejszych wydarzeń o charakterze masowym, jakie mają miejsce w kraju. Takim przykładem były rozgrywane w 2012 roku Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, czy też zabezpieczenie szczytu globalnego, który miał miejsce w Warszawie w 2013 roku. Na świecie IMEST brał udział między innymi w zabezpieczeniu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku oraz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RPA w 2010 roku. W chwili obecnej śmiało można powiedzieć, że bez Interpolu i narzędzi, jakie on oferuje nie można już sobie wyobrazić efektywnej i skutecznej pracy polskiej Policji w kraju i za granicą.

58

Polska

POLICYJNO-CELNE CENTRA WSPÓŁPRACY (PCCC)

Wprowadzenie Zniesienie kontroli granicznych na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi UE, które rozpoczęło się już w 1995 roku, wywołało potrzebę zwiększenia wymiany informacji w obszarach przygranicznych. W punktach kontroli granicznych zaczęto zakładać Policyjno-Celne Centra Współpracy (PCCW), stanowiące jeden ze środków kompensacyjnych po zniesieniu granic wewnętrznych. Coraz większa liczba PCCW skutecznie wymienia informacje na szczeblu lokalnym i regionalnym. Zakładane na podstawie umów bilateralnych między sąsiadującymi państwami członkowskimi UE, centra stanowią bardzo wartościowe narzędzie lokalne w procesie bezpośredniej współpracy transgranicznej służb policyjnych, celnych i granicznych, zwłaszcza w ramach przygranicznej wymiany informacji. W Polsce Centra Przygranicznej Współpracy Policyjnej funkcjonują w 4 województwach: − lubuskim – Policyjno-Celne Centrum Współpracy w Świecku, podległe Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, − dolnośląskim – Wspólna Placówka w Kudowie-Słonem, podległa Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, − śląskim – Wspólna Placówka w Chotěbuz, podległa Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowana na terytorium Czech, − podkarpackim – Polsko-Słowacki Punkt Kontaktowy w Barwinku, podległy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Centra Współpracy Policyjnej i Celnej (PCCCs), działające na granicach z Czechami, Słowacją i Niemcami, uzupełniają Współpracę przygraniczną i związaną z tym wymianę informacji. Podstawowe zadania realizowane przez polskie Centra Współpracy Przygranicznej (CWP) wynikają bezpośrednio z umów bilateralnych oraz porozumień stanowiących podstawę prawną dla ich funkcjonowania i są to m.in.: − gromadzenie, wymiana i przekazywanie informacji oraz współpraca przy ich analizie − przeprowadzanej zgodnie z jednolitymi standardami, − udzielanie wsparcia w opracowywaniu analiz, statystyk i ocen, − wspieranie przygotowywania i składania wniosków oraz udzielanie odpowiedzi na otrzymane wnioski w ramach współpracy w zakresie zwalczania i zapobiegania 59

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Świecko

Kudowa-Słone Chotěbuz Barwinek

Rys. 1. Lokalizacja Centrów Współpracy Przygranicznej (CWP/PCCC) w Polsce − przestępczości, a także w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, − udzielanie wsparcia przy koordynowaniu działań, a przede wszystkim przy zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, transgranicznych działaniach poszukiwawczych, obserwacji transgranicznej i pościgu transgranicznym, − wspieranie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w zakresie transgranicznej współpracy policyjnej i celnej, jak również dalszego rozwoju współpracy policyjnej − i celnej, − udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów między właściwymi organami ścigania terenów przygranicznych sąsiadujących państw członkowskich. Zadania realizowane przez CWP/ PCCC są nadzorowane bezpośrednio przez naczelników wydziałów wywiadu kryminalnego ww. czterech komend wojewódzkich Policji. Dodatkowo od marca 2012 roku ich zadania oraz rozwój merytoryczny są koordynowane na szczeblu krajowym przez koordynatora krajowego do spraw Centrów Współpracy Przygranicznej (CWP/PCCC), który został ustanowiony w BMWP KGP. Głównymi zadaniami koordynatora są: utrzymanie jednolitego wprowadzania i adaptacji proponowanych przez UE nowych rozwiązań technologicznych i informatycznych do krajowych centrów, koordynacja działań centrów w ramach pojawiających się zmian prawnych, poszerzania zakresu wymiany informacji w obszarach transgranicznych, a w szczególności planów UE umożliwiających uruchomienie i upowszechnienie Europolowskiej Platformy Eksperckiej (EPE) dla funkcjonariuszy 60

Polska

pełniących służby w centrach. Ponadto koordynator angażuje się w działania agencji unijnych, które mają na celu rozwój PCCC w całej UE, dba o możliwość rozwoju centrów w Polsce pod względem ich dostosowania do standardów wymiany informacji obowiązujących w państwach członkowskich UE, uczestnictwa personelu PCCC w wydarzeniach organizowanych na arenie unijnej tj. konferencjach, seminariach, warsztatach, stażach, projektach unijnych i krótkoterminowych praktykach dla personelu PCCC w innych państwach członkowskich UE. Obecnie trwają prace m.in. nad wprowadzeniem wspólnego narzędzia do bezpiecznej wymiany informacji w obszarach przygranicznych, w których duży nacisk kładzie się na wybór między unijnym systemem wymiany informacji o nazwie s-Testa i europolowskim kanałem SIENA. W 2013 roku udało się sprawnie zaimplementować s-Teste w 3 polskich CWP/ PCCC, na granicy ze Słowacją i Czechami. Tym samym polska Policja weszła do grona państw członkowskich UE (CZ, SK, AT, HU) użytkujących to rozwiązanie w codziennej współpracy w ramach transgranicznej wymiany informacji. Aktualnie 18 na 46 PCCC w całej UE korzysta z tego rozwiązania. Warto zauważyć, że przedstawiciel BMWP KGP w ramach koordynacji krajowej uczestniczy również w pracach nad wypracowaniem wspólnego unijnego modelu gromadzenia danych statystycznych w ramach transgranicznej wymiany informacji realizowanej przez PCCC. W tym przypadku pracom przewodzi koordynator krajowy Słowacji. W ramach międzynarodowej współpracy Policji, BMWP KGP nadzoruje zadania realizowane przez delegatów Policji na grupę roboczą DAPIX do spraw Wymiany Informacji. Koordynator krajowy PCCC Policji uczestniczy w ramach Strategii Zarządzania Informacjami (IMS) w realizacji działania nr 7, którego celem jest rozwój unijny PCCC. Przy realizacji tego działania na arenie unijnej współpracują ze sobą także koordynatorzy z Belgii, Niemiec, Czech, Francji, Włoch i Szwajcarii. Jednocześnie, w ramach współpracy unijnej koordynatorów krajowych PCCC, począwszy od roku 2011, BMWP KGP uczestniczy w procesie merytorycznego współorganizacji dorocznych konferencji PCCC organizowanych pod patronatem Komisji Europejskiej i bieżącej prezydencji w Radzie UE.

Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku

Wejście Polski do grona państw należących do Układu z Schengen wymusiło realizację nowych zadań, mających na celu zwiększenie możliwości zwalczania przestępczości trans granicznej i zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego. Jednym z ważniejszych działań będących odpowiedzą na nową sytuację stało się stworzenie Centrów Współpracy na granicach wewnętrznych. Na podstawie Porozumienia Wykonawczego podpisanego w dniu 31.07.2009 r. w Warszawie, przez Ministra Finansów RP, Komendanta Głównego Straży Granicznej RP, Komendanta Głównego Policji RP, Ministra Spraw Wewnętrznych RS i Ministra Finansów RS o utworzeniu i zasadach działania Centów Współpracy, rozpoczęło działanie Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku na granicy polsko – słowackiej. Ta nowa forma współpracy transgranicznej poprzez powiązanie kompetencji służb obu krajów i skrócenie dróg komunikacji doprowadziła do znacznego przyspieszenia procesu informacyjnego oraz sprawnej koordynacji działań transgranicznych. 61

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku znajduje się bezpośrednio przy granicy ze Słowacją przy trasie międzynarodowej E371 (K19). Służba w Centrum Współpracy w Barwinku pełniona jest całodobowo 24/7. W skład Centrum wchodzą następujące służby: 1) Zespół Wspólny Punkt Kontaktowy w Barwinku Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, z obsadą etatową 6 funkcjonariuszy. 2) Sekcja Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku Wydziału Granicznego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, z obsadą etatową 6 funkcjonariuszy. 3) Wieloosobowe Stanowisko Polsko-Słowackie Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Barwinku Wydziału Zarządzania Ryzykiem Izby Celnej w Przemyślu, z obsadą etatową 4 funkcjonariuszy. 4) Spoločné Kontaktné Pracovisko Vyšný Komárnik Operačný Odbor Krajského Riaditeľstva Policaného Zboru v Prešove z obsadą etatową 6 funkcjonariuszy. 5) Operačné Stredisko Kriminálneho Úradu Finančnej Správy v Bratislavie – 1funkcjonariusz. CWP w Barwinku zajmuje się głównie wymianą informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wykrywaniu przestępczości na terenach przygranicznych. Udziela wszelakiej pomocy w działaniach związanych z poszukiwaniem osób i rzeczy, przekazuje wnioski dotyczące wzajemnej pomocy wobec przestępstw w obrocie gospodarczym. Pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy właściwymi organami i w organizacji spotkań roboczych jednostek policji obu krajów. Ponadto bierze udział w koordynacji czynności związanych z przekazaniem osób. Jednakże coraz większą rolę w polsko-słowackiej współpracy policyjnej odgrywa bezpośredni kontakt polskiego i słowackiego policjanta podczas wspólnego pełnienia służby. Ten rodzaj współpracy, uwarunkowany jest wejściem obu państw do strefy Schengen jak również wymaganiami narzucanymi przez rozwijającą się przestępczość. Współpraca ta zapewne będzie się systematycznie rozwijać. Dane kontaktowe: Polsko-Słowackie Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku Tel. 0048134329378 tel/fax resort – 8283378 email: [email protected], [email protected]

62

Polska

Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Chotěbuz Istniejąca od 2008 roku Wspólna Placówka w Chotěbuz, jest jednostką zapewniającą wymianę informacji kryminalnych na polsko-czeskim pograniczu. Jednostka ta, pracuje na zlecenie jednostek Policji znajdujących się w głębi sąsiadujących ze sobą krajów, zapewniając sprawny obieg informacji mających wpływ na ściganie sprawców przestępstw w tych krajach. PCCC Chotěbuz jest adresatem wniosków o pomoc dotyczących przestępstw pospolitych, finansowych, naruszeń w obrębie legalności migracji ludności, przemytu, lub przestępstw akcyzowych. Uzyskiwanie tego typu informacji przez tę wyspecjalizowaną jednostkę związane jest z wykorzystywaniem różnych kanałów wymiany informacji począwszy od własnych baz danych służb współpracujących w Chotěbuz, poprzez bazy danych innych podmiotów, a skończywszy na informacjach uzyskiwanych bezpośrednio z akt spraw, lub jednostek policji realizujących sprawę. Zapewnienie sprawnego obiegu informacji w placówce uzależnione jest od zorganizowania komunikacji wewnątrz placówki, jak również kompatybilności systemów baz danych współpracujących ze sobą krajów. System komunikacji wewnętrznej placówki, został zatem wypracowany poprzez konfrontację systemów informacyjnych działających w Polsce i Czechach, co pozwoliło na zbudowanie systemu procedur umożliwiającego sprawną wymianę informacji. Biorąc pod uwagę konstrukcję komunikacji wewnętrznej należało wziąć pod uwagę regulacje prawne obowiązujące każdą ze stron, jak również każdego z partnerów współpracy. Polski system informacyjny będący źródłem informacji dla strony czeskiej skonstruowany jest w oparciu o Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. Ustawa ta precyzuje zakres danych identyfikacyjnych, które są uważane za dane osobowe. Wprowadza ona również zakres i upoważnienia dla podmiotów, które wykonują operacje na danych osobowych w zakresie ich gromadzenia, wymiany i ochrony. Ustawa ta również precyzuje instytucje ochrony danych osobowych na poziomie krajowym, poprzez Generalnego Inspektora Danych Osobowych, jak również określa zasady i zakres wymiany danych osobowych przekazywanych podmiotom zagranicznym. Policja jako jeden z organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego jest upoważniona do zbierania danych osobowych, gromadzenia danych osobowych dotyczących osób co do których istnieje potrzeba prowadzenia czynności policyjnych. W bazach danych polskiej policji umieszczane są informacje ważne ze względu działań i operacji wykonywanych przez różne rodzaje służb policyjnych. Mogą to być dane dotyczące sprawców przestępstw, grup przestępczych, modus operandi, danych osób pokrzywdzonych, danych osób zaginionych i poszukiwanych. W bazach tych również znajdą się informacje o przedmiotach utraconych w wyniku zaistnienia działania przestępczego tzn. kradzieży, wymuszeń, oszustw itp. Organizacja baz danych policyjnych, jak również operacje wykonywane na tych danych są regulowane za pomocą przepisów wykonawczych takich jak: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.09.2007r w sprawie przetwarzania przez Policję danych o osobach. Regulacje takie zawiera również Ustawa o Policji z dnia 6.04.1990r z późniejszymi zmianami. Przytoczone akty prawne regulują z jednej strony uprawnienie Policji do gromadzenia danych osobowych ich przetwarzania i przechowywanie, także przekazywania. Precyzują one również ograniczenia jakim podlegają systemy gromadzenia 63

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

danych. Wśród ograniczeń znajdują się zakazy gromadzenia niektórych danych o osobach, a także czasokres przechowywania informacji o osobie, jak również zakres dostępu do tych informacji z poziomu wewnętrznego i zewnętrznego. Takie zorganizowanie systemu dało podstawy do praktycznego tworzenia baz danych policyjnych oraz pozostałych służb. Policyjne bazy danych mają charakter zintegrowany co pozwala na przeszukiwanie wielu dostępnych baz danych przy wykonywaniu jednej operacji sprawdzenia. W policyjnym systemie znajdują się nie tylko bazy danych administrowane przez policję, ale również zbiory innych służb i organów administracji, które zostały udostępnione policji w celu wykonywania jej zadań, czy to w płaszczyźnie ścigania sprawców przestępstw, czy też wymiany informacji. Zorganizowane i zintegrowane bazy danych stają się zatem potencjalnym źródłem informacji dla podmiotów uprawnionych, które na podstawie szczególnych uprawnień mogą uzyskiwać dane tychże baz danych. Upoważnienie takie w przypadku wspólnej placówki w Chotěbuz daje Umowa Pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską z dnia 21.06.2006 o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych. Umowa ta wprowadza pojęcie współpracy pomiędzy obu krajami, precyzuje podmioty zobowiązane w ramach umowy, a także wskazuje na zakres informacji jakie mają być wymieniane, jak również wprowadza instytucję wspólnej placówki jako elementu współpracy na terenach przygranicznych. Aktem wykonawczym dla umowy jest porozumienie pomiędzy rządami Polski i Czech w sprawie organizacji Wspólnych Placówek w Chotěbuz i Kudowie Słonym z dnia 2.02.2009r. Ten akt z kolei precyzuje siedziby placówek, jak ich organizację, oraz skład. Ponadto precyzuje zadania placówek, jak również określa zasady ich działania. Regulacje te prowadzą do odpowiedniego wyposażenia jak i zorganizowania służb współpracujący w sposób pozwalający na efektywne uzyskiwanie i udzielanie informacji partnerowi współpracy. Ponadto porozumienie wprowadza pojęcie sposobu komunikacji, oraz daje delegację do zorganizowania placówek poprzez regulamin nadawany przez zwierzchników służb zobowiązanych do współpracy w ramach placówki. Na podstawie wymienionych powyżej aktów prawnych, rozpoczęto prace nad stworzeniem systemu komunikacji wewnętrznej dla placówki, jak i komunikacji zewnętrznej placówki z podmiotami zewnętrznymi w krajach współpracujących. System wewnętrznej komunikacji oparto na stworzeniu dwujęzycznych formularzy odpowiadającym potrzebom służb współpracujących w ramach placówki. Formularze takie są zarówno nośnikami wniosków o udzielenie pomocy jak i odpowiedzi na te wnioski. W zależności od stopnia skomplikowania zlecenia wprowadzono różne wzory formularzy. Standardowym formularzem jest dokument zawierający zapytanie i odpowiedź w jednym dokumencie. Tego typu dokument użytkowany jest w przypadkach tzw. Szybkich zapytań realizowanych na miejscu w placówce bez potrzeby korzystania z pomocy podmiotów zewnętrznych. Formularz taki zawiera dane organu pytającego charakterystykę sprawy oraz pytanie z jakim występuje wnioskodawca. Z kolei na rewersie dokumentu znajduje się miejsce na wpisanie odpowiedzi uzyskanej na podstawie sprawdzeń w bazach danych. Formularz taki jest dokumentem jednolitym dla obu stron współpracy i jest wytwarzany w dwóch jednolitych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Formularze dotyczące bardziej złożonych zapytań a także spraw wymagających pomocy jednostek zewnętrznych, 64

Polska

są formularzami kierowanymi tylko przez wnioskodawców. Odpowiedź na taki dokument stanowi inny formularz stanowiący odrębny dokument. Powodem takiego zorganizowania obiegu dokumentu jest to, iż niekiedy upływa kilka dni zanim odpowiedź zostaje udzielona, lub też następuje rozdzielenie zapytania, tzn. trafiają ono do kilku, a nie do jednej ze służb. Odrębnym formularzem jest formularz tzw. informacji. Jest to dokument przeznaczony do przekazania informacji, w formie spontanicznej, gdzie nie oczekuje się odpowiedzi. Są np. komunikaty o przemieszczaniu się grup kibiców, kradzieżach pojazdów lub innych rzeczy. W takich przypadkach przekazuje się informację drugiej stronie i ta dystrybuuje ją poprzez własne kanały w głąb kraju, jednakże nie oczekuje się sprawozdania z czynności podejmowanych przez kolejne szczeble organizacyjne. W przypadku jednak, gdyby, którakolwiek z jednostek w kraju uzyskała jakiekolwiek dane dot. Np. skradzionego pojazdu, przekazuje je do placówki, w tym momencie pojawi się odpowiedź na informację. Jednakże dokonywanie dalszych niezbędnych sprawdzeń będzie odbywać się przy użyciu formularzy zapytań. Kolejną kategorię formularzy stanowią formularze dotyczące osób. Są one użytkowane w przypadku przekazywania informacji o osobach zaginionych, lub odnalezionych n/n zwłokach, lub też zatrzymaniu osoby nie posiadającej żadnych dokumentów. Formularze takie służą do zawarcia informacji jakie uzyskała dana służba, z pozostawieniem niewypełnionych wierszy, które uzupełnia odpowiadający. Zorganizowanie komunikacji i wymiany informacji na poziomie formularzy dwujęzycznych jest rozwiązaniem usprawniającym pracę służb wspólnej placówki. Ten sposób przekazywania informacji jest przeznaczony dla spraw nie mających charakteru zdarzenia nagłego. W sytuacjach niecierpiących zwłoki tzn podjęcia pościgu transgranicznego, mającego w czasie rzeczywistym miejsce zdarzenia napadu, kradzieży, itp. Informacje przekazywane są ustnie, telefonicznie bez użycia formularzy. Zgodnie z porozumieniem, po wykonaniu niezbędnych czynności, sporządza się odpowiednią dokumentację stanowiącą potwierdzenie wnioskowanych wcześniej czynności. Placówka w Chotěbuz jest jednostką dwujęzyczną. W porozumieniu dopuszczono używanie obu języków krajów sąsiadujących. Zasadą jest, że każda ze stron wytwarza dokumentację w swoim języku ojczystym. Tłumaczenie zatem korespondencji jest szybsze, gdyż następuje ono zawsze z języka obcego na ojczysty odbiorcy. Z kolei kierowanie zapytań jest ułatwione, gdyż otrzymywane z kraju w formie elektronicznej zlecenia, są przenoszone na arkusze w formie i zakresie wymaganym zasadami współpracy a następnie są przekazywane adresatowi. Szybkość wymiany informacji zależy w dużym stopniu od informatyzacji przepływu informacji. Polska Policja korzysta z wewnętrznego systemu przesyłu opartego na aplikacji Lotus Notes. Opracowywane przez jednostki terenowe zlecenia trafiają w formie elektronicznej do placówki, gdzie są przetwarzane przez służby dyżurne na potrzeby formularzy i przekazywane stronie czeskiej w formie dokumentu drukowanego. Podobna praktyka stosowana jest przez służby czeskie, jednakże te posiadają jeszcze w skali województwa centralny rejestr spraw, który to system sam ewidencjonuje dokumenty, porządkując je w odpowiednich kategoriach co znacznie przyspiesza wymianę informacji. Polska strona czynności te wykonuje ręcznie, wykorzystując rejestr elektroniczny lokalnie stworzony dla potrzeb polskiej obsady placówki ze strony policji. Pozostałe polskie służby tj. Straż Graniczna i Służba Celna wykorzystują podobne rozwiązania. 65

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Ujemną cechą systemu obiegu informacji placówki w Chotěbuz jest brak możliwości elektronicznego przesyłu informacji i wniosków pomiędzy obu krajami. Spowodowane jest to brakiem zabezpieczonego kanału wymiany informacji. Efektem takiego stanu rzeczy jest potrzeba drukowania dokumentów, przetwarzania ich w formie papierowej w elektroniczną poprzez skanowanie, co w znacznym stopniu wzdłuża proces załatwiania spraw, oraz niepotrzebnie go komplikuje. Uproszczeniem i przyspieszeniem w tym zakresie byłoby stworzenie możliwości bezpiecznego transferu danych z jednego systemu krajowego, do drugiego. Możliwości takie będzie dawać wykorzystanie jednej z kilku opcji rozwiązań możliwych do zastosowania na gruncie regulacji wspólnotowych. Jednym z adekwatnych narządzi w tym zakresie wydaje się być platforma oferowana przez Europol tzn. SIENA. Platforma ta daje możliwość przesyłu w formie zabezpieczonej danych i informacji wymienianych na poziomie współpracy międzynarodowej. Jednakże rozwiązanie to, pociąga za sobą poważne inwestycje w sprzęt jak i infrastrukturę co czyni je mało efektywnym w obecnej sytuacji finansowej i gospodarczej. Innym możliwym do wykorzystania rozwiązaniem jest system S-TESTA, oparty na serwerach utworzonych do obsługi systemu informacji wizowej, więc również zabezpieczonego. System ten jest możliwy do wykorzystania niemalże bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów inwestycyjnych, a poza tym gwarantuje niemalże dostarczenie poczty do określonego adresata poprzez zblokowanie ze sobą dwu adresów poczty elektronicznej utworzonych na wspomnianych serwerach. W ten sposób blokuje się możliwość ingerencji w korespondencję czego nie gwarantuje system SIENA, który oparty jest na szerszym dostępie użytkowników w tym administratora czyli Europol. System S-TESTA użytkowany jest przez wspólne placówki administrowane przez Republikę Słowacji, a projekt rozszerzenia tej formy przekazu jest popierany przez Czechy i Austrię oraz Polskę. Biorąc jednak pod uwagę różnego rodzaju zaawansowanie prac nad wprowadzeniem systemu SIENA przez takie kraje jak Niemcy, Belgia, Holandia, nie należy się spodziewać, że wspólne placówki w całej Europie będą wkrótce korzystały z jednego i tego samego kanału wymiany informacji. Obecnie wykorzystywany system obiegu informacji i komunikacji w PCCC Chotěbuz podlega stałym zmianom i przebudowom. Niedawno przeprowadzono aktualizację formularzy zgodnie ze zmianami następującymi w zakresie wymiany informacji na temat nielegalnego pobytu osób, czy też zmian kwalifikacji prawnych niektórych czynów zabronionych w Czechach. Kolejnym krokiem jest postępująca informatyzacja po stronie polskiej systemu obiegu wewnętrznego poczty. Tego typu elektroniczny obieg poczty i zleceń a także rejestr czynności śledczych w sprawach prowadzonych przez policję już funkcjonuje w Czechach. Ponadto jak sygnalizowano zaawansowane są prace zmierzające do uzyskania możliwości, elektronicznego przekazywania wniosków i odpowiedzi na nie pomiędzy partnerami. Obecnie po wizytacji działających już w oparciu o taki przekaz informacji placówek partnerzy pracują nad możliwością wdrożenia rozwiązań takich w placówce w Chotěbuz. Zapewne w momencie zmiany kanału przekazywania informacji, zajdzie konieczność kolejnej zmiany formy przesyłania zapytania tak, by miały one odpowiednie parametry umożliwiające elektroniczną korespondencję. Placówka w Chotěbuz jest wydajnym i komunikatywnym punktem gromadzenia i wymiany informacji. Jest pozytywnie postrzegana i na stałe już wprowadzona w system zarządzania 66

Polska

w sytuacjach kryzysowych, jako punkt kontaktowy dla służb z Polski i Czech, a także miejsce, gdzie szybko można uzyskać wsparcie i informację w sprawach realizowanych przez jednostki ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego po obu stronach granicy. Placówka jest również cenionym partnerem współpracy dla takich krajów jak Austria, Belgia, Holandia, Włochy, Hiszpania. Takie usytuowanie placówki stwarza nie tylko nowe możliwości rozwoju, co wręcz wymaga modernizację systemu obiegu informacji i podnoszenia kwalifikacji personelu placówki. Contact details: Wspólna Placówka w m. Chotěbuz (Republika Czeska) Republika Czech 735 61 CHOTEBUZ, ul. Na Skalce 316 Tel. 33 8540369, 33 8540368 fax. 33 8540308 Tel. MSW 8573 208 e-mail: [email protected]

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku Centrum w Świecku zostało utworzone na podstawie umowy między Rządem RP a Rządem RFN o współpracy Policji i Straży Granicznych na terenach przygranicznych podpisanej w Berlinie 26 lutego 2002 roku. Centrum Współpracy obsługuje jednostki Policji polskiej (KWP, KPP, KP) mające swoją siedzibę na terenach przygranicznych w rozumieniu w/w umowy międzyrządowej tj. (woj. zachodniopomorskie; lubuskie; dolnośląskie) oraz jednostki Policji niemieckiej mające swoją siedzibę na terenie przygranicznych landów: (Mecklenburgia-Pomorze Przednie; Brandenburgia, Saksonia oraz Berlin). W sprawach bardzo pilnych związanych z aktualnie popełnionym przestępstwem, w przypadku zagrożenia życia i zdrowia obsługiwane są również jednostki Policji polskiej z całego kraju oraz jednostki Policji niemieckiej z całego obszaru Niemiec. Do głównych zadań Centrum Współpracy w Świecku należy: 1) Błyskawiczne przekazywanie informacji dla właściwych służb dyżurnych Polski i Niemiec w przypadku zdarzeń o charakterze transgranicznym (pościgi, obserwacje, ratowanie życia i inne zdarzenia transgraniczne). 2) Wymiana informacji policyjnych z dostępnych baz danych Policji polskiej i niemieckiej wymagająca szybkiej realizacji zlecenia, o niewielkim stopniu złożoności zapytania takich jak: • potwierdzanie danych personalnych osób i adresów na terenie Niemiec, • ustalanie danych identyfikacyjnych pojazdów zarejestrowanych w Niemczech, 67

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

• ustalanie danych właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Niemczech, • ustalanie pobytów osób w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych na terenie Niemiec, • ustalanie notowań policyjnych osób na terenie Niemiec; 3) Udzielanie pomocy w organizowaniu polsko-niemieckich spotkań roboczych w Centrum Współpracy w Świecku (Centrum Współpracy dysponuje salką konferencyjną na 24 miejsca). Wymiana informacji realizowana przez Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy w Świecku ma charakter pozaprocesowy. W Centrum realizowane są wnioski o udzielenie informacji związane z prowadzonymi postępowaniami karnymi i czynnościami operacyjnymi (sprawy dotyczące przestępstw, osób zaginionych). Centrum Współpracy nie realizuje wniosków o udzielenie informacji w sprawach o wykroczenia. Wnioski o udzielenie informacji mogą być kierowane wyłącznie przez jednostki Policji (nie realizowane są zapytania kierowane bezpośrednio przez firmy lub osoby prywatne). Wnioski o udzielenie informacji kierowane są w formie pisemnej. W przypadkach nagłych również telefonicznie – z tym, że wniosek taki musi zostać niezwłocznie uzupełniony w formie pisemnej. W skład polskich służb obsługujących Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy w Świecku wchodzi: 7 funkcjonariuszy Policji z KWP w Gorzowie Wielkopolskim, 13 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 5 funkcjonariuszy Służby Celnej. Na personel strony niemieckiej składa się z 39 funkcjonariuszy policji krajowej i federalnej oraz służby celnej. Praca Centrum Współpracy w Świecku odbywa się całodobowo, 7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku. Dane kontaktowe: Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku Tel. (95) 7381926, 7585200 Tel. MSW 79 24801 Fax. (95) 7381928, MSW 79 24805 email: [email protected]

Wspólna Placówka w Kudowie Zdroju Wspólna Placówka w Kudowie Zdroju funkcjonuje od 1 stycznie 2008 roku. Usytuowana jest na terenie granicy z Republiką Czeską, w byłym budynku przejścia granicznego Kudowa Słone – Nachod przy trasie E-67. Polska Policja włączyła się w prace placówki z dniem 1 marca 2009 r. Podstawą funkcjonowania Wspólnej Placówki są dwa podstawowe dokumenty: Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz współpracy na terenach przygranicznych, z dnia 23 czerwca 2006 roku oraz porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotěbuz, z dnia 2 lutego 2009 roku. 68

Polska

Na podstawowe zadania Placówki składają się: • gromadzenie i wymiana informacji istotnych dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości, • pośredniczenie w przekazywaniu wniosków o wzajemną pomoc w myśl Umowy, łącznie z wnioskami w sprawie porównania danych daktyloskopijnych • udzielanie pomocy w kwestii nawiązywania kontaktów między stosownymi organami obu państw, • udział w opracowywaniu analiz, statystyk i ocen na podstawie informacji uzyskanych w wyniku działalności stanowiska pracy, • koordynacja działań w zakresie pościgu oraz pomoc w koordynacji działań związanych z obserwacją transgraniczną, poszukiwaniem (osób i przedmiotów) i koordynacją działań wspólnych patroli, • współpraca w kwestii organizacji i wdrażania wspólnych szkoleń oraz współpraca w opracowywaniu projektów w zakresie rozwoju współpracy. Wspólna Placówka w Kudowie-Zdroju realizuje głównie zapytania z województw przygranicznych po obu stronach granicy, chyba że osoba podejrzanego, przedmioty lub inne okoliczności sprawy mają związek z resztą terytorium Polski lub Republiki Czeskiej. Obsługa Wspólnej Placówki składa się z: 5 funkcjonariuszy Policji oraz 8 Straży Granicznej (służba w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu) oraz 2 funkcjonariuszy Służby Celnej (służba w dni robocze od pn-pt). Ze strony czeskiej obsługę Placówki zapewniają: 11 funkcjonariuszy policji oraz 5 funkcjonariuszy Służby Celnej (służba w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu). Dane kontaktowe: Wspólna Placówka w Kudowie Zdrój 57-350 Kudowa Zdrój ul. Słone 143 (Przejście Graniczne) tel. + 48 74 867-23-80/MSW 875 28-82 fax + 48 74 867-23-80 e-mail: [email protected]

69

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Projekty unijne i fundusze umożliwiające rozwój merytoryczny CWP/PCCC W ramach realizacji zadań związanych z koordynacją krajową PCCC, BMWP KGP współpracuje z państwami członkowskimi przy realizacji projektów unijnych ukierunkowanych na wewnętrzny rozwój centrów, szerzenie świadomości o instrumentach prawnych UE wspierających transgraniczną wymianę informacji w strefach przygranicznych, jak również zdobywanie nowych doświadczeń i uczestnictwo personelu PCCC w szkoleniach oraz stażach praktycznych, których celem jest m.in. wymiana najlepszych praktyk współpracy. Jednym z takim projektów jest projekt ISEC „Wzmacnianie współpracy PCCC w państwach członkowskich UE”, który został opracowany i jest realizowany przez policję niemiecką. Z uwagi na fakt, że fundusze gwarantowane w ramach tego projektu unijnego umożliwiają rozwój i korzystanie ze środków finansowych tego projektu wszystkim unijnym PCCC, również BMWP KGP organizuje w tym zakresie seminaria, warsztaty, spotkania robocze, wzajemne wizyty studyjne jak również krótkoterminowe staże praktyczne. Projekt jest przewidziany do realizacji na lata 2012 – 2015. W ramach projektu ISEC, w latach 2012 – 2013, przedstawiciele polskiej Policji pełniący służby w PCCC w Świecku, Kudowie, Chotebuz oraz Barwinku uczestniczyli w wizytach studyjnych m.in. w PCCC Genewa (CH-FR), Bazylea (CH-DE-FR), Drasenhoffen-Mikulov (CZ-AT), Kehl (DE-FR), Schwandorf/ Petrovice (DE-CZ), Chotebuz (PL-CZ), Hodonin – Holic (SK-CZ), Jarovce-Kitsee (SK-AT), Świecko (PL-DE), LE Perthus (FR-ES), Vintimille (FR-IT), EPICC-Heerlen (BE-NL-DE), Luxemburg (LU-DE-FR-BE), jak również w instytucjach unijnych tj. Europol, Eurojust, OLAF czy Frontex. Projekty unijne ukierunkowane na rozwój CWP/PCCC umożliwiają m.in. szerzenie świadomości na temat dostępności narzędzi i instrumentów prawnych UE, zapoznanie się z zasadami współpracy transgranicznej na wewnętrznych granicach strefy Schengen, jak również dają możliwość treningu językowego oraz tworzenia sieci współpracy pomiędzy unijnymi Policyjno-Celnymi Centrami Współpracy. Zadania związane z komponentem dotyczącym Centrów Współpracy Przygranicznej (CWP/PCCC) realizowane są przez koordynatora krajowego do spraw CWP/PCCC Policji. W tym zakresie merytorycznym, główny nacisk kładzie się na dostępność do baz danych przez funkcjonariuszy służb egzekwowania prawa w państwach członkowskich UE, a w szczególności na wymianę najlepszych praktyk współpracy między PCCC, ewaluację aktualnych trendów szkoleniowych dotyczących transgranicznej wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE, zapoznanie się ze sposobami zarządzania bazami danych, przepisami prawnymi regulującymi tworzenie i prowadzenie baz danych z uwzględnieniem implementacji decyzji Prüm Działania podejmowane w ramach projektów nastawionych na wzmacnianie współpracy PCCC w państwach członkowskich Unii Europejskiej przyczyniają się m.in. do wskazania mocnych i słabych stron we wzajemnym obiegu informacji oraz wymianie dobrych najlepszych praktyk związanych z przetwarzaniem informacji i ich udostępnianiem. Działania projektu zaplanowano do realizacji w latach 2013 – 2015.

70

Polska

Edukacja i szkolenia z zakresu wymiany informacji Struktura edukacji policyjnej w Polsce Policja jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją, która przeznaczona jest do ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania porządku publicznego. Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Do wykonywania swoich obowiązków policjanci przygotowują się w policyjnych szkołach i ośrodkach szkolenia. Zmiany zachodzące w otaczającym świecie oraz rozwój technologii wymuszają konieczność podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności tak, by każdy mógł przystosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Dużą rolę aktualnie odgrywa pojęcie zarządzania wiedzą jako proces sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy uczestników organizacji – co w przypadku Policji ma wpływ na pracę pojedynczych funkcjonariuszy i działanie całych jednostek. Dotychczasowe próby podejmowane w kierunku budowy systemów zarządzania wiedzą polegają przede wszystkim na tworzeniu systemów informatycznych zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. W chwili obecnej na terenie kraju działa pięć szkół policyjnych oraz trzy ośrodki szkolenia policji: • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, • Szkoła Policji w Katowicach, • Szkoła Policji w Słupsku, • Szkoła Policji w Pile, • Ośrodek Szkolenia Policji w Poznaniu, • Ośrodek Szkolenia Policji w Gdańsku, • Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi (siedziba w Sieradzu). Ponadto od 2004 roku Komendant Główny Policji stworzył w wydziałach kadr i szkolenia komend wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji w Warszawie komórki organizacyjne ds. doskonalenia zawodowego. Ośrodki szkolenia Policji głównie realizują kursy zawodowe podstawowe przygotowujące policjantów do wykonywania zadań służbowych w pionie prewencji oraz niektóre kursy z zakresu doskonalenia zawodowego dla policjantów.

71

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Charakterystyka szkół policyjnych w Polsce

Szkoła Policji w Katowicach jest jednostką organizacyjną Policji powołaną na mocy zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 stycznia 1999 r do prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego policjantów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Policji. Głównym kierunkiem działalności Szkoły jest kształcenie policjantów pionu prewencji, pełniących służbę w specyficznych warunkach dużych aglomeracji miejskich. Szkolenie oparte jest na nowoczesnych i systematycznie modyfikowanych programach, uwzględniających istniejące, pozytywne wzorce i modele nauczania stosowane przez Policje innych krajów. Oprócz szkoleń nowo przyjętych policjantów, Szkoła Policji w Katowicach prowadzi następujące kursy specjalistyczne: − dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji, − dla policjantów wykonujących zadania obronne, − w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, − dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych, − dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, − dla policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze, − dla rzeczników dyscyplinarnych, − dla dzielnicowych, − w zakresie zwalczania handlu ludźmi, − w zakresie taktyki i technik przesłuchań, − w zakresie taktyki i technik interwencji, − dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych, − w zakresie udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań specjalnych, − dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej, − z zagadnień obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w zakresie zagadnień prewencyjnych, − z zagadnień obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie zagadnień operacyjno-dochodzeniowych, − w zakresie współpracy z mediami, − dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego w Policji, − w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe, − w zakresie ruchu drogowego. Szkoła Policji w Słupsku jest najstarszą szkołą policyjną w kraju. Jej historia sięga 1945 roku, kiedy to była Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej. Podobnie jak Szkoła Policji w Katowicach specjalizuje się w szkoleniu policjantów prewencji, czyli takich, których służba ma bezpośredni wpływ na stan porządku publicznego oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. W Szkole prowadzone są szkolenia zawodowe podstawowe oraz kursy specjalistyczne. Centrum Szkolenia Policji zostało utworzone w Legionowie 27 sierpnia 1990 roku. Podobnie jak w innych szkołach policyjnych realizowane są kursy zawodowe podstawowe oraz kursy specjalistyczne. CSP pełni również funkcję zaplecza konferencyjnego Policji. Do chwili 72

Polska

obecnej zorganizowano tutaj ponad 1200 przedsięwzięć, tj. konferencji, seminariów, narad i odpraw służbowych z udziałem około 50 000 osób. Fakt organizowania w Legionowie międzynarodowych konferencji Policji kryminalnej oraz międzynarodowych konferencji prewencji kryminalnej w istotnym stopniu przyczynił się do powołania w ramach Centrum ośrodka o charakterze europejskiej specjalistycznej szkoły policyjnej – Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji. Szkoła Policji w Pile powstała 15 września 1954 roku. Szkoła realizuje kursy zawodowe podstawowe oraz kursy specjalistyczne. Stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych policjantów służą realizowane w Szkole kursy doskonalenia zawodowego, np. kursy z zakresu taktyki i techniki przesłuchań metodami FBI, kursy w zakresie sprawowania nadzoru nad formami pracy operacyjnej, kursy dla rzeczników dyscyplinarnych, oskarżycieli publicznych oraz policjantów wykonujących zadania obronne, a także kursy w zakresie współpracy z mediami. Szkoła Policji w Pile głównie specjalizuje się w szkoleniu policjantów zajmujących się pracą dochodzeniową, operacyjną i zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Przygotowują one do realizacji zadań na stanowiskach wymagających bardziej zaawansowanej wiedzy i umiejętności zawodowych. Początki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie sięgają 1954 roku, kiedy to powstała Szkoła Oficerska Milicji Obywatelskiej. To jedyna tego typu placówka w kraju, która kształci kadry kierownicze Policji oraz wysokiej klasy oficerów. Doświadczeni wykładowcy Uczelni prowadzą zajęcia z zakresu nauk prawnych (np. prawa karnego, kryminologii, prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego), nauk humanistycznych i społecznych (m.in. psychologii, socjologii, etyki zawodowej, języka obcego) oraz przedmiotów zawodowych (taktyka służby prewencji, taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej, bezpieczeństwo ruchu drogowego). Słuchacze przechodzą również szkolenia z zakresu taktyki i technik interwencji policyjnych, strzelania, obsługi policyjnego sprzętu łączności i policyjnych systemów informatycznych. W swojej ofercie uczelnia ma blisko 100 różnego rodzaju kursów.

Szkolenie zawodowe podstawowe

Szkolenie zawodowe podstawowe musi przejść każdy policjant przyjęty do służby. Przygotowuje ono do realizacji zadań na podstawowych stanowiskach wykonawczych (np. w służbie patrolowo-interwencyjnej, w oddziałach prewencji Policji, w służbie konwojowej) i trwa pięć i pół miesiąca. Po zdaniu egzaminu końcowego każdy ze słuchaczy w ramach adaptacji zawodowej, zostaje czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni i obejmuje 37 służb. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji. Po zakończeniu adaptacji zawodowej, policjant wraca do swojej jednostki macierzystej. W trakcie szkolenia zawodowego podstawowego słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prawa, zapobiegania przestępczości, kryminalistyki, taktyki i technik 73

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

interwencji, psychologii, komunikacji społecznej, etyki, praw człowieka, pierwszej pomocy przedlekarskiej, wyszkolenia strzeleckiego oraz obsługi sprzętu informatycznego i sprzętu łączności. Zagadnienia związane z systemami informatycznymi omawiane są w trzech modułach: • funkcjonowanie i wykorzystanie systemów informatycznych w Policji • przygotowanie policjanta do wykorzystywania przez Policję dorobku • wykorzystanie aplikacji SPP (Systemu Poszukiwawczego Policji) oraz terminali przenośnych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych Po ukończeniu w/w jednostek modułowych słuchacz m.in. potrafi: • rozróżnić policyjne i pozapolicyjne systemy informatyczne, • dokonać sprawdzania osoby, pojazdu, dokumentu, rzeczy, broni w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji oraz w SIS II. Sprawdzenie w systemie realizowane jest pod kątem aktualności poszukiwania osoby i przedmiotu, uprawnień kierowcy do prowadzenia pojazdu oraz ustalenia (potwierdzenia) danych personalnych osoby, w tym adresu zameldowania • przedstawić sposób postępowania w przypadku trafienia w systemie zarówno KSIP jak i SIS II, • przedstawić ogólne informacje dot. współpracy międzynarodowej Policji, • wykorzystać Mobilny Terminal Noszony w celu sprawdzenia osób, pojazdów, dokumentów oraz rzeczy z uwzględnieniem SIS II.

Kursy specjalistyczne

Bardziej zaawansowaną formą szkolenia policyjnego są kursy specjalistyczne. Przygotowują one do realizacji zadań na stanowiskach wymagających szerszej wiedzy i szczególnych umiejętności zawodowych (w tym o charakterze kierowniczym). W zależności od charakteru kursu trwają one od kilku dni do kilku miesięcy. Z uwagi na różnorodność tematyki kursów specjalistycznych tylko na niektórych z nich omawiany jest Krajowy System Informacyjny Policji oraz System Informacyjny Schengen II. Są to następujące kursy: 1) Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji. Kurs zawiera łącznie 181 godzin dydaktycznych, z czego 71 godzin przeznaczonych jest na obsługę systemów, aplikacji i urządzeń informatycznych na stanowisku kierowania. Zajęcia związane z systemami policyjnymi ukierunkowane są na kształcenie umiejętności z zakresu: wykorzystywania formalno-prawnej rejestracji i przetwarzania informacji w policyjnych systemach informatycznych, technicznego i funkcjonalnego wykorzystania systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Policji, ochrony dostępu do systemów informatycznych, obsługi: KSIP (wprowadzanie i sprawdzanie danych), „Ekran Dyżurnego”, SWD, Punkt Sprawdzeń w SWD. Posługiwania się Policyjna Poczta Elektroniczna. Stosowania procedur postepowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS. 2) Kurs specjalistyczny dla dzielnicowych. Kurs obejmuje 174 godziny dydaktyczne, z czego 4 godziny przewidziane są na zajęcia związane z systemami informatycznymi, które skoncentrowane są w dużej mierze na wykorzystaniu Mobilnych Terminali Noszonych 74

Polska

w trakcie służby dzielnicowego. W trakcie zajęć omawiana jest budowa i zastosowanie Mobilnego Terminala Noszonego oraz aplikacja przeznaczona dla terminali mobilnych. W oparciu o przygotowane założenia słuchacz z wykorzystaniem terminali mobilnych noszonych dokonuje sprawdzenia osób, pojazdów, dokumentów oraz rzeczy z uwzględnieniem SIS II. 3) Kurs specjalistyczny obsługi krajowego systemu informacyjnego policji w zakresie zagadnień prewencyjnych. Realizacja treści zawartych w programie wymaga przeprowadzenia 60 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia obejmują między innymi: • aspekty formalno – prawne, techniczne i funkcjonalne systemów informatycznych eksploatowanych w Policji, • obsługę aplikacji KSIP WWW w zakresie sprawdzeń w obszarach: osoba, rzecz, fakt, z uwzględnieniem SIS II, • obsługę Policyjnego Rejestru Imprez Masowych, • rejestrację informacji w systemie KSIP WWW, • obsługę modułu Ekran Dyżurnego w aplikacji KSIP WWW – od dnia Ekran Dyżurnego został wyłączony i wszystkie sprawdzenia, które do tej pory były realizowane w tej aplikacji, są dokonywane przez punkt sprawdzeń w Systemie Wspomagania Dowodzenia, • obsługę Policyjnej Poczty Elektronicznej. 4) Kurs specjalistyczny obsługi krajowego systemu informacyjnego policji oraz wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie zagadnień operacyjno-dochodzeniowych. Kurs obejmuje 40 godzin dydaktycznych. Celem kursu jest przygotowanie policjanta do obsługi systemu KSIP oraz wykorzystania zasobów informacyjnych systemu KCIK w zakresie zagadnień operacyjno – dochodzeniowych i posługiwania się policyjną pocztą elektroniczną. Zajęcia ukierunkowane są na kształcenie umiejętności z zakresu: • aspektów formalno – prawnych, technicznych i funkcjonalnych systemów informatycznych eksploatowanych w Policji, • obsługi aplikacji KSIP WWW w zakresie sprawdzeń w obszarach: osoba, rzecz, fakt z uwzględnieniem SIS II, • rejestracji informacji w systemie KSIP WWW, • sprawdzenia i rejestracji w części niejawnej bazy KSIP, • wykorzystania zasobów informacyjnych KCIK, • obsługi Policyjnej Poczty Elektronicznej. 5) Kurs Specjalistyczny w Zakresie Ruchu Drogowego. Obejmuje m.in. obszary KSIP przydatne w pracy policjanta ruchu drogowego w zakresie wykroczeń, zatrzymanych dokumentów i statusu osób. W ramach omawianych zagadnień policjant zapoznaje się szczególnie z Centralną Ewidencją Pojazdów (CEP) oraz Centralną Ewidencją Kierowców (CEK). W ramach ćwiczeń słuchacz zapoznaje się z obsługą terminali przenośnych w obszarach dotyczących ruchu drogowego.

75

CZECH REPUBLIC

I. EXCHANGE OF INFORMATION – COMMUNICATION CHANNELS

70

II. POLICE AND CUSTOMS COOPERATION CENTRES (PCCC)

83

III. EDUCATION AND TRAINING ON INFORMATION EXCHANGE

87

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Exchange of information – communication channels

Exchange of information under the umbrella of international police cooperation The Police of the Czech Republic exchange information on several levels. At the central level, exchange is facilitated by the Department of International Police Cooperation at the Police Presidium of the Czech Republic. At the regional level, exchange of information is under the responsibility of units in the organisational structure of the regional system of international cooperation. Joint centres of Police and Customs cooperation have played an important role in the cross-border exchange of relevant Police information. Information exchange also receives significant support from liaison officers and dedicated national contact points.

Department of international police cooperation

Department of International Police Cooperation at the Police Presidium of the Czech Republic facilitates international Police cooperation and international relations.

Picture 1: Department of International Police Cooperation in the organisational structure of the Police Presidium of the Czech Republic 78

CZECH REPUBLIC

In the field of international Police cooperation and exchange of relevant information, the Department of International Police Cooperation is in charge of the following: • It acts as the national SIRENE office, INTERPOL National Central Bureau, EUROPOL National Unit and the central national contact point for exchange of operational and other information under the umbrella of international Police cooperation, • Acts as a permanent service for the purposes of information exchange and coordination of Schengen cooperation and cooperation with INTERPOL and EUROPOL, • Acts as the central authority for the European Arrest Warrant and the central contact point for cross-border surveillance and pursuit, • Provides guidelines for cooperation and coordination of activities or units under the organisational structure of the Police regional headquarters, including joint centres of Police and Customs cooperation and Police units with nation-wide responsibilities in charge of international cooperation, • Coordinates and facilitates activities the Police of the Czech Republic are responsible for in line with the membership of the Czech Republic in the EU and represents the Police or acts on behalf of the Police at meetings and working groups and committees of the EU Council and Commission, especially when it concerns Police cooperation, exchange of information and Schengen cooperation, • Coordinates and facilitates activities responsibility for which derives from the membership of the Czech Republic in the Schengen cooperation, especially in the field of Police cooperation and Schengen information system and SIRENE, • Acts as the National Frontex Point of Contact, • Participates at negotiations related to drafting, adoption, implementation and termination of international agreements, • Gathers and evaluates information provided by Czech diplomatic missions abroad and foreign diplomatic missions in the Czech Republic, • Bears responsibility for professional training, concepts, and management of deployment of members of the Police to missions abroad, especially members of the Police deployed to international peace operations, and deployment of national experts and liaison officers, • Drafts documents and background material for the top Police and Ministry of the Interior management participating at international meetings.

Organisational structure of the Department of International Police Cooperation

The Department of International Police Cooperation is divided in the following four units: 1st and 2nd unit – in charge of operational cooperation, in particular implementing tasks of the INTERPOL National Central Bureau, EUROPOL National Unit and National SIRENE Bureau. 3rd unit – in charge of implementation of international agreements, the EU and the Schengen area; responsible for providing guidelines and methodology for the management of joint centres of Police and Customs cooperation. 79

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

4th unit – in charge of deployment of members of the Czech Police to international missions, in charge of deployment of liaison officers and responsible for international cooperation and administration of the Department.

Foreign missions, administrative tasks

Non- operational cooperation

Operational cooperation

Table 1 – activities of individual Units of the Department of International Cooperation 1st Unit of the Department of International Cooperation

SIRENE, Interpol (search), exchange of information on international search – persons/property in SIS and ICIS databases; central point for international surveillance and pursuit, central authority for the European Arrest Warrant; surrender, extradition/transit of wanted persons, Schengen cooperation (SIS/SIRENE); permanent service, urgent exchange of information after service hours.

2nd Unit of the Department of International Cooperation

Europol, Interpol; exchange of information on crimes – economic/general/computer crime, stolen art, child pornography, forgery, motorbike gangs; INTERPOL and EUROPOL information systems; information on vehicles/corporate entities/identity of individuals; foreign liaison officers in the Czech Republic and Police of the CR liaison officers abroad and their cases.

3. Unit of the Department of International Cooperation

Justice and Home Affairs Council, Coreper, COSI, LEWP, DAPIX, SCH-EVAL; EUROPOL strategic issues; Frontex national point of contact; Schengen cooperation (Police cooperation); joint centres of Police and Customs cooperation; regional platforms, external relations of the Police of the Czech Republic, international meetings led or attended by top Police of the Czech Republic officials; responsibilities of the Police of the Czech Republic to European Council documents, cooperation with the Ministry of the Interior.

4. Unit of the Department of International Cooperation

Deployment of members of the Police abroad – international peace missions, liaison officers of the Police of the Czech Republic and Czech national experts (selection, pre-deployment training, deployment supports); foreign relations agenda (plans and their evaluation); foreign trips; visits of foreign officials, correspondence of top officials of the Police Presidium of the Czech Republic, filing room of the Department.

INTERPOL National Bureau The INTERPOL National Bureau facilitates cooperation and coordination of units and other elements in the organisational structure of the Police with their foreign counterparts in order to increase efficiency of combating international and cross-border crime. The National Bureau facilitates and coordinates response to requests by the Police and foreign counterparts and partners for operational exchange of information primarily in the following fields: • Combating international terrorism, trafficking in drugs and narcotic substances, international organised crime, trafficking in humans, forgery of currency and documents, financial crime, trafficking in weapons, ammunition, explosives, radioactive material, precious fauna and flora, and dangerous waste, and other extremely serious crimes having international dimension, unless under the mandate of the European Police Office (EUROPOL); • International search for individuals and property outside the Schengen area; • International cooperation in identification of corpses, human body parts, or bones of unknown origin. • Exchange of information with INTERPOL operates 24/7. The key working environment is the ASF search engine and communication operates on I-24/7 channel. 80

CZECH REPUBLIC

EUROPOL National Unit The EUROPOL National Unit is responsible for exchange of information among Police units and EUROPOL, member states, third countries and organisations EUROPOL had entered into cooperation agreement with. The National Unit keeps record of and provides guidelines to recipients having authorised access to the EUROPOL information system and other systems designed to process EUROPOL information. It provides EUROPOL with strategic and operational information and reports and cooperates on the national assessment of risks of organised crime in the Czech Republic. It analyses and evaluates cooperation with EUROPOL and adopts necessary measures. Furthermore, the National Unit analyses and evaluates compliance with requirements of the Czech Republic deriving from the EU acquis, including their implementation to the Police activities. The National Unit manages activities of liaison officers at the liaison office of the Czech Republic at EUROPOL. Last but not least, the EUROPOL National Unit processes documents and drafts positions to be used at working meetings of representatives of the Police, the Ministry of interior and other subjects represented primarily in the EUROPOL Management Board, assembly of heads of EUROPOL National Units, EU Council and its working bodies. Communication channel used by the EUROPOL National unit in the Czech Republic and the EUROPOL central authority for the purposes on international exchange of information under responsibility of EUROPOL is SIENA.

National SIRENE Bureau

The National SIRENE bureau operates 24/7 and serves as a national contact point for purposes of exchange of supplementary information to SIS entries, i.e. it acts as a supplier of supplementary information to SIS entries and facilitator of identification material for persons and property kept in SIS. The National Bureau verifies information on wanted persons; it coordinates cases of identity theft or abuse and facilitates communication in the consultation process; it helps repatriate missing persons found and return of property recovered. At the same time, it acts as a national authority for the European Arrest Warrant, i.e. it acts in support of the judiciary in issuing and implementation of the EAW; it facilitates information in the process of searching and subsequent handover of the person; it organizes the handover of the person found and, in most cases, attends such event; it facilitates exchange of information in the course of transit of persons and it organises such transit. The National SIRENE Bureau also acts as the central point of contact for cross-border surveillance and pursuit. The National SIRENE Bureau implements agenda related to executive policing primarily in the field of drafting legislation and providing positions and expert comments to internal regulations of the Police of the Czech Republic; it is in charge of facilitating SIRENE work-flow – IS EVIN, preparation of training documents and presentations, preparation of evaluations – i.e. Schengen evaluation of the Czech Republic and its capacity to implement Schengen and other European norms, facilitation of participation at meetings with partners outside the Ministry of the Interior and participation at meetings of EU Council working groups and committees of the European Commission. 81

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Liaison officers A liaison officer is understood to be a „member of the Police service and Police employee deployed to serve abroad in relation to tasks to be implemented by the Police under the umbrella of international Police cooperation or in the field of migration and documents”. Currently, the Czech Republic has nine such members of the Police stationed outside the Czech Republic plus two national Police experts. Liaison officers of the Police of the Czech Republic operate abroad under the umbrella of Czech diplomatic missions abroad, security forces of foreign countries, or international organisations. The Czech Republic has one international Police cooperation liaison officer in Serbia, one in Slovakia, Romania, Vietnam, and Russia. Liaison officers may be accredited for more than one country in the given region. There is one Czech liaison officer at INTERPOL in Lyon, France and two liaison officers at EUROPOL in Haag, the Netherlands. For the purposes of migration and identification documents, the Czech Republic deploys liaison officers to short term stays at diplomatic missions of the Czech Republic outside the EU, where they help disclose forged travel documents or visa. There is one Czech representative at the Permanent mission of the Czech Republic to the EU in Brussels, Belgium) and one at the European agency for the management of external borders of the EU – Frontex in Warsaw, Poland.

Specific national contact points

For the purposes of fast and efficient cooperation in specific and complex issues of terrorism, spectator violence, cyber and computer crime or financial crime, the EU established several special dedicated contact points, in particular the National contact point for terrorism, National contact point for sports and National contact point for cybercrime. In 2004, the authorities supported establishment of CARIN, a network to increase efficiency of information exchange and experience in the field of guidelines and methodology as well as techniques of detection, identification, seizure and forfeiture of proceeds of crime, To exchange information (except for terrorism related matter), we use standard technical means. To put it simply, we may say that it concerns cases of close Police cooperation of a small number of individuals who exchange information directly between or among cooperating Police bodies.

Agreements on police cooperation

Bilateral agreements on Police cooperation with neighbouring states Agreements concluded with neighbouring countries of the Czech Republic, i.e. agreements with Germany, Poland, Slovakia and Austria, play the key role in facilitating international cooperation to combat crime and protect law and order. Agreements with the four above mentioned countries have many common features which differentiate them from other similar international agreements. The key provisions of bilateral agreements concluded with neighbouring countries guide selected specific issues, such as joint centres of Police and Customs cooperation, cross-border surveillance and pursuit, joint patrols and other aspects of cooperation which would be rather unusual in cooperation with non-neighbouring countries. Similarly to other international agreement, bilateral agreements with neighbouring countries guide information exchange, deployment of liaison 82

CZECH REPUBLIC

officers, witness protection, protection of personal data, exchange of confidential information, cooperation on implementation of various joint measures and other aspects of international Police cooperation. In the near future agreements on Police cooperation with Austria and Germany will allow for cooperation on cases of administrative violations.

Bilateral agreements on Police cooperation with other states The Czech Republic has concluded a number of agreements on bilateral cooperation not only with its neighbouring countries, but also with other European countries (Italy, France, Hungary, Moldova, Latvia, Lithuania, Rumania, Switzerland, Ukraine, Belgium, Serbia, Albania, Slovenia, Croatia, Great Britain, Cyprus, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro) as well as several third countries (Israel, Chile, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tunisia, Turkey, Uzbekistan, USA, Russia). In the long-term perspective, the Police of the Czech Republic and the Ministry of the Interior have concentrated their attention to the countries of the Balkan peninsula. Nationals of the Balkan countries have long contributed to crime in the Czech Republic and have been significantly active, in the Czech Republic and worldwide, especially in the organized and drug crime. The Czech Republic has concluded agreements on Police cooperation with Croatia, Slovenia, Albania, Macedonia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. The Czech Republic has planned to conclude agreements with Vietnam, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Egypt, Nigeria, Venezuela, India, Indonesia, Mongolia or Tadzhikistan. Older agreements with some countries, which no longer meet current requirements for cooperation (Hungary, Cyprus, Turkey, Uzbekistan, Kazakhstan) will be redrafted and renegotiated. International Police cooperation is by large based on information and intelligence exchange, coordination of interventions, and provision of assistance, deployment of experts and joint teams, deployment of liaison officers, cooperation on witness protection, and, last but not least, joint training and education. Scope and forms of cooperation are limited solely by the letter of the law.

Information sharing and exchange

Police od the Czech Republic utilise various databases, information systems and working environments. Some information systems are used directly for the purposes of information exchange while others serve solely to gather data to be subsequently shared in the international environment.

Police of the Czech Republic record system – ETŘ (Criminal Proceedings Record) The Police of the Czech Republic have been using the ETŘ working environment since 2012. It is a complex system of registration and administration of Police files which allows for their sharing and exchange for the purposes of policing and investigation. Counterparts may share entire files or their parts or reports. The system is also used as means of communication to submit requests and receive responses via the Czech joint centres of Police and Customs cooperation. For such purposes, the system utilises standardized ready to use forms. 83

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

EVIN Information System The information system called EVIN is used to process documents and data including personal data requested under the umbrella of international Police cooperation, especially in search for persons and property, detection and investigation of crime, response to requests for data in the Schengen Information System and databases of Interpol, information exchange, cooperation and coordination of activities of the Police with EUROPOL, other international organisations and foreign law enforcement and security forces, facilitation and coordination of requests for international cooperation in operational matters. The EVIN system allows for processing of documents of authorised bodies, keeping of registers and statistical and analytical tasks. At the moment, we are in the process of construing technical solution necessary to connect the EVIN and ETŘ systems to facilitate, at the central level, use and processing in one information system of information gathered through the international exchange. Such process should remove duplicity, delays and occasional loss of information. Current activities targeted at developing the EVIN system meet requirements stipulated in the course of the Schengen evaluations in 2012. Databases allowing for information sharing may be divided as follows: Police Databases allowing for search (PATROS – search for persons, PATRMV – search for vehicles, P-ZBRANĚ – search for weapons), Police records, interventions and Police checks (UDÁLOST, KONTROLA), weapons and their holders, aliens (CIS), undercover check (OPATŘENÍ), fingerprint database, DNA (FODAGEN, AFIS), persons in Police records (CDO) and special databases.

National non-Police Access to dedicated non-Police databases is provided via „QUERIES”. The application allows for search in information systems of the Police of the Czech Republic, including Bedrunka. To get the necessary output, the system utilizes a number of information systems, some of which are kept by other authorities but the Police. Such databases allow for search for inhabitants and their registered addresses, IDs, driver´s licenses, travel documents, vehicles and their owners, weapons, etc. Special authorisation will help gain access to information from the Land Registry, database of asylum seekers, Visa Information System, or toll database. Internet connection facilitates access to information on companies and other business entities. Upon written request, counterparts receive information from the social security system, Criminal Record, Record of ships and planes, and banking and health related information.

International Amongst international databases we count the Schengen Information System (SIS), which facilitates information exchange in the Schengen area. For the purpose of INTERPOL, we use ASF system, which is only partially automated. For EUROPOL purposes, we use the AWF and EIS systems. Access to INTERPOL databases is facilitates via the „Query” information system. 84

CZECH REPUBLIC

Information supplied by the Czech Republic to the INTERPOL databases concern persons, vehicles and documents. Sharing of information on handguns is pending. The Schengen Information System is a special element amongst international databases. It is an information system used primarily for the search for persons (wanted, missing, unwanted) and property (vehicles, registration plates, travel documents and IDs, vehicle registration documents, banknotes, weapons, and others). The Schengen Information System contains records of wanted persons, missing persons and persons not wanted in the Schengen area, persons to be under secret surveillance and records on property (vehicles, weapons, documents – empty or containing data and banknotes) for the purposes of their return to the owner, to be used as evidence, or secret check. The SIS II is wider and contains information on ships and planes, containers, machinery, equipment, and securities.

National approach to Prüm cooperation

Originally, Prüm concerned a multilateral agreement on strengthening cross-border cooperation primarily in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration signed on May 27, 2005. In 2008, key provisions of the Prüm Convention were transferred to the European acquis, in particular two particular Council decisions. Cooperation on exchange of fingerprint data starts with the national contact point sending a digitalized fingerprint to another member state or states, where experts compare the submitted file with digitalized fingerprints in the national database. Should the requested state identify potential match, the potentially matching fingerprint is sent to the requesting state. A forensic expert of the requesting state will subsequently perform an expert comparison and determine, whether there is a match or not. If there is a match, the requesting state has at its disposal a registration number of the state in which the match was detected and may request personal data.

85

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Picture 3: Automated search & automated search comparison scheme – request from the Czech Republic. THERE IS NO MATCH 1. – 3. Requesting unit enters fingerprints data to AFIS via OKTE. OKTE notifies the requesting unit of a match/no match and provides a processing number of the requested fingerprint data. 4. Requesting unit forwards the request to BCPIS in order to compare the DKT data in the database of another member state. 5. BCPIS review the necessity of the request and forward it to Forensic Institute. 6. – 8. Forensic institute uses the processing number to identify the fingerprint data in AFIS and execute automated comparison in DKT database of a member state. The result is forwarded to the requesting unit.

9. – 11. In case of a match, the requesting unit addresses its International Cooperation Department (OMPS) and requests personal data from the member state of the match.

Picture: 4 Automated search & automated search comparison scheme – request from the Czech Republic – THERE IS A MATCH

86

CZECH REPUBLIC

Procedure in case of DNA profiles is different. Each member state has a national database which contains an indexed set of data representing exclusively those DNA profiles which may be compared in line with the law and which meet the qualitative criteria determined by respective guidelines. All entries are, unlike fingerprints, compared in one indexed set of data containing data of all countries. The output is in the form of information on matching DNA profiles or no match. The information on matches is automatically disseminated to all parties profiles of which are concerned. Requesting parties will subsequently facilitate verification of these matches.

Picture 5: Automated search & comparison scheme –request from the Czech Republic to another state (information is applicable) 1. – 2. Not linked directly to Prüm Convention, routine data entry to DNA database (CODIS). 3. – 4. DNA profile is compared in the national database; DNA data are automatically exchanged and compared with member states. Forensic Institute publish the results in CODIS. 5. Forensic Institute provides the information of a match to Department of Analyses BCPIS. 6. – 7. Department of Analyses BCPIS informs the requesting unit of a match/ no match. 8. – 9. Requesting unit review the actual necessity of the request (personal information from another member state) on the basis of progress in the case. If there is need for the information in criminal proceedings, the requesting unit addresses its International Cooperation Department (ICPD) and requests personal data from the member state of the match.

Both fingerprint and DNA profile analyses compare „technical data” only and personal data are supplied subsequently by the state or states which disclosed a match. The second step, i.e. provision of personal data to the match, is executed via Department of International Police Cooperation. 87

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Data from vehicle registries are exchanged via the EUCARIS system, which was launched at the beginning of the 1990´and, provides infrastructure, application and, unlike the fingerprint and DNA profile databases, complex logistical background and service. Authorities share information on important events having cross-border importance and issues related to prevention of crime via international Police cooperation mechanisms and there is no new technical solution introduced. Other forms of cooperation, such as joint operations and assistance in the event of mass gatherings, natural disasters, serious accidents and other emergencies are guided by international bilateral agreements on Police cooperation or agreements on cooperation in case of emergencies.

National solution of the Swedish Framework Decision

Thanks to the development of modern technology, large volumes of Police data in the EU are now shared automatically (search for persons, vehicles, and property in SIS and comparison of fingerprint data based on so called Prüm decision). A mass of data, however, still remains available for exchange solely upon request. Exchange of information upon request is guided by a number of international or bilateral agreements on Police cooperation, the European acquis, and the domestic law. Handling of requests is not, however, unified across the EU. Availability of certain categories of information differs in individual states depending on the domestic law. Response to requests is usually delayed. To remove these obstacles, the EU adopted a Framework Council decision No. 2006/960/ JHA of 18 December 2006 on simplifying the exchange of information and intelligence between law enforcement authorities of the Member States of the European Union (so called Swedish framework decision). It entered in force on December 29, 2006 and member states were required to adopt necessary measures to ensure compliance with this framework decision prior to December 18, 2008. The Swedish framework decision wishes to streamline and unite rules of information exchange in the course of prevention or investigation of crime. However, there is no new technical solution. The states are simply to harmonise their domestic legislation to expedite information exchange with the help of single forms and unified approach, to guarantee response to requests in statutory periods identical throughout the entire EU. Similarly, reasons for rejecting a request would not differ either. The Swedish framework decision was transposed to the Czech domestic legislation in Section 80 (6) b) indent 4 of Act No. 273/2008 Coll., on Police of the Czech Republic and a Binding Regulation of the Police President (ZP PP) No. 126/2010 of September 29, 2010 on exchange of operational and other information with the law enforcement bodies of EU member states. This binding Regulation stipulates contents of requests for information from abroad and the reply, formal aspects of the request and reply, modus of exchange, and reasons for postponement or rejection of a request. To exchange information with our counterparts, we continue using the existing channels of international Police cooperation (primarily INTERPOL, NC SIRENE, EUROPOL, liaison officers, joint centres of Police and Customs cooperation). 88

CZECH REPUBLIC

Use of projects and funds in international police cooperation The Office of projects and European funds at the Police Presidium has played an important role in the use of relevant projects. The Office is responsible for compliance with conditions necessary to draw financing for Police projects from the EU funds, financing mechanisms, and other extra-budgetary sources in line with rules pertaining to individual operational programmes and financial mechanism. Moreover, the Office provides guidelines, support and coordination to units and other elements in the organisational structure of the Police of the Czech Republic in their activities concerning preparation and implementation of projects financed from European subsidies or other extra-budgetary resources, including financial mechanisms and security related research and development. In cooperation with Police units and other elements in the organisational structure of the Police of the Czech Republic, the Office processes project applications for subsidies from European subsidies or other extra-budgetary resources, drafts reports on project results and output, helps prepare the Police budget chapter pertaining to co-financing of projects pending are under implementation, cooperates with dedicated departments of the Ministry of the Interior on formulating priorities of security related research and development, priorities of EU funds and other financing mechanisms, coordinates activities and cooperation on projects co-financed from European sources or other extra-budgetary resources with the dedicated department or unit in the organisational structure of the Police of the Czech Republic, the Ministry, or other relevant subjects, facilities cooperation with foreign security forces and law enforcement bodies on drafting, negotiation, and management of joint projects co-financed from EU funds and other financing mechanisms, cooperates on drafting and updating documentation related to EU programmes, financial mechanisms, and security research and development, drafts background materials for meetings led by the Police management and senior representatives of the Ministry of the Interior, represents the Police at selected international for a and meetings on projects co-financed from EU funds and other extra-budgetary financing mechanisms. Financing from the EU project financing helped establish the Joint contact facility Hodonín-Holíč, which operates both as a centre for cross-border exchange of information as well as a joint facility for emergency corps. Projects within the reach of the Office of projects and European funds are often complemented by micro-projects, which can help finance joint centres of Police and Customs cooperation from extra-budgetary resources in order to improve language capacity of their staff, furnish them with modern equipment, or modernise their facilities.

89

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Joint centres of police and customs cooperation The Czech Republic has one or two joint centres of Police and Customs cooperation with each of its neighbours (hereinafter only „joint centres„). These joint centres have been established upon agreement with the relevant authorities of the neighbouring states and their operations are based on international bilateral agreements and implementing bylaws. The joint centres are staffed 24/7 by members of security forces of both contracting states. Their tasks are primarily in exchanging relevant Police information and support and coordination of cross-border international Police cooperation. Logistical and technical aspects and conditions of mutual cooperation in the joint centres are guided by relevant Rules of procedure. Currently, Czech Police cooperates on six joint centres. Generally speaking, the authorities prefer centres primarily as service workplaces to support units of the Police of the Czech Republic in the field of cross-border international Police cooperation. Joint centres with Germany Joint centre Petrovice (Saxony) – Schwandorf (Bavaria) Joint centre with Austria Joint centre Mikulov – Drasenhofen Joint centres with Poland Joint centre Kudowa-Słone Joint centre Chotěbuz Joint centres with Slovakia Joint contact centre Hodonín – Holíč

General information on joint centres

Joint centres are an important tool of international Police cooperation, in particular to facilitate the following: • Submission, evaluation, and handling of requests for cooperation to prevent violations of law and order and public security; • Exchange of information (checks necessary to investigate crime, gathering of information on persons and vehicles); • Cooperation in search for missing persons and property; • Cooperation in fighting and prevention of illegal migration; • Support in case of cross-border interventions; • Support in case of eviction of persons; • Meeting facilities for working meetings; • Training. Parties should exchange information and provide support via the joint centres primarily in respect of requests for cooperation in investigation of crime or administrative violations, which are likely to require investigation in border areas. Joint centres may also handle requests pertaining to other crimes or administrative violations which must reach out, as a condition, to the other contractual state and fall outside the exclusive responsibility of the Department of International Cooperation at the Police Presidium of the Czech Republic or any other unit or entity in the organisational structure of the Police. 90

CZECH REPUBLIC

Police and Customs Cooperation Centres (PCCC)

All joint centres are included in the organisational structure of departments of international relations of respective regional headquarters of the Police of the Czech Republic. Joint centres/facilities staffing • Staff as of February 1, 2015: • Joint centre Schwandorf – 17 staff, • Joint centre Mikulov/Drasenhofen – 9 staff • Joint centre Kudowa Zdrój (Náchod) – 11 staff • Joint centre Chotěbuz – 9 staff • Joint centre Petrovice – 12 staff • Joint facility Hodonín-Holíč – 10 staff Relationship between the Department of International Cooperation at the Police Presidium of the Czech Republic and the joint centres

Petrovice Nachod

Chotěbuz

Hodonin Schwandorf

Mikulov

Picture 6: Joint centres of Police and Customs cooperation 91

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

The Department of International Cooperation at the Police Presidium of the Czech Republic provides guidelines and coordinates activities of the joint centres. It helps complete the legal basis necessary for the functioning of joint centres (drafting of protocols and Rules of procedure). It facilitates and streamlines interpretation of agreements and related implementing bylaws, provides on-site training of staff of the joint centres, organizes secondments, practical training and instruction and performs evaluation of joint centres´ operations. Exchange of information via joint centres Units of the Czech Police request information from the joint centres primarily through the Police information system called ETŘ (Criminal proceedings record). Joint centres exchange information solely by e-exchange. Exchange of hard copies or physical matter is not possible. Four of the six centres use the S-TESTA system to exchange information with their foreign counterparts. The Petrovice-Schwandorf joint centre uses secured PGP transmission.

Joint centres statistics All joint centres keep statistical record of requests of certain types together with their numbers. None of the joint centres keep automatic statistical records; all of them keep statistical data in excel tables or in a database thus having to invest considerable time and efforts in entering of the data. Currently, data keeping for statistical purposes is rather random and lacks national framework. Authorities are in the process of preparing a system of data keeping for statistical purposes as well as related guidelines and methodology.

Joint Czech-German centre of Police and Customs cooperation Petrovice – Schwandorf

In 1994, as a result of increased migration pressure, the authorities established a so called Coordination centre. At first, the centre was located in Bahratal, Saxony, and only later it was moved to the Petrovice – Bahratal border facilities. As a result on abolishment of controls at internal borders, the German party proposed to increase efficiency of cross-border cooperation and open a „Schengen type” joint centre with two workplaces. While the Czech part of the joint facility remained in Petrovice, the German counterparts moved their workplace to a new facility in Schwandorf. Both parties demonstrated their political will to engage in this type of cooperation by signing the „Joint declaration on cooperation in the process of establishing a Joint centre of Czech-German cooperation”. The document was signed by the Czech Ministry of the Interior and the German Ministry of Home Affairs on April 17, 2007. Both parties declared their will to cooperate in order to start operating the joint centre in Schwandorf and Petrovice and to enter in a relevant legal instrument. The Agreement on establishment of a joint centre of Czech-German cooperation in Police and Customs matters was signed on February 14, 2012. On working days during standard business hours, the Petrovice facility is staffed by one member of staff of the Customs Service headquarters Ústí nad Labem and one member of the German forces. The Schwandorf facility is staffed by one representative of the German 92

CZECH REPUBLIC

customs authority and since January 1, 2013, the Czech party has been represented by two customs officers from the Pilsen region Customs Service subordinated to the Customs Service of the Czech Republic.

Joint centre of Police and Customs cooperation Mikulov / Drasenhofen

The centre opened on July 1, 2006 in the facility of former Austrian border crossing in Drasenhofen. Beyond the standard tasks assigned to all joint centres, this centre has engaged in close cooperation under the umbrella of direct cooperation of criminal Police units of in border areas – so called Joint Micro-team of criminalists – designed to fight cross-border crime. Members of the joint centre have helped implement a number of projects financed from EU funds and targeted at improved technical equipment of the centre as well as increased language skills policemen not only at the centre but also engaged in mixed Czech –Austrian patrols at the border. Policemen who staff the centre have cooperated on other forms of joint activities, such as annual security measures at the motorcycle Grand Prix in Brno. As the authorities plan to amend the Czech-Austrian agreement on Police cooperation, we can expect further development of the centre agenda in 2015. The mandate of the centre will be extended especially in respect of exchange of information on misdemeanours. Customs officers are not represented at the joint centre Mikulov/Drasenhofen. The staff, however, maintains close contacts with representatives of the Brno Customs Service and whenever necessary, it can be used for meetings of customs officers from both countries. Joint Czech-Slovak contact facility Hodonín – Holíč During the Schengen evaluation in 2007, representatives on both central and regional level agreed that no joint centre would be necessary to facilitate exchange of information between the Czech Republic and Slovakia, It was agreed to exchange information via operational centres in Brno and Ostrava, possibly also in Prague. At the same time, the authorities decided to establish fixed locations for eviction and takeover of persons. On September 23, 2008, Police presidents of both countries met in Skalice and agreed, among others, to create a joint facility to hand over persons between the Czech Republic and Slovakia. The facility was to be located in Hodonín. In Skalice, the Police presidents also agreed that, if necessary, the centre would lay grounds for a joint facility of Police bodies of both countries to facilitate other tasks covered by international agreements, such as operational exchange of relevant Police information, coordination and support of bilateral Police cooperation in border areas, etc. The parties also agreed to extend competences and coverage of the joint centre also to the Fire brigades. The agreement on establishment of joint Czech-Slovak contact facility Hodonín-Holíč was signed on August 1, 2011. Customs are not represented at the joint centre Hodonín-Holíč. Both parties may, however, contact respective Customs Service in the Czech Republic and Slovakia. In case of emergency, the facility may also be used by the Fire and Rescue Brigades of South Moravia and Regional Headquarters of Fire and Rescue Brigades in Trnava. The centre would then be staffed by operational staff of Fire and Rescue Brigades of South Moravia. Fire and Rescue Brigades are not, however, represented at the centre on a permanent basis. 93

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Joint facilities of Czech – Polish Police and Customs cooperation Chotěbuz and Kudowa-Słone In 2007, Prague hosted a meeting of representatives of the Polish Border Police Corps and Police of the Polish Republic on one side and Ministry of the Interior of the Czech Republic and Police of the Czech Republic on the other. Participants negotiated issues concerning implementation of Agreement on Police cooperation. One of the main issues on the agenda of the meeting were joint facilities in Chotěbuz and Kudowa-Słone. Both parties agreed that a Memorandum and Rules of procedure should be signed to lay down rules of operation for both joint facilities. On February 18, 2009, Governments of the Czech Republic and the Polish Republic signed a Memorandum on establishment and operational principles of joint facilities.

Joint facility at Chotěbuz

The joint facility at Chotěbuz is located at the former border crossing Chotěbuz-Cieszyn. The facility became fully operable on January 1, 2008 and at first, it shortly served as a facility of Alien Police and subsequently it became a part of the Department of International Relations of the Regional Headquarters. At the moment, it is staffed by the Czech and Polish Police and the Polish Border Guards. The Customs Service of the Czech Republic is represented by customs officers of the Regional Customs Service of Moravia and Silesia. Together with their counterparts from the Polish Customs Service Katowice they operate 24/7. Activities of the derive from its location close to the border of two industrial regions – the Region of Moravia and Silesia on the Czech side and the Katowice Region on the Polish side of the border. These regions have long common history and economic and family ties are very close. Due to its strategic location on one of the most important roads connecting the national borders, the centre often hosts of numerous working meetings of security forces of both countries. In 2010, the EU financed refurbishment of the centre and at the moment serves not only as a facilitator of information exchange and cross-border cooperation, but also as training and interpreting centre.

Joint facility Náchod / Kudowa-Słone

The joint facility is located at the former border crossing Náchod – Kudowa-Słone. It opened on January 1, 2008 and is staffed 24/7 by three officers of the Customs Service of the Czech Republic.

94

CZECH REPUBLIC

Education and training on information exchange

The system of general training and education of the Police forces is managed by the Department of Security Research and Police Education in close cooperation with the Department of Education at the Police Presidium. Ministry of the Interior

Police Academy Police College Praha – Hrdlořezy Police College and Secondary School Holešov

Police Presidium Department of Securitty Research and Police Education Training Section

Department Brno Police College for criminal police Opatovice Department Ruzyně

School Police Training Centres: Hradec Králové, Brno, Frýdek-Místek, Teplice, Domažlice, Lišov, Sadská, Praha

Picture 6: Police education system The Police education system includes the following: • Three Police Colleges – Praha, Opatovice and Holešov and their detached facilities in Praha-Ruzyně and Brno. • The Police Academy of the Czech Republic – an institute of higher learning, which offers B.A. education programmes in „Security and legal studies” and „Security management” as well as masters´ degrees and post-graduate studies. • Eight Police training centres • Four special Police training centres for canine staff and hippology. 95

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

The Police schools facilitate the following: • Entry-level professional training, follow-up training and other special training of members of the Police of the Czech Republic, secondary, college and higher education. • To a limited extent, training of employees of the Police of the Czech Republic and the Ministry of the Interior • Language training in line with the Ministry of Education standards, alternatively in line with standards of the „Police language proficiency exam”, which is based on model situations. • Further life-long professional training of active members of the Police of the Czech Republic at their place of service.

Education in the field of international Police cooperation is also provided under the umbrella of: Multilateral cooperation: CEPOL (European Police College) MEPA (Mitteleuropäische Polizeiakademie) NHS (Hans Seidel Stiftung) IACA (International Anti-Corruption Academy)

Bilateral cooperation: OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) ICMPD (The International Centre for Migration Policy Development)/SCIBM (South Caucasus Integrated Border Management) Marshall´s Centre (George C. Marshall European Centre for Security Studies).

Training in the field of international Police cooperation

The Department of International Police Cooperation at the Police Presidium of the Czech Republic provides, for the purposes of dissemination of information on international Police cooperation and information related to the Schengen acquis, so called „quick navigation” at its intranet web. The navigation contains key information on selected issues. In respect of international and cross-border cooperation, it contains information on units and elements in the organisational structure of the Police having responsibility for such cooperation, application procedures and information on national units and contact points of agencies responsible for security matters. The Czech authorities are currently working on a comprehensive concept of education for the purposes of international Police cooperation. At the moment, such education is in the hands of regional Police headquarters and react to service needs and requirements. The same is true for the so called „Schengen education”. To put it simply, there is no complex system of education for the purpose of international Police cooperation. It has been, however, recognized as needed and beneficial. 96

CZECH REPUBLIC

Training programmes targeted at international police cooperation The Police College and Secondary School in Holešov offer training and education in the following fields: • Entry- level professional training • College training • Special and professional qualification courses.

Entry-level professional training Newly recruited members of the Police receive entry-level training in order to gain knowledge nad skills necessary for the exercise of their duties. There is new system of comprehensive entry-level training, which takes twelve months of regular training. The curricula contain supervised professional practice provided by training centres managed by individual regional headquarters of the Police of the Czech Republic. Training is divided into two parts – theoretical and practical. Theoretical training curricula contain parts dedicated to international cooperation. For more information including hours of instruction see the Table below. Table 2: International Police cooperation – hours of instruction No.

Topic

Hours of instruction

1.

International relations of the Police of the Czech Republic

2

2.

Tasks assigned by the Government and Priorities of the Police of the Czech Republic

2

3.

Legal contact with foreign counterparts, apprehension, arrest, European Arrest Warrant

2

4.

Schengen Information System (queries to various objects)

2

In the practical part of the entry-level training, trainees receive practical skills. See below for topics and hours of instruction. Table 3: International Police cooperation in practice – hours of instruction No.

Topic

Hours of instruction

1.

Processing of cases in the Criminal Proceedings Record (ETŘ) in relation to the search for persons and property in the SIS

4

2.

Processing of forms for the SIRENE National Bureau

4

3.

Processing of cases in the course of search for weapons, information on a hit in the SIS

2

Police College The Police College provides professional training to members of the Police in line with their professional duties. The College curricula recognize the following groups of trainees: • Members of the Order Police • Members of the Service of the Alien Police • Members of the Service of Criminal Police and Investigation • Employees of the Ministry of the Interior and the Police of the Czech Republic College education is targeted at the development of the existing competences of the trainees. Training lasts three years and combines distance and regular training. Graduates take 97

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

a final exam and write a dissertation, which they must defend; the graduate title is DiS. (a graduate expert). Training curricula are modular, the following two modules concern information exchange and international cooperation: • European integration process and: • Key EU institutions, • Schengen acquis, • Foreign travel documents necessary for entry and stay in the territory of the Czech Republic, • Risk analysis, illegal migration. • Service of the Alien Police strategies and tactics, including: • Protection of national borders – cooperation and coordination with security forces of the neighbouring countries, • Illegal entry and stay of aliens in the territory of the Czech Republic and in the Schengen area, • Reintroduction of border checks, cross-border surveillance and pursuit, • Detection of forged or altered travel documents, visas, and residence permits.

Special professional competence courses and qualification courses These courses are instructed in line with requirements and needs of the Police of the Czech Republic. The College would prepare curricula based on requirements of individual Police units and in close cooperation with experts. For special courses and a short description of their contents relevant for international Police cooperation, see below: Qualification course for members of the Police of the Czech Republic serving at the Service of Criminal Police and Investigation • Principles of international end European law in criminal matters (key documents the Czech Republic is bound by in the course of criminal proceedings) • International Police Cooperation (presentation of the Department of International Relations at the Police Presidium of the Czech Republic – legal aspects, internal laws and bylaws, sources of information, bilateral and multilateral agreements, Police of the Czech Republic in the EU, Schengen cooperation) • Forms of international judiciary cooperation (relevant law, definition of terms, forms of cooperation, cooperation with international criminal courts, special procedures of international judiciary cooperation with member states) Qualification course for members of the Police of the Czech Republic serving at the Service of the Alien Police • Joint curricula for EU border protection (international security forces and agencies)

Qualification course for members of the Police of the Czech Republic serving at the Service of the Alien Police – documents I., II. • EU information systems, collection and processing of data (i-FADO, PRADO, Dokis, Urgus) 98

CZECH REPUBLIC

Qualification course for members of the Police of the Czech Republic serving at the Service of the Alien Police – protection of air borders • Information systems, airport security, protection of civil aviation, • Legal stay and residence, termination, administrative extradition, transit, • Procedures, cooperation and coordination with relevant stakeholders (UNHCR, Council of Europe, IOM) • EU institutions, Government organisations and NGOs active in the protection of EU borders • International civil aviation conventions (Chicago, Tokyo, Haag, Montreal)

Qualification course for members of the Police of the Czech Republic serving as liaison officers for migration and travel documents • Key EU institutions, Schengen instruments, SIS, SIRENE, Schengen Border Code, Geneva Convention, London Treaty, Visa Code, Dublin Directive II., EURODAC

99

ČESKÁ REPUBLIKA

I. VÝMĚNA INFORMACÍ – KOMUNIKAČNÍ KANÁLY

94

II. SPOLEČNÁ CENTRA POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE (PCCC)

105

III. VÝUKA A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ K PROBLEMATICE VÝMĚNY INFORMACÍ

110

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Výměna informací – komunikační kanály

Výměna informací v rámci mezinárodní policejní spolupráce je v Policii České republiky zajišťována na několika úrovních. Základní úroveň je zabezpečena odborem mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia ČR. Na úrovni krajských ředitelství je zajišťována prostřednictvím organizačních článků mezinárodních vztahů, přičemž důležitou součást v přeshraniční výměně policejně relevantních informací představují společná centra policejní a celní spolupráce. Neméně významná část výměny informací je realizována cestou styčných důstojníků a prostřednictvím specifických národních kontaktních bodů.

Odbor Mezinárodní Policejní Spolupráce

Odbor mezinárodní policejní spolupráce plní úkoly Policejního prezidia ČR (dále jen „OMPS„) v oblasti zajišťování výkonu mezinárodní policejní spolupráce a zahraničních styků.

Obr. č. 1: Začlenění odboru mezinárodní policejní spolupráce ve struktuře Policejního prezidia ČR 102

ČESKÁ REPUBLIKA

Z hlediska mezinárodní policejní spolupráce, včetně výměny policejně relevantních informací zejména: • plní úlohu Národní centrály SIRENE, Národní ústředny INTERPOLu, Národní jednotky EUROPOLu a ústředního národního kontaktního bodu pro výměnu operativních a jiných informací v rámci mezinárodní policejní spolupráce, • zajišťuje výkon stálé služby za účelem zabezpečení výměny informací a koordinace v rámci schengenské spolupráce, s INTERPOLem a EUROPOLem, • plní funkci centrálního orgánu pro účely evropského zatýkacího rozkazu a ústředního místa pro přeshraniční sledování a přeshraniční pronásledování, • metodicky zajišťuje spolupráci a koordinaci činností organizačních článků krajských ředitelství policie, včetně společných center policejní a celní spolupráce a útvarů policie s celostátní působností odpovídajících za zahraniční spolupráci, • koordinuje a zajišťuje aktivity, které pro Policii ČR vyplývají z členství České republiky v Evropské unii, a zastupuje nebo se za policii podílí na jednáních v pracovních skupinách a výborech Rady EU a Evropské komise zejména v oblasti policejní spolupráce, výměny informací a schengenské spolupráce, • koordinuje a zajišťuje aktivity, které pro Policii ČR vyplývají ze zapojení České republiky do schengenské spolupráce, a to v oblasti policejní spolupráce a Schengenského informačního systému a SIRENE, • plní úlohu národního kontaktního bodu pro Frontex, • participuje na negociacích souvisejících se sjednáváním, vnitrostátním projednáváním, prováděním a ukončováním platnosti mezinárodních smluv, • soustřeďuje a vyhodnocuje informace poskytované zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a zastupitelskými úřady cizích zemí v ČR, • odpovídá za výběr, odbornou přípravu, koncepční úpravu a řízení vysílání policistů k výkonu služby v zahraničí, zejména policistů do zahraničních mírových operací, národních expertů a styčných důstojníků, • připravuje podklady na mezinárodní jednání zejména pro vedení Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Organizační členění odboru mezinárodní policejní spolupráce

OMPS je členěn na 4 oddělení. 1. a 2. oddělení zajišťuje tzv. operativní spolupráci a to plněním zejména úkolů národní ústředny INTERPOLu a národní jednotky EUROPOLu a národní ústředny SIRENE. 3. oddělení se zabývá problematikou mezinárodních smluv, Evropské unie a Schengenského prostoru. Toto oddělení též metodicky řídí činnost společných center policejní a celní spolupráce. 4. oddělení zajišťuje vysílání českých policistů do misí, zajišťuje působení styčných důstojníků a agendu zahraniční styků společně s administrativním chodem odboru.

103

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Zahraniční mise, administrativa odboru

Neoperativní spolupráce

Operativní spolupráce

Tabulka č. 1 – náplň činnosti jednotlivých oddělení OMPS 1. oddělení OMPS

SIRENE, Interpol (pátrání), výměna informací k mezinárodnímu pátrání – osoba/věc v databázích SIS a ICIS; ústřední místo pro přeshraniční sledování/pronásledování; centrální orgán pro Evropský zatýkací rozkaz; předání/vydání/průvoz hledaných osob; schengenská spolupráce (oblast SIS/SIRENE); stálá služba, urgentní výměna informací mimo pracovní dobu.

2. oddělení OMPS

Europol, Interpol; výměna informací k trestným činům – hospodářská/ obecná/počítačová kriminalita, umělecké předměty, dětská pornografie, padělání, motorkářské gangy; IS INTERPOLu a IS EUROPOLu; prověrka vozidla/firmy/ totožnosti osoby; styční důstojníci cizích zemí a styční důstojníci P ČR v případových věcech.

3. oddělení OMPS

Rada JHA, Coreper, COSI, LEWP, DAPIX, SCH-EVAL; strategické záležitosti EUROPOLu; Národní kontaktní bod Frontexu; schengenská spolupráce (oblast policejní spolupráce); společná centra policejní a celní spolupráce; smlouvy o policejní spolupráci; regionální platformy; vnější vztahy po linii P ČR; mezinárodní jednání vedení P ČR; gesce P ČR k dokumentům Rady EU; spolupráce s MV ČR.

4. oddělení OMPS

Vysílání policistů do zahraničí – zahraniční mírové operace, styční důstojníci P ČR a národní experti ČR (výběr, předvýjezdová příprava, podpora během vyslání); agenda zahraničních styků (plány a jejich vyhodnocení); zahraniční cesty, přijetí a mezinárodní korespondence vedení PP ČR; podatelna odboru.

Národní ústředna INTERPOLu Národní ústředna INTERPOLu zajišťuje součinnost útvarů a organizačních článků policie se zahraničními subjekty v boji proti trestné činnosti s mezinárodním prvkem a zprostředkovává a koordinuje činnost při vyřizování požadavků policie a zahraničních subjektů na operativní výměnu informací především v oblastech: • boje proti mezinárodnímu terorismu, nedovolenému obchodu s OPL, mezinárodnímu organizovanému zločinu, nelegálnímu obchodu s lidmi, padělání peněz a dokumentů, finanční kriminalitě, nelegálnímu obchodu se zbraněmi, municí, výbušninami, radioaktivními materiály, vzácnou flórou a faunou a nebezpečnými odpady a další zvlášť závažné trestné činnosti s mezinárodním prvkem, pokud nespadá do mandátu Evropského policejního úřadu (EUROPOL) • mezinárodního pátrání po osobách a věcech mimo území schengenského prostoru • mezinárodní spolupráce při identifikaci mrtvol, částí lidského těla nebo kosterních nálezů neznámé totožnosti Výměna informací s INTERPOLem funguje 24 hodin denně, 365 dní v roce. Základním pracovním prostředím je vyhledávací lustrační systém ASF, komunikace je zajištěna kanálem I-24/7.

Národní jednotka EUROPOLu

Národní jednotka EUROPOLu zprostředkovává výměnu informací mezi útvary policie a EUROPOLem, členskými státy, třetími státy a organizacemi, s nimiž EUROPOL uzavřel dohodu o spolupráci; vede evidenci příjemců oprávněných k přístupu do informačního systému EUROPOLu a do dalších systémů zpracování informací EUROPOLu a tyto příjemce metodicky řídí. Směrem k EUROPOLu poskytuje strategické a operativní informace a zprávy 104

ČESKÁ REPUBLIKA

a spolupracuje na národní prognóze hrozeb ze strany organizovaného zločinu za Českou republiku a analyzuje a hodnotí spolupráci s EUROPOLem a přijímá příslušná opatření. Dále analyzuje a hodnotí plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z předpisu Evropské unie včetně jeho implementace do činnosti policie a řídí činnost styčných důstojníků policie působících při styčné kanceláři České republiky u EUROPOLu. V neposlední řadě národní jednotka EUROPOLu zpracovává podklady a vytváří souhrnné pozice pro pracovní jednání zástupců policie, Ministerstva vnitra a subjektů zastoupených zejména ve správní radě EUROPOLu, shromáždění vedoucích národních jednotek EUROPOLu, Radě Evropské unie a v jejích pracovních orgánech. Při mezinárodní výměně informací patřící do gesce EUROPOLu je mezi Národní jednotkou EUROPOLu v ČR a centrálou EUROPOLu využíván komunikační kanál SIENA.

Národní centrála SIRENE

Národní centrála SIRENE plní v nepřetržitém výkonu služby úkoly národního ústředního místa pro zajištění výměny doplňujících informací k záznamům v SIS, tj. poskytuje doplňující informace k záznamům v SIS a zprostředkovává identifikační materiály k osobám a věcem v SIS; koordinuje opatření k realizaci záznamů; prověřuje a verifikuje záznamy k osobám hledaným; koordinuje řešení případů zneužité identity a zprostředkovává komunikaci v konzultačním řízení; napomáhá při repatriaci vypátraných pohřešovaných osob a vrácení vypátraných věcí. Zároveň plní také úkoly národního ústředního místa pro evropský zatýkací rozkaz, tj. podporuje justiční orgány při vydávání a řešení EZR; zprostředkovává informace při vypátrání osoby a v následném předávacím řízení a organizuje předání osoby a předání se přímo ve stanovených případech účastní; zprostředkovává výměnu informací při zajišťování průvozu osob a jeho výkon organizuje. Národní centrála SIRENE je také národním ústředním místem pro přeshraniční sledování a pronásledování. Národní centrála SIRENE zajišťuje agendu související s výkonnou policejní činností zejména v oblasti přípravy legislativy a připomínkování interních aktů řízení v PČR; zajištění work-flow SIRENE – IS EVIN; přípravy školících materiálů a prezentací, přípravy evaluací – tj. hodnocení ČR v oblasti aplikace schengenských a dalších evropských předpisů a zajišťuje účast na jednání s partnery mimo resort ministerstva vnitra a účast na jednáních pracovních skupin Rady EU a výborů EK.

Styční důstojníci

Styčným důstojníkem se rozumí „příslušník a zaměstnanec policie vyslaný k výkonu činnosti v zahraničí v souvislosti s plněním úkolů policie v oblasti mezinárodní policejní spolupráce nebo v oblasti migrace a dokladů„. V současné době je do zahraničí vysláno 9 takových příslušníků policie doplněných o dva národní experty policie. Styční důstojníci Policie ČR působí v zahraničí při zastupitelských úřadech České republiky, při bezpečnostních sborech jiných států a při mezinárodních organizacích. Pro mezinárodní policejní spolupráci působí jeden styčný důstojník v Srbsku, na Slovensku, v Rumunsku, ve Vietnamu a Rusku. Styčný důstojník může být akreditován i pro více zemí v dané oblasti působení. Při INTERPOLu ve francouzském Lyonu působí jeden styčný důstojník, v nizozemském Haagu při EUROPOLu dva styční důstojníci. 105

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Pro oblast migrace a dokladů jsou styční důstojníci vysíláni na krátkodobé služební cesty na zastupitelské úřady ČR v zahraničí mimo EU, kde pomáhají odhalovat padělané cestovní doklady či víza. Jednoho zástupce má ČR při Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v belgickém Bruselu a při Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie-Frontex v polské Varšavě.

Specifické národní kontaktní body

Za účelem zajištění rychlé spolupráce ve specifických oblastech boje s terorismem, sportovním násilím, počítačovou kriminalitou či finanční kriminalitou byly postupně v rámci EU zřízeny Národní kontaktní body pro terorismus, Národní kontaktní body pro sport a Národní kontaktní body pro počítačovou kriminalitu. Dále byl v roce 2004 podpořen vznik sítě CARIN, jejímž cílem je zlepšení výměny informací a zkušeností týkajících se metodik a technik v oblasti identifikace, zajištění a zabavení výnosů z trestné činnosti. K samotné výměně informací (vyjma oblasti terorismu) se využívají standardní technické prostředky. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o případy úzké mezinárodní policejní spolupráce, probíhající v omezeném okruhu osob, kde jsou informace vyměňovány přímo mezi spolupracujícími policejními orgány.

Smlouvy o policejní spolupráci

Bilaterální smlouvy o policejní spolupráci se sousedními státy V oblasti mezinárodní spolupráce při potírání trestné činnosti a ochraně veřejného pořádku mají stěžejní úlohu smlouvy uzavřené se státy přímo sousedícími s Českou republikou, tedy smlouvy se Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Slovenskou republikou a Rakouskou republikou. Tyto čtyři smlouvy mají celou řadu shodných rysů a společně se odlišují od ostatních smluv uzavřených s nesousedními státy. Základním společným rysem smluv uzavřených se sousedními státy je úprava některých specifických institutů, jako jsou například společná centra policejní a celní spolupráce, přeshraniční pronásledování, společné hlídky a jiné, které jsou v mezinárodní policejní spolupráci s nesousedními státy přinejmenším velice neobvyklé. Naopak podobně jako u jiných smluv o policejní spolupráci je předmětem úpravy výměna informací, vysílání styčných důstojníků, ochrana svědků, ochrana osobních údajů, předávání utajovaných informací, spolupráce při provádění nejrůznějších společných opatření a jiné instituty policejní spolupráce. Nově budou smlouvy o policejní spolupráci s Rakouskem a Německem umožňovat spolupráci v oblasti správních deliktů. Bilaterální smlouvy o policejní spolupráci s ostatními státy V současné době má Česká republika uzavřenu řadu bilaterálních smluv o policejní spolupráci (dále jen „smlouva„) jak s našimi sousedními státy ale také s dalšími evropskými zeměmi (Itálie, Francie, Bulharsko, Maďarsko, Moldávie, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Švýcarsko, Ukrajina, Belgie, Srbsko, Albánie, Slovinsko, Chorvatsko, Velká Británie, Kypr, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora), tak i s několika mimoevropskými zeměmi (Izrael, Chile, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tunisko, Turecko, Uzbekistán, USA, Rusko). 106

ČESKÁ REPUBLIKA

Dlouhodobě se v popředí zájmu orgánů Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR nalézají země regionu západního Balkánu. Tento zvýšený zájem je způsoben skutečností, že osoby pocházející ze zemí tohoto regionu se významnou měrou podílejí na kriminalitě, zejména organizované, drogové a to v celosvětovém měřítku. Česká republika má již účinné smlouvy o policejní spolupráci s Chorvatskem a Slovinskem, Albánií, Makedonií, Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou. Dále je plánováno sjednání smluv s Vietnamem, Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií, Egyptem, Nigérií, Venezuelou, Indií, Indonésií, Mongolskem nebo Tádžikistánem. Zároveň tam, kde se stala starší smluvní úprava již nevyhovující je připravováno sjednání nových smluv (Maďarsko, Kypr, Turecko, Uzbekistán, Kazachstán). Základní formou spolupráce je vzájemná výměna informací, dále pak koordinace a poskytování pomoci, vysílání konzultantů a vytváření pracovních týmů, vysílání styčných důstojníků, spolupráce při ochraně svědků a v neposlední řadě také společný výcvik a vzdělávání. Vždy se ovšem jedná pouze o demonstrativní výčet, rozsah a formy spolupráce nejsou nijak limitovány, pokud jsou v souladu s právními řády obou zemí.

Sdílení a výměna informací

Policie České republiky využívá řadu databází, informačních systémů a pracovních prostředí. Některé informační systémy jsou využívány přímo k mezinárodní výměně informací, jiné slouží pouze k získávání upřesňujících poznatků, které pak jsou v mezinárodním prostředí sdíleny.

Systém spisové služby Policie – ETŘ Pracovní prostředí ETŘ je v prostředí Policie ČR plně využíváno od roku 2012. Jedná se o ucelený systém pro registraci a správu policejních dokumentů, který umožňuje jejich sdílení a postupování v rámci řešení služebních úkolů. Systémem lze postupovat celé spisy, jejich jednotlivé složky a zprávy. Systém je zároveň využíván i jako komunikační prostředek pro zasílání žádostí a jejich odpovědí prostřednictvím českých Společných center policejní a celní spolupráce, kdy jsou zároveň využívány předem připravené formuláře.

Informační systém EVIN Účelem provozování informačního systému EVIN je zpracování dokumentů a údajů včetně osobních údajů při zajišťování výkonu mezinárodní policejní spolupráce, zejména v oblasti pátrání po osobách a věcech, předcházení, vyhledávání, odhalování a stíhání trestných činů, vyřizování požadavků za využití údajů ze Schengenského informačního systému a databází mezinárodní organizace Interpol, výměny informací, zabezpečování součinnosti a koordinace útvarů policie s Evropským policejním úřadem, dalšími mezinárodními organizacemi a zahraničními bezpečnostními sbory a při zprostředkovávání, zabezpečování a koordinaci vyřizování požadavků na operativní spolupráci. Systém EVIN umožňuje zpracování dokumentů oprávněného pracoviště, vedení objektových rejstříků a statistickou a analytickou činnost. V současné době je připravováno technické řešení propojení systému EVIN a ETŘ tak, aby bylo možné na centrální úrovni využívat informace získané mezinárodní výměnou jedním informačním systémem. To by mělo odstranit případné duplicity pracovních postupů, zpoždění 107

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

a případnou ztrátu informací. Současné aktivity na rozšíření systému EVIN zároveň naplňují požadavky Schengenských evaluací z roku 2012. Databáze pro sdílení informací lze rozdělit na: • policejní Mezi policejní databáze lze zařadit databáze vyhledávací (pro osoby PATROS, pro vozidla PATRMV, pro zbraně P-ZBRANĚ), policejní záznamy, události a policejní kontroly (UDÁLOST, KONTROLA), zbraně a jejich držitelé, cizinci (CIS), skrytá kontrola (OPATŘENÍ), databáze pro otisky prstů, DNA (FODAGEN, AFIS), osoby v policejních záznamech (CDO) a databáze speciální. • národní nepolicejní Do určených nepolicejních databází je zajištěn přístup přes aplikaci „DOTAZY„. Aplikace Dotazy do informačních systémů Policie ČR, též Bedrunka, využívá pro získání potřebných výstupů velké množství různorodých informačních systémů, některé z nich jsou však v gesci dalších subjektů mimo policii. Jejím prostřednictvím lze vyhledávat informace o občanech a jejich adresách, identifikačních, řidičských a cestovních průkazech a o vozidlech a jejich majitelích, o zbraních atd. Na základě speciálních oprávnění lze získat informace z katastru nemovitostí, žadatelů o azyl, vízového informačního systému a informace o mýtném. Prostřednictvím internetového připojení lze získat informace o společnostech a firmách. Na písemný dotaz pak jsou získávány informace ze sociálního zabezpečení, rejstříku trestů, registrace lodí a letadel a bankovní a zdravotní údaje. • mezinárodní Mezi mezinárodní informační systémy patří Schengenský informační systém (SIS) zabezpečující výměnu informací v rámci Schengenského prostoru. Pro potřeby INTERPOLu je využíván systém ASF, který je částečně automatizovaný a částečně manuálně ovládaný. Po potřebu EUROPOLu jsou využívány systémy AWF a EIS. Do databází INTERPOLu je zajištěn vstup prostřednictvím IS Dotazy. Informace, které jsou z České republiky do databází INTERPOLu dodávány, se týkají osob, vozidel a dokladů. V přípravě je sdílení informací o ručních zbraních. Samostatnou část mezinárodních databází tvoří Schengenský informační systém – SIS, což je informační systém, který slouží zejména pro pátrání po osobách (hledaných, pohřešovaných, nežádoucích) a věcech (vozidla, registrační značky, cestovní a osobní doklady, registrační doklady k vozidlům, bankovky, zbraně a další). V SIS jsou pátrací záznamy na osoby hledané, osoby pohřešované, osoby nežádoucí na schengenském teritoriu, osoby, které mají být skrytě kontrolovány a dále záznamy na věci (vozidla, zbraně, doklady – bianco, vyplněné, bankovky), pro účely vrácení, zajištění důkazů nebo skrytou kontrolu. V SIS II jsou záznamy na věci rozšířeny o lodě a letadla, kontejnery, stroje a zařízení a cenné papíry.

Národní řešení Prümské spolupráce

Původně se jednalo o multilaterální smlouvu o posílení přeshraniční spolupráce, zejména při potírání terorismu, přeshraniční trestné činnosti nelegální migraci ze dne 27. května 2005. 108

ČESKÁ REPUBLIKA

Podstatné části této úmluvy byly v roce 2008 po nalezení politické shody přeneseny do systému evropského práva, a to konkrétně do dvou rozhodnutí Rady Při výměně daktyloskopických údajů probíhá spolupráce tak, že národní kontaktní místo zašle digitalizovaný otisk prstu do jiného členského státu či států a zde program porovná zaslaný soubor s digitalizovanými otisky prstů v národní databázi. Pokud dožádaný stát identifikuje možnou shodu, pošle potenciálně shodný otisk prstu žádajícímu státu. Daktyloskopický expert žádajícího státu provede expertní porovnání a určí, zda se skutečně o shodu jedná. Pokud ano, má žádající stát k dispozici evidenční číslo státu, s nímž byla detekována shoda a může požádat o osobní údaje.

Obr. 3 Schéma vyhledávání otisků prstů – požadavek z České republiky. BEZ POZITIVNÍHO ZÁSAHU 1.-3. Dožadující útvar zadá požadavek do systému AFIS cestou OKTE. 4. Dožadující útvar postoupí požadavek k porovnání v ostatních členských státech. 5. Postoupení požadavku. 6.-8. Kriminalistický ústav Praha provede vyhledání otisku v databázi členského státu. Výsledek je oznámen dožadujícímu útvaru.

109

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

9. - 11. V případě zásahu jsou vyžádána osobní data z daného členského státu pro účely trestního řízení.

Obr. 4 Schéma vyhledávání otisků prstů - požadavek z České republiky - V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO ZÁSAHU V případě profilů DNA je postup odlišný. V národní databázi DNA každého členského státu je vytvořen indexní soubor dat, v němž jsou zastoupeny pouze ty DNA profily, které vnitrostátní právní řád dovoluje porovnávat, a které zároveň splňují kvalitativní kritéria daná příslušnou metodikou. Tento soubor je zpřístupněn jak k hromadnému, tak i individuálnímu porovnávání. Vše je na rozdíl od daktyloskopie porovnáváno v jediném indexním souboru, kde jsou obsažena data všech států. Výsledkem je pak informace o nalezení či nenalezení předpokládaných shod DNA profilů. Soubor informací o shodách je automaticky předán všem stranám, jejichž profilů se týká. Žádající strany pak zajistí následnou verifikaci těchto shod.

Obr. 5 Schéma vyhledávání DNA - požadavek z České republiky 110

ČESKÁ REPUBLIKA

1.-2. Stálý přístup do DNA databáze (CODIS). 3.-4. DNA profil je porovnán s národní databází, DNA data jsou automaticky vyměňována a porovnávána se členskými státy. 5. Postoupení informace o shodě. 6.-7. Informování dožadujícího útvaru o ne/shodě. 8.-9. Ověření aktuálnosti požadavku vzhledem k povaze řešeného případu. V případě potřeby jsou cestou odboru mezinárodní policejní spolupráce získána osobní data pro účely trestního řízení. Je nutno zdůraznit, že jak v případě daktyloskopických údajů, tak v případě profilů DNA jsou srovnávána „technická data„ a osobní údaje jsou získávány až následně od státu či států, kde byla signalizována shoda. Tento tzv. druhý krok, tedy získání osobních údajů k dané shodě, je vykonáván cestou OMPS. V oblasti výměny dat z registru vozidel sehrává ústřední roli systém EUCARIS. Tento systém vznikl na začátku devadesátých let 20. století a poskytuje nejen infrastrukturu a aplikaci, ale na rozdíl od výměny daktyloskopických údajů a profilů DNA i komplexní organizační zabezpečení. Sdílení informací v případě významných události přeshraničního rozsahu a při předcházení teroristickým trestným činům je realizováno prostřednictvím stávajících mechanizmů mezinárodní policejní spolupráce a není zde zaváděno žádné nové technické řešení. K jiným formám spolupráce, tedy ke společným operacím a poskytováním pomoci v souvislosti s masovými shromážděními, katastrofami a vážnými nehodami, lze uvést, že pro Českou republiku se jedná o standardní formy spolupráce upravené ve stávajících mezinárodních bilaterálních smlouvách o policejní spolupráci či ve smlouvách o spolupráci při mimořádných událostech.

Národní řešení Švédského Rámcového Rozhodnutí

Přestože je s rozvojem technologií stále více dat sdíleno mezi policejními orgány EU automatizovaně (např. pátrání po osobách, vozidlech a věcech v SIS či porovnávání otisků prstů na základě tzv. Prümského rozhodnutí), stále zůstává řada informací, které jsou vyměňovány na základě žádosti. Tento způsob výměny informací je upraven v řadě multilaterální či bilaterálních mezinárodních smluv o policejní spolupráci, v normách evropského práva a vnitrostátních právních předpisech. Mezi členskými státy EU ovšem nepanuje jednotná praxe ve vyřizování žádostí. Jednotlivé státy se liší v dostupnosti určitých kategorií informací v závislosti na vnitrostátním právním řádu. Žádosti jsou vyřizovány zdlouhavě. Ve snaze odstranit tyto překážky bylo přijato Rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/ SVV o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států EU (tzv. švédského rámcového rozhodnutí). Stalo se účinným 29. prosince 2006 a členské státy byly povinny přijmout nezbytná opatření pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím do 18. prosince 2008. Cílem švédského rámcového rozhodnutí je sjednocení pravidel pro výměnu informací při předcházení trestné činnosti nebo provádění operativně pátrací činnosti. Neděje se tak ale prostřednictvím vytvoření nějakého nového technického řešení, ale harmonizací vnitrostátní 111

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

právní úpravy členských států EU. Přínosem švédského rámcového rozhodnutí by mělo být zrychlení výměny informací za využití jednotných formulářů, garance vyřízení žádosti ve lhůtách shodných ve všech státech EU a stejné důvody pro odmítnutí žádostí v rámci celé EU. Švédské rámcové rozhodnutí bylo ve vztahu k Policii České republiky transponováno do vnitrostátního právního řádu prostřednictvím § 80 odst. 6 písm. b) bodu 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a ZP PP č. 126/2010 ze dne 29. 9. 2010 o výměně operativních a jiných informací s donucovacími orgány členských států Evropské unie. Tento závazný pokyn stanoví obsahové náležitosti žádosti o informace ze zahraničí a odpovědi, formu, způsob jejich zaslání do zahraničí, důvody pro odložení žádosti nebo důvody pro odmítnutí žádosti. K samotné výměně informací se zahraničím jsou i nadále využívány především stávající kanály mezinárodní policejní spolupráce (zejména INTERPOL, NC SIRENE, EUROPOL, styční důstojníci, společná centra policejní a celní spolupráce). Využití projektů a fondů v mezinárodní policejní spolupráci Významnou roli ve využívání projektů plní kancelář projektů a evropských fondů, coby organizační článek Policejního prezidia. ČR. Ve své činnosti odpovídá za vytváření podmínek k financování projektů útvarů policie z evropských fondů, finančních mechanismů a jiných mimorozpočtových zdrojů podle pravidel příslušných operačních programů a finančních mechanismů a poskytování metodické pomoci a koordinaci útvarů a organizačních článků policie při přípravě a realizaci projektů s dotací z evropských nebo jiných mimorozpočtových zdrojů včetně finančních mechanismů a projektů bezpečnostního výzkumu a vývoje. Ve spolupráci s útvary a organizačními články policie zpracovává projektové žádosti o dotaci z evropských a jiných mimorozpočtových zdrojů, zpracovává průběžné zprávy o stavu výsledků a výstupů projektů, podílí se na návrhu rozpočtu policie v oblasti spolufinancování připravovaných a realizovaných projektů spolupracuje s určenými útvary ministerstva v oblasti priorit bezpečnostního výzkumu, fondů Evropské unie a dalších finančních mechanismů, koordinuje činnost a spolupráci na projektech spolufinancovaných z evropských a jiných mimorozpočtových zdrojů s určeným útvarem nebo organizačním článkem policie, ministerstva a s jinými dotčenými orgány a subjekty spolupracuje se zahraničními bezpečnostními sbory a organizacemi na vypracování, obhajobě a řízení společných projektů spolufinancovaných z evropských a jiných mimorozpočtových zdrojů, spolupracuje na zpracování podkladů v oblasti tvorby a aktualizace dokumentace související s programy Evropské unie, finančních mechanismů a bezpečnostního výzkumu a vývoje pro potřeby policie, zpracovává podklady pro jednání vedení ministerstva a policie, zastupuje policii na vybraných mezinárodních jednáních týkajících se projektů spolufinancovaných z evropských a jiných mimorozpočtových zdrojů. Díky využití financování z projektových zdrojů Evropské unie zároveň vzniklo Společné kontaktní pracoviště Hodonín-Holíč, které plní nejen úkoly přeshraniční výměny policejních informací, ale zároveň slouží i jako společné pracoviště záchranných složek. Mimo možnosti kanceláře projektů a evropských fondů jsou také velmi často využívány i další mikroprojekty, které zejména pro potřeby společných center policejní a celní spolupráce představují mimorozpočtový zdroj financování pro zvýšení jazykové úrovně, dovybavení pracovišť a jejich modernizaci. 112

ČESKÁ REPUBLIKA

Společná centra policejní a celní spolupráce (PCCC)

S každým sousedním státem má Česká republika jedno nebo dvě společná centra policejní a celní spolupráce (dále jen „společná centra„), která jsou vytvářena po dohodě s příslušnými orgány sousedního státu na základě mezinárodních bilaterálních smluv a následných prováděcích ujednání. Ve společných centrech působí v nepřetržitém provozu pracovníci bezpečnostních orgánů obou států. Zde si operativně vyměňující policejně relevantní informace, podporují a podílejí se na koordinaci mezinárodní policejní spolupráce v příhraničních oblastech. Konkrétní organizačně-technické podmínky vzájemné spolupráce ve společných centrech jsou pak upraveny v příslušných jednacích řádech. V současné době působí příslušníci Policie ČR v šesti společných centrech. Obecně lze konstatovat, že společná centra jsou budována především jako servisní pracoviště, která podporují další útvary Policie ČR v oblasti příhraniční mezinárodní policejní spolupráce.

Petrovice Nachod

Chotěbuz

Hodonin Schwandorf

Mikulov

Obr. č. 2: Umístění společných center policejní a celní spolupráce 113

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Společná centra se Spolkovou republikou Německo Společné centrum Petrovice (Sasko) – Schwandorf (Bavorsko) Společné centrum s Rakouskou republikou Společné centrum Mikulov – Drasenhofen Společná pracoviště s Polskou republikou Společné pracoviště Kudowa-Słone Společné pracoviště Chotěbuz

Společné pracoviště se Slovenskou republikou Společné kontaktní pracoviště Hodonín – Holíč

Obecné informace o společných centrech Společná centra představují důležitý nástroj podporující mezinárodní policejní spolupráci, a to především • předáváním, vyhodnocením a vyřizováním žádostí o pomoc při odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti, • výměnou informací (prověrky potřebné pro šetření kriminálních případů, získávání informací týkajících se osob a vozidel), • spoluprací při pátraní po pohřešovaných osobách a věcech, • plněním úkolů v oblasti nelegální migrace, • podporou při přeshraničních opatřeních, • podporou při předávání osob, • poskytnutím zázemí pro konání pracovních schůzek, • školením. Předávání informací a podpora ze strany společných center by se měla obecně odehrávat především při vyřizování žádostí souvisejících s trestnými činy, nebo správními delikty, u nichž lze předpokládat objasňování nebo vyšetřování v příhraniční oblasti. Vyřizovány mohou být také žádosti související i s jinými trestnými činy, nebo správními delikty, které však musejí mít přímou vazbu na druhý smluvní stát a nepatří výhradně do působnosti OMPS PP ČR nebo jiného útvaru nebo organizačního článku policie. Všechna stávající společná centra jsou organizačně zařazena pod odbory mezinárodních vztahů příslušných krajských ředitelství Policie ČR. Obsazenost společných center/pracovišť Obsazenost společných center k 1. 2. 2015: • Společné centrum Schwandorf – 17 pracovníků, • Společné centrum Mikulov/Drasenhofen – 9 pracovníků • Společné pracoviště Kudowa-Słone (Náchod) – 11 pracovníků • Společné pracoviště Chotěbuz – 9 pracovníků

114

ČESKÁ REPUBLIKA

• Společné centrum Petrovice – 12 pracovníků • Společné pracoviště Hodonín-Holíč – 10 pracovníků

Vztah OMPS PP ČR a společných center OMPS plní vůči společným centrům roli koordinační a metodickou. Pomáhá dotvářet právní základ pro fungování společných center (tvorba protokolů a jednacích řádů). Zajišťuje a sjednocuje výklad smluv a souvisejících právních předpisů, provádí školení pracovníků společných center formou metodických návštěv na místě, organizací stáží, instrukčně metodických zaměstnání a vyhodnocuje fungování společných center. Předávání informací prostřednictvím společných center Základní dožadování informací ze strany českých výkonných policejních útvarů směrem ke společným centrům probíhá ve většině případů prostřednictvím systému ETŘ. Společná centra předávají informace s protistranou pouze elektronicky, bez využití tištěné formy a fyzického předávaní. Na čtyřech ze šesti pracovišť je pro výměnu informací se zahraničními partnery využíván systém S-TESTA. Na společném pracovišti Petrovice-Schwandorf je využíván zabezpečený PGP přenos.

Statistiky společných center Všechna společná centra sledují ve statistikách dožádání přibližně shodné kategorie objektů, kdy vykazují i jejich jednotlivé počty. V současné době není žádným z center statistika vykazována automatizovaně, ale je vedena odděleně v tabulkových procesorech nebo v databázovém programu, což vyžaduje i čas na vpisování dat do podkladů pro statistiky. Vykazování statistik není na národní úrovni sjednocené. Systém na tvorbu statistik a metodika jeho vedení se v současné době připravuje.

Společné česko – německé centrum policejní a celní spolupráce Petrovice – Schwandorf

Zvyšující se tlak nelegálních migrantů na oblast česko-saské státní hranice si roku 1994 vyžádal založit tzv. Koordinační středisko. Původně bylo středisko umístěno v saském Bahratal, později se přestěhovalo do prostor hraničního přechodu Petrovice – Bahratal. V souvislosti se zrušením ochrany na společných státních hranicích navrhla německá strana v roce 2007 posílení spolupráce vytvořením společného centra tzv. „schengenského typu„, které by mělo dvě pracoviště. Následně došlo na německé straně k vytvoření pracoviště ve Schwandorfu. Na české straně zůstalo pracoviště dislokováno v Petrovicích. Politická shoda na zájmu realizovat tuto formu spolupráce byla potvrzena podpisem „Společného prohlášení o spolupráci při budování Společného centra česko-německé policejní spolupráce„ mezi Ministerstvem vnitra ČR a Spolkovým ministerstvem vnitra SRN dne 17. prosince 2007. V něm se obě strany zavázaly ke spolupráci směřující k zahájení činnosti společného centra s pracovišti ve Schwandorfu a Petrovicích a ke sjednání příslušného ujednání. Toto Ujednání o zřízení Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice-Schwandorf bylo podepsáno dne 14. února 2012. 115

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

V pracovišti Petrovice působí v pracovní dny 1 stálý pracovník z Celního ředitelství Ústí nad Labem za českou stranu v běžnou pracovní dobu a 1 pracovník za německou stranu. V pracovišti Schwandorf působí zástupce německé celní správy a za českou stranu jsou od 1. 1. 2013 ustanoveni 2 zástupci Celního úřadu pro Plzeňský kraj, spadající pod Celní správu ČR.

Společné centrum policejní a celní spolupráce Mikulov / Drasenhofen Centrum vzniklo 1. července roku 2006 a je dislokováno v objektu bývalého hraničního přechodu Drasenhofen na území Rakouska. Nad rámec obvyklých úkolů plněných společným centrem je příkladem další činnosti např. velice úzké zapojení do přímé spolupráce zástupců kriminální policie příhraničních útvarů v rámci tzv. Společného kriminalistického Mikrotýmu, který se zabývá přeshraniční kriminalitou. Dále se pracovníci společného centra podíleli na realizaci řady projektů financovaných z fondů EU. Cílem projektů bylo vedle zvýšení technické vybavenosti centra zejména posílení jazykových kompetencí policistů, a to jak na samotném centru, ale těch, kteří jsou zapojeni do výkonu smíšených hlídek na česko-rakouské hranici. Policisté centra se též zapojují do dalších forem společného nasazení, jako je např. každoroční spolupráce při bezpečnostním opatření k Mistrovství světa motocyklů Grand Prix v Brně V důsledku novelizace česko-rakouské smlouvy o policejní spolupráci v průběhu roku 2015 lze očekávat další nárůst agendy spojený s rozšířením mandátu společného centra, zejména pak ve vztahu k výměně informací v přestupkových případech. Ve Společném centru Mikulov/Drasenhofen nejsou pracovníci celní správy zastoupeni, avšak probíhá komunikace se zástupci celní správy Brno a v případě nutnosti je centrum využíváno k jednáním mezi zástupci celní správy obou zemí.

Společné česko-slovenské kontaktní pracoviště Hodonín – Holíč

V období Schengenských evaluací v roce 2007 panovala shoda jak na regionální, tak na centrální úrovni, že není nutné mezi Českou republikou a Slovenskou republikou za účelem výměny informací zřizovat společné pracoviště. Bylo tedy dohodnuto, že výměna informací bude probíhat cestou operačních středisek v Brně a Ostravě, příp. v Praze. Zároveň byla stanovena pevná místa k předávání a přebírání osob. Dne 23. září 2008 proběhlo ve Skalici jednání policejních prezidentů obou států, kde mimo jiné bylo dohodnuto vytvoření společného zázemí pro přebírání a předávání osob mezi ČR a SR na území ČR v Hodoníně. Ve Skalici bylo rovněž dohodnuto, že v případě potřeby bude toto zázemí základem pro vytvoření společného pracoviště policejních orgánů obou zemí, kde budou vykonávány i další činnosti, které umožňují příslušné mezinárodní smlouvy, a to především vzájemná operativní výměna policejně relevantních informací, koordinace a podpora bilaterální policejní spolupráce v příhraničních oblastech. Následně došlo ke shodě o rozšíření působnosti společného pracoviště též na oblast spolupráce Hasičských záchranných sborů. K podpisu dohody o zřízení Společného česko-slovenského kontaktního pracoviště Hodonín-Holíč došlo dne 1. Srpna 2011. 116

ČESKÁ REPUBLIKA

Ve společném centru Hodonín-Holíč nejsou pracovníci celní správy zastoupeni, nicméně obě strany mají možnost kontaktovat příslušná pracoviště celní správy ČR a SR. V případě vzniku mimořádné události se předpokládá využití zázemí společného pracoviště také pracovníky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a Krajského ředitelství Hasičského a záchranného sboru v Trnavě. Personální obsazení bude v takovém případě zabezpečovat odbor operačního řízení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Pracovníci hasičských záchranných sborů však nejsou trvale na pracovišti přítomni. Společná pracoviště česko-polské policejní a celní spolupráce Chotěbuz a Kudowa-Słone V roce 2007 v Praze proběhlo jednání zástupců Pohraniční policie Polské republiky, Policie Polské republiky na jedné straně a Ministerstvem vnitra České republiky a Policie České republiky na druhé straně, které bylo věnováno projednání otázek týkajících se realizace Smlouvy o policejní spolupráci. Jedním z hlavních témat jednání bylo fungování společných pracovišť v Chotěbuzi a Kudowa-Słone. Obě strany během jednání uznaly nutnost uzavření Ujednání a Jednacích řádů, které upřesní zásady fungování společných pracovišť. Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa-Słone vstoupilo v platnost dne 18. února 2009.

Společné pracoviště Chotěbuz

Společné pracoviště Chotěbuz je dislokováno v budově bývalého hraničního přechodu Chotěbuz-Cieszyn. K zahájení činnosti došlo dne 1. ledna 2008. Pracoviště bylo nejdříve krátký čas útvarem služby cizinecké policie a následně se stalo součástí odboru mezinárodních vztahů krajského ředitelství. Nyní zde působí česká a polská policie a Straź graniczna. Celní správa ČR je zastoupena pracovníky Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj v režimu 24/7 a v obdobném režimu vykonávají službu Pracovníci Izby Celnej z Katovic. Činnost pracoviště odpovídá specifice příhraničních oblastí a to sousedících, vysoce zalidněných a industrializovaných krajů Moravskoslezského a Katovického, krajů spjatých společnou historií, významnými ekonomickými a rodinnými vazbami. Vzhledem ke strategickému umístění Společného pracoviště na jedné z hlavních dopravních tepen mezi ČR a Polskou republikou a v bezprostřední blízkosti státní hranice je i místem mnoha pracovních setkání pracovníků bezpečnostních složek obou států. V roce 2010 bylo pracoviště za využití evropských fondů modernizováno a činnosti v oblasti předávání informací a k podpoře příhraniční spolupráce významně doplňují i školící a překladatelské aktivity.

Společné pracoviště Náchod / Kudowa-Słone

Toto společné pracoviště je dislokováno v prostorách bývalého hraničního přechodu Náchod – Kudowa-Słone. K zahájení činnosti došlo dne 1. ledna 2008. Všechny složky do současnosti pracují v nepřetržité pracovní době. V současné době působí na společném pracovišti Náchod/Kudowa-Słone 3 pracovníci Celní správy České republiky.

117

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Výuka a odborné vzdělání k problematice výměny informací

Systém obecného vzdělávání policistů je řízen Odborem bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání v úzké spolupráci s Odborem vzdělávání  PP ČR.

 Obr. č. 6: Schéma policejního vzdělávání Systém policejního vzdělávání zastřešuje:  • 3 vyšší policejní školy v Praze, Opatovicích a Holešově s detašovanými pracovišti v Praze- Ruzyni a Brně. • Policejní akademii ČR – vysokou školu sloužící k dosažení stupně vzdělání ve studijním programu „Bezpečnostně právní studia“ a „Bezpečnostní management“ v bakalářském programu, dále nabízí magisterské a doktorandské studium. • 8 školních policejních středisek • 4 výcviková střediska P ČR v oblasti služební kynologie a hipologie.  

118

ČESKÁ REPUBLIKA

Školy zajišťují: • Základní odbornou přípravu, kvalifikační a další specializační profesní přípravu policistů ve výkonu služby, vyšší a střední odborné vzdělání v celé šíři. • V omezené míře rovněž přípravu zaměstnanců P ČR a MV. • Jazykovou přípravu policistů nabízí školy dle standardu MŠMT, alternativně podle standardu „policejní jazykové zkoušky“ založené na modelových situacích. • Další profesní přípravu policistů ve výkonu služby, v místě pracovního zařazení. Vzdělávání v oblasti mezinárodní policejní spolupráce je dále poskytováno v rámci: Multilaterální spolupráce: CEPOL (European Police College) MEPA (Mitteleuropäische Polizeiakademie) NHS (Hans Seidel Stiftung) IACA (International Anti-Corruption Academy)

Bilaterální spolupráce: OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) ICMPD (The International Centre for Migration Policy Development)/SCIBM (South Caucasus Integrated Bordur Management) Marshall´s Center (George C. Marshall European Center for Security Studies).

Vzdělávání v oblasti mezinárodní policejní spolupráce

V rámci poskytování informací o mezinárodní policejní spolupráci a informací týkajících se Schengenského prostoru a zejména pak Schengenských acquis spravuje OMPS PP ČR na svých intranetových stránkách tzv. „rychlou navigaci“, která obsahuje klíčové informace o vybraných tématech. Z pohledu mezinárodní a přeshraniční spolupráce jsou zde poskytovány informace o organizačních článcích zabývajících se mezinárodní spoluprací, postupy pro podávání žádostí a informace o nadnárodních jednotkách agentur zabývající se zajištěním bezpečnosti. Jednotný ucelený systém vzdělávání v oblasti mezinárodní policejní spolupráce je v současné době připravován. Tuto problematiku doposud řeší samostatně krajská ředitelství policie podle potřeb vzniklých v souvislosti s výkonem služby a plněním služebních požadavků. Stejná situace prozatím platí i pro případ tzv. „Schengenského vzdělávání“. Jednotný vzdělávací systém pro potřeby mezinárodní policejní spolupráce není tedy do současné doby vytvořen, přičemž jeho existence je vyhodnocena jako přínosná a potřebná.

Programy zaměřene na mezinárodní policejní spolupráci

Vyšší policejní škola a střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově poskytuje vzdělávání v těchto oblastech: • základní odborná příprava • vyšší odborná škola • specializační a kvalifikační kurzy. 119

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Základní odborná příprava Jedná se o vzdělávání nově přijatých policistů, kteří získávají vstupní znalosti a dovednosti potřebné pro praktický výkon služby. V současnosti je nově zavedena jednotná základní odborná příprava v trvání dvanácti měsíců v denní formě. Součástí vzdělávacího programu je řízená odborná praxe realizovaná ve školních policejních střediscích jednotlivých krajských ředitelství Policie ČR. Ve výuce je vzdělávání rozděleno do dvou částí – teoretická a praktická výuka. Témata, která se vyučují v první školní části (teorie) a mají vztah k oblasti mezinárodní policejní spolupráci včetně časové dotace, popisuje níže uvedená tabulka. Tab. č. 2: Časová dotace teoretické výuky mezinárodní policejní spolupráce Číslo

Název tématu

Časová dotace

1.

Vztah Policie ČR k mezinárodním policejním sborům

2

2.

Vládní úkoly a priority Policie ČR

2

3.

Právní styk s cizinou, omezení osobní svobody (zadržení, zatčení, evropský zatýkací rozkaz)

2

4.

Schengenský informační systém (druhy dotazů na různé objekty

2

Druhá školní část obsahuje především praktická cvičení. Následující tabulka uvádí témata včetně časové dotace. Tab. č. 3: Časová dotace praktické výuky mezinárodní policejní spolupráce Číslo

Název tématu

Časová dotace

1.

Zpracování událostí v informačním systém ETŘ v souvislosti s pátráním po osobách a věcech v informačním systém SIS

4

2.

Zpracování formulářů pro kancelář SIRENE

4

3.

Zpracování událostí při pátrání po zbrani, informace o zajištění hledané věci v SIS

2

Vyšší odborná škola Vyšší odborná škola umožňuje získat odborné vzdělání policistům v závislosti na jejich služebním zařazení. Vzdělávací program je koncipován pro následující zaměření: • pro policisty služby pořádkové policie • pro policisty služby cizinecké policie • pro policisty služby kriminální policie a vyšetřování • pro zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie ČR Cílem poskytovaného vzdělávání je především rozvíjení jejich odborných kompetencí. Délka studia jsou tři roky, realizovaná forma vzdělávání je kombinovaná a dálková. Vzdělávání je zakončeno absolutoriem – závěrečnými zkouškami a obhajobou absolventské práce, absolventi jsou oprávněni užívat za jménem titul DiS. (diplomovaný specialista). Výuka probíhá podle jednotlivých modulů. Pouze dva moduly mají vztah k problematice výměny informací a mezinárodní spolupráce. Jedná se o moduly: • Evropský integrační proces se zaměřením na: • hlavní instituce EU • Schnegenské acquis 120

ČESKÁ REPUBLIKA

• mezinárodní zvyklosti v oblasti cestovních dokladů potřebných pro vstup a pobyt na území ČR • opatření z hlediska analýzy rizik, nelegální migrace. • Strategie a taktika činnosti služby cizinecké policie obsahující: • součinnost a spolupráce s bezpečnostními sbory sousedních států při ochraně hranic • neoprávněný vstup a pobyt cizinců na území ČR a v Schengenském prostoru • znovuzavedení ochrany hranic, příhraniční pronásledování, závojové pátrání • odhalování padělaných a pozměněných cestovních dokladů, víz, pobytových povolení.

Specializační a kvalifikační kurzy

Tyto kurzy zajišťuje škola dle požadavků a potřeb Policie ČR. Vzdělávací programy zpracovává škola na základě požadavků výkonných útvarů Policie ČR v úzké spolupráci s odborníky z praxe. Níže jsou uvedeny kurzy včetně zmínky jejich obsahové náplně, která má vztah k mezinárodní policejní spolupráci: Kvalifikační kurz pro příslušníky Policie ČR zařazené ve službě kriminální policie a vyšetřování • Zásady mezinárodního a evropského práva v trestním řízení (základní dokumenty, kterými je ČR v trestním řízení vázána) • Mezinárodní policejní spolupráce (přednáška OMPS z PP - právní úprava, interní předpisy, informační zdroje, bilaterální a multilaterální smlouvy, zapojení P ČR do EU, Schengenská spolupráce) • Formy mezinárodní justiční spolupráce (právní úprava, rozbor pojmů, formy spolupráce, spolupráce s mezinárodními trestními soudy, zvláštní postupy mezinárodní justiční spolupráce s jinými členskými státy) Kvalifikační kurz pro příslušníky Policie ČR zařazené ve službě cizinecká policie • Společné osnovy pro pohraniční policii EU (mezinárodní bezpečnostní sbory a agentury) Kvalifikační kurz pro příslušníky Policie ČR zařazené ve službě cizinecká policie – vyhodnocování dokladů I., II. • Unijní informační systémy, vytěžování a zpracovávání dat (i-FADO, PRADO, Dokis, Urgus) Kvalifikační kurz pro příslušníky Policie ČR zařazené ve službě cizinecká policie – ochrana vzdušných hranic • informační systémy, bezpečnost na letišti, ochrana civilního letectví, • problematika pobytů, ukončení, správní vyhoštění, průvozy osob • postupy, spolupráce a koordinace s jinými příslušnými spolupracujícími orgány (UNHCR, Radou Evropy, IOM) • orgány EU, vládní a nevládní organizace v souvislosti s činností zajišťování bezpečnosti hranic v EU • mezinárodní úmluvy vztahující se k civilnímu letectví (Chicagské, Tokijské, Haagské, Montreálské) Kvalifikační kurz styčných důstojníků příslušníků Policie ČR pro migraci a cestovní doklady • hlavní instituce EU, schengenské dohody, SIS, SIRENE, schengenský hraniční kodex, Ženevská úmluva, Londýnská dohoda, vízový kodex, Dublinská směrnice II., EURODAC 121

SLOVAK REPUBLIC

I. EXCHANGE OF INFORMATION – COMMUNICATION CHANNELS

116

II. POLICE AND CUSTOMS COOPERATION CENTRES (PCCC)

128

III. EDUCATION AND TRAINING ON INFORMATION EXCHANGE

130

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Exchange of information – communication channels

International police cooperation and information exchange realized by means of international police cooperation Creation, spreading and further development of the space of freedom, security and justice within Europe requires an effective and prompt cooperation and communication of all the participating sides and authorities. Especially preservation of both, the internal and external security, is perceived by the citizens and media in the European countries as a very sensitive issue and it represents a great challenge for respective security authorities – namely the police, providing the international police cooperation. From this perspective, a fast and smooth exchange of information among the relevant elements of security authorities of individual countries is important, as well as the utilization of all the other possible tools and means which alleviate the communication and cooperation among the countries. Bound by its commitments resulting from its membership in international organizations, the Slovak Republic gradually also established a central workplace for the international police cooperation, respectively other offices on the relevant management levels and it streamlined already existing means and forms of cooperation. Survey of these means is the subject of information on the international police cooperation and the exchange of information within the international police cooperation performed in various ways.

Bureau of International Police Cooperation

Was established on 01 January 2001, with its director directly subordinated to the President of the Police Force. The reason for its establishment was: • a necessity to widen and intensify international cooperation in the field of policing, • a preparation of organizational structures for the cooperation with European police institutions in relation to the process of accession of the Slovak Republic into the European Union, • a need to link new forms of cooperation with the traditional ones in order to increase their effectiveness and applicability for the police praxis.

124

SLOVAK REPUBLIC

Creation of the Bureau of International Police Cooperation of the Police Force (further referred to as „BIPC P PF”) provided grounds of the central office for the international police cooperation in a form, which represents the standard in the European Union member countries. The point of this centralization is to mutually ease the communication directed abroad and from abroad by introducing one contact point and thus, it is not needed to search for the relevant competent service of the local or foreign police corps for the execution of a particular request. In the present time, BIPC P PF consists of the following workplaces/departments: NÚS – National Central Office SIRENE NÚE – National Central Office Europol NÚI – National Central Office Interpol OMPS – Department of International Police Cooperation OPPaMM – Unit of Police Liaison Officers and Peacekeeping Missions AOO – Management Support Department OKZEÚ – EU Affairs Coordination Unit

Presidium of the Police Force

Bureau of International Police Cooperation

Management Support Department

Department of International Police Cooperation

Unit of Police Liaison Officers and Peacekeeping Missions

National Central Office Interpol

National Central Office Europol

National Central Office SIRENE

EU Affairs Coordination Unit

Picture No. 1: Positioning of the Bureau of International Police Cooperation within the organizational structure of the Presidium of the Police Force of the Slovak Republic

Single Point of Contact – SPOC In terms of the international police cooperation, BIPC P PF has been designated as the Single Point of Contact (further referred to as „SPOC”) as the provider for the fulfilment of Schengen assessment recommendations in the area of police cooperation and unification of approaches of units of the Police Force and relevant units of the Ministry of Interior of the Slovak Republic. SPOC is available to all the units directly and operates in the regime 24/7. Within the scope needed for the fulfilment of its duties, SPOC is authorized to request interoperation from the units. 125

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

SPOC provides police cooperation via the following units: • National Central Office SIRENE • National Central Office Europol • National Central Office Interpol • Unit of Police Liaison Officers and Peacekeeping Missions • Department of International Police Cooperation In cases of regional significance, the units may request police cooperation from their foreign partners also by means of Centers of Police and Customs Cooperation/Joint Contact Offices (see below in the text). However, police cooperation cannot be requested via these offices in cases when the requested activity is of nature of a legal assistance in criminal case or its performance falls under the exclusive competence of a judicial authority of the requested country.

National Central Office SIRENE

National Central Office SIRENE (further referred to as „NCOS„) was established on 01 January 2004. In compliance with the relevant national legislation (§ 69 par. 9 of the Act No. 171/1993 Coll. on the Police Force as amended) it represents a special unit providing the exchange of information and personal data to records handled in the Schengen Information System. The term SIRENE is the acronym of an English collocation expressing the main content of this office as „Supplementary Information REquest at the National Entries„. Each of the EU countries using the Schengen Information System has its SIRENE office. NCOS plays the role of a preliminary contact within the international police cooperation for the foreign partner offices of SIRENE, but also for the national authorities and individual users of the Schengen Information System. SIRENE offices in the member countries of a joint Schengen area mutually communicate via the specific electronic network, in a given form, in the regime 24/7. The most intensive communication among SIRENE offices occurs in the course of duty performance when the police units of the member countries identify persons and things with some of the records in the Schengen Information System. In such cases, it is necessary to get from the country, which created the record in the system, as many information as possible for further proceeding in the given matter. With respect to individual cases, SIRENE office has to be able to solve individual requests of relevant units individually or it has to assign them to competent authorities. Principal tasks performed by the NCOS: – search for persons and things with respect to the record in the Schengen Information System (inserting, updating and deleting a record), – exchange of supplementary information and personal data to records (photographs, biometric data, resolutions of relevant authorities, etc.), – realization of the European Arrest Warrant (provision of delivery and receipt of a person), – international police cooperation in compliance with provisions of the Schengen Convention, – protection and quality of personal data processed in the Schengen Information System, – rights of persons concerned applied within the context of art. 41 of the Regulation on SIS II and art. 58 of the Resolution on SIS II, 126

SLOVAK REPUBLIC

– provision of information in compliance with the Act No. 341/2012 Coll. amending and supplementing the Act No. 211/2000 Coll. on Free Access to Information and amending certain other acts as amended (the Act on Free Information), – participation in meetings of working groups and committees of EU bodies, – education in the area of Schengen police cooperation and Schengen Information System, – operation of the national part of the Schengen Information System, – implementation of the development of the Schengen Information System within national milieu.

National Central Office Europol

Europol is an organization of the European Union. Its mission is to contribute to implementation of EU acts, counteract the organized crime with the focus on criminal organizations and the aim is to improve cooperation among the competent authorities of member countries in the prevention and fight against serious international organized criminality. The Slovak Republic became the full member on 01 September 2004. The office of National Central Office Europol (further referred to as „NCOE„) was established on 01 January 2001 in connection with the integration of the Slovak Republic into the EU. NCOE fulfils the function of the national contact point for the cooperation with the Europol member countries in the scope and form prescribed by the given Convention on the Establishment of the European Police Office. Outwardly, the Slovak Republic is represented by the Liaison Office of the Slovak Republic established within the Europol structures, where there are recently two liaison officers of NCOE. Main tasks of the NCOE include: • coordination of interoperability of units of the Police Force with foreign police services of the Europol member countries, • cooperation with the central office of Europol in Hague and other Europol national units in the creation of procedures and strategies for the fight against the internationally organized criminality, • insertion of relevant information from the national databases and police information systems into the Europol Information System, • coordination of the information flow in relation to analytical work files, • provision of participation of relevant specialists in the Europol working bodies, • preparation of specialized conceptual standpoints for the Europol decision-making bodies, • preparation of expert standpoints for the EU working bodies in the scope of its relevant expert focus.

National Central Office Interpol

National Central Office Interpol (further referred to as „NCOI„) is a unit which was originated after the acceptance of the Slovak Republic as the 170th member of the International Organization of Criminal Police (INTERPOL) on the 62nd meeting of the General Assembly in Aruba (Dutch Antilles) in 1993. 127

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

According to its international statute, the main task of Interpol is an effective international exchange of criminal information in order to support the clarification and prevention of criminality. At the national level, NCOI fulfils the function of a liaison element among the operative activities of units of various police services whenever these activities bear an international sign. Apart from that, NCOI also serves as the initiator in cases of legal assistance, e.g. request for cooperation leading to a detention of a person with the following extradition. Even though this activity usually falls under the competence of judicial authorities, many conventions (among them also the European Convention on Extradition) enable the usage of Interpol channels in case of emergency. NCOI cooperates with the Ministry of Justice, General Prosecution, namely in the field of performing the legal assistance for foreign police and judicial services, as well as with the realization of extraditions of wanted persons. NCOI also cooperates with the Ministry of Foreign Affairs, Customs Headquarters, Prison and Court Guards Service, and other authorities of the state administration and media. Apart from that, it assists in cases when children’s rights for alimony from some of the parents have been broken. It closely cooperates with the Center of International Legal Protection of Children and Youth with the detection of the stay of a parent who avoids the maintenance of obligations by leaving the Slovak Republic. In cases of international cooperation of the Police Force with foreign police services during football matches or other sport events, NCOI participates, too, in order to prevent and inhibit the spectators’ violence.

Unit of Police Liaison Officers and Peacekeeping Missions

Unit of Police Liaison Officers and Peacekeeping Missions (further referred to as „UPLOPM„) was established on 01 January 2003. In relation to police attachés, tasks of UPLOPM involve especially the following: • organizational provision of prior-to-departure preparation of police officers who are to be deployed for their performance of police service abroad, • provision of necessary coordination and cooperation of foreign police attachés accredited in the Slovak Republic with the units of the Ministry of Interior and Police Force as part of the international police cooperation, • methodological management, coordination and assessment of performance of police attachés during their deployment abroad, • provision of cooperation of police attachés with the central authorities of state administration and other bodies and organizations, • joint participation with police attachés in mediation of requests submitted by the units of the Ministry of Interior and Police Force related to investigation performed by the relevant authorities from the sending countries and vice versa in compliance with international agreements, generally binding legal regulations and internal regulations of the Ministry of Interior and Police Force of the Slovak Republic, 128

SLOVAK REPUBLIC

• cooperation with police attachés in the realization of legal assistance and mediation of cooperation of police attachés with their counterparts of other countries accredited in the Slovak Republic • mandating of police attachés to participate in meetings and conferences in the countries of deployment on the basis of requests from the units of the Ministry of Interior and Police Force. In relation to international peacekeeping missions and operations of crisis management, tasks of UPLOPM involve especially the following: • selection of police officers for the database, which was set for the purpose of providing personnel capacities for international police peacekeeping missions and operations of crisis management (further referred to as „mission„), • performance of general and specific preparation of police officers prior to their real deployment into a mission, • complex provision of preparation, organization and realization of the deployment of police officers into a mission; operation of police officers in a mission, rotation of police officers in a mission and termination of deployment of police officers in a mission, • provision of psychological preparation of police officers before their deployment into a mission and a post traumatic intervention care with the aim to ease police officers their return into a regular life after termination of their deployment in a mission, • continuation and effective improvement of expert cooperation with foreign training, educational and other institutions, armed forces of the Slovak Republic and specialized units of the Police Force especially with the aim to exchange experiences in the area of preparation, training and further specialized education of police officers for the need of a qualitative performance of tasks in individual missions, • elaboration of a plan of international training and educational activities organized within the milieu of the Police Force in the educational/training center of international police cooperation and a direct participation in organizational provision of these activities.

Department of International Police Cooperation

Department of International Police Cooperation (further referred to as „DIPC„) is a workplace with the competence of a broad spectrum of activities in the field of international police cooperation. In a restricted scope, this workplace participates in preparation of international agreements under the auspice of the Ministry of Interior of the Slovak Republic (further referred to as „MI SR„), as well as in their following implementation. MI SR also fulfils other tasks related to the realization and assessment of contract obligations within the competence of the Police Force. Equally, MI SR participates in a limited range in the activities of various multilateral alignments, such as the Salzburg Forum or Visegrad Group and in the preparation of background and analytical documents, proposals, recommendations and viewpoints for the decision-making of the Presidium of the Police Force in the area of international cooperation. 129

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

DIPC has its representatives in the Council of Europe for Police Cooperation (Law Enforcement Working Party – LEWP). It manages contact with the subject-matter competent workplaces of the Police Force and it presents the standpoints of the Slovak Republic to the related documents on meetings. DIPC is responsible for the mediation of relevant information between LEWP and the units of the Police Force and for the in-time fulfilment of tasks resulting from the decisions made by LEWP. LEWP meets the Council of Europe for Customs Cooperation (Customs Cooperation Working Party – CCWP) usually once during the chairmanship. In cooperation with the Department of Foreign Relations of the Academy of the Police Force, DIPC participates in coordination of deployment of police officers into courses of the European Police Academy organized in the EU countries. DIPC provides a complex service for the President of the Police Force and his Vice Presidents during foreign trips and while receiving foreign delegations. It also plans, coordinates and assesses foreign relations with the units of the Presidium of the Police Force in compliance with the foreign political direction of the Slovak Republic and needs of the Police Force. This workplace further closely cooperates with other authorities, organizations and committees, such as: • HSS (Foundation of Hanns Seidl). DIPC has a long term cooperation with the Foundation of Hanns Seidl (a non-government organization residing in Munich). With its financial support, this cooperation includes bilateral activities with the units of Bavarian Police, on the basis of which the police officers of the Police Force participate in language observations, expert seminars and bilateral meetings of experts focused on the exchange of information and experiences, • SBK (Slovak-Bavarian Committee). With respect to requests and needs of the units of the Police Force, DIPC plans and coordinates activities within the Slovak-Bavarian Committee, • Hungarian-Slovak Mixed Committee. Employees of DIPC are the members of the mentioned committee and participate in coordination of its activities and preparation of meetings.

EU Affairs Coordination Unit

EU Affairs Coordination Unit was established on 01 April 2013 in relation to an increasing need of clarification, acceleration and overall improvement of the information flow in the area of EU affairs, which in relation to units of the Presidium of the Police Force fulfils the following tasks: • methodical guidance of performance of the units of the Presidium of the Police Force in the field of EU affairs, • communication with contact persons from the Presidium of the Police Force and, in case of a need, also summoning the coordination meetings of national experts established within the units of the Presidium of the Police Force, • management and updating of a complex overview of national experts in the Slovak Republic from the units of the Presidium of the Police Force; it provides their 130

SLOVAK REPUBLIC

• •

selection, general preparation and coordination in the preparation bodies of the Council of EU and EU Commission, members of EU networks, representatives in the EU agencies and bodies on the basis of proposals of the expert units of the Presidium of the Police Force, coordination of participation of experts of the Presidium of the Police Force during the preparation of proposals of legal regulations in the EU institutions, provision of activities within the context of preparation for the upcoming chairmanship of the Slovak Republic in the Council of Europe in 2016 (updated lists of national experts, meetings, etc.), active participation of employees of the EU Affairs Coordination Unit in the meetings and their performance in the preparation bodies of the Council of Europe (COSI – Permanent Committee for the Operative Cooperation in the area of internal security; CATS – committee as per article 36, Coordination Committee for the Police and Judicial Cooperation in criminal matters), EU Affairs Coordination Unit immediately participates in the preparation of conditions for the upcoming chairmanship of the Slovak Republic in the Council of Europe in 2016.

Communication and registry in the information system of international police cooperation

It is an electronic registry and communication information system of the Police Force in compliance with the special regulation, which provides registration, creation, updating, transfer and preservation of electronic information processed via NCOE, NCOI, NCOS and PCCC of the Slovak Republic on the national, as well as international level. The information system constitutes of modules SIRENE, EUROPOL, INTERPOL, a multi-applicable module PCCC and a module LUSTRÁTOR. With respect to granted accession rights, the individual modules enable their users to register, assign and process documents and files; create documents, files, cards, notes and their updating; perform corrections in documents, files, cards; search for hits in the source information systems of the police; search in the cards, documents, files, notes; print outcomes; create reports and statistical outcomes. Module SIRENE on the top of that allows to process records of the Schengen Information System. The module provides access to search for data for the users of the Ministry besides the units stipulated in the internal regulation and for other information systems of the Ministry interconnected with the information system via the system account.

EUCARIS

Duplex transfer of information and personal data among the source information systems Vehicle Register, Register of Traffic-Administrative Agendas and National Vehicle Register and EU Driver Licenses is performed via the communication interface for the automatic transfer of information and personal data of the EUCARIS system. Details are adjusted within the respective internal legislation of the MI SR. 131

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Legislative – bilateral agreements For the purpose of this document, only bilateral agreements and contracts were selected, which the Slovak Republic concluded with its neighboring countries: Austria Treaty between the Slovak Republic and the Republic of Austria on Police Cooperation (Notice of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic No. 252/2005 Coll.)

Czech Republic Treaty between the Slovak Republic and the Czech Republic on Cooperation in the Fight against Criminality, Protection of Public Order and Protection of the State Border (Notice of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic No. 35/2005 Coll.) Hungary Treaty between the Slovak Republic and the Hungarian Republic on Cooperation in Prevention of Cross-border Criminality and in the Fight against Organized Criminality (Notice of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic No. 248/2007 Coll.)

Poland Treaty between the Slovak Republic and the Republic of Poland amending and supplementing the Treaty between the Slovak Republic and the Republic of Poland on Cooperation in the Fight against Criminality and on Cooperation in Border Territories signed on 23 March 2004 in Warsaw (Notice of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic No. 240/2011 Coll.)

Information exchange under the Prüm agreements

DNA profiles Within the Prüm Convention, the National Contact Office, in case of the Slovak Republic the Department of Biologic and Genetic Analysis of the Institute of Forensic Science of the Police Force (further referred to as „IFS”), acceded to a gradual realization of the DNA profiles comparison in the databases of all the EU member countries, Norway, Island and the US (on the basis of bilateral agreements) and to the related information exchange. Daily gains of DNA profiles from the national databases are being automatically transferred among the individual countries each day. In compliance with the Prüm Convention, there is no need to request the National Contact Office for the DNA profile comparison. These daily gains are then compared with the DNA profiles stored in the databases of other countries. In case of a hit, the answer is automatically sent and it contains the national reference number of the matching DNA profiles, an information, if it is a trace or a person and the detailed DNA profile with markers. Each hit is then verified and confirmed by an expert. After clarification of a hit, the IFS expert sends the information about the hit to a unit which submitted the trace for examination. Other supplementary information about the respective foreign DNA profile, e.g. personal data, have to be requested in the respective country via BIPC P PF. 132

SLOVAK REPUBLIC

The following DNA profiles are being compared: TRACES: a) Forensic trace (forensic-unknown) b) Unidentified persons or human remains (unidentified human/remains) PERSONS: c) sentenced person (convicted offender) d) accused person (suspect-known) e) injured person, resp. victim (victim known) f) person in search (missing person)

DNA profiles of missing persons: Comparison of such DNA profiles cannot be realized automatically, their comparison can be requested at the workplaces of BIPC P PF (SIRENE, Interpol, Europol) via the standardized form.

Dactyloscopic data In compliance with the Prüm Convention, the National Technical Contact Office – within the milieu of the Slovak Republic the Department of dactyloscopic identification of persons of IFS – acceded to a gradual realization of the on-line exchange of dactyloscopic data of all the EU member countries, Norway, Island and the US (on the basis of bilateral agreements) and to the related information exchange. Request has to meet the prescribed requisites (depending whether it is a trace or a person), but anyway, it is needed to specify the country, reason and the database where the comparison should be performed. The exchange is not performed as with the DNA profiles every day – the justification of each request has to be considered individually. Personal data are needed to be requested from the owner, via the request addressed to BIPC P PF. In the request, it is needed to fill in the national reference number of the dactyloscopic data, for which the information are requested. The list of countries, the on-line exchange of dactyloscopic data is possible with, is provided on the web page of IFS and, apart from other, it includes the Czech Republic, Austria, Hungary, or Slovenia.

Information exchange on the basis of „Swedish Initiative” Another tool of the international police cooperation is the exchange of information on the basis of the so-called „Swedish initiative” – framework decision of the Council 2006/960/SVV from 18 December 2006 on simplifying the information exchange and intelligence among the law enforcement bodies of the EU member countries. Regulation stipulates the scope and extent of information concerned, the criminal offences defined in the framework decision of the Council of Europe 2002/584/SVV, which were implemented into the Slovak legislation in the form of an Act on the European Arrest Warrant – Act No. 344/2012 from 17 October 2012, amending the Act No. 154/2010 Coll. on the European 133

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Arrest Warrant and amending the Act No. 549/2011 Coll. on Recognition and Implementation of Decisions Imposing Penalty Associated with Imprisonment in the European Union and on Amendments to Act No. 221/2006 Coll. on Execution of Custody as amended and those, which are, according to national legislation, the subject to custodial penalty of more than one year. In case the obtaining of information requires the consent of a judicial authority, it has to be requested for the purpose of obtaining the information and exchanging it. The Slovak Republic has implemented this so-called „Swedish Initiative” into its national legislation by means of the Act No. 491/2008, amending the Act of the National Council of the Slovak Republic No.. 171/1993 Coll. on the Police Force as amended and amending certain other acts and the Decree of the Minister of Interior of the Slovak Republic. In terms of this instrument, it is the exchange of information and intelligence which can be utilized for the purpose of evidence in the criminal proceedings only with the consent of the state which provided them, otherwise they will be only of an intelligence (operational) value. According to this legal regulation, the respective exchange of information can be performed only among the EU member states. There were the police services within the milieu of the Slovak Republic, which declared their interest in such a cooperation, namely: the Police Force, the Railway Police, the Military Police and the Criminal Department of the Financial Administration of the Ministry of Finance of the Slovak Republic. SPOC is the central contact office for delivering the requests for information and answer exchange. It processes all the submitted requests from the foreign partners within the respective deadlines and it processes them either directly – by means of acquiring the information from the accessible police and other information systems or indirectly – by delegating them to the relevant subject which is competent to provide required answer for the given information. The communication is performed in a form of relevant electronic forms. In case the information is requested by some of the Slovak law enforcement authorities, the request is similarly surrendered to SPOC with the data filled in on a printed form. SPOC decides about the use of an appropriate channel for the information exchange on the caseto-case basis, whereas it takes into account the criteria related to the subject, requesting state, and level of classification, urgency and, at the same time, the geographic, thematic and technical principle. Utilization of funds in the area of international police cooperation BIPC P PF uses the EU funds as a source of financing for the units which participate in the exchange of information in the field of international police cooperation, especially with their modernization and equipment and moreover, with their further education and retraining. In 2011, BIPC P PF commenced to realize the project, approved from the Fund for External Borders Annual Program 2011, called „Modernization of technical equipment of the National Central Office SIRENE and PCCC„. The operational aim of the project was the support of establishment of information systems needed for the implementation of EU tools in the area of external borders and visas. Specific objectives of the project included: 134

SLOVAK REPUBLIC

1. replacement and complementing of the computer and communication technology (PC + multifunctional phones) – as part of this objective, all the PCCCs had PCs and multifunctional phones replaced, 2. complementing of the computer technology (fax server) – by purchasing and installation of the fax server it was provided that each fax communication within the Slovak Republic is automatically accepted by the file management system of a PCCCs in an electronic form and transformed into the workflow system, in which these offices work, 3. replacement and complementing of the technical equipment for the purpose of PCCCs operation (multifunctional equipment) – technical conditions for the transition into complete electronic communication were provided. Taking into account that curricula and the time frame of education in the area of international police cooperation are not sufficient from the viewpoint of seriousness of the given problematic, BIPC P PF in 2012 started to realize the project funded by the Fund for External Borders Annual Program 2012 called ”Retraining of police officers in the area of external borders and international cooperation with the focus on the Schengen Information System„. Operational target of the project was to support the effective implementation of EU legal tools in the area of external borders and visas, especially the Schengen Borders Code and European Visa Code, which will enable the readiness of police officers for a quality and professional performance in the Schengen area. Individual topics of the retraining were accredited by the Accreditation Committee of the MI SR. Quality and professional standard of the process of retraining was supported by publication of two versions of a brochure with a complex content of accredited topics of retraining (800 pcs of brochures for the trainers in their complete, unabridged wording and 14 200 pcs of brochures for police officers in an abbreviated keyword wording – a manual for a daily use). The project itself contained four specific objectives: 1. retraining of 1. target group of 800 police officers within the entire Slovak Republic (e.g. Riot Police, Traffic Police, Criminal Police), 2. retraining of 2. target group of 14 200 police officers within the entire Slovak Republic by the trained trainers from the 1. target group, 3. publication of brochures for the trainers (800 pcs) and working tools – manuals for other police officers (14 200 pcs) 4. construction of multimedia classrooms in every Regional Headquarters of the Police Force for the purposes of further education of the 2. target group (14 200 police officers).

135

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Police and Customs Cooperation Centres (PCCC)

One of the basic rights of the EU citizens is the free movement on the territory of countries which implement Schengen agreements, i.e. abolishment of controls on their internal borders. In order to eliminate possible shortages related to security after abolishing the controls, it was needed to deepen the cooperation among the law enforcement authorities and to intensify the exchange of information in cross-border areas. This resulted in the establishment of Joint Police Stations and later the Centers of Police and Custom Cooperation/Joint Contact Offices (further referred to as „PCCC„). Legal framework for the establishment of PCCCs is given in the Schengen Convention, Title III Police and Security, Chapter 1 Police Cooperation, article 39 par. 4 a 5: „4. In border regions, cooperation may be covered by arrangements between the responsible Ministers of the Contracting Parties.” „5. The provisions of this Article shall not preclude more detailed present or future bilateral agreements between the Contracting Parties with a common border. The Contracting Parties shall inform each other of such agreements.” On the basis of bilateral agreements on the police cooperation and in cooperation with the neighboring countries of the Schengen area, the Slovak Republic established the following 7 PCCCs: Holíč – Hodonín Trstená – Chyżne

Vyšný Komárnik – Barwinek Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely

Jarovce – Kittsee Čunovo – Rajka

136

Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat

SLOVAK REPUBLIC

PCCCs are organizationally integrated under the operational department, respectively the operational center of the internal department of the relevant Regional Headquarters of the Police Force. In relation to PCCCs, BIPC P PF takes the role of the national coordinator and the methodical authority for the area of international police cooperation. PCCC operates in a regime 24/7. Aim of its activity is the support and development of the cross-border and international police cooperation for the purposes of prevention and solving threats in the area of security and public order. Within the meaning of agreements on police cooperation, PCCCs do not handle requests containing requirements for the performance of procedural acts and other forms of providing legal assistance.

Among the main tasks of PCCCs belong: • provision of continuous contact with the relevant authorities of parties, • provision of the exchange of information related to the service performance of parties, • provision of the mutual awareness about changes in the state legislation, • provision of the assistance and cooperation with the organization of joint police actions, • elaboration of documents for joint situation reports, • synergy in joint cross-border operations, including the cross-border pursuit, • synergy in the simplification, speeding up and coordination of a border control during the temporary restoration of controls at internal borders, synergy in exceptional events of a cross-border nature, • sharing out the education in the area of international police cooperation, • fulfilment of given tasks related to the realization of readmission agreements, with the performance of extradition and search of persons.

137

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Education and training on information exchange

Structure of police education Secondary Vocational School of the Police Force Pezinok (further referred to as „SVS PF Pezinok„) is a department school of the MI SR, which (apart from other types and forms of police education) prepares new police officers for the performance of state administration in the postsecondary qualification study. The length of the study is 8 months at the moment. SVS PF Pezinok is located in the town of Pezinok, which is about 20 kilometers distant from Bratislava, the capital of the Slovak Republic. Apart from the police school in Pezinok there is SVS PF Košice in the eastern part of the Slovak Republic which, similarly as SVS PF Pezinok, prepares new police officers for the performance of state administration in the postsecondary qualification study. Postsecondary specialized study for police officers appointed into higher rank functions is provided in SVS PF Bratislava. The length of the postsecondary specialized study is 3 months at the moment. All three vocational schools of the Police Force are mutually substitutable, i.e. each of the schools provides postsecondary qualification study, postsecondary specialized study, as well as various courses based on the requirements of the executive units of the Police Force. Within the structure of the MI SR, vocational schools of the Police Force are subordinated to the Section of Personnel and Social Affairs and Personnel Office of the MI SR. Via the Center of Education and Psychology, the Section of Personnel and Social Affairs and Personnel Office of the MI SR approves educational documents; it coordinates, controls and assesses the activity of police schools; identifies the needs of the police praxis; processes conceptual materials for the area of police education, etc. The highest level of education within the MI SR can be achieved at the Academy of the Police Force in Bratislava. Academy of the Police Force in Bratislava is a state-owned school of a university type providing education especially for police officers and other security services.

Secondary Vocational School of the Police Force Pezinok

Students of SVS PF Pezinok are police officers who were accepted as members of the Police Force and are placed into the preparatory civil service. These are called to start their study usually within two weeks after the start of their service. During the 8 month study at SVS 138

SLOVAK REPUBLIC

PF Pezinok students get the general knowledge, skills and habits from the field of the Riot Police, Border and Alien Police, Traffic Police, criminalistics, Penal Law, shooting and physical preparation. The general part of the studies is oriented at getting the basics from the German and English languages, PC literacy, and police information systems operation, registry administration within the MI SR, the ethics and psychology of policing. Practical exercises constitute part of the studies and these integrate curricula of several subjects. The study is completed by succeeding in the leaving exam, which consists of the practical and theoretical part. After succeeding in the leaving exam, the graduates have the basic police education and proceed to functions with the planned Warrant rank. Graduates may assert themselves within the basic units of the Police Force.

Education in the field of international police information exchange

The theme of the Border and Alien Police, which includes also the education in the area of international police cooperation and information exchange, is incorporated into the subject „Service of the Riot Police„. This subject is a fundamental and core subject of the studies at SVS PF Pezinok and has the highest hourly subsidization from among all the subjects. Within this subject, the students work with topics related to, e.g. the Schengen Information System, tasks of PCCCs, forms of cooperation among individual EU countries, etc. Mentioned topics constitute part of verification of the knowledge also with the final leaving exam.

Information systems

The issue of information systems falls under the subject called „Work with information„. Within this subject, students are, apart from other, informed about the records which are at the disposal of the Police Force and the information systems which the police officers use within the Slovak Republic, as well as with the information systems designated for the international information exchange.

139

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

I. VÝMENA INFORMÁCIÍ – KOMUNIKAČNÍ KANÁLY

134

II. CENTRÁ POLICAJNEJ A COLNEJ SPOLUPRÁCE (PCCC)

144

III. PROBLEMATIKA VÝUČBY MEDZINÁRODNEJ POLICAJNEJ VÝMENY INFORMÁCIÍ

148

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Výmena informácií – komunikační kanály

Medzinárodná policajná spolupráca a výmena informácií realizovaná prostredníctvom medzinárodnej policajnej spolupráce Vybudovanie, rozširovanie a ďalší rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európe si vyžaduje efektívnu a rýchlu spoluprácu a komunikáciu všetkých zainteresovaných strán a orgánov. Najmä udržiavanie bezpečnosti, vnútornej i vonkajšej, je vnímané veľmi citlivo aj samotnými občanmi krajín Európy ako aj médiami a predstavuje veľkú výzvu pre príslušné bezpečnostné orgány v daných krajinách – a to najmä pre policajné orgány, zabezpečujúce medzinárodnú policajnú spoluprácu. Z tohto pohľadu je dôležitá rýchla i bezproblémová výmena informácií medzi príslušnými zložkami bezpečnostných orgánov jednotlivých krajín a využívanie všetkých ďalších možností a nástrojov, uľahčujúcich komunikáciu a spoluprácu medzi krajinami. Slovenská republika, viazaná na plnenie záväzkov, ktoré vyplývajú z jej členstva v medzinárodných organizáciách, postupne takisto zriadila ústredné pracovisko pre medzinárodnú policajnú spoluprácu, resp. ďalšie pracoviská na príslušných úrovniach riadenia a zefektívnila už existujúce nástroje a formy spolupráce. Prehľad týchto nástrojov je aj predmetom informácie o medzinárodnej policajnej spolupráci a výmene informácií v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce, realizovanej rôznymi spôsobmi.

Úrad Medzinárodnej Policajnej Spolupráce

Bol zriadený 1. 1. 2001, riaditeľ úradu je priamo podriadený prezidentovi Policajného zboru. Dôvodom jeho zriadenia bola: • nevyhnutnosť rozšíriť a zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu v policajnej oblasti, • príprava organizačných štruktúr pre spoluprácu s európskymi policajnými inštitúciami v súvislosti s integračnými snahami Slovenskej republiky do Európskej únie, • potreba prepojiť nové formy spolupráce s tradičnými s cieľom zvýšiť ich efektívnosť a využiteľnosť pre praktický výkon služby. Zriadením úradu bol vytvorený základ ústredného pracoviska pre medzinárodnú policajnú spoluprácu v podobe, aká je štandardná v členských štátoch Európskej únie. Zmyslom tejto centralizácie je obojsmerne uľahčiť komunikáciu smerom do zahraničia i z cudziny tým, 142

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

že sa zavádza jeden styčný bod, a nie je potrebné pátrať, ktorá služba domáceho alebo zahraničného policajného zboru je príslušná pre vybavenie konkrétneho dožiadania. V súčasnosti tvoria úrad medzinárodnej policajnej spolupráce nasledovné pracoviská/ oddelenia: NÚS – Národná ústredňa SIRENE NÚE – Národná ústredňa Europol NÚI – Národná ústredňa Interpol OMPS – oddelenie medzinárodnej policajnej spolupráce OPPaMM – oddelenie policajných pridelencov a mierových misií AOO – analytické a organizačné oddelenie OKZEÚ – oddelenie koordinácie záležitostí EÚ Prezídium policajného zboru

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce

analytické a organizačné oddelenie

oddelenie medzinirodnej policajnej spoluprace

policajnych pridelencov a mierovyh misii

Národná ústredňa Interpol

Národná ústredňa Europol

Národná ústredňa SIRENE

oddelenie koordinácie záležitosti EÚ

Obr. č. 1: Začlenenie úradu medzinárodnej policajnej spolupráce v organizačnej štruktúre Prezídia Policajného zboru SR

Jednotné kontaktné centrum (Single Point of Contact – SPOC) Na zabezpečenie splnenia odporúčaní schengenských hodnotení pre oblasť policajnej spolupráce a zjednotenie postupu útvarov Policajného zboru a príslušných útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri vyžadovaní medzinárodnej policajnej spolupráce bol úrad určený za jednotné kontaktné centrum pre policajnú spoluprácu (ďalej len „SPOC„). Jednotné kontaktné centrum je pre všetky útvary prístupné priamo a nepretržite 24 hodín denne a 7 dní v týždni. V rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh je oprávnené požadovať od útvarov súčinnosť. SPOC zabezpečuje policajnú spoluprácu prostredníctvom nasledovných útvarov: • Národnej ústredne SIRENE • Národnej ústredne Europol • Národnej ústredne Interpol • oddelenia policajných pridelencov a mierových misií • oddelenia medzinárodnej policajnej spolupráce 143

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

V prípadoch regionálneho významu môžu útvary žiadať zahraničných partnerov o policajnú spoluprácu tiež prostredníctvom centier policajnej a colnej spolupráce/spoločných kontaktných pracovísk (bližšie informácie viď. nižšie v texte). Prostredníctvom týchto pracovísk však nie je možné požadovať policajnú spoluprácu v prípadoch, ak činnosť, ktorú treba vykonať má charakter právnej pomoci v trestnej veci, alebo jej vykonanie patrí do výlučnej právomoci justičného orgánu požiadaného štátu.

Národná ústredňa SIRENE

Národná ústredňa SIRENE (ďalej len „NÚS„) bola zriadená k 1. 1. 2004. V zmysle príslušnej vnútroštátnej legislatívy (§ 69 ods. 9 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov) predstavuje osobitný útvar zabezpečujúci výmenu doplňujúcich informácií a osobných údajov k záznamom spracúvaným v Schengenskom informačnom systéme. Pojem SIRENE je akronymom anglického slovného spojenia vyjadrujúceho hlavnú náplň činnosti tohto pracoviska v znení „Supplementary Information REquest at the National Entries„, čo v preklade znamená „žiadosť o doplňujúce informácie k národným záznamom„. Každá krajina EÚ využívajúca Schengenský informačný systém má zriadený úrad SIRENE. NÚS zohráva úlohu prvotného kontaktu v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce tak pre partnerské úrady SIRENE v zahraničí, ako aj pre národné orgány a pre jednotlivých koncových používateľov Schengenského informačného systému. Úrady SIRENE, zriadené v členských krajinách spoločného schengenského priestoru, navzájom komunikujú prostredníctvom špecifickej elektronickej informačnej siete, stanovenou formou, nepretržite 24 hodín a 7 dní v týždni. Najintenzívnejšia komunikácia medzi úradmi SIRENE prebieha v situáciách, keď policajné útvary členských krajín pri plnení svojich úloh v rámci kontroly osôb a vecí stotožnia tieto s niektorým so záznamov v Schengenskom informačnom systéme. V takýchto prípadoch je nevyhnutné od krajiny, ktorá záznam v systéme vytvorila, získať čo najväčšie množstvo informácií potrebných pre ďalší postup v danej veci. V závislosti od jednotlivých prípadov, úrad SIRENE musí byť schopný riešiť jednotlivé dožiadania dotknutých útvarov samostatne v rámci plnenia svojich úloh, alebo ich postúpiť kompetentným orgánom.

Hlavné okruhy úloh plnených NÚS: – pátranie po osobách a veciach na základe záznamu v Schengenskom informačnom systéme (vkladanie, aktualizácia a vymazanie záznamu) – výmena doplňujúcich informácií a osobných údajov k záznamom (fotografie, biometrické údaje, rozhodnutia príslušných orgánov a pod.) – realizácia európskeho zatýkacieho rozkazu (zabezpečenie odovzdania a prevzatia osoby) – medzinárodná policajná spolupráca v zmysle ustanovení Schengenského dohovoru – ochrana a kvalita osobných údajov spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme – práva dotknutých osôb uplatňované v zmysle čl. 41 nariadenia o SIS II a čl. 58 rozhodnutia o SIS II – poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 341/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

144

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

– účasť na zasadnutiach pracovných skupín a výborov orgánov EÚ – vzdelávanie v oblasti schengenskej policajnej spolupráce a Schengenského informačného systému – prevádzka národnej časti Schengenského informačného systému – implementácia vývoja Schengenského informačného systému v národných podmienkach.

Národná ústredňa Europol

Europol je organizáciou Európskej únie. Jeho poslaním je prispieť k uplatňovaniu zákonov EÚ, pôsobiť proti organizovanému zločinu s dôrazom na zločinecké organizácie a cieľom je zlepšovať spoluprácu medzi kompetentnými orgánmi členských štátov pri prevencii a boji proti závažnej medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti. Slovenská republika sa stala plnoprávnym členom Europolu dňa 1. 9. 2004. Pracovisko Národnej ústredne Europol (ďalej len „NÚE„) bolo zriadené dňa 1. 1. 2001 v súvislosti s integráciou Slovenskej republiky do EÚ. Plní funkciu národného kontaktného miesta pre spoluprácu s členskými krajinami Europolu v rozsahu a spôsobom stanoveným Dohovorom o zriadení Európskeho policajného úradu. Slovenskú republiku navonok zastupuje Styčný úrad Slovenskej republiky, zriadený pri Europole, na ktorom v súčasnej dobe pôsobia dvaja styční dôstojníci NÚE. Hlavnými úlohami NÚE sú: • koordinácia súčinnosti útvarov PZ so zahraničnými policajnými službami členských krajín Europolu • spolupráca s centrálou Europolu v Haagu a ostatnými národnými jednotkami Europolu pri vytváraní postupov a stratégií pre boj s medzinárodne organizovanou trestnou činnosťou • vkladanie relevantných informácií z národných databáz a informačných systémov polície do Informačného systému Europolu • koordinácia informačného toku v súvislosti s analytickými pracovnými súbormi • zabezpečovanie účasti príslušných špecialistov v pracovných orgánoch Europolu • príprava odborných koncepčných stanovísk pre rozhodovacie orgány Europolu • príprava odborných stanovísk do pracovných orgánov Európskej únie v rozsahu zodpovedajúcom jeho odbornému zameraniu.

Národná ústredňa Interpol

Národná ústredňa Interpol (ďalej len „NÚI„) je útvarom, ktorý vznikol po prijatí Slovenskej republiky za 170. člena Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (INTERPOL) na 62. zasadnutí jej Valného zhromaždenia v Arube (Holandské Antily) v roku 1993. Hlavnou úlohou Interpolu je podľa medzinárodného štatútu organizácie zabezpečenie efektívnej medzinárodnej výmeny kriminálnych informácií za účelom podpory objasňovania a prevencie kriminálnej trestnej činnosti. Na národnej úrovni funguje NÚI, ktorá plní funkciu styčného prvku medzi operatívnymi aktivitami útvarov rozličných policajných služieb, kedykoľvek tieto aktivity obsahujú medzinárodný prvok. 145

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

NÚI okrem toho slúži ako iniciátor v prípadoch činností majúcich charakter právnej pomoci, napr. žiadosť o spoluprácu, vedúcu k zadržaniu osoby s následnou extradíciou (vydaním). Aj keď táto činnosť obvykle patrí do kompetencie justičných orgánov, množstvo dohovorov, medzi inými aj Európsky dohovor o vydávaní, povoľuje v prípade naliehavosti využívať kanály INTERPOLu. Vo svojej činnosti NÚI spolupracuje s ministerstvom spravodlivosti, generálnou prokuratúrou hlavne v oblasti vykonávania právnej pomoci pre zahraničné policajné a justičné zložky ako i pri realizácii extradícií hľadaných osôb. NÚI spolupracuje i s ministerstvom zahraničných vecí, colným riaditeľstvom, zborom väzenskej a justičnej služby, ďalšími orgánmi štátnej správy, ako i oznamovacími prostriedkami. Okrem toho sa snaží pomáhať aj v prípadoch, keď dochádza k porušovaniu práv detí na výživné niektorého z rodičov. Veľmi úzko spolupracuje s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pri zisťovaní pobytu rodiča, ktorý sa vyhýba vyživovacej povinnosti tým, že opustí Slovenskú republiku. Spolupracuje so slovenskými a zahraničnými policajnými zložkami ako aj so Slovenským futbalovým zväzom v prípadoch medzinárodnej spolupráce Policajného zboru pri medzinárodných futbalových zápasoch, alebo iných športových podujatiach s cieľom predchádzať a zamedzovať diváckemu násiliu.

Oddelenie policajných pridelencov a mierových misií

Oddelenie policajných pridelencov a mierových misií (ďalej len „OPPaMM„) bolo zriadené dňa 1. 1. 2003. Vo vzťahu k policajným pridelencom zabezpečuje najmä nasledovné úlohy: • organizačne zabezpečuje predvýjazdovú prípravu policajtov, ktorí majú byť vyslaní na výkon štátnej služby v zahraničí • zabezpečuje potrebnú koordináciu a súčinnosť zahraničných policajných pridelencov akreditovaných v Slovenskej republike s útvarmi ministerstva a útvarmi Policajného zboru v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce • metodicky riadi, koordinuje a vyhodnocuje činnosť policajných pridelencov počas ich vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí • zabezpečuje spoluprácu policajných pridelencov s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými orgánmi a organizáciami • v súlade s medzinárodnými zmluvami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi ministerstva a Prezídia Policajného zboru sa spolu s policajnými pridelencami podieľa na sprostredkovaní žiadostí útvarov ministerstva a útvarov Policajného zboru o vykonanie šetrenia u príslušných orgánov krajiny vyslania, sprostredkovaní žiadostí orgánov krajiny vyslania o vykonanie šetrenia útvarmi ministerstva a útvarmi Policajného zboru na území Slovenskej republiky • spolupracuje s policajnými pridelencami pri realizácii právnej pomoci a sprostredkúva spoluprácu policajných pridelencov s policajnými pridelencami iných štátov, akreditovanými na území Slovenskej republiky, na žiadosť útvarov ministerstva a útvarov Policajného zboru poveruje policajných pridelencov účasťou na rokovaniach a konferenciách v krajine vyslania. 146

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vo vzťahu k medzinárodným mierovým misiám a operáciám civilného krízového manažmentu zabezpečuje najmä tieto úlohy: • vykonáva výber policajtov do personálnej databázy, zriadenej za účelom poskytovania personálnych kapacít pre potreby medzinárodných policajných mierových misií a operácií civilného krízového manažmentu (ďalej len „misia„) • vykonáva základnú a odbornú prípravu policajtov pred ich reálnym nasadením v misii • komplexne zabezpečuje prípravu, organizáciu a samotnú realizáciu vyslania policajtov na misiu; pôsobenie policajtov v misii, striedanie policajtov v misii a skončenie vyslania policajtov v misii • zabezpečuje psychologickú prípravu policajtov pred vyslaním na misiu a post traumatickú intervenčnú starostlivosť s cieľom uľahčiť policajtom ich opätovné zaradenie do bežného života po skončení vyslania v misii • nadväzuje a efektívne rozvíja odbornú spoluprácu so zahraničnými výcvikovými, vzdelávacími ale aj inými inštitúciami, ozbrojenými silami SR a špeciálnymi útvarmi PZ najmä za účelom výmeny skúseností v oblasti prípravy, výcviku a ďalšieho odborného vzdelávania policajtov pre potreby kvalitného plnenia úloh v jednotlivých misiách • vypracováva plán medzinárodných výcvikových a vzdelávacích aktivít organizovaných v podmienkach Policajného zboru v rámci školiaceho centra úradu medzinárodnej policajnej spolupráce a priamo sa podieľa na organizačnom zabezpečení týchto aktivít.

Oddelenie medzinárodnej policajnej spolupráce

Oddelenie medzinárodnej policajnej spolupráce (ďalej len „OMPS„) je pracoviskom, do pôsobnosti ktorého patrí široké spektrum aktivít na poli medzinárodnej policajnej spolupráce. Pracovisko sa vo vymedzenom rozsahu podieľa na príprave medzinárodných zmlúv v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR„), ako aj ich následnej implementácii a plní ďalšie úlohy súvisiace s realizáciou a vyhodnocovaním zmluvných záväzkov v pôsobnosti Policajného zboru. Rovnako sa podieľa vo vymedzenom rozsahu na aktivitách rôznych multilaterálnych zoskupení, akými sú Salzburské fórum, Vyšehradská skupina a tiež na príprave podkladových a analytických materiálov, návrhov, odporúčaní a stanovísk pre rozhodovanie vedenia Prezídia Policajného zboru v oblasti zahraničnej spolupráce. OMPS má svojich zástupcov v pracovnej skupine Rady EÚ pre policajnú spoluprácu (Law Enforcement Working Party – LEWP). Zabezpečuje kontakt s vecne príslušnými pracoviskami Policajného zboru a na rokovaniach prezentuje stanoviská Slovenskej republiky k prerokúvaným dokumentom. Zodpovedá za sprostredkovanie relevantných informácií medzi LEWP a útvarmi Policajného zboru a za včasné plnenie úloh vyplývajúcich z rozhodnutí pracovnej skupiny Rady EÚ pre policajnú spoluprácu. Zvyčajne raz počas predsedníctva zasadá pracovná skupina Rady EÚ pre policajnú spoluprácu spoločne s pracovnou skupinou Rady EÚ pre colnú spoluprácu (Customs Cooperation Working Party – CCWP). V spolupráci s oddelením zahraničných vzťahov Akadémie Policajného zboru sa OMPS podieľa na koordinácii vysielania dôstojníkov Policajného zboru na kurzy Európskej policajnej akadémie organizované v krajinách EÚ. 147

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

OMPS poskytuje kompletný servis pre prezidenta Policajného zboru a jeho viceprezidentov pri zahraničných cestách a prijatiach zahraničných delegácií. Taktiež plánuje, koordinuje a vyhodnocuje zahraničné styky útvarov Prezídia Policajného zboru v súlade so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenskej republiky a potrebami Policajného zboru. Pracovisko ďalej úzko spolupracuje aj s inými orgánmi, organizáciami a komisiami, napr.: • HSS (Nadácia Hannsa Seidla). OMPS dlhodobo spolupracuje s Nadáciou Hannsa Seidla (mimovládna organizácia so sídlom v Mníchove). S jej finančnou podporou sa v rámci tejto spolupráce uskutočňujú bilaterálne aktivity so zložkami Bavorskej polície, ktorých obsahom je účasť príslušníkov Policajného zboru na jazykových hospitáciách, odborných seminároch a bilaterálnych stretnutiach expertov zameraných na výmenu informácií a skúseností • SBK (Slovensko – bavorská komisia) OMPS na základe požiadaviek a potrieb útvarov Prezídia Policajného zboru plánuje a koordinuje aktivity v rámci Slovensko – bavorskej komisie • Maďarsko – slovenská zmiešaná komisia – pracovníci OMPS sú členmi uvedenej komisie a podieľajú sa na koordinácii jej aktivít a príprave zasadnutí

Oddelenie koordinácie záležitostí EÚ

V súvislosti s narastajúcou potrebou sprehľadnenia, zrýchlenia a celkového zlepšenia informačného toku v oblasti záležitostí Európskej únie bolo dňa 1. 4. 2013 zriadené centrálne pracovisko – oddelenie koordinácie záležitostí EÚ, ktoré vo vzťahu k útvarom Prezídia Policajného zboru najmä: • metodicky usmerňuje činnosť útvarov Prezídia v oblasti záležitostí EÚ • komunikuje s kontaktnými osobami z útvarov Prezídia Policajného zboru a v prípade potreby zvoláva koordinačné porady národných expertov zaradených na útvaroch Prezídia Policajného zboru • vedie a aktualizuje komplexný prehľad národných expertov Slovenskej republiky z útvarov Prezídia Policajného zboru, v prípravných orgánoch Rady a Komisie, členov sietí EÚ, zástupcov v agentúrach a orgánoch EÚ a zabezpečuje ich výber, základnú prípravu a koordináciu na základe návrhov odborných útvarov Prezídia Policajného zboru • koordinuje účasť expertov Prezídia Policajného zboru pri príprave návrhov právnych predpisov v inštitúciách EÚ • zabezpečuje aktivity v kontexte prípravy na nadchádzajúce predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v roku 2016 (aktuálne zoznamy národných expertov, rokovaní a pod.) • pracovníci oddelenia koordinácie záležitostí EÚ sa aktívne zúčastňujú na zasadnutiach a práci prípravných orgánov Rady (COSI – stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti; CATS – výbor podľa čl. 36, koordinačný výbor pre policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach) • oddelenie sa bezprostredne podieľa na príprave podmienok pre nadchádzajúce predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v roku 2016. 148

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Komunikácia a registratúra v informačnom systéme medzinárodná policajná spolupráca Jedná sa o elektronický registratúrny a komunikačný informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu, ktorý zabezpečuje registrovanie, vytváranie, aktualizáciu, prenos a uchovávanie elektronických informácií spracúvaných prostredníctvom NÚE, NÚI, NÚS a PCCC Slovenskej republiky ako na národnej, tak i na medzinárodnej úrovni. Informačný systém tvoria moduly SIRENE, EUROPOL, INTERPOL, multiplikovateľný modul PCCC a modul LUSTRÁTOR. Jednotlivé moduly umožňujú ich používateľom v závislosti od pridelených prístupových práv registrovať, prideľovať a spracúvať dokumenty a spisy; vytvárať dokumenty, spisy, karty, poznámky a aktualizovať ich; vykonávať opravy v dokumentoch, spisoch, kartách; vykonávať lustrácie v zdrojových informačných systémoch polície; vyhľadávať v kartách, dokumentoch, spisoch, poznámkach; vyhotovovať tlačové výstupy; vytvárať reporty a vyhotovovať štatistické výstupy. Modul SIRENE navyše umožňuje spracúvať záznamy Schengenského informačného systému. Modul poskytuje prístup na vyhľadávane údajov pre používateľov útvarov ministerstva mimo útvarov uvedených v internom predpise a pre iné informačné systémy ministerstva prepojené s informačným systémom prostredníctvom systémového účtu.

EUCARIS

Obojsmerný prenos informácií a osobných údajov medzi zdrojovými informačnými systémami evidencia vozidiel, evidencia dopravno-správnych agend a národných evidencií vozidiel a vodičských preukazov krajín EÚ sa vykonáva prostredníctvom komunikačného rozhrania na automatický prenos informácií a osobných údajov systému EUCARIS. Podrobnosti upravuje príslušná interná legislatíva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Legislatíva – bilaterálne zmluvy a dohody

Pre potreby tohto materiálu boli vybrané len bilaterálne zmluvy a dohody, ktoré má Slovenská republika uzatvorené so susednými štátmi:

Rakúsko Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 252/2005 Z. z.)

Česká republika Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 35/2005 Z. z.)

149

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Maďarsko Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 248/2007 Z. z.) Poľsko Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 240/2011 Z. z.)

Výmena informácií v zmysle prümských dohôd

DNA profily V rámci Prümského dohovoru pristúpilo národné kontaktné pracovisko, v prípade SR oddelenie biológie a genetickej analýzy Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (ďalej len „KEÚ„), k postupnej realizácii porovnávania DNA profilov v databázach všetkých členských štátov EÚ, Nórska, Islandu a USA (na základe bilaterálnej dohody) a k výmene informácií s tým súvisiacich. Medzi jednotlivými krajinami sa každý deň automatizovane zasielajú denné prírastky DNA profilov národných databáz. O porovnanie DNA profilu v zmysle Prümských rozhodnutí nie je potrebné žiadať národný kontaktný bod. Tieto denné prírastky sú následne porovnané s DNA profilmi uloženými v databázach ostatných krajín. V prípade zhody je automaticky naspäť zaslaná odpoveď, obsahujúca národné referenčné číslo zhodujúcich sa DNA profilov, informáciu o tom, či ide o stopu alebo o osobu a podrobný DNA profil s markermi. Každá zhoda je následne overená a potvrdená expertom. Po potvrdení zhody zasiela expert KEÚ informáciu o zhode útvaru, ktorý stopu predložil na skúmanie. O ďalšie doplňujúce informácie k predmetnému zahraničnému DNA profilu, napr. osobné údaje, je potrebné žiadať príslušnú krajinu prostredníctvom úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru. Porovnávajú sa nasledovné DNA profily: STOPY: a) Forenzná stopa (forensic-unknown) b) Neidentifikované osoby alebo ľudské pozostatky (unidentified human/remains) OSOBY c) Odsúdená osoba (convicted offender) d) Obvinená, obžalovaná osoba (suspect-known) e) Poškodený, resp. obeť (victim known) f) Osoba v pátraní (missing person) DNA profily nezvestných osôb: Porovnanie takýchto DNA profilov nie je možné realizovať automaticky, o ich porovnanie je možné požiadať pracoviská úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Policajného zboru (SIRENE, Interpol, Europol) prostredníctvom štandardizovaného formulára. 150

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Daktyloskopické údaje V rámci Prümského dohovoru pristúpilo národné technické kontaktné pracovisko – v podmienkach Slovenskej republiky oddelenie daktyloskopickej identifikácie osôb KEÚ – k postupnej realizácii on-line výmeny daktyloskopických údajov v databázach všetkých členských štátov EÚ, Nórska, Islandu a USA (na základe bilaterálnej dohody) a k výmene informácií s tým súvisiacich. Žiadosť musí spĺňať stanovené náležitosti (podľa toho, či sa jedná o osobu alebo stopu), je však každopádne potrebné špecifikovať krajinu, uviesť dôvod a databázu, v ktorej má byť porovnanie vykonané. Výmena nie je realizovaná ako v prípade DNA profilov denne – opodstatnenosť každej žiadosti sa posudzuje individuálne. Osobné údaje je potrebné vyžiadať od vlastníka údajov, a to prostredníctvom žiadosti adresovanej úradu medzinárodnej policajnej spolupráce. V žiadosti je potrebné uviesť národné referenčné číslo daktyloskopického údaju, ku ktorému sa žiadajú bližšie informácie. Zoznam krajín, s ktorými je od 1. 9. 2014 možná on-line výmena daktyloskopických dát, je uvedený na stránkach KEÚ a zahŕňa o. i. aj Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko či Slovinsko.

151

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Centrá policajnej a colnej spolupráce (PCCC)

Jedným zo základných práv občanov Európskej únie je voľný pohyb osôb na území štátov, v ktorých sa uplatňujú schengenské dohody, kde teda boli zrušené kontroly na ich vnútorných hraniciach. Aby sa eliminovali možné nedostatky v bezpečnosti, ktoré vzniknú v dôsledku zrušenia hraničných kontrol, bolo potrebné prehĺbiť spoluprácu medzi orgánmi presadzujúcimi právo a zintenzívniť výmenu informácií v pohraničných oblastiach. Tým sa podnietilo zriaďovanie spoločných policajných staníc a neskôr centier policajnej a colnej spolupráce/ spoločné kontaktné pracoviská (ďalej len „PCCC„). Právny rámec na zriadenie PCCC je daný v samotnom Schengenskom dohovore, Hlava III Polícia a bezpečnosť, Kapitola 1 Policajná spolupráca, čl. 39 ods. 4 a 5: „4. Spoluprácu v pohraničných oblastiach možno upraviť v dohodách medzi príslušnými ministrami zmluvných strán.” „5. Existujúce a budúce bilaterálne dohody medzi dvoma zmluvnými stranami, ktoré majú spoločnú hranicu, zostávajú ustanovenia tohto článku nedotknuté. Zmluvné strany sa o týchto dohodách navzájom informujú.” Na základe bilaterálnych zmlúv o policajnej spolupráci Slovenská republika v spolupráci so susednými štátmi schengenského priestoru zriadila nasledovných sedem PCCC: Holíč – Hodonín Trstená – Chyżne

Vyšný Komárnik – Barwinek Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely

Jarovce – Kittsee Čunovo – Rajka

152

Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

PCCC sú organizačne začlenené pod operačným odborom resp. operačným strediskom vnútorného odboru územne príslušného Krajského riaditeľstva Policajného zboru. Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru vystupuje voči PCCC ako národný koordinátor a metodický orgán pre oblasť medzinárodnej policajnej spolupráce. Činnosť PCCC je zabezpečovaná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Cieľom jeho činnosti je podpora a rozvoj cezhraničnej a medzinárodnej policajnej spolupráce na účely predchádzania a riešenia hrozieb na úseku bezpečnosti a verejného poriadku. PCCC sa v zmysle zmlúv o policajnej spolupráci nezaoberajú vybavovaním ani doručovaním žiadostí obsahujúcich požiadavky na vykonanie procesných úkonov a iných foriem poskytovania právnej pomoci. Medzi hlavné úlohy PCCC patrí: • zabezpečenie nepretržitého kontaktu s príslušnými orgánmi zmluvných strán • zabezpečenie výmeny informácií týkajúcich sa služobných činností zmluvných strán • zabezpečenie vzájomnej informovanosti o zmenách v zákonodarstve štátu • poskytovanie pomoci a spolupráce pri organizácii spoločných policajných akcií • vypracúvanie podkladov pre spoločné situačné správy • spolupôsobenie pri spoločných cezhraničných operáciách vrátane cezhraničného prenasledovania • spolupôsobenie pri zjednodušení, urýchlení a koordinácii hraničnej kontroly pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc, spolupôsobenie pri mimoriadnych udalostiach cezhraničného charakteru • spolupodieľanie sa na vzdelávaní v oblasti medzinárodnej policajnej spolupráce • plnenie stanovených úloh pri realizácii readmisných dohôd, pri vykonávaní extradícií a vydávaní osôb.

Výmena informácií na základe „Švédskej Iniciatívy„

Ďalším nástrojom medzinárodnej policajnej spolupráce je výmena informácií na základe tzv. švédskej iniciatívy – rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/SVV z 18. 12. 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov EÚ. Predpis definuje okruh a rozsah informácií, ktorých sa spolupráca bude týkať, trestnými činmi vymenovanými v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV, ktoré boli implementované do slovenskej legislatívy v podobe zákona o európskom zatýkacom rozkaze (EZR)- zákon č. 344/2012 zo 17. 10. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov a tými, za ktoré hrozí podľa domácej legislatívy trest odňatia slobody na viac ako jeden rok. V prípade, že na získanie informácie sa vyžaduje súhlas justičného orgánu, tento musí byť požiadaný o jeho vydanie na získanie informácie a na jej výmenu. Slovenská republika túto tzv. švédsku iniciatívu implementovala do vnútroštátnej legislatívy zákonom č. 491/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 171/1993 153

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Výnosom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V zmysle tohto nástroja ide o výmenu informácií a spravodajských informácií, ktoré budú môcť byť použité ako dôkaz v trestnom konaní len so súhlasom štátu, ktorý ich poskytol, inak budú mať len spravodajskú (operatívnu) hodnotu. Predmetná výmena informácií sa podľa tohto právneho predpisu môže uskutočňovať len s členskými štátmi Európskej únie. V podmienkach Slovenskej republiky boli deklarované policajné služby, ktoré prejavili záujem o túto spoluprácu, a to: Policajný zbor, železničná polícia, vojenská polícia a Kriminálny úrad finančnej správy Ministerstva financií Slovenskej republiky. Centrálnym kontaktným miestom pre zasielanie žiadostí o výmenu informácií a odpovedí na ne je SPOC. SPOC spracúva všetky doručené požiadavky od zahraničných partnerov v zmysle príslušných lehôt, ktoré vybavuje buď priamo – získaním informácií z dostupných policajných a iných informačných systémov alebo nepriamo – postúpením príslušnému subjektu, ktorý môže poskytnúť odpoveď na požadovanú informáciu. Komunikácia sa vykonáva na príslušných elektronických formulároch. V prípade, ak informáciu žiada niektorý zo slovenských orgánov presadzovania práva, požiadavku zašle na SPOC rovnako na určenom formulári pre žiadosti o informácie s vyplnením údajov podľa predtlače. O využití príslušného kanála pre výmenu informácií v jednotlivých prípadoch rozhodne SPOC, pričom vychádza z kritérií týkajúcich sa subjektu, žiadajúceho štátu, úrovne utajenia, urgentnosti a rovnako pri výbere kanála zohľadňuje geografický, tematický i technický princíp a tiež naliehavosť.

Využitie fondov v oblasti medzinárodnej policajnej spolupráce

ÚMPS P PZ využíva fondy EÚ ako zdroj financovania potrieb útvarov, ktoré sa podieľajú na realizácii výmeny informácii v oblasti MPS a to najmä pri ich modernizácii a vybavení potrebnou technikou a v rámci ďalšieho vzdelávania alebo preškoľovania pracovníkov týchto útvarov v oblasti MPS. V roku 2011 zahájil ÚMPS P PZ realizáciu schváleného projektu z Fondu pre vonkajšie hranice Ročný program 2011 s názvom „Modernizácia technického vybavenia národnej ústredne SIRENE a PCCC„. Operačným cieľom projektu bola podpora budovania informačných systémov potrebných na implementovanie nástrojov EÚ v oblasti vonkajších hraníc a víz. Špecifickými cieľmi projektu bolo: 1. obmena a doplnenie výpočtovej a spojovacej techniky (PC + multifunkčné telefóny) – v rámci tohto cieľa boli na všetkých PCCC obmenené PC a digitálne multifunkčné telefonické prístroje 2. doplnenie informačnej techniky (fax server) – zakúpením a inštaláciou fax servera sa zabezpečilo, že každá faxová komunikácia v rámci SR je v elektronickej podobe automaticky prijatá file management systémom PCCC a prevedená do workflow systému, v ktorom tieto pracoviská pracujú 3. obmena a doplnenie technického vybavenia pre účely prevádzky PCCC (multifunkčné zariadenia) – zabezpečili sa technické podmienky pre prechod na úplnú elektronickú komunikáciu. 154

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vzhľadom na to, že učebné osnovy a časový rozsah vzdelávania v oblasti medzinárodnej policajnej spolupráce nie je primeraný z hľadiska závažnosti danej problematiky, úrad medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ zahájil v roku 2012 realizáciu projektu financovaného z Fondu pre vonkajšie hranice Ročný program 2012 s názvom „Preškolenie príslušníkov Policajného zboru v oblasti vonkajších hraníc a medzinárodnej spolupráce so zameraním na oblasť Schengenského informačného systému„. Operačným cieľom projektu bola podpora efektívneho a účinného uplatňovania právnych nástrojov EÚ v oblasti vonkajších hraníc a víz, najmä Kódexu schengenských hraníc a Európskeho vízového kódexu, čím sa dosiahne pripravenosť príslušníkov Policajného zboru na kvalitné a profesionálne pôsobenie v Schengenskom priestore. Jednotlivé témy preškolenia boli akreditované akreditačnou komisiou MV SR. Kvalita a vysoká odborná úroveň preškolenia bola podporená aj vydaním dvoch variant brožúry s komplexným obsahom akreditovaných tém preškolenia (800 ks brožúr pre školiteľov v úplnom neskrátenom znení a 14 200 brožúr pre policajtov v skrátenom heslovitom znení – manuálu ako každodenná pracovná pomôcka). Samotný projekt pozostával zo štyroch špecifických cieľov: 1. preškolenie 1. cieľovej skupiny 800 policajtov školiteľov v rámci celej SR (napr. poriadková, dopravná, kriminálna polícia) 2. preškolenie 2. cieľovej skupiny 14 200 policajtov v rámci celej SR vyškolenými školiteľmi z 1. cieľovej skupiny 3. vydanie brožúr pre školiteľov (800 ks) a pracovných pomôcok – manuálov pre ostatných policajtov (14 200 ks) 4. vybudovanie multimediálnych učební na každom krajskom riaditeľstve PZ pre účely ďalšieho vzdelávania 2. cieľovej skupiny (14 200 policajtov).

155

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Problematika výučby medzinárodnej policajnej výmeny informácií

Štruktúra policajného školstva Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok (ďalej len „SOŠ PZ Pezinok„) je rezortnou školou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá (okrem iných druhov a foriem policajného vzdelávania) pripravuje novoprijatých príslušníkov Policajného zboru pre výkon štátnej služby v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu. Dĺžka štúdia je v súčasnosti 8 mesiacov. Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok sídli v meste Pezinok, vzdialenom od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy približne 20 kilometrov. Okrem policajnej školy v Pezinku sa nachádza na východe Slovenska Stredná odborná škola Policajného zboru Košice, ktorá rovnako ako SOŠ PZ Pezinok pripravuje novoprijatých príslušníkov Policajného zboru pre výkon štátnej služby v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu. Pomaturitné zdokonaľovacie štúdium pre policajtov, ktorí sú ustanovení do funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou poskytuje Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava. Dĺžka pomaturitného zdokonaľovacieho štúdia je v súčasnosti 3 mesiace. Všetky tri stredné odborné školy Policajného zboru sú vzájomne zastupiteľné, tzn., že na každej z nich je možné získať pomaturitné kvalifikačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium, ako aj absolvovať rôzne kurzy, ktoré školy zabezpečujú podľa požiadaviek výkonných útvarov Policajného zboru. V štruktúre Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú uvedené stredné odborné školy Policajného zboru podriadené sekcii personálnych sociálnych činností a osobnému úradu MV SR. Sekcia prostredníctvom centra vzdelávania a psychológie schvaľuje vzdelávacie dokumenty, koordinuje, kontroluje a vyhodnocuje činnosť policajných škôl, zisťuje potreby policajnej praxe, spracováva koncepčné materiály pre oblasť policajného vzdelávania a pod. Najvyšší stupeň vzdelania v rámci rezortu ministerstva vnútra je možné získať na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Akadémia Policajného zboru v Bratislave je štátna vysoká škola univerzitného typu, zabezpečujúca vzdelávanie a výchovu najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb.

Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok

Do SOŠ PZ Pezinok nastupujú policajti, ktorí boli prijatí do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru a sú zaradení do prípravnej štátnej služby. Na štúdium sú povolávaní spravidla do dvoch týždňov od vzniku služobného pomeru. Počas 8 mesiacov štúdia v Strednej 156

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

odbornej škole Policajného zboru Pezinok poslucháči získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky z oblasti služby poriadkovej polície, služby hraničnej a cudzineckej polície, dopravnej polície, kriminalistiky, trestného práva, streleckej a telesnej prípravy. Všeobecná časť výučby je zameraná na zvládnutie základov nemčiny a angličtiny, ovládanie práce s počítačom, používanie informačných systémov polície, na zvládnutie registratúrneho poriadku ministerstva vnútra, na etiku a psychológiu policajnej práce. Súčasťou štúdia sú aj praktické cvičenia, ktoré integrujú učivo viacerých predmetov. Štúdium v tejto škole končí maturitnou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej a teoretickej časti. Po vykonaní maturitnej skúšky absolventi štúdia získajú základné policajné vzdelanie a zaraďujú sa na funkcie s plánovanou práporčíckou hodnosťou. Uplatnia sa najmä na základných útvaroch Policajného zboru.

Problematika výučby medzinárodnej policajnej výmeny informácií

Tematika hraničnej a cudzineckej polície, pod ktorú spadá aj problematika výučby medzinárodnej policajnej spolupráce a výmeny informácií je začlenená v predmete „Služba poriadkovej polície„. Predmet „Služba poriadkovej polície je nosným a ťažiskovým predmetom výučby v Strednej odbornej škole Policajného zboru Pezinok z najvyššou hodinovou dotáciou spomedzi všetkých predmetov. V rámci tohto predmetu sa poslucháči zaoberajú témami týkajúcimi sa napr. Schengenského informačného systému, úloh PCCC, foriem spolupráce medzi jednotlivými štátmi európskej únie a pod. Uvedené témy sú súčasťou preverovania vedomostí poslucháčov aj na záverečnej maturitnej skúške.

Problematika informačných systémov

Problematika informačných systémov spadá do výučby predmetu „Práca s informáciami„. V tomto predmete sú poslucháči okrem iného oboznamovaní s evidenciami, ktoré má Policajný zbor k dispozícii ako aj s informačnými systémami, ktoré využívajú policajti v rámci Slovenskej republiky, ako aj s informačnými systémami, ktoré slúžia na medzinárodnú výmenu informácií.

157

Experts visits to third countries

Heerlen

Vintimille Le Perthus

I. EPICC Heerlen

160

II. Police and Customs Cooperation Centre in Le Perthus

161

III. Police and Customs Cooperation Centre in Vintimille

162

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

EPICC Heerlen Euroregional Police Information Cooperation Centre (EPICC) based in the Dutch town of Heerlen was one of the first Police Cooperation Centre that have been created in the European Union. An initiative of founded in 1976, the association of border institutions and grassroots initiative of working group of police chiefs in the region Meuse-Rhine, operating on the border of Belgium, the Netherlands and Germany called „NeBeDeAgPol”. The main objective of this initiative, including border regions of Dutch province Limburg Süd, Belgian provinces of Limburg and Liège and German regions of Aachen, Heinsberg, Düren i Euskirchen, is taking initiatives and measures to facilitate the work of police officers performing the daily service on the street. In the Meuse-Rhine region, there are over 80 cities, which are home to a total of more than 4 million inhabitants. There are also two major airports in the region, Aachen-Maastricht and Liege. This special geographical position has long been a challenge for the police of three bordering countries. It has become even greater with the abolition of border controls between Belgium, the Netherlands and Germany after the signing of the Schengen Agreement in 1985. After the abolition of border controls at the internal borders of the European Union, the challenge for police services has become immense. Soon after, it turned out that the increasing number of inquiries and checks in the databases considerably exceeds the possibilities of contemporary information systems and organisational solutions. The working group „NeBeDeAgPol” has therefore decided to build a common center of cooperation, in order to improve police cooperation between the three countries, thus strengthening the sense of security of the citizens. In May 2005 redevelopment works began in the Dutch city of Heerlen in a building belonging to the police. The work was financed from European funds. The official opening of the Centre of cooperation took place in November 2005, and the new created common facility received its official name „Euroregional Police Information Cooperation Centre (EPICC)”. On the basis of the first evaluation of the speed and quality of information exchanged through EPICC, it turned out that the transmission of information and coordination provided by one joint center, can significantly speed up and streamline the process. Since the opening of EPICC on spring 2005, the number of applications increased by approximately 40% until 2007. The significant improvement on the quality of the information was also noticed, which was particularly important for combating cross-border crime. Slogan „faster, better, more” has become a motto of EPICC Heerlen. The main tasks of the center include: exchange of information and assistance in cross-border operations (traffic control, cross border surveillance and hot pursuit, joint patrols, etc.) The legal basis for these actions are the Treaty of Schengen and agreements on police cooperation between Belgium, the Netherlands and Germany. EPICC staff consists of roughly 30 police officers from all three countries and members of the judiciary and the prosecution of Maastricht and Roermond. As a rule EPICC supports units from the Euroregion „Meuse-Rhine”. In reality, however, this area is much larger thanks to the cooperation with units from the area of ​​each of the three countries that may seek information from the center. 160

Experts visits to third countries

The centre plays a significant role in combating cross-border crime. In the future it will be more focus on the analysis and identifying trends in crime with an international character in Belgium, Holland and Germany. EPICC Spoorsingel 1 6412 AA Heerlen Tf: 0031 (0)45 400 56 50 Fax: 0031 (0)45 400 56 99 [email protected]

Police and Customs Cooperation Centre in Le Perthus The legal basis of the PCCC Le Perthus is the Schengen Agreement and is explicitly mentioned in Article 4 of the Blois Treaty, which was signed between France and Spain on July 07, 1998. The PCCC Le Perthus is situated on French territory in the village of the same name. It’s open on working days from 6 am until 9 pm. The new office building, which replaced the old one, was open in November 2002. It’s one out of four PCCCs at the French-Spanish border. Its staff consist of a total of 57 employees: 26 French employees (coordinator, 11 officers from the Police National, 6 border police, 4 constabulary, 1 criminal investigation, department, 5 from the Gendarmerie Nationale, 6 from the customs and 3 administrative employees from the border police) and 31 Spanish employees (coordinator, 9 officers from the Policia Nacional, 9 from the Guardia Civil, 4 from the customs and 9 from the regional police Mossos d’Esquadra. The PCCC Le Perthus deals with approximately 15 000 requests per year. More than 80 % of them are from France. The work’s focal point is on the one hand the cooperation in matters of legal assistance, which mainly affects drug trafficking and, on the other hand, the transfer of third-country citizens with about 1000 processed requests for readmission per year, 99 per cent of them to Spain. The Centre works closely together with the French central office SCCOPOL and the attaché for internal security at the French representation abroad in Spain Contact details Address RD 900 Flurbezeichnung «Les Perdiguères» F-66480 LE PERTHUS

Telephone +33468837900 (situation center), +33468837901 (french office) E-Mail [email protected], [email protected] 161

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Police and Customs Cooperation Centre in Vintimille The PCCC Vintimille legal status is based on the Schengen Agreement of 14.06.1985 and the Convention for Implementation of the Schengen Agreements signed on the 19th June 1990 and the bilateral agreement French-Italian agreement of Chambéry, 03 th October 1997. It is situated in the Italian territory, close to the French border. It’s working 24 h/365 days putting together police, customs and military agents of the French and Italian services thus allowing to exchange police and judicial information with all the law enforcement agencies on the whole territories of the two countries. It’s main mission consist of the collection, analysis, exchange and diffusion of legal and administrative information dealing with public order and civil security, as well as: – Motor vehicles (identification of owners and drivers, vehicles records – Documents (verification of ID cards, driving licenses, residence permits, passports, various certificates) – Individuals (identification, background, address, administrative status of foreigers) – Companies (address, activities, leaders etc.) – Illegal business activities, – Processing of foreigners reentry Most of the French requests that the PCCC deals with come from the French National Police (63%), then it comes from the French Administration (Préfectures), 19 % from the Gendarmerie and 6 % from the French Customs services. Most of the Italian requests come from the State Police (59%) and from Carabinieri (32%). Other requests come from The Guardia Di Finanza (Italian Customs Services) and other italian administrations (magistrates, Prefettura,etc)

Readmissions Readmission agreement confers to the PCCC of Vintimille a national competence in the removal of foreigners in irregular situation on the French and Italian territory except for those arrested in the borders area (06,04,05,73,74 and Impéria district). Upon the basis of French/ Italian agreements, the Border Police Squad of the PCC of Vintimille participates in: – preparing cases of foreigners readmission between the two countries, – authorizing and implementing deportation measures by car, train or airplane. Cross border observations According to the bilateral agreements 27 cross-border observations have been managed by the PCCC (11 requests from the French Police Services, 16 requests from the Italian Police Services). Most of the requests were linked with drug trafficking, tax frauds or thefts. Coordination of the mixed patrols: PCCC Ventimille is also responsible for coordination French and Italian border police activities, such as mixed patrols of French and Italian law enforcement agencies operation on a highway: Gendarmerie and Carabiniers and French customs and Guardia di Finanza.

162

Experts visits to third countries

Statistics In 2014 the PCCC dealt with: – 387 cases of burglaries, cars stilling and trafficking, – 54 requests on violent assaults and armed attacks (39 in France and 15 in Italy), – 239 request regarding illegal migrants from Africa. Contact details Corso Mentone 18039 VENTIMIGLIA Tel. 01 84 22 74 208

BP 211 06505 MENTON Cedex Tel. 04 92 41 15 70 e-mail: [email protected]

163

Photo records of expert and study visits

Photo records of expert and study visits Dokumentacja fotograficzna wizyt eksperckich i studyjnych I. PCCC Hodonin / PCCC Chotěbuz (24-26.03.2014)

PCCC Hodonin – operational room

PCCC Chotěbuz – operational room 165

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Presentations at Police College in Holešov

Group photo at Police College in Holešov 166

Photo records of expert and study visits

II. PCCC Le Perthus (15-18 June 2014)

Operational room at PCCC Le Perthus

Visiting PCCC Le Perthus 167

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Meeting at PCCC Le Perthus

Common photo at PCCC Le Perthus 168

Photo records of expert and study visits

III. PCCC Świecko (8 September 2014)

PCCC Świecko – Operational room

Presentations at PCCC Świecko 169

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Common photo at PCCC Świecko

IV. EUROPOL, The Hague, THE NETHERLANDS (10 September 2014)

Presentations at Europol in the Hague 170

Photo records of expert and study visits

Meeting at the premises of Europol

Common photo at Europol 171

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Common photo in front of Europol HQs

V. PCCC EPICC Heerlen, THE NETHERLANDS (11 September 2014)

EPICC Heerlen HQs 172

Photo records of expert and study visits

PCCC EPICC Heerlen - operational room

Presentations at EPICC Heerlen 173

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Common photo at EPICC Heerlen

VI. OLAF, Brussels, BELGIUM ( 12 September 2014)

Group photo in front of OLAF HQs 174

Photo records of expert and study visits

VII. General Police HQs in Warsaw, POLAND (21 April 2015)

Meeting at the Bureau of International Police Cooperation, General Police HQs, Warsaw

Visiting operational room of Main Police Staff, General Police HQs, Warsaw 175

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

At the Central Forensic Laboratory of the Police, Warsaw

Visiting the Central Forensic Laboratory of the Police, Warsaw 176

Photo records of expert and study visits

Central Forensic Laboratory of the Police, Warsaw

VIII. FRONTEX, Warsaw, POLAND (21 April 2015)

FRONTEX Situation Centre 177

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

FRONTEX Situation Centre

FRONTEX Situation Centre 178

Photo records of expert and study visits

IX. PCCC VINTIMILLE, FRANCE (11-13 May 2015)

Operational room – PCCC Vintimille

Common patrols of French and Italian police on a motorway 179

Information Exchange and PCCC’s – Project Summary

Exchange of experience

Common photos with police officers 180

View more...

Comments

Copyright © 2017 ECITYDOC Inc.