Załącznik Nr 1 do SIWZ-Szczegółowy opis

April 17, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Załącznik Nr 1 do SIWZ-Szczegółowy opis...

Description

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:[email protected]

Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. II.

Zamawiający Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

III.

Rodzaj zamówienia

IV.

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V

Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Przedmiot zamówienia: I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. J.Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce II. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” w 2014 r. III. Rodzaj zamówienia: Usługi. Kody CPV:

1) 80533000-9 Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe - 80533200-1 – kursy komputerowe - Kurs komputerowy na poziomie rozszerzonym 2). 80500000-9 – usługi szkoleniowe – kurs obsługi kasy fiskalnej

3). 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy - Kurs prawo jazdy kat. B i C 4). 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Kurs kierowca wózków jezdniowych 5). 80500000-9 – usługi szkoleniowe 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego - kurs tapicer meblowy 5). 80500000-9 – usługi szkoleniowe 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego - kurs krawiecki 6). 80500000-9 – usługi szkoleniowe 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego - kurs fryzjerski IV. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach - w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania: ZADANIE I. 1. PRZEPROWADZENIE ROZSZERZONYM

KURSU

KOMPUTEROWEGO

NA

POZIOMIE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie rozszerzonym dla maksymalnie 2 uczestników projektu systemowego „ Nowa Szansa na Przyszłość”

Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności obsługi komputera w zakresie rozszerzonym. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: od 11 sierpnia do 11 września 2014r MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Siedlce WYMAGANIA DODATKOWE: a). wykonawca winien zapewnić niezbędny sprzęt komputerowy spełniający wymogi BHP w ilości odpowiadającej liczbie uczestników i stanie technicznym z oprogramowaniem gwarantującym odpowiedni poziom kursu, b). Kurs powinien odbywać się od poniedziałku do soboty, początek najwcześniej godzina 8.00, zakończenie najpóźniej godzina 16.00. W miesiącu wrześniu zajęcia powinny odbywać się w godzinach popołudniowych tj. od 15.00 do 19.00. c). kurs powinien obejmować minimum 80 godzin dydaktycznych wg. programu dołączonego przez Wykonawcę do oferty; kurs powinien uwzględniać zagadnienia dotyczące m.in.: – zaawansowana obsługa komputera PC w środowisku Microsoft Windows – współpraca komputera z urządzeniami zewnętrznymi (skaner, drukarka, aparat cyfrowy, projektor LCD, kamera internetowa) – zaawansowana obsługa edytora tekstu MS Word – zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel – tworzenie i obsługa baz danych MS Access – tworzenie prezentacji w MS PowerPoint – wykorzystanie Internetu jako narzędzia do poszukiwania pracy oraz tworzenie witryn Internetowych

d).kurs powinien kończyć się egzaminem końcowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie/certyfikat potwierdzający nabyte w trakcie kursu umiejętności, e). Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne w postaci podręcznika lub skryptu oraz pendriwe, f). wymagane jest objęcie uczestników szkolenia Ubezpieczeniem NNW. 2. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych dla maksymalnie 2 uczestników projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” CEL SZKOLENIA: nabycie praktycznych umiejętności z zakresu obsługi kasy fiskalnej niezbędnych do pracy w zawodzie sprzedawcy. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: 15 – 30 wrzesień 2014r MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Siedlce WYMAGANIA DODATKOWE: a. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia osobne stanowisko do nauki z kasą fiskalną, b. Zamawiający wymaga przeprowadzenia minimum 10 godzin dydaktycznych kursu, w tym minimum 8 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych, wg. programu dołączonego przez Wykonawcę do oferty; program kursu powinien uwzględniać zagadnienia z zakresu obsługi kas fiskalnych, w tym m.in.: – budowa kas fiskalnych, – praca przy kasie fiskalnej, – rejestracja sprzedaży i programowania kas fiskalnych, – obsługi kas fiskalnych w połączeniu z komputerowym systemem obsługi sprzedaży, Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

kurs będzie prowadzony w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych tj. od godz. 16.00 do 19.00 lub w soboty w godz. 9.00 – 15.00. d. kurs powinien kończyć się egzaminem końcowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu, e. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne w postaci podręcznika lub skryptu, f. wymagane jest objęcie uczestników szkolenia Ubezpieczeniem NNW. c.

ZADANIE II 1. PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWO JAZDY KAT.B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla 6 uczestników projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” CEL SZKOLENIA: przygotowanie do uzyskania kwalifikacji państwowych uprawniających do kierowania określonymi pojazdami. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: 11 sierpnia 2014r – 30 listopada 2014r (z wyłączeniem terminu 6 - 19 październik 2014r) MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Siedlce WYMAGANIA DODATKOWE: a. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b. kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z programem opracowanym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019) wg. programu dołączonego przez Wykonawcę do oferty, c. Zamawiający wymaga przeprowadzenia minimum 30 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 30 godzin zajęć praktycznych kursu, d. kurs powinien kończyć się egzaminem końcowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu, e. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne w postaci podręcznika lub skryptu, f. wymagane jest objęcie uczestników kursu ubezpieczeniem NNW. 2. PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWO JAZDY KAT.C PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C dla 1 uczestnika projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” CEL SZKOLENIA: przygotowanie do uzyskania kwalifikacji państwowych uprawniających do kierowania określonymi pojazdami. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: 11 sierpnia 2014r – 30 listopada 2014r MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Siedlce WYMAGANIA DODATKOWE: a). Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

b). kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z programem opracowanym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019) wg. programu dołączonego przez Wykonawcę do oferty, c). Zamawiający wymaga przeprowadzenia minimum 20 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 30 godzin zajęć praktycznych kursu, d). kurs powinien kończyć się egzaminem końcowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu, e). Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne w postaci podręcznika lub skryptu, f). wymagane jest objęcie uczestników kursu ubezpieczeniem NNW. 3. PRZEPROWADZENIE KURSU KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH O NAPĘDZIE SILNIKOWYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu kierowca wózków jezdniowych o napędzie silnikowym dla 1 uczestnika projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania uprawnień w zakresie obsługi wózków jezdniowych o napędzie silnikowym. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: wrzesień – październik 2014r (z wyłączeniem okresu od 6 do 19 października 2014r). MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Siedlce WYMAGANIA DODATKOWE: a. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b. kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego, tzn. powinien obejmować minimum 44 godziny zajęć teoretycznych oraz minimum 15 godzin zajęć praktycznych kursu, wg. programu dołączonego przez Wykonawcę do oferty, c. kurs powinien kończyć się egzaminem końcowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu, d. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne w postaci podręcznika lub skryptu, e. wymagane jest objęcie uczestników kursu ubezpieczeniem NNW.

ZADANIE III Kurs tapicer meblowy PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu tapicer meblowy dla 1 uczestnika projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” CEL KURSU: Celem kursu jest przygotowanie uczestnika z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności niezbędnej do wykonywania i naprawy wyrobów tapicerskich. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: od 1 do 30 września 2014r Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Siedlce lub miejscowość oddalona od Siedlec maksymalnie o 80 km. WYMAGANIA DODATKOWE: a. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z programem dołączonym przez Wykonawcę do oferty zawierającym minimum 20 godz. zajęć teoretycznych i 60 godz. zajęć praktycznych z zakresu m.in: - bezpieczeństwa i higieny pracy, - technicznych podstaw w zawodzie tapicer, - materiałoznawstwa, - maszyn i urządzeń niezbędnych do tapicerowania, - wykonywania napraw i renowacji mebli tapicerskich, - zajęć praktycznych c. Wykonawca zapewni w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych wykładowców oraz instruktorów z uprawnieniami wymaganymi do realizacji przedmiotu zamówienia. d. Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce realizacji kursu oraz pomieszczenia do realizacji części teoretycznej i praktycznej w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. e. Wykonawca zapewni uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne (notes, długopis) oraz materiały szkoleniowe na zajęcia praktyczne, w tym: urządzenia, sprzęt, narzędzia i materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. f. Kurs powinien kończyć się egzaminem końcowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu, g. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem badań lekarskich, jeśli wymaga tego specyfika kursu. h. Wymagane jest objęcie uczestnika kursu ubezpieczeniem NNW.

ZADANIE IV Kurs krawiecki PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu krawieckiego dla 1 uczestnika projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” CEL KURSU: Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu krawiectwa. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: od 1 do 30 września 2014r MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Siedlce

WYMAGANIA DODATKOWE: a. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z programem dołączonym przez Wykonawcę do oferty zawierającym minimum 60 godzin podzielonych na moduł teoretyczny i praktyczny z zakresu m.in.: - bezpieczeństwa i higieny pracy w krawiectwie, Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

- materiałoznawstwa odzieżowego (rodzaje tkanin, dodatki krawieckie, nici odzieżowe, podszewki, rodzaje zapięć itp.) - maszynoznawstwa - zdejmowania miar - szycia elementów garderoby – spódnice, spodnie, sukienki - wykonanie ubioru dla siebie według własnego projektu lub na bazie projektu z czasopism - wykonywania przeróbek krawieckich c.

Wykonawca zapewni w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych wykładowcę/instruktora z uprawnieniami wymaganymi do realizacji przedmiotu zamówienia. d. Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce realizacji kursu w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy e. Wykonawca zapewni uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne (notes, długopis) oraz materiały szkoleniowe na zajęcia praktyczne, w tym: urządzenia, sprzęt, narzędzia i materiały o różnej strukturze niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. f. Kurs powinien kończyć się egzaminem końcowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu, g. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem badań lekarskich, jeśli wymaga tego specyfika kursu. h. Wymagane jest objęcie uczestnika kursu ubezpieczeniem NNW. ZADANIE V Kurs fryzjerski PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu fryzjerskiego dla 1 uczestnika projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” CEL KURSU: Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu fryzjerstwa . TERMIN REALIZACJI USŁUGI: od 1 do 30 września 2014r MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Siedlce

WYMAGANIA DODATKOWE: a. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z programem dołączonym przez Wykonawcę do oferty zawierającym minimum 60 godzin podzielonych na moduł teoretyczny i praktyczny z zakresu m.in.: – przepisów BHP i organizacji pracy w salonie fryzjerskim - anatomii, fizjologii i pielęgnacji włosów - strzyżenia damskiego (klasycznego, pazurkowania, przerzedzania degażówkami, cieniowania) oraz stylizacji włosów - strzyżenia męskiego – nożyczkami, maszynką, podgalanie brzytwą - wykonywania pasemek, nakładania farby, baleyage - doboru fryzur do kształtu twarzy i sylwetki - upięć i fryzur okolicznościowych

Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

c.

Wykonawca zapewni w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych wykładowcę/instruktora z uprawnieniami wymaganymi do realizacji przedmiotu zamówienia. d. Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce realizacji kursu w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy e. Wykonawca zapewni uczestnikowi kursu sprzęt oraz pakiet materiałów i narzędzi (w odpowiednim asortymencie i ilości) umożliwiający swobodne i efektywne przeprowadzenie zajęć praktycznych. f. Kurs powinien kończyć się egzaminem końcowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu, g. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem badań lekarskich, jeśli wymaga tego specyfika kursu. h. Wymagane jest objęcie uczestnika kursu ubezpieczeniem NNW.

KIEROWNIK /-/ Anna Gugała

Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

PRZEPROWADZENIE KURSU GOTOWANIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu gotowania dla maksymalnie 2 uczestników projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” (osoby niepełnosprawne) – przy zastrzeżeniu, że osoby zostaną dołączone do kursu realizowanego przez Wykonawcę dla grupy. CEL SZKOLENIA: przekazanie uczestnikom kursu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przygotowania potraw i deserów oraz sposobu ich podawania w punktach gastronomicznych. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: 12 sierpnia – 20 września 2013r MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Siedlce WYMAGANIA DODATKOWE: a. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia odpowiednio wyposażone i osobne stanowisko do nauki, b. Zamawiający wymaga przeprowadzenia minimum 40 godzin dydaktycznych kursu, w tym minimum 30 godzin zajęć praktycznych wg. programu dołączonego przez Wykonawcę do oferty; c. program kursu powinien uwzględniać zagadnienia z zakresu gotowania, w tym m.in.: – podstawy żywienia człowieka – przepisy sanitarne, BHP i p.pożarowe – technologię gastronomiczną- techniki sporządzania, sposoby dekorowania i podawania potraw i deserów, sposoby nakrywania do stołu, d. kurs powinien kończyć się egzaminem końcowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu, e. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne w postaci podręcznika lub skryptu oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia kursu, w tym artykuły spożywcze niezbędne do przygotowywania potraw, f.wymagane jest objęcie uczestników kursu Ubezpieczeniem NNW. ZADANIE III. 4. PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWO JAZDY KAT.B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla 1 uczestnika projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” (osoba niepełnosprawna). CEL SZKOLENIA: przygotowanie do uzyskania kwalifikacji państwowych uprawniających do kierowania określonymi pojazdami. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: 1 sierpnia – 30 października 2013r MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Siedlce WYMAGANIA DODATKOWE: g. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, h. kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z programem opracowanym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do

Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

i. j. k. l.

kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019) wg. programu dołączonego przez Wykonawcę do oferty, Zamawiający wymaga przeprowadzenia minimum 30 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 30 godzin zajęć praktycznych kursu, kurs powinien kończyć się egzaminem końcowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu, Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne w postaci podręcznika lub skryptu, wymagane jest objęcie uczestników kursu ubezpieczeniem NNW. 5. PRZEPROWADZENIE KURSU KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH O NAPĘDZIE SILNIKOWYM

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu kierowca wózków jezdniowych o napędzie silnikowym dla 2 uczestników projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” (osoby niepełnosprawne). CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień w zakresie obsługi wózków jezdniowych o napędzie silnikowym. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: od 5 października do 30 listopada 2013r MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Siedlce WYMAGANIA DODATKOWE: a. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b. kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego, tzn. powinien obejmować minimum 44 godziny zajęć teoretycznych oraz minimum 15 godzin zajęć praktycznych kursu, wg. programu dołączonego przez Wykonawcę do oferty, c. kurs powinien kończyć się egzaminem końcowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu, d. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne w postaci podręcznika lub skryptu, e. wymagane jest objęcie uczestników kursu ubezpieczeniem NNW. ZADANIE IV. 1. PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA MIGOWEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu języka migowego dla 1 uczestnika projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość”(osoba niepełnosprawna) – przy zastrzeżeniu, że osoba zostanie dołączona do kursu realizowanego przez Wykonawcę dla grupy. CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestnika umiejętności posługiwania się językiem migowym w zakresie II stopnia TERMIN REALIZACJI USŁUGI: od 19 sierpnia do 30 listopada 2013r ( z wyłączeniem okresu od 23.09.2013r do 05.10.2013r) MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Siedlce Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

WYMAGANIA DODATKOWE: a. Kurs powinien obejmować minimum 60 godzin zajęć dydaktycznych wg. programu dołączonego przez Wykonawcę do oferty. Kurs powinien obejmować zagadnienia dotyczące m.in.: teoria języka migowego, informacje o osobach niesłyszących zajęcia z daktylografii (znaki statyczne, dynamiczne, znaki polskich liter i diagrafów, znaki pojęć liczbowych) zajęcia z ideografii (znaki z tematu: zatrudnienie i praca, edukacja, zdrowie, urzędy i instytucje) b. Kurs powinien kończyć się egzaminem końcowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzyma zaświadczenie/certyfikat potwierdzający nabyte w trakcie kursu umiejętności c. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne w postaci podręcznika lub skryptu d. wymagane jest objęcie uczestnika szkolenia Ubezpieczeniem NNW. ZADANIE V. PRZEPROWADZENIE KURSU DECOUPAGE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu decoupage dla maksymalnie 4 uczestników projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” ( osoby niepełnosprawne ). CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z techniką decoupage i zdobycie umiejętności ozdabiania przedmiotów w/w techniką. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: 2 – 30 wrzesień 2013r MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: zostanie wskazane przez Zamawiającego – w odległości do 20 km od Siedlec WYMAGANIA DODATKOWE: a. kurs powinien obejmować min. 30 godzin dydaktycznych, w tym min. 25 godzin zajęć praktycznych kursu, wg. programu dołączonego przez Wykonawcę do oferty; Kurs powinien obejmować zagadnienia dotyczące m.in.: - rodzaje materiałów i narzędzi wykorzystywanych w technice decoupage i sposób ich użycia, - przygotowanie materiału do pracy, - przygotowanie wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej, - metody naklejania w/w wzoru na drewnie, szkle, kartonie, ceramice, tkaninie, metalu i plastiku - metody „ postarzania” przedmiotów. b. Na zakończenie kursu każdy z uczestników uzyska zaświadczenie/certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. c. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu materiały niezbędne do przeprowadzenia kursu. d. wymagane jest objęcie uczestników szkolenia Ubezpieczeniem NNW.

Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

View more...

Comments

Copyright © 2017 ECITYDOC Inc.