Zamień śmieć w przydatną rzecz, czyli drugie życie butelki PET

June 3, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Zamień śmieć w przydatną rzecz, czyli drugie życie butelki PET...

Description

REGULAMIN XXI edycja Dzielnicowego Konkursu dla uczniów klas I i II "Zamień śmieć w przydatną rzecz - czyli drugie życie butelki PET" POD PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW m.st. WARSZAWY

1.

ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny w Warszawie, ul. Hawajska 7 Dyrektor: Jacek Strzyżewski, koordynator: Joanna Wyczółkowska

2. WSPÓŁPRACA: Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 3. CELE KONKURSU:  propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych i kształtowanie poczucia    

4.

odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę, zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę segregacji odpadów i możliwość ich powtórnego wykorzystania, poznanie sposobów ponownego wykorzystania materiałów wtórnych, rozbudzanie kreatywności i twórczej inwencji dziecka, zwiększenie efektywności pracy z uczniami zdolnymi.

TEMAT KONKURSU:

Zamień śmieć w przydatną rzecz, czyli drugie życie butelki PET 5. WARUNKI UCZESTNICTWA:  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I i II szkół podstawowych na Ursynowie.

Prace ocenione zostaną w dwóch kategoriach: klasy I i klasy II.

1

 Zadaniem uczniów jest przygotowanie przedmiotu w jak największym stopniu z butelki PET

dowolną techniką przestrzenną (przedmiot użyteczny, ozdoba).  Dopuszcza się wykorzystanie takich materiałów, które będą trwale złączone z pracą i nie    

 

  

ulegną oderwaniu podczas jej przemieszczania i transportu. Format: praca maksymalnie o wymiarach 40 cmx40 cmx40 cm... Prace powyżej podanych wymiarów nie podlegają ocenie. Do etapu dzielnicowego składamy pięć prac z klasy pierwszej oraz pięć prac z klasy drugiej ze szkoły. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. Każdą pracę szkolnych laureatów należy złożyć zapakowaną oddzielnie w opakowaniu. Do oddanych prac z każdej szkoły należy dołączyć protokół (prace bez protokołu zgłoszenia nie będą podlegać ocenie). Praca powinna być opatrzona wyraźnym opisem: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez rodziców dzieci w nim uczestniczących zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu przez organizatora (zgody na publikowanie danych osobowych oraz publiczne udostępnianie, wystawianie i odtwarzanie prac dziecka przechowuje szkoła, do której uczęszcza uczestnik konkursu). Prace zbiorowe nie będą oceniane. Prace konkursowe nie będą zwracane. Ocenie podlega: pomysł, ekspresja wypowiedzi, estetyka pracy, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych, samodzielność, zgodność z tematem.

6. FINAŁ: prace należy składać w dniu 20 marca 2017 r. w godzinach: 830-1530

w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 310 ul. Hawajska 7  Prace złożone po terminie nie podlegają ocenie.  Wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły www.sp310.waw.pl w dniu

5 maja 2017 roku oraz pocztą elektroniczną przesłane do szkół laureatów.  Przewidywana uroczystość rozdania dyplomów i nagród dla laureatów tradycyjnie obędzie

się w czerwcu 2017 r. (informacje zostaną przekazane w stosownym czasie do szkół).  Ewentualne pytania prosimy kierować do Joanny Wyczółkowskiej (koordynatora konkursu) na podany adres: [email protected]

2

Załącznik PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA SZKOLNEGO LAUREATA DO XXI edycji Konkursu dla uczniów klas I i II "Zamień śmieć w przydatną rzecz - czyli drugie życie butelki PET" POD PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW m.st. WARSZAWY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Pieczątka szkoły ……………………………………………………………… Kategoria klasy I Imię i nazwisko nauczyciela, L.p. Imię i nazwisko laureata który przygotował ucznia

1. 2. 3. 4. 5. Kategoria klasy II L.p. Imię i nazwisko laureata

Imię i nazwisko nauczyciela, który przygotował ucznia

1. 2. 3. 4. 5. Informujemy, że szkoła posiada zgody Rodziców na publikowanie danych osobowych oraz publiczne udostępnianie, wystawianie i odtwarzanie prac uczniów wykonanych na konkurs. Skład i podpisy Komisji Konkursowej: ………………….………………………… …………………………………………… ………………..……………………………

Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły

3

View more...

Comments

Copyright © 2017 ECITYDOC Inc.